“ေတာင္းရမ္းမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း”

ေစာင္ဗာန္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္မွာ …

အၾကင္ သူသည္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ထံမွ ေတာင္းရမ္းမႈ မျပဳ ပါမည့္ အေၾကာင္း ငါ ကိုယ္ေတာ္အား ကတိ ျပဳခဲ့လွ်င္ ထို သူ ဂ်ႏၷသ္ ရရွိေရး အတြက္ ငါ ကိုယ္ေတာ္ တာ၀န္ ယူရန္ အသင့္ ရွိေလသည္။(အဟ္မဒ္၊ နစအီ ႏွင့္ အိဗ္ေန မာဂ်ဟ္ က်မ္းမ်ား)
……….

ဟကီမ္ ဗင္န္ ခုရ္ရာမ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္မွာ …

ေပးကမ္းသူ ၏ လက္သည္ ေတာင္းရမ္းသူ၏ လက္ထက္ သာျမတ္ ေပ၏။ အၾကင္ သူသည္ တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲ မႈကို ရယူလို ပါလွ်င္ အလႅာဟ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည္ ထိုသူအား တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေစေတာ္ မူ၏။ အၾကင္ သူသည္ လူတို႔ထံ ေတာင္းရမ္း ျခင္းမွ လြတ္ကင္း ပါလွ်င္ အလႅာဟ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည္ ထိုသူ႔အား လိုလား ေတာင္းတမႈ ကင္းမဲ့သူ သူႂကြယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေစ လိုက္၏။

(ဗုခါရီ ႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ က်မ္း)
……….

အဗူ ဟု႐ိုင္ရဟ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္မွာ …

ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ ျခင္းသည္ ဥစၥာ ပစၥည္း ေပၚ၌သာ မူတည္သည္ မဟုတ္ေပ။ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ ျခင္းသည္ စိတ္ႏွလံုးသား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေပ၏။

(ဗုခါရီ ႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ က်မ္း)
…………

အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ မတ္စ္အူးဒ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္မွာ …

အၾကင္ သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ သည္ ၾကပ္တည္းမႈ တစ္စံု တစ္ရာ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရ၍ လူတို႔ထံ ေတာင္းရမ္းမႈ စတင္ၿပီ ဆိုလွ်င္ ထိုသူ၏ ၾကပ္တည္းမႈ သည္ မည္သည့္ အခါမွ် ေပ်ာက္ကြယ္ ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေနာက္ အၾကင္ သူသည္ အလႅာဟ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ထံေတာ္ ပါး၌ ေတာင္းခံ ခဲ့ပါလွ်င္ အလႅာဟ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ခ်က္ခ်င္း (သို႔) အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ေႏွာင္းေစ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း စားႏွပ္ ရိကၡာ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္ မူလိမ့္မည္ ျဖစ္၏။

(အဗူ ဒါ၀ူးဒ္က်မ္း)

Advertisements
Posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး | Leave a comment

နဗီတမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစြလာမ္) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ဖခင္အမည္မွာ အဗီးဒ္ဟုေခၚပါသည္။ တမန္ေတာ္၏ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သာသနာ႔သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအၾကား အကြဲအလြဲရွိပါသည္။

တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ခႏၷာကိုယ္အေရာင္အဆင္းမွာ အျဖဴေပၚ အနီေရာင္သမ္းသည္။ ဦးေခါင္းရွိဆံပင္ မ်ားမွာ   ေျဖာင့္တန္းစြာ ရွိ၏။ ဖိနပ္စီးျခင္း မျပဳဘဲ သြားေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွအပ အျခားမည္သည့္ေနရာမွ စခန္းခ်ေန ထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။

တမန္ေတာ္ဟူးဒ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) အၾကာတြင္ နဗီအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး စမူးဒ္အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔အား “ဒါအ္ဝါ” လမ္းမွန္ တရားဖိတ္ေခၚ မႈျပဳရန္ နဗီအျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံရေလသည္။

ထိုအခ်ိန္အခါက စမူးဒ္အမ်ိဳးအႏြယ္တို႕သည္ “ေဟဂ်ာဇ္” ေဆာ္ဒီအာေရဗ်” ႏွင့္ (ရွားမ္) (ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ) အၾကား (၁၈) မိုင္ပတ္ဝန္းက်င္ အထိ က်ယ္ျပန္႔လွ်က္ရွိေသာ (ဝါဒီအတ္လ္ကိုရာ) အမည္ရွိ နယ္ေျမေဒသတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾက၏။ စမူးဒ္မ်ိဳးႏြယ္တို႔သည္ သံျဖင့္ ရုတ္တု တစ္ခုျပဳ လုပ္ ထားကာ ၄င္းရုပ္တုအား “စဂ်္ဒါ” ဦးခ်ေလ့ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းရုပ္ထုအား မိမိတို႔၏ ခဝပ္ကိုးကြယ္ ထိုက္ေသာအရွင္အျဖစ္ မွတ္ယူလ်က္ရွိခဲ့ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) သည္ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားအား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ အေပၚ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္ၾကရန္ “ဒါအ္ဝါ” ေပးဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဖိတ္ေခၚမႈကို လက္မခံခဲ့ၾကေခ်။

စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အား “အသင္သည္ အမွန္တကယ္ နဗီျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဤမာေက်ာေသာ ေက်ာက္ေဆာင္အတြင္းမွ ဇီးရွိေသာ ကုလားအုပ္မ တစ္ေကာင္ထုတ္ေပးျပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေရွ႕ ေမွာက္၌ပင္ သားေမြးျပ ရမည္” ဟု ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ ခ်က္ျခင္းပင္ အရွင့္ထံ စဂ်္ဒါဦးခ်ကာ ဒိုအာဆုပန္ခဲ့ေလသည္။ ထုိအခါ စမူးဒ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လမ္းၫႊန္ျပခဲ့ေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးသည္ မိမိတည္ေနရာတြင္လႈပ္လ်က္ အက္ကြဲ လာျပီး၊ ၄င္းအတြင္းမွ ကုလားအုပ္မတစ္ေကာင္ ေပၚထြက္လာကာ၊ စမူးဒ္ေခါင္းေဆာင္တို႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဒူးေထာက္ထိုင္ခ်ကာ သားဖြားျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စားက်က္ကြင္းရွိရာ ကြင္းျပသို႔ ေလွ်ာက္သြားေလသည္။ ေမြးကင္းစ ကုလားအုပ္ ကေလးမွာလည္း ေနာက္မွ လုိက္ပါသြားခဲ့ေလသည္။

ထိုအခ်င္းအရာကို ျမင္ေတြ႕ၾကရေသာ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အလြန္အံ့အားသင့္ခဲ့ ၾကျပီး အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ အီမာန္သက္ဝင္ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ေန႔ႏွင့္ တစ္ညတာ၌ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူတို႔ အီမာန္လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ေန႔ မိုးလင္းလာသည့္အခါ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဤတစ္ၾကိမ္၌ “စမူးဒ္” အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ျငင္းဆန္မႈသည္ ပို၍ဆိုးရြားလာခဲ့၏။ ထိုအခါတမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) က စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားအား “အသင္တို႔သည္ အီမာန္သက္ဝင္ ယံုၾကည္မႈ ကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၾကသည္။ သို႔ရွိရာ အသင္တို႔သည္ အရွင္ျမတ္၏ ကုလားအုပ္မအား ဖ်က္ဆီးေႏွာက္ယွက္ျခင္း မျပဳၾကေလႏွင့္။ ထိုကုလားအုပ္မအား ကမာၻေျမေပၚတြင္ သြားလာလႈပ္ရွား ေနထိုင္စားေသာက္ရန္ လႊတ္ထား ၾကေလကုန္” ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ မိမိ၏အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) တိုင္တိုင္ ေနထိုင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကုလားအုပ္မႏွင့္ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ကၽြဲႏြားတိရစာၦန္မ်ားအတြက္ ေရကန္မွ ေရေသာက္သံုးရန္ အလွည့္က်စနစ္ကို သီးျခားသတ္မွတ္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ စမူးဒ္အမ်ိဳးသား မ်ားအတြင္းမွ ဆိုးသြမ္းသူ (၉) ဦးတို႔သည္ အလႅာဟ္၏ ကုလားအုပ္မအား သတ္ျဖတ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ “ ကဒါရ္ (အေဖ) ဆာလစ္ဖ္” အမည္ရွိသူယုတ္မာသည္ ရဗီအြတ္လ္စာနီ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ကုလားအုပ္မအား လည္လွီးသတ္ျဖတ္ျပီး၊ အသားကို   ေၾကာ္၍စားၾကေလသည္။

ကုလားအုပ္မ၏ သားငယ္သည္ ၄င္းမိခင္အား လည္လွီးသတ္ျဖတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေလရာ ထိုေနရာမွ လွည့္၍ထြက္ေျပးသြား ကာ ေတာင္တစ္ေတာင္၏ ထိပ္ေပၚသို႔တက္သြားေလသည္။ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ကုလားအုပ္မ၏ သားကို ဖမ္းဆီးရန္ လုိက္ လာခဲ့ၾကသည္။ ကုလားအုပ္ငယ္ရွိေသာ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ တက္သြား ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုသတင္းကို တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလုိင္ဟိ ဟစၥလာမ္) သိရွိေလရာ အခ်င္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ကုလားအုပ္မအား သတ္ျဖတ္ထားျခင္းႏွင့္ ကုလားအုပ္မ၏ သားငယ္ မွာ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ခုိလႈံ ေနျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ လြန္စြာ ပူေဆြးဝမ္းနည္းမိခဲ့သည္။ ကုလားအုပ္မ၏ သားငယ္ သည္လည္း တမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အားျမင္ျပီး ေအာ္ဟစ္ညည္းျငဴကာ မ်က္လံုးမ်ားမွ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်သည္အထိ ငိုေၾကြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သံုးၾကိမ္သံုးခါ အသံျပဳဟစ္ေအာ္ခဲ့သည္။

ထိုအခါ ကုလားအုပ္သားငယ္ရပ္ေနေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးသည္ တစ္မဟုတ္ခ်င္း အက္ကြဲကာ ထိုကုလားအုပ္သား ငယ္အား ေပ်ာက္ ကြယ္သြားေစခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ အီမာန္သက္ဝင္ ယံုၾကည္သူေလးေထာင္ (၄၀၀၀) အားမိမိႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္၍ မကၠာေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဖက္သို႔ ခရီးႏွင္ခဲ့ေလသည္။ က်န္ရစ္ေနခဲ့ေသာ အမိန္႔ဖီဆန္သူ စမူးဒ္ အမိ်ဳးသားမ်ားကို “အသင္တို႔ အဖို႔သံုးရက္တာအခ်ိန္ကာလအတြင္း အာဇားဗ္ အျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္မည္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္။ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း ၾကာသပေတးေန႔တြင္ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားသည္ ဝါထိန္သြားခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔ေသာၾကာေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ မ်က္ႏွာျပင္ မ်ားသည္ ေသြးမ်ားလိမ္းက်ံထားသကဲ့သို႔ နီရဲသြားခဲ့သည္။ တတိယစေနေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ မ်ာက္ႏွာျပင္မ်ား မဲနက္သြားခဲ့ေလသည္။ ထိုစေနေန႔၌ပင္ ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) ၏ အလြန္ျပင္းထန္၍ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားစရာ ေကာင္းေသာ ေအာ္ဟစ္သံၾကီးေၾကာင့္ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အသဲမ်ား ကြဲအက္သြားကာ လူၾကီးလူငယ္တစ္ဦး မက်န္ ေသေၾကပ်က္စီးသြားခဲ့ၾကေလသည္။ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ (၂၈၀) အရြယ္တြင္ မကၠာေရႊျမိဳ႕ေတာ္၌ ကြယ္လြန္ေတာ္မူခဲ့ျပီး (ဟဂ်္ေရအဆ္ဝဒ္) အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌ ျမွဳပ္ႏွံေတာ္မူျခင္းခံရေလသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာသမိုင္း ပညာရွင္မ်ားက တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ (၅၈) ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္ဟု ဆိုၾကေလသည္။

mymmif.com မွ ကူးယူ ေဖၚျပသည္။ ….

Posted in တမန္ေတာ္က႑ | Leave a comment

“ဝါဒီအတ္လ္ကိုရာ” ရွိ စမူးဒ္အမ်ိဳးအႏြယ္တို႕၏ အိမ္မ်ား ….

Image | Posted on by | Leave a comment

ဟဇ္ရသ္ မုအာ ၀ိယဟ္ သခင္၏ မ်ိဳးႏြယ္

ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံရွိ အိုမိုင္ယာ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ပံု …..
မုအာ ၀ိယဟ္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ သည္ အာေရဗီယဟ္ ကမာၻ၏ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ ကု႐ိုက္ယွ္ အမ်ိဳး အႏြယ္ဖြား ျဖစ္၏။ ဤ မ်ိဳးႏြယ္ သည္ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မား၏။ ဧည့္၀တ္ ေက်ပြန္မႈ၊ ရက္ေရာမႈ တို႔တြင္ အာေရဗီယဟ္ ကမၻာ၏ အျခားေသာ အႏြယ္ မ်ားထက္ သာပို ထင္ရွား၏။
ထို အႏြယ္ ၏ ထူးျမတ္မႈ တစ္ရပ္ သည္ကား ႏွစ္ ဘ၀ သခင္ ေက်းဇူး ေတာ္ရွင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) ကိုယ္ေတာ္ သည္ ယင္း အႏြယ္ ထဲမွ ပင္ မီး႐ႈး သန္႔စင္ ခဲ့၏။ သခင္ သည္ ယင္း အႏြယ္ မွ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဗႏူ အူမိုင္ယဟ္ အုပ္စု မွ ေမြးဖြား ခဲ့၏။ ထိုအုပ္စု သည္ ဗႏူ ဟာရွင္မ္ ၿပီးလွ်င္ ဂုဏ္ သေရ အရွိဆံုး အုပ္စု ျဖစ္၏။
**************

ဂုဏ္ သေရရွိ မိဘမွ ေမြးဖြားျခင္း

သခင္၏ ဖခင္ႀကီး အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ သည္ အစၥလာမ္ သာသနာ ေတာ္ကို လက္မခံမီ အလ်င္ ကပင္ မိမိ၏ အမ်ိဳး အႏြယ္ တြင္ ၾသဇာ တိကၡမ ႀကီးမား သူမ်ား ထဲမွ ထင္ရွားသူ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့၏။ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ကို အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ မ်ား ေအာင္ႏိုင္ေသာ ေန႔တြင္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ ကို သက္၀င္ ယံုၾကည္၍ အစၥလာမ္ ၏ ေအးရိပ္သို႔ ခုိနား ခဲ့၏။ အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ အစၥလာမ္ သာသနာ ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ သည့္ အခါ ႏွစ္ဘ၀ သခင္ ေက်းဇူးရွင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) သည္ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္ မူ သျဖင့္ ဤသို႔ ေၾကာျငာေတာ္ မူခဲ့၏။ “အၾကင္ မည္သူ မဆို အဗူ စြဖ္ယာန္ ေနအိမ္တြင္ ခိုေအာင္း ေနလွ်င္ ထို သူတို႔အား ဖမ္းဆီး အေရးယူ ျခင္းမွ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးေတာ္ မူမည္။”
အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ သည္ အစၥလာမ္ သာသနာ့ ေဘာင္သို႔ မ၀င္ေရာက္မီ အမိုက္ေခတ္ ၍ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စာရိတၱ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ဂုဏ္ သေရရွိ လူႀကီး လူေကာင္း ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦး လည္းျဖစ္ေၾကာင္း အလႅာမဟ္ အစ္ဗ္ႏို ကသီရ္ က မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။
အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ သည္ မိမိ အမ်ိဳး အႏြယ္ ၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ သခင္၏ အမိန္႔ကို လည္း အမ်ိဴးသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေလးစားစြာ နာခံ ၾက၏။ သခင္သည္ ပစၥည္း ဥစၥာ ခ်မ္းသာေသာ လူကံုထံ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။
အစၥလာမ္ သာသနာ ေတာ္ကို လက္ခံၿပီး ေနာက္ အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) ၏ အပါးေတာ္ တြင္ ခစား၍ “ဟုႏို္င္းန္” တိုက္ပြဲ၊ “ယရ္မူးက္” တိုက္ပြဲ စသည့္ တိုက္ပြဲ မ်ား၌ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲ ခဲ့၏။ သခင္ သည္ A.H 31 တြင္ ကြယ္လြန္ ခဲ့၏။
မုအာ ၀ိယဟ္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ေဟ့ ၀စလႅာမ္) နဗူ၀သ္ မရမီ ၅ႏွစ္ အလ်င္၌ ေမြးဖြား ခဲ့၏။
သခင္ သည္ ငယ္စဥ္ ကာလ ဘ၀ ကေလး အရြယ္ ကပင္ ရဲစြမ္း သတၱိ၊ တည္ၾကည္ ျပတ္သားမႈ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း တို႔၏ အရည္ အခ်င္း မ်ား ေပၚလြင္ ေန၏။ တစ္ေန႔ သ၌ ဖခင္ အဗူ စြဖ္ယာန္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟု) သခင္ က သားငယ္ ၏ အရိပ္ အေျခကို ၾကည့္ၿပီး “ငါ၏ သားေမာင္ သည္ ဥာဏ္ အေျမာ္ အျမင္ ႀကီးမားသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ မိမိ မ်ိဳးႏြယ္ ၏ အႀကီး အကဲ ျဖစ္ေခ် မည္” ဟု ဆိုသည္ ကို ၾကားလွ်င္ မိခင္ ျဖစ္သူ ဟိႏၵဟ္ (ရႆြီ ယုလႅာ အန္ဟာ) က “ဘာေျပာ တယ္ မိမိ မ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခု တည္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဟုတ္လား၊ သူဟာ အာေရဗီယာ ကမၻာရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္မလာ လွ်င္ ကၽြန္မ မ်က္ရည္ စေတြ နဲ႔ ငိုပြဲ ဆင္ရ မွာပါ” ဟု ဆိုခဲ့ သည္။
ထို႔ အတူ တစ္ခါက သခင့္ကို အဂၤ ၀ိဇၨာ တစ္ဦးက ကေလး ဘ၀ ေဆာ့ ကစား ေနစဥ္ သခင္၏ ႐ုပ္ဆင္း ႐ူပကာ ကို ၾကည့္ၿပီး “ဤ ကေလး သည္ မိမိ မ်ိဳးႏြယ္ ၏ ဦးစီး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေခ် မည္” ဟု ေဟာကိန္း ထုတ္ ခဲ့၏။
မိဘ မ်ားသည္ သခင္ကို အထူးပင္ ဂ႐ု တစိုက္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ၿပီး မင္း ေယာက်ၤား တို႔ တတ္အပ္ သည့္ အဌာ ရသ တစ္ဆယ့္ရွစ္ ရပ္ေသာ ပညာ မ်ားကို သင္ၾကား ေပး၏။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ထိုေခတ္ ထို အခါက အာေရဗီယဟ္ ၌ စာေရး တတ္ ဖတ္တတ္ သူ အလြန္ပင္ ရွား၏။ စာေပ ပညာရွင္ ဦးေရ ကို လက္ခ်ိဳး ၍ပင္ ေရတြက္ ႏိုင္၏။ သခင္ သည္ ထို ရွားပါး ပညာရွင္ မ်ားထဲ၌ တစ္ဦး အပါ အ၀င္ ျဖစ္၏။

Posted in ပုဂၢဳိလ္ထူးက႑, ေဆာင္းပါး | Leave a comment

အဗူ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) သခင္

အမည္ရင္း အဗ္ဒြလႅာဟ္ – ဗႏူ မခ္ဇူးမ္ မ်ိဳးႏြယ္ မွ ျဖစ္သည္။ မိခင္ သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ဖူဖီ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ ႏွင့္ ႏို႔စို႔ဘက္ ညီလဲ ျဖစ္သည္။ ဇနီး အြမ္ေမ့ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟာ) ႏွင့္ အတူ ကနဦး မွပင္ အစၥလာမ္ လက္ခံ ခဲ့၏။ မြတ္စ္လင္မ္ (၁၀)ဦး ခန္႔ ရွိသည့္ အခ်ိန္က မြတ္စ္လင္မ္ ျဖစ္ၾက၏။ ေရွးဦး မြတ္စ္လင္မ္ မ်ား ဒုကၡခံ ၾကသကဲ့သို႔ ဇနီး ေမာင္ႏွံ လည္း ႏွိပ္စက္ ခံခဲ့ရ ေလသည္။ နဗ၀ီ (၅) ခုႏွစ္တြင္ ဟဗ္ရွဟ္ သို႔ ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳခဲ့၏။ မွားယြင္းေသာ သတင္းေၾကာင့္ မကၠဟ္ ေရာက္လာ ရာ အဗူ သြာလိဗ္က ခိုလႈံခြင့္ ေပးခဲ့ ေလသည္။ ၎၏ မ်ိဳးႏြယ္သည္ ကာဖိရ္ မ်ား ျဖစ္ၾက သည့္ အေလွ်ာက္ ၎တို႔သား အပ္ႏွံရန္ ေတာင္းဆို ၾကသည္။ “ခင္ဗ်ားရဲ႕ အကိုသား တူေတာ္ မုဟမၼဒ္ ကိုလည္း ခိုလႈံခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီ။ ယခု ကၽြႏု္ပ္ တို႔ လူကိုလည္း အာေၾကာင့္ မအပ္ႏွံ တာလဲ” ဟု ေစာဒက တက္ၾက၏။ အဗူ သြာလိဗ္ က မုဟမၼဒ္ ဟာ အကို႔သား ျဖစ္သလို အဗူ စလ္မဟ္ ဟာလည္း အမရဲ႕ သားလည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ က်ဳပ္ ခိုလႈံခြင့္ ေပးရေၾကာင္း” ေျပာၾကား ေလသည္။ ကာဖိရ္ ႏွိပ္စက္ ျခင္းသည္ စံခ်ိန္ ျမင့္ လာသျဖင့္ တဖန္္ ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳရာတြင္ အဗူ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) တို႔ လင္မယား လဲ ပါ၀င္ ခဲ့၏။ အိမ္ေျခမဲ့ ဘ၀ျဖင့္ ဟဗ္ရွဟ္ တြင္ ႏွစ္ အတန္ၾကာ ေနထိုင္ ၿပီးေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) တို႔ မဒီနဟ္ ဟိဂ်္ရသ္ မျပဳမီ အျခား မုဟာဂ်ိရ္ ႏွင့္ အတူ မကၠဟ္ ေရာက္လာျပန္ ၏ တဖန္ မိမိ မ်ိဳးႏြယ္ တို႔၏ ဒုကၡကို ခံရရွာ ေလသည္။

ကိုယ္ေတာ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ဟိဂ်္ရသ္ မျပဳမီ တစ္ႏွစ္ အလ်င္ မဒီနဟ္ သို႔ ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳရန္ ရည္ရြယ္၏။ ကုလားအုပ္ တစ္ေကာင္ သာ ရွိ၍ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) ႏွင့္ အြမ္ေမ့ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟာ) ကို္ တင္ေဆာင္ ကာ ဇက္ႀကိဳး ဆြဲ၍ ထြက္ခြာ ေလသည္။ အြမ္ေမ့ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) ၏ မ်ိဳးႏြယ္ ဗႏူ မူဂီရဟ္ က သတင္းၾကား ရသျဖင့္ ကုလားအုပ္ ကို ၀ိုင္းလိုက္၏။ “အဗူ စလ္မဟ္ မင္းသြား ႏိုင္တယ္။ ဒို႔ သမီး ကိုေတာ့ မထည့္ ႏိုင္ဘူး” ဟု ေျပာကာ အြမ္ေမ့ စလ္မဟ္ ကို လုယူသြား ၾက၏။ တဖန္ အဗူ စလ္မဟ္ မ်ိဳးႏြယ္ အဗ္ဒြလ္ အစဒ္က မင္းတို႔ သမီးကို ဒို႔လူ ဆီက လုယူ ၾကသလို ဒို႔လည္း စလ္မဟ္ ကေလးကို မင္းတို႔ လက္၀ယ္ မအပ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ဆို၍ ကေလး ကို ဆြဲၾက၏။ အျပန္ အလွန္ ဆြဲ ေနေန ၾကသျဖင့္ ကေလး၏ လက္ဆစ္႐ိုး ပင္ ျပဳတ္ရ ေလသည္။ အဗူ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) သည္ အီမာန္ အတြက္ ကေလးႏွင့္ ဇနီးကို တကြဲ တျပား စီထား၍ တဦးတည္း ထြက္ခြာ ရရွာသည္။ တႏွစ္ အၾကာ မ်ိဳးႏြယ္ ႏွစ္ခုလံုး သနားၾက သျဖင့္ သားအမိ ႏွစ္ဦးတည္း ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳၾက ေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳသည့္ ကာလတိုင္ အဗူ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) သည္ ကုဗၺာတြင္ ေနထိုင္ ခဲ့၏။ သခင္အား အဗူ ခိုင္စမဟ္ အန္စာရီ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) ႏွင့္ ညီေနာင္ ဖြဲ႕ေပး ေလသည္။ ဗဒရ္ ႏွင့္ အိုဟြဒ္ တြင္ ပါ၀င္ ခဲ့၏။ အိုဟြဒ္ တြင္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္လွ သျဖင့္ တလ တိတ္ ေဆးကုသ ခဲ့၏။ ဟိဂ်္ရီ သံုးခုႏွစ္ တြင္ အုပ္စု ႏွစ္ခု မဒီနဟ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ စု႐ံုး ဆိုင္းျပင္း ေနေၾကာင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သတင္း ရရွိ သျဖင့္ လူတရာ ေပၚ သခင္အား ေခါင္းေဆာင္ တင္၍ ေစလႊတ္ ခဲ့၏။ (၂၉) ရက္ၾကာ မွ မဒီနဟ္ ျပန္ေရာက္ ၏။ သံု႔ပန္႔ ကစၥည္းလည္း ယူေဆာင္ကာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိ ခဲ့၏။ ရက္ အတန္ၾကာ ၿပီးေနာက္ အိုဟြဒ္ တြင္ ထိခိုက္ေသာ ဒဏ္ရာ မွာ ျပန္္ အဆိပ္တက္ လာ သျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ေပ။ ကိုယ္ေတာ္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္ ၾကည့္္႐ႈ ခဲ့၏။ ဟိဂ်္ရီ (၄) ခုႏွစ္ ဂ်ဴမာဒီလ္ အုခ္ရာ တြင္ စကရားသ္ ၀င္ေန ရွာ၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ကို ျမင္ရေတာ့ မွ အသက္ ထြက္သြား၏။ ကုိယ္ေတာ္ သည္ သခင့္ မ်က္လံုးကို ပိတ္လိုက္၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ကိုယ္တိုင္ ဂ်နာဇဟ္ ရပ္ခဲ့ ေလသည္။

Posted in ပုဂၢဳိလ္ထူးက႑ | Leave a comment

“မိုဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ အာရွဴရာ ရက္ျမတ္ အေၾကာင္း”

မုိဟရ္ရမ္လ ဟူသည္မွာ အာရဗီဘာသာႏွင့္ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလို ဘာသာျပန ္ပါက (ဟရမ္) ျပဳျခင္းကို ခံရသည္ ဟုျဖစ္ပါသည္။ မည္သည္ကို ဟရမ္ျပဳပါ သနည္း။ ဤသည္တို႔မွာ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္)မပြင့္ေတာ္မ ူအလွ်င္ကပင္ အာရဗီယာတြင္ ေနထို္င္ၾကကုန္ေသာ အာရဗ္အမ်ိဳးသား အေပါင္းသည္ အစဥ္ဘ၀ ႐ိုင္းျပေသာ အေလ့အဓ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ ႐ိုင္းျပၾကသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ျခင္း စစ္ထိုးျခင္း ဆိုးသြမ္း ညစ္ျငမ္းျခင္း စသည့္ အလုပ္မ်ားကို ဤ မုိဟရ္ရမ္လ တြင္ တစ္ညီ တညြတ္တည္း ရပ္ဆိုင္းထားေလ့ ရွိသည္။ ထိုအေၾကာင္း အရာကို အစြဲျပဳ၍ မိုဟရ္ရမ္ ေခၚေ၀ါ သမုတ္ခဲ့ၾကျခင္း ပင္ျဖစ္ေလသည္။

မိုဟရ္ရမ္ လတြင္ ကမာၻ တစ္၀ွမ္းလံုးရွိ အစၥလာမ္ အမ်ိဳးသားအေပါင္း၏ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ က်ေရာက္ေသာ သကၠရာဇ္ ေျပာင္းေသာ ရက္ေကာင္း ရက္ျမတ္ ႏွစ္ဦး လဦး မဂၤလာထူး ျဖစ္သည္။ ထိုမုိဟရ္ရမ္လ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ တို႔၏ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ထိုႏွစ္ဆန္း (၁)ရက္မွ (၁၀) ရက္ေန႔အတြင္း ကို အာရွဴရာ ရက္ျမတ္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိျပန္သည္။ အာရွဴရာ ရက္ျမတ္ဟု သတ္မွတ္ရျခင္းကို တင္ျပရေသာ္ ဤ မိုဟရ္ရမ္လဆန္း (၁)ရက္မွ (၁၀)ရက္အတြင္းတြင္ အာဒမ္ အလိုင္းစၥလာမ္သခင္၊ အစ္ဒရစ္ပိုင္ဂမ္ဗရ္သခင္၊ ႏူဟြန္နဗီသခင္၊ အီဗရာဟင္ နဗီသခင္၊ ဒါ၀တ္နဗီသခင္၊ မူဆာနဗီသခင္၊ စိုလို္င္မန္ နဗီသခင္၊ အို္င္ယြတ္နဗီသခင္၊ ယူႏြတ္စ္နဗီသခင္၊ အီစာနဗီသခင္ စသည့္ တမန္ေတာ္ နဗီသခင္ႀကီး ၁၀ ပါး၏ အလိုကို ျပည့္စံုေအာင္ (ေအာက္လာဟို႔ တအာလာ) ခိုဒါအရွင္ျမတ္က ရဟ္မတ္ ခ်မ္းသာ ေပးေတာ္မူခဲ့သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ (အာရွဴရာ)ရက္ျမတ္ဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္၏။

မည္သည္တို႔သည္ ရဟမတ္ခ်မ္းသာနည္း။ ၎တို႔မွာ ႀကီးျမတ္လွေသာ အလႅာဟု အရွင္ျမတ္သည္ ထိုရက္လ အတြင္းမွာပင္ မိုး (၇)ထပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရရွ္ေတာ္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာင္ဟုိ႔ ကလမ္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်စ္ဗရာအီလ္ အလို္င္ဟစၥလမ္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာဒမ္နဗီသခင္ကို ေသာလည္းေကာင္း၊ ဒြႏၷယာ ေလာကကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္အေပါင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ အေပါင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ိုင္ဒါ ထင္လင္း ဖန္ဆင္းေတာ္ မူေစ၏။

လူဟူသမွ်တို႔၏ အဘ လူသား၏ အဦးအစျဖစ္ေတာ္မူေသာ (အာဒမ္ နဗီသခင္)ကို ထိုရက္လမွပင္ ဂ်ႏၷတ္ဘံုမွ ေျမျပင္သို႔ ႏွင္ခ်ေတာ္မူ ျခင္းကို ခံရသည္။

ထိုရက္လမွာပင္ အာဒမ္နဗီ သခင္၏ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ အသနားေတာ္ျမတ္ ခံေသာ (ေသာင္ဗာ)ကို အရွင္ျမတ္က လက္ခံ (ကဗြလ္) ျပဳေတာ္မူ၍ ရဟမတ္ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္ နဗီသည္ ဤရက္လ မွာပင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။ နမရြတ္ ဘုရင္က စက္ေမာင္းတပ္ဆင္ တုတ္ေႏွာင္၍ ျပည္လံုးကၽြတ္ မီးပံုႀကီးေဘးႏွင့္ အရွင္ျမတ္က ထိုရက္လမွာပင္ ခ်မ္းသာေစေတာ္မူၿပီး မီးပံုႀကီးထဲတြင္ ႐ုတ္ခ်င္း ပန္းဥယ်ာဥ္ ျဖစ္ေစေတာ္ မူေလသည္။ ၎တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္နဗီ သခင္၏ သားေတာ္ အစၥမာအီလ္ နဗီသခင္ ကို ခမည္းေတာ္က ကြရ္ဗါနီျပဳမည္ ရွိရာတြင္ ထို အစၥမာအီလ္နဗီ သခင္၏ အစား အရွင္ျမတ္က ဒြန္ဗါကို ခေပးေသနားေတာ္ မူခဲ့သည္ မွာလည္း ဤရက္လ အတြင္းမွာ ပင္ျဖစ္ေပသည္။

တမန္ေတာ္ မူစာ သခင္အား ၫွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ရန္ လိုက္လန္ဖမ္းစီး ၾကကုန္သေသာ ေဖြရ္ေအာင္ ဘုရင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ စစ္သည္ဗိုလ္ေျခတပ္သား အေျမာက္အျမား တို႔အား အရွင္ျမတ္၏ အလုိေတာ္အရ ႏိုင္းလ္ ျမစ္ေရအတြင္းတြင္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရသည္မွာလည္း ဤရက္လအတြင္းမွာပင္ျဖစ္ေလ၏။ ထိုအျပင္ တမန္ေတာ္ မူစာနဗီသခင္အား ၀ဟီ အမိန္႔ေတာ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ (ေတာင္ရတ္) က်မ္းေတာ္ႀကီးကို လည္းခ်ေပး သနားေတာ္မူသည္မွာ ဤရက္လ အတြင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

တမန္ေတာ္ အိုင္ယြဗ္ နဗီသခင္၏ ေရာဂါေ၀ဒနာႀကီး ကုိလည္း ဤရက္လ အတြင္းမွာပင္ အရွင္ျမတ္၏ ရဟမတ္ခ်မ္းသာ ေပးသနားျခင္းကို ခံရ၍ လံုး၀ေပ်ာက္ကင္း က်န္းမာေစ ေတာ္မူေလသည္။

တမန္ေတာ္ စိုလိုင္မန္ နဗီသခင္ကို ဤရက္လ အတြင္းမွာပင္ အရွင္ျမတ္က တိုင္းျပည္အား အခ်ဳပ္မင္းလုပ္ရန္ ခန္႔အပ္ေပးသနား ေတာ္မူေလသည္။

တမန္ေတာ္ (အစ္ဒရစ္) နဗီသခင္ကိုလည္း ၎နည္းတူ ဤရက္လအတြင္းမွာပင္ေကာင္းကင္သို႔ တင္ေဆာင္ေတာ္ မူေလသည္။

တမန္ေတာ္ ႏူဟ္ နဗီသခင္ႏွင့္ အသင္းေတာ္သား တို႔ စီးနင္းလိုက္ပါ ၾကေသာ သေဘာၤကို ေရေကယာမတ္ အတြင္းမွာ လြတ္ကင္း ခ်မ္းသာေစ၍ အရွင္ျမတ္က ဤရက္လမွာပင္ (ဂ်ဴဒီ) ေတာင္ေပၚသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ဆိုက္ေရာက္ေစ ေတာ္မူေစေလ၏။

တမန္ေတာ္ ယူႏြတ္စ္ နဗီသခင္မွာ ငါးႀကီး၀မ္းဗိုက္ အတြင္းမွာ ဤရက္လ အတြင္းမွာပင္ အရွင္ျမတ္၏ ရဟမတ္ေတာ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ အံထြက္ေစ ေတာ္မူေလသည္။

တမန္ေတာ္ ယာကြတ္နဗီ သခင္ႏွင့္ သားေတာ္ ယူဆြဖ္နဗီသခင္ တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကြဲေနၾကရာမွာ အရွင္ျမတ္က ဤရက္လ အတြင္းမွာပင္ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံု ေပ်ာ္ရႊင္ေစ ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ တမန္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ဘီဘီ ခဒီဂ်ာသခင္မႀကီး တို႔သည္ ဤရက္လ အတြင္းမွာ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ေနကာ မဂၤလာ ဆင္ယင္ေတာ္ မူခဲ့ၾကျခင္းမွစ၍ ထိုအရွင္ မုိဟမၼဒ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ ေျမးေတာ္အငယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ (ဟဇရတ္ ေအမါမ္ ဟုိစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ႏွင့္ သားေတာ္ တူေတာ္ အိမ္ေတာ္သူ၊ အိမ္ေတာ္သား(အာေလ့အာဗါ) ျဖစ္ေတာ္မူေသာ သခင္ သခင္မတို႔ ေက်းေတာ္မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားသည္ (ယဇစ္) ၏ စစ္သည္တပ္ မ်ားက ၀ုိင္း၀န္း ပိတ္ဆုိ႔ၾကသျဖင့္ (ကရ္ဗလာ) တည္းဟူေသာ သဲလြင္ျပင္တြင္ ေရေတာင္မွ မေသာက္သံုးရဘဲ သံုးရက္တိုင္တုိင္ ေနထိုင္ရ၍ အရွင္ျမတ္၏ စမ္းသပ္ေတာ္မူေသာ ဒုကၡမ်ားကို တစိတ္တလက္တည္း ၿမိဳသိပ္က ႏႈတ္ခမ္းေတာ္ ေျခာက္ေျခာက္ျဖင့္ (ယဇစ္) ဓါးလက္နက္ေအာက္တြင္ ရွဟီဒီရ္ တဗါခံယူေတာ္ မူသည္မွာလည္း ဤရက္လအတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ေလ၏။

ထူးျခားေသာ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကို အရွင္ျမတ္သည္ ဤရက္လအတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ေစေတာ္ မူခဲ့ေစသည္ သာမက ေနာင္ (ေကယာမတ္) ဟူသည္မွာလည္း ဤရက္လ အတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ေတာ္မ ူလိမ့္မည္ဟူေလသည္။ ဤေလာက ဒြႏၷယာကို အစဦးဆံုး မိုးရြာသြန္းေတာ္ မူေစျခင္းႏွင့္ အသီးအစ (ရဟမတ္ေတာ္) ခ်ေပး သနားေတာ္ မူျခင္းသည္။ ဤရက္လ အတြင္းမ်ာပင္ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဟဒီးသ္ေတာ္ တစ္ခုတြင္
“အၾကင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အရွဴရာ (၁၀)ရက္ ၌ ႐ိုဇာေဆာက္တည္ခဲ့ေသာ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ႐ိုဇာ ေဆာက္တည္ သကဲံသို႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ႐ိုဇာ (ေအဗါဒတ္)ႏွင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနခဲ့ပါက ဤ တစ္ႏွစ္အတြင္း၌ (ဂြႏၷာ) အေပါင္း၏ (ကဖြါရာ) ကိုခၽြတ္သကဲ့သို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ အိမ္သား-ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို အျခားေသာ ရက္လမ်ားထက္ ဤရက္လတြင္ ပိုမို ေကၽြးေမြး ေပးကမ္း ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါလွ်င္ တစ္ႏွစ္ ပါတ္လံုး ထိုကဲ့သို႔ ေက်ၽြးေမြး ေပးကမ္းႏိုင္သူ အျဖစ္ကိုေသာလည္းေကာင္း၊ ဘမိမဲ့ေသာ (ယသင္) မ်ား ဦးေခါင္းကို ဤရက္လ၌ ေမတၱာ ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ လက္ျဖင့္ သုပ္သင္ျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါလွ်င္ ထို (ယသင္)၏ ဦးေခါင္းတြင္ ရွိေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ညီမွ်စြာ အက်ိဳးစ၀ပ္ႏွင့္ (ဗဟစ္ရွ္)၌ သင့္ေတာ္ေသာ ဒရဂ်ာကို ေသာ္လည္းေကာင္း။

အာရွဴရာ ညတြင္ အဖြ္တရ္ ျပဳခဲ့လွ်င္ ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ အြမၼတ္ေတာ္ အေပါင္းကို အဖြ္တရ္ ျပဳရန္ ေကၽြးေမြး သကဲ့သို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မက်မ္းမာေသာ ေရာဂါ ေ၀ဒနာသည္ မ်ားကို ေမးျမန္ျခင္းျပဳပါက အာဒမ္ အလုိင္စလို္င္သခင္၏ သားေျမး အေပါင္း တို႔အား ေမးျမန္းသကဲ့သို႔ အက်ိဳးစ၀ပ္ႏွင့္ တူညီမႈကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အ၀တ္မဲ့ သူမ်ားကို အ၀တ္ေပးပါက ပူျပင္းေသာ အသဗ္ အျပစ္ဒဏ္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရ ရွရဘတ္ ႏို႔ အစာ အဟာရ မ်ားကို တိုက္ေကၽြး လွဴဒါတ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ဖီဆန္သူ အျဖစ္မွ လြတ္ကင္းေစ ေသာဆုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားလူသား ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ထူးျခား ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးစ၀ပ္ကို ေပးသနား ေတာ္မူလိမ့္မည္ ဟူ၍ ခိုင္မာေသာ က်မ္းေတာ္ႀကီမားႏွင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ဗလီမ်ားတြင္ မုိဟရ္ရမ္လ အတြက္ ရြတ္ဖတ္ၾကေသာ ခြတၱဗါက်မ္းစာ မ်ားမွာလည္း ေဖာ္ျပထားေပးသည္။

ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား….( Right Way) မွကူးယူ ေဖၚျပသည္။

Posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး | Leave a comment

“မိုဟရ္ရမ္လႏွင့္အာရွဴရာရက္ျမတ္အေၾကာင္း ႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား”

“အရ္ဗအသြန္ ဟုရြမ္၊ မုဟရ္ရမ္လျမတ္”

တမန္ေတာ္ အီဗ္ရာဟင္မ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ၏ သာသနာေတာ္ တြင္ ပါရွိ ခဲ့သည့္ ႐ိုေသ ျမတ္ႏိုး အပ္ေသာ လမ်ားမွာ မုဟရ္ရမ္၊ ရဂ်ဗ္၊ ဇူလ္ကအ္ဒဟ္၊ ဇူလ္ဟဂ်္လ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အာေရဗ် ႏိုင္ငံတြင္ တရားမဲ့ အ႐ိုင္းေခတ္ က အေလ့ အထ တစ္ခု ရွိခဲ့သည္။ အာရဗ္ လူမ်ိဳး မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးလ တိုင္တိုင္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ ၾကရန္ သတ္မွတ္ ထားသည္။ ယင္းလ မ်ားမွာ (၁) မုဟရ္ရမ္၊ (၂) ရဂ်ဗ္၊ (၃) ဇူလ္ကအ္ဒဟ္၊ (၄) ဇူလ္ဟဂ်္လ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေလးလ ကို မြန္ျမတ္သည္ ဟု ၎တို႔က လည္း မွတ္ယူခဲ့ ၾကသည္။

အစၥလာမ့္ ႏွစ္သစ္ ဆန္းလ ေရာက္တိုင္း တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သခင္၏ သာသနာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ အစၥလာမ့္ အတြက္ အသက္ စြန္႔မႈတို႔ အျပင္ ရယူ ခဲ့ေတာ္မူေသာ ေအာင္ျမင္မႈ တို႔ကို သတိရ ေစပါသည္။

“အာ႐ႈရာဟ္ေန႔ ၏ ျမင့္ျမတ္မႈ”

ရာမ္ဇန္လ ၏ ေနာက္ ႐ိုဇာဟ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းမႈ မ်ားတြင္ အမြန္ျမတ္ဆံုး ႐ိုဇာဟ္မွာ အာ႐ႈရာဟ္ ေန႔၏ ႐ိုဇာဟ္ ျဖစ္ပါသည္။
(မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

အာ႐ႈရာဟ္ေန႔တြင္ ႐ိုဇာဟ္ ၂ရက္ ေစာင့္ထိန္း ၾကပါကုန္၊ အာ႐ႈရာဟ္ေန႔ အပါ အ၀င္ တစ္ရက္ႀကိဳ တင္၍   ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ရက္ ေနာက္က်၍ ျဖစ္ေစ ႐ိုဇာဟ္ ထားၾက ပါကုန္ဟု မိန္႔ထား ေလသည္။
(အဟ္မဒ္ ႏွင့္ ဗီဇာရ္က်မ္း)

အာ႐ႈရာဟ္ေန႔ ၏ ႐ိုဇာဟ္ သည္ ကုန္လြန္ ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ အတြင္း က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာ ေသးငယ္သည့္ အျပစ္   ဂိုနာဟ္မ်ားကို ပေပ်ာက္ေစ သည္ ဟူ၍ ငါကိုယ္ေတာ္ ေမွ်ာ္ကိုး၏ ဟု မိန္႔ထား ေလသည္။
(မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

အၾကင္ သူသည္ အာ႐ႈရာဟ္ ေန႔႔၌ မိမိ၏ အိမ္သူ အိမ္သား မ်ားအတြက္ စားေသာက္ မႈတြင္ ေခ်ာင္ခ်ိစြာ သံုးစြဲ ခဲ့သည္ ရွိေသာ္ အသွ်င္ျမတ္ သည္ ထို သူအတြင္ တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး ေခ်ာင္ခ်ိမႈ ကို ေပးအံ့ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ထားေလသည္။ အာ႐ႈရာဟ္ ေန႔သည္ မုဟရ္ရမ္လ (၁၀)ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။
(မစ္ရွ္ကာသည္ ႏွင့္ ဗိုင္ဟကီ)

“အာ႐ႈရာဟ္ေန႔၏ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား”

အာ႐ႈရာဟ္ေန႔ တြင္ ေရွာင္ၾကဥ္ ရမည့္ အခ်က္ မ်ားမွာ –

(၁)ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊

(၂) အထိမ္း အမွတ္ တစ္ခုခု သတ္မွတ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္း၊

(၃) ကဗ်ာ လကၤာမ်ား ရြတ္ဆို၍ ေၾကကြဲ လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ သတိရျခင္း၊

(၄) တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သားမ်ား ေဘး ဒုကၡေရာက္ေၾကာင္း မ်ား ရြတ္ဖတ္၍ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲသမႈ ျပဳျခင္း၊

(၅) ရွရီက္ ႏွင့္ အျပစ္ ရႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး | Leave a comment