Category Archives: သမုိင္း

“ေသာင္ရာသ္က်မ္း”

တမန္ေတာ္ မူစာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ အေပၚသို႔ ေသာင္ရာသ္ က်မ္းျမတ္ကို ရမ္ဇာန္လ (၆)ရက္ ေန႔တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံ ရသည္။ ဒုတိယ အဆိုမွာ ဇူလ္ဟဂ်္လ (၁၀)ရက္ ေန႔တြင္ က်ေရာက္ ခဲ့သည္။ ဟဇရသ္ အဗၺာစ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ဆင့္ျပန္ခ်က္ မွာ တမန္ေတာ္ မူစာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ၏ ေသာက္ရာသ္ က်မ္းစာ သည္ “ဇဗရ္ဂ်တ္ဒ္” ေက်ာက္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ … Continue reading

Posted in သမုိင္း, အထူးက႑, ေဆာင္းပါး | Leave a comment

တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုိဟမၼဒ္ (စြ) ၏ အထုပ္ပတိၱအေၾကာင္း

The last Messenger of Allah, Prophet Muhammad (s) စကားဦး သမိုင္းဟူသည္မွာ အတိတ္ကာလႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလ၏ လူတို႔၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပေသာ ပညာရပ္မ်ဳိးကို ေခၚပါသည္။ သမုိင္းဘာသာသည္ အသိဥာဏ္ရ်ိသူတိုင္းအား အက်ဳိးျပဳပါသည္။ သမုိ္င္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္မွာ မ်က္ေမွာက္ကာလ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ မ်က္ကြယ္လာက၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔အား သံုးသပ္ေလ့လာ၍ ရရွိသည့္အက်ဳိးအေပၚ လုိက္နာက်င့္သံုးႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ေခတ္အခါသမယတစ္ခု၌ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးသည္ မိမိတုိင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ မတရားညွင္းပန္းႏွိပ္ စက္ေသာေၾကာင့္ ဘုရင္ႏွင့္ တုိင္းသူျပည္သားတို႔ မသင့္မျမတ္ ျဖစ္လွ်က္ရွိ၏။ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ … Continue reading

Posted in သမုိင္း, အထူးက႑, ေဆာင္းပါး | Leave a comment

နဗီတမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ တမန္ေတာ္စိုလုိင္မန္ (အ) ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မွ ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္၏ ဖခင္အမည္မွာ ဗရ္ခိယာျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ အသက္တမ္းအစကပင္ “ဗုိင္တြလ္မိုကာဒတ္ဆ္” ေက်ာင္းေတာ္အား ေန႔ေရာညပါေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ အင္မ္ရာန္၄င္း၏ ဖခင္မာဆာ၏သမီး ဘီဘီမရ္ယမ္သခင္မသည္ ဖာကူးဇ္၏သမီးဟႏၷာဟ္မွဖြားျမင္ခဲ့ သည္။ မိခင္ၾကီးဟႏၷာဟ္မွာ သားသမီးဖြားျမင္လာပါက ၄င္းအား “ဗိုင္တြလ္မိုကာ ဒတ္ဆ္”   ေက်ာင္းေတာ္ ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သတ္မွက္လိမ့္မည္ဟူ၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ (နဇရ္) ကိုးခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမသည္ ကိုးထားခဲ့သည့္အတိုင္း သမီးအား … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑, သမုိင္း, အထူးက႑ | Leave a comment

“ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး ကို တည္ေဆာက္ ၾက သူ မ်ား”

ကုရ္အာန္၊ ဟဒီးဆ္ ႏွင့္ အစၥလာမ့္သမိုင္း ပံုရိပ္   “ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးကို တည္ေဆာက္ ၾကသူမ်ား” ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးကို ေခတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ (၁၂)ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သမိုင္း မွတ္တမ္း မ်ားက ေဖာ္ျပ ေနပါသည္။ မွတ္တမ္း မွတ္ရာ အမ်ား အျပားမွာ ခိုင္လံုေသာ အဆိုမ်ား မဟုတ္ ေသာ္လည္း၊ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသ အေထာက္ … Continue reading

Posted in သမုိင္း, ေဆာင္းပါး, Photos | Leave a comment

“ဂ်ႏၷသြလ္ ဘကီး မွ အမိုးခံုးမ်ား မဖယ္ရွားမွီ ႏွင့္ ဖယ္ရွားၿပီးပံု”

ကုရ္အာန္၊ ဟဒီးဆ္ ႏွင့္ အစၥလာမ့္သမိုင္း ပံုရိပ္ “ဂ်ႏၷသြလ္ ဘကီး မွ အမိုးခံုးမ်ား မဖယ္ရွားမွီ ႏွင့္ ဖယ္ရွားၿပီးပံု” ဂ်ာဗိးရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ က ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) မိန္႔ေတာ္ မူသည္ မွာ- “အစၥလာမ္ သာသနာ တြင္ ကဗရ္ ေပၚ၌ ထိုင္ျခင္း၊ ကဗရ္ ေပၚ၌ ေက်ာက္တံုး မ်ား ထားရွိျခင္း (သို႔) အလားတူ ကိရိယာ … Continue reading

Posted in သမုိင္း, ေဆာင္းပါး, Photos | Leave a comment

“တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ သမို္င္း” (၁)

ကုရ္အာန္၊ ဟဒီးဆ္ ႏွင့္ အစၥလာမ့္သမိုင္း ပံုရိပ္   “ဟူဂ်ဴရသ္” ဟူဂ်ဴရသ္ ဆိုသည္မွာ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ မ်ား ေနထိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ တဲအိမ္ မ်ားကို ေခၚဆို ျခင္း ျဖစ္သည္။ မတ္စ္ဂ်ိေဒ နဗ၀ီ ကို စတင္ တည္ေဆာက္ ေသာအခါ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ … Continue reading

Posted in သမုိင္း, ေဆာင္းပါး, Photos | Leave a comment

ေရာင္ဇြာေတာ္ (သို႔) ျမင့္ျမတ္ သန္႔ရွင္းေသာ အခန္းအာ တည္ေဆာက္ျခင္း”

ကုရ္အာန္၊ ဟဒီးဆ္ ႏွင့္ အစၥလာမ့္သမိုင္း ပံုရိပ္   ေရာင္ဇြာေတာ္ (သို႔) ျမင့္ျမတ္ သန္႔ရွင္းေသာ အခန္းအာ တည္ေဆာက္ျခင္း” ေရာင္ဇြာေတာ္ တည္ရွိရာ မူလ ဟူဂ်ဴရသ္ (သို႔) အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာ ဟု အန္ဟာ) သခင္မ ၏ အိမ္ေတာ္ ကို စြံပလြံ ပင္ျဖင့္ ေဆာက္ၿပီး အကုိင္း မ်ားျဖင့္ ကာရံ ထားသည္။ တံခါးေပါက္ ၏ က်ဥ္းေဘာင္ကို သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားသည္။ ဟဇ္ရသ္ အုမရ္ … Continue reading

Posted in တမန္ေတာ္က႑, သမုိင္း, ေဆာင္းပါး, Photos | Leave a comment