ရိုဇဟ္ဥပုႆ္ေစာင့္ထိန္းၿခင္းဆုိင္ရာမတ္စ္္အလဟ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

လျမတ္ရမ္ဇာန္၌ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ အသိဥာဏ္ရွိ၍ အရြယ္ေရာက္ေသာ မြတ္စလင္မ္ ေယာက်ၤားႏွင့္ မိန္းမ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တရားေတာ္အရ အေၾကာင္းမခိုင္လံုဘဲ ရိုဇဟ္ကို စြန္႔လြတ္ခြင့္မရွိေပ။

ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းရာမွ ခြင့္လႊတ္ခ်က္ရွိသူမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေန မေပးမႈႏွင့္ သတ္သက္၍ တရားေတာ္ျမတ္သည္ ရိုဇဟ္ေစာင့္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူမႈျပဳထားေပသည္။

ပမာဆိုရေသာ္-

၁။ ေရာဂါသည္၊

၂။ ခရီးသည္၊

၄။ ႏို႕ထိန္းသည္၊

၅။ အားအင္မရွိေသာ အဘိုးအဘြား၊

 ၆။ ဆာေလာင္မြတ္ သိပ္ျခင္းေၾကာင္း ေဆာက္တည္မရ ျဖစ္သူ၊

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အေျခအေနမေပးသူမ်ားအား ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းျခင္း မွ ခြင့္  လႊတ္ခ်က္ ရွိေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ လျမတ္ရမ္ဇာန္၏ ၾကည္ညိဳေလးစားအပ္မႈကိုကား အားလံုး အျပည့္အဝ ထားရမည္။ လူသူအမ်ားေရွ႕တြင္ စားသံုးျခင္း မျပဳရ၊ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ကင္းေဝးေသာ အဘိုး  အဘြားမ်ားမွ အပ က်န္အားလံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ ရမ္ဇာန္ဥပုသ္လြတ္သြားလွ်င္ လြတ္သမွ်ေသာ ဥပုသ္သီ တင္း ကိုျပန္လည္ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္ေပသည္။(ရွာမီ)

အေျခအေနမေပးမႈမ်ားမွာ အဘယ္အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အတိုခ်ံဳ႕၍ ယခုေရးသား တင္ျပအပ္ ေပသည္။

၁။ ေရာဂါသည္၊ ေရာဂါသည္ဆိုသည္မွာ အကယ္၍လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဥပုသ္သီတင္း မေစာာင့္ထိန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေရာဂါႀကီးေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဥပုသ္ေစာင့္ ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါဘယတိုးသြားမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါသည္အား အသက္ အႏၱရာယ္ႀကီးေစ၍ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာဝန္၏ အႀကံဥာဏ္ျပဳခ်က္အရ ဝါေရွာင္လွ်င္ ထိခိုက္ေစ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စသည္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေရာဂါသည္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္ေနစဥ္ လတ္တေလာ တြင္ ရိုဇဟ္ထားျခင္းမွ ရပ္နားခြင့္ ရွိေလ သည္။ ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေရး ရရွိလာ လွ်င္ ျဖည့္စြက္ထားရမည္။

၂။ ခရီးသည္မွာ ကဆြရ္ဖတ္ထိုက္ရန္မွ် ရွည္လ်ားေသာခရီးတြင္ အကယ္၍ ခရီးသည္ တစ္ဦးဦးအား ထိုခရီးစဥ္၌ ဝါေရွာင္ေစလွ်င္ အတိ ဒုကၡေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ္ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ေစာင့္ျခင္းမွ ရပ္နားခြင့္ရွိေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းခရီးၿပီးဆံုးလွ်င္ရိုဇဟ္ျပန္ထားရေပမည္ ။အကယ္၍ ခရီးစဥ္၌ အခက္အခဲမရွိလွ်င္ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ျမတ္၏။ (ရွာမီ)

၃။ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းရန္ အားအင္ပင္လွ်င္ မရွိေတာ့ေသာ သူကိုဆိုလို၏။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာပုဂၢိဳလ္ သည္ ျပည္လည္အားအင္ျပည့္ၿဖိဳးလာေသာ္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္း ရေပမည္။ အင္းအား ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပင္မရွိေတာ့လွ်င္ ဖိဒိ ယာ ေပးေဆာင္ရေပမည္။ ဖိဒိယာမွာ ဝါတစ္လံုးလွ်င္ ဖစ္သ္ရဟ္ခန္႔မွ် ဂ်ံဳတစ္ပိႆာႏွင့္ တစ္ဆယ္သား သို႔မဟုတ္ ဝါတစ္လံုးလွ်င္ သူဆင္း ရဲတစ္ဦးအား ထမင္းႏွစ္နပ္အဝ ေကၽြးရမည္ျဖစ္၏။  (ရွာမီ)

၄။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းမွ ေဆာင္တည္ရာမရ ျဖစ္ျခင္းသေဘာမွာ ဝါေရွာင္ရာ၌ အသက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆာေလာင္မႈျပင္းျပျခင္းကို ဆိုလို၏။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ရပ္နားထားခြင့္ရွိ ၏။ သို႔ေသာ္ ဤခြင့္ျပဳခ်က္သည္ သဘာဝအေလွ်ာက္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ျခင္းျဖစ္သာ တရားဝင္၏။ (အာလမ္ဂီရ္)

၅။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တြင္ အကယ္၍ကိုယ္ဝန္သည္ အမ်ိဳးသမီးအား ဝါေရွာင္ခဲ့လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္၌ လည္းေကာင္း၊ ဝမ္းတြင္းရွိကေလး ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ရလွ်င္ ရိုဇဟ္မွ ရပ္နားခြင့္ ရွိေပ၏။ သို႔ေသာ္ ကေလးဝမ္းမွ ကၽြတ္၍သန္႔ရွင္းၿပီးေနာက္ ျပန္ လည္ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ (ရွာမီ)

၆။ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္း၊ အကယ္၍ ဝါေရွာင္လွ်င္ကေလးအား ထိခိုက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရလွ်င္ ေနာင္မွ ထားပိုင္၏။ (ရွာမီ)

၇။ ရာသီပန္းပြင့္ျခင္းႏွင့္ မီးတြင္း၌ရွိျခင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ကိုယ္မသန္႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရိုဇဟ္ထား ခြင့္မရွိေခ်။ ဤသည္မွာ သဘာဝ ၏ ခၽြင္းခ်က္မႈ ျဖစ္ေလသည္။

ရိုဇဟ္၏နိယသ္အေၾကာင္း

ရိုဇဟ္ အသီးသီးအတြက္ နိယသ္ျပဳရန္လည္း အေရးႀကီး၏။ နိယသ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ အဓိဌာန္  ျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ သေဘာမွာ မိမိ စိတ္တြင္း ၌ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမသည္ ဝါေရွာင္ရန္ ရည္စူးအပ္သည္ ဟု ေျပာၾကားရမည္။ ဤမွ် ရည္ရြယ္လိုက္ရံုမွ်ျဖင့္ရိုဇဟ္ၿပီးေျမာက္သြား ေပ အံ့၊ အကယ္၍ ႏႈတ္လွ်ာျဖင့္ လည္း ထိုစကားလံုးမ်ားကို ဖတ္လိုက္လွ်င္သာ ျမတ္ေပ၏။  (အာလမ္ဂီရ္)

ကဇာရိုဇဟ္မ်ား၏ မတ္စ္အလဟ္မ်ား

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

အေၾကာင္းတစ္စံုတရာေၾကာင့္ လြတ္ခဲ့ရေသာ ရိုဇဟ္ကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုး အေဆာတလ်င္ဆံုး ကဇာေစာင့္ ထိန္း ရေပ မည္။ အေၾကာင္းမဲ့ ၾကန္႔ၾကာေစျခင္းသည္ ဂုနဟ္ျဖစ္၏။ လူ၏ ဘဝသက္တမ္း သည္လည္း စိတ္ခ်ႏိုင္စရာ မရွိ။ ဘယ္ေသာအခါ ဘဝဆံုးမည္ကို မ သိရွိႏိုင္ရေခ်။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

ကဇာျဖည့္စြက္ရန္ ရိုဇဟ္မ်ားကို ညကတည္းက နိယသ္ျပဳရန္ အေရးႀကီး၏။ နံနက္မိုးလင္းမွ နယသ္ျပဳ လွ်င္   နဖိလ္ရိုဇဟ္ျဖစ္သြား အံ့။ ထိုအခါ ကဇာထပ္မံ ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

ကသြာရိုဇဟ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရက္ျခား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ထိန္း ႏိုင္ခြင့္ ရွိေလ၏။(ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၄)

လူတစ္ဦးတြင္ ရမ္ဇန္တစ္လ၏ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းရန္ တာဝန္ရွိေန၏။ ၄င္းကိုမျဖည့္စြက္ေသးမီ ဒုတိယရမ္ဇာန္ေရာက္ရွိလာ၏။ ၄င္းေနာက္ ဒုတိယရမ္ဇာန္ ရိုဇဟ္မ်ားလည္း ကသြာျဖစ္သြားျပန္၏။ ထိုအခါ ၂-ႏွစ္စလံုး၏ ရိုဇဟ္ကို ေစာင့္ထိန္းရန္ အေရးႀကီးေပ၏။ ျဖည့္ စြက္ေစာင့္ထိန္းေသာအခါ မည္သည့္ရမ္ဇာန္လ၏ ရိုဇဟ္ျဖစ္ေၾကာင္း နိယသ္ျပဳ၍ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၅)

ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းရန္ တာဝန္ရွိေန၏။ ထိုအခိုက္၌ပင္ ဒုတိယရမ္ဇာန္လ ေရာက္ရွိလာေသာ္ ဦးစြာ လက္ရွိ ရမ္ဇာန္၏ ရိုဇဟ္ကို ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ ယခင္က်န္ရွိေသာ ရိုဇဟ္ကို အီဒ္အၿမီး၌ ဆက္လက္   ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္သည္။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၆)

လူတစ္ဦးသည္ ရမ္ဇာန္တစ္လံုးရူးသြပ္ေနခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ရမ္ဇာန္ကုန္လြန္ၿပီး ေကာင္းမြန္သြားေလ၏။ ထိုအခါ၄င္းကို ကသြာျဖည့္ စြက္ရန္မလိုေပ။ အကယ္၍ ရမ္ဇာန္လ၌ပင္ ေကာင္းမြန္ သြားေသာ္ ထိုရူးသြပ္ေနစဥ္က လြတ္က်န္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားကို ထပ္မံကသြာျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပ၏။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၇)

လူတစ္ဦးသည္ ရမ္ဇာန္တစ္လလံုး သတိလစ္ေမ့ေမ်ာေနခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ရမ္ဇာန္အၿပီး၌ သတိ ရလာခဲ့၏။ ထိုအခါ ၄င္းရမ္ဇာန္လ ရိုဇဟ္အားလံုး၏ ကသြားျပဳရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၈)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းေနစဥ္ သတိလစ္သြား၏။ထိုျဖစ္ရပ္သည္ တစ္ေန႔တာထက္ လြန္သြားေပ ၏။ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ထား လ်က္ သတိလစ္ေမ့သြားသည့္ေန႔မွအပ က်န္ရက္မ်ား၏ ရိုဇဟ္ကို ကသြာျဖည့္ စြက္ရေပမည္။ သတိစတင္လစ္သြားခဲ့ေသာရိုဇဟ္မွာ နိယသ္ မွန္ကန္ေနေသာ္ေၾကာင့္ ထိုေန႔၏ ရိုဇဟ္ကို ထပ္မံေစာင့္ထိန္းရန္ မလိုေတာ့ေပ။ အကယ္၍ ထိုေန႔၌ ရိုဇဟ္ထားခဲ့ျခင္းမရွိမူ သို႔မဟုတ္ ထိုေန႔ ၌ လည္ေခ်ာင္းတြင္းသို႔ ေဆးထည့္လိုက္သည္ရွိမူ ထိုေန႔၏ ကသြာဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ၏။ (ဗဟဲရွ္သီေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၉)

ခံတြင္းက်င္းေနစဥ္ အမွတ္မဲ့ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ေရဝင္သြား၏။ ထို႔ျပင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ ထိန္းထားမွန္းလည္းသိရွိမူ ထိုရိုဇဟ္၏ ကသြာျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ၏။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၀)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းထားလ်က္ ေမ့မွားကာတစ္စံုတစ္ရာ စားလုိက္၏။ ထို႔ေနာက္ ရိုဇဟ္ပ်က္ သြားေလၿပီ ဟုမွတ္၍ တဖန္ဆက္ၿပီး စားသံုးလုိက္ေလ၏။ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေလေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၄င္းကိုကသြားျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္အေရးႀကီးေပ၏။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၁)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းထားရင္း နားအတြင္းသုိ႔ေဆး(သို႔မဟုတ္) ဆီထည့္လိုက္သည္ရွိေသာ္ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ပ်က္သြား ေလသည္။ ထိုအခါ ကသြာျပဳရေပမည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၂)

လူတစ္ဦးသည္ ဝါထမင္းစားခ်ိန္၌ မႏိုးခဲ့ေပ။ထို႔ေနာက္ဇိုဟရ္အခ်ိန္ထိတိုင္ မစားသံုးဘဲ ရိုဇဟ္  နိယသ္ျပဳ ရေကာင္းႏိုးႏိုင္းႏွင့္ ရွိခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ဇိဟရ္အခ်ိန္တြင္ ရိုဇဟ္ဖ်က္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ကသြာျပဳ ရေပ မည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၃)

တိမ္ထူေနေသာေၾကာင့္ ေနဝင္ၿပီဟုတ္မွတ္ယူ၍ ဝါေျဖလုိက္၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေနထြက္ ေပၚလာ၏။ သို႔ရွိရာ ထိုရိုဇဟ္သည္ လည္းကသြာမွ်သာ ထိုက္ေပသည္။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၄)

လူတစ္ဦးသည္ အလြန္ဆာေနသည္မွာ အသက္ထြက္လုမတတ္ပင္ ရွိေန၏။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပုသ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရေလ သည္။ ထိုအခါ ၄င္းအဖို႔ ကသြာမွ်သာ ထုိက္ေပသည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၅)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ထားေနစဥ္ ဓမၼတာရာသီဆင္းလာ၏။ ထိုအခါတြင္ ၄င္းသည္ကသြာျပဳ ရန္အေရးႀကီေလသည္။ ထို ျဖစ္စဥ္၌လည္း ညေနေနဝင္သည့္တိုင္လူသူအမ်ားေရွ႕တြင္ မစားသံုးဘဲ   ေနျခင္း သည္ ျမတ္ေပ၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၆)

သူနာျပဳသည္ လူနာ၏အဂၤါဇာတ္အတြင္းသို႔ လက္ထည့္သည္။ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ လက္ေခ်ာင္း ကိုထည့္သည္။ ထို႔အျပင္ ထည့္ထားေသာလက္ကိုအနည္းငယ္ထုတ ၍ျပန္ထည့္ လိုက္သည္။ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေလသည္။၄င္းရိုဇဟ္၏ ကသြားျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မဟုတ္ ပထမအႀကိမ္ ထည့္ေသာ လက္ေခ်ာင္း၌ ေဆးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ေရစြတ္စိုလ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွိခဲ့မူ ပထမ အႀကိမ္ကတည္းကပင္ ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေပ၏။ ၄င္း၏ ကသြာမွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ၏။ (ဗဟဲရွိသီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၇)

ပါးစပ္အတြင္းတြင္ ကြမ္းငံုထား၍ အိပ္ေပ်ာ္သြား၏။ ထို႔ေနာက္နံနက္မိုးလင္းမွ အိပ္ရာမွ ႏိုးၾကားလာခဲ့၏။ ထိုအခါ ရိုဇဟ္မပိုင္ေခ်။ ၄င္းကို ကသြာထားရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၈)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ထားလ်က္ ႏွာရွဴေဆးမႈန္႔ကို ရွဴရွိဳက္လိုက္သည္။ သို႔မဟုတ္ နားတြင္းသို႔ ဆီေလာင္းထည့္လိုက္သည္။ သို႔ တည္းမဟုတ္ ဝမ္းခ်ဴလိုက္သည္။ ထိုအခါတြင္ ရိုဇဟ္ပ်က္ သြားေလ    ေတာ့သည္။ ထိုရိုဇဟ္မွာကသြားသာ ထိုက္ေပသည္။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၉)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ထားလ်က္ ဆီးထြက္ရာေနရာတြင္ ေဆးထည့္လုိက္မူ ၄င္း၏ ရိုဇဟ္သည္ လည္း ပ်က္၏။ ၄င္းအားကသြာျပဳ ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္သည္။ (ဗဟဲရွ္သီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂၀)

သြားၾကားတြင္ အသားမ်ားညပ္၍ က်န္ေန၏။ ထို႔အျပင္ထိုညပ္ေနေသာ အရာကိုမ်ိဳခ်လိုက္၏။ ၄င္းအသား သည္ ‘ၾကနာ’ ကုလားပဲ လံုးခန္႔မွ် သို႔မဟုတ္ ၄င္းထက္မ်ားလွ်င္ ရိုဇဟ္ပ်က္ေလ သည္။ သို႔ျဖင့္ ကသြားျပဳ ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ၏။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

ရိုဇဟ္၏ ကသြာႏွင့္ ကပ္ဖာရဟ္၏ မတ္စ္အလဟ္မ်ား

ကပ္ဖာရဟ္၏ မတ္စ္အလာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစြာ ဤသည္ကိုသိထားရန္ အေရးႀကီး၏။ ကဖ္ဖာရဟ္မွာ လျမတ္ရမ္ဇာန္၏ဝါကို ခ်ိဳး ဖ်က္ျခင္းျဖင့္သာ ထိုက္ေပ၏။ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ ရိုဇဟ္မ်ားကို ခ်ိဳး ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ကဖ္ဖာရဟ္မထိုက္ေပ။ သို႔သာမက ရမ္ဇာန္၏ ရိုဇဟ္ကို ျဖည့္စြက္ ထားရာမွ ၄င္းကိုပင္ ခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့ေသာ္ လည္း ၄င္း၏ ကသြာသာထိုက္ေပ၏။ ကဖ္ဖာရဟ္မထိုက္ေပ။ ကဖ္ဖာရဟ္ဝါဂ်စ္ဗ္ ထိုက္ျခင္းမွာ နည္းမ်ားစြာရွိသည္- ဥပမာ

၁။ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိပါလ်က္ ေဆးဝါးတစ္စံုတစ္ရာကိုေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အာဟာရ တစ္စံုတစ္ရာ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စားသံုးလိုက္ျခင္း။

၂။ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းေနပါလ်က္ လင္ခန္းမယားခန္းျပဳလိုက္ျခင္း။

၃။ စြရ္မာထည့္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခြဲစိတ္၍ေဆးထည့္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဝါပ်က္ၿပီဟု မွတ္ယူ၍ စားသံုးလိုက္ျခင္းစေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကသြာႏွင့္ ကဖ္ဖာရဟ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ဝါဂ်စ္ဗ္ထိုက္ေပသည္။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

လျမတ္ရ္ဇာန္တြင္ တရားေတာ္ျမတ္၌ ျပ႒ာန္းထားေသာ အေၾကာင္းတရား မခိုင္လံုဘဲ ရိုဇဟ္ခ်ိဳးဖ်က္ လိုက္ျခင္း၏ ကဖ္ဖာရစ္ဒဏ္ ေဆာင္ခ်က္မွာ ရိုဇဟ္အလံုးေျခာက္ဆယ္ကို တစ္ဆက္ တည္း အဆက္ မျပတ္ ေစာင့္ထိန္းရန္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ေစာင့္ထိန္းေနစဥ္ အ ေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္ လြတ္သြားခဲ့ေသာ္ အစမွျပန္လည္ ေစာင့္ထိန္းရမည္ ျဖစ္ေပသည္။(ဗဟ္ရြရ္ရာအိက္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

အကယ္၍ ကဖ္ဖာရဟ္ရိုဇဟ္ကို ထမ္းရြက္ေနစဥ္ ဓမၼတရာသီေပၚလာေသာ္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရ၏။ ဤသည္ မွ တရားေတာ္အရခိုင္လံု ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္၍ သန္႔ရွင္းၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း က်န္ရိုဇဟ္မ်ား ကို ျဖည့္စြက္၍ အလံုးေျခာက္ဆယ္ျဖည့္ဆည္း ေစရမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

ကဖ္ဖာရဟ္ထမ္းရြက္ေနစဥ္ သားဖြားျခင္းေၾကာင့္ ထိုဇဟ္မ်ားပ်က္ျပားခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ က်န္ရစ္ သြားလွ်င္ ထိုကဖ္ဖာရဟ္မ ေျမာက္ေပ။ အစ အလယ္ အဆံုး ျပန္လည္ ေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ (ဗဟ္ရွ္သီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၄)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ေစာင့္လ်က္ အိပ္ေမာက်ေန၏။ ထိုစဥ္ ၄င္း၏ခင္ပြန္းသည္ သူမ ကို  ေပါင္းသင္းလုိက္၏။ ထိုအခါ ရို ဇဟ္ပ်က္သြားေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးအေပၚ၌ ကသြာမွ်သာ တာဝန္က်ေပသည္။ ခင္ပြန္းသည္အေပၚ၌ ကသြာႏွင့္ ကဖ္ဖာရဟ္ ႏွစ္ရပ္ စလံုး ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပသည္။ (ဗဟဲရွ္သီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၅)

ကဖ္ဖာရဟ္ရိုဇဟ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းေနစဥ္ ရမ္ဇန္လျမတ္ဆိုက္ေရာက္လာေလေသာ္ ထိုအခါ ဦးစြာလက္ရွိ ရမ္ဇာန္၏ ရိုဇဟ္ကို ေစာင့္ထိန္းရမည္။ အိဒ္ၿပီးေနာက္တြင္ ကဖ္ဖာရဟ္ရိုဇဟ္မ်ား ကို ျပန္လည္ေစာင့္ ထိန္းရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၆)

လူတစ္ဦးတြင္ ကဖ္ဖာရစ္ရိုဇဟ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းရန္ အားအင္ရွိေသာ္ သူဆင္းရဲ ေျခာက္ဆယ္ကို ထမင္းႏွစ္ႏွပ္ ေကၽြးေမြးရေပ သည္။ စားသံုးသည့္ ဆင္းရဲသားမ်ားမွာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား   ျဖစ္ေစ ရမည္။ကေလးမ်ားျဖစ္လွ်င္ ကပ္ဖာရဟ္မေျမာက္ေခ်။ (ရွာမီ)

သူဆင္းရဲမ်ားအား မေကၽြးေမြးဘဲ တစ္ဦးလွ်င္ ဆြဒကဟ္ဖိသိရ္ခန္႔မွ် ဂ်ံဳေစ့ကိုေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တန္ဖိုး ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေပးလိုက္လွ်င္လည္းေပးပိုင္၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၇)
သူဆင္းရဲအားမေကြးေမြးဘဲတစ္ဦးလွ်င္ ဆြဒ္ကဟ္ဖိတ္ရဟ္ခန္႔မွ်ဂ်ဳံေစ႔ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ တန္ဖုိး ကုိေသာ္ လည္ေကာင္း ေပးလုိက္လွ်င္လည္း ေပးပုိင္၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၈)

သူဆင္းရဲတစ္ဦးအား ရက္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ထိတိုင္ညမနက္ ေကၽြးေမြးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ံဳ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏တန္ဖိုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေနစဥ္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္လည္း ပိုင္၏။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၉)

အကယ္၍ ရက္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အတြက္ ဂ်ံဳေစ့ကိုတြက္ခ်က္၍ သူဆင္းရဲတစ္ဦးတည္းကိုသာ ပံု၍ေပးေဆာင္ လိုက္လွ်င္ တစ္ ရက္သာမွ် ကဖ္ဖာရဟ္သာ တာဝန္ေက်၏။ သူဆင္းရဲတစ္ဦးအား လူတစ္ ကိုယ္စာ ဆြဒကဟ္ဖိသ္သိရ္ထက္ နည္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာပို၍ေသာ္လည္းေကာင္း   ေပးေဆာင္ ခြင့္မရွိေပ။( ရွာမီ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၀)

ရမ္ဇာန္တစ္လတည္းတြင္ ဝါဥပုႆ္ သုံး၊ေလးလံုး ကို ဖ်က္ပစ္လုိက္ေသာ္ ၄င္းအားလံုးအတြက္ ကဖ္ဖာရဟ္ တစ္ခုတည္း ၿဖင္႔ လံုေလာက္ ေပ၏။ (ရွာမီ)

ရိုဇဟ္ပ်က္ေစတတ္ေသာအရာမ်ား

     ရိုဇဟ္ပ်က္ေစတတ္ေသာ အရားမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေပသည္ –

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

လူတစ္ဦးသည္ ရိုဇဟ္ထားသူတစ္ဦး၏ ပါးစပ္အတြင္းသို႔ အတင္းအဓမၼ တစ္စံုတစ္ရာကို ထိုးသြင္းခဲ့ရာ ထိုအရာသည္ လည္ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ က်ဆင္းသြားလွ်င္ ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေခ်၏။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

လူတစ္ဦးသည္ ပါးစပ္အတြင္းမွ အံဖတ္မ်ား ယိုထြက္လာ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုသူသည္ တမင္သိပါလ်က္ လည္ေခ်ာင္းတြင္းသို႔ျပန္၍ မ်ိဳခ်ပစ္လိုက္၏။ သို႔မဟုတ္ တမင္ ပါးစပ္အျပည့္ လက္ထိုး၍ အန္လိုက္၏။ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ပ်က္ေလေတာ့၏။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

သြားၾကားညပ္ေနေသာ အရာတစ္ခုအား အျပင္သုိ႔ထုတ္၍တဖန္မ်ိဳးခ်ပစ္လုိက္ေသာ္ ထိုအရာ သည္ ကုလားပဲလံုးထက္ နည္းေန လင့္ကစား ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေပမည္။ အကယ္၍ ၄င္းကိုထုတ္ေနယင္း မိမိအာေခါင္အတြင္းသို႔ ဝင္သြား၏။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းသည္ ကုလားပဲလံုး ထက္ ေသးငယ္သည္ဆိုေသာ္ ရိုဇဟ္မပ်က္ေပ။ အကယ္၍ ၄င္းခန္႔မွ်ရွိလွ်င္ ပ်က္သြားေခ်မည္ ျဖစ္ေပသည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၄)

လည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ တံေတြးႏွင့္ ေသြးမ်ား ေရာ၍ပါသြား၏။ အကယ္၍၄င္းတြင္ တံေတြးထက္   ေသြးပမာဏက ပိုေနပါမူ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေလ၏။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၅)

ေလာ္ဗန္ (သို႔) အျခားအရာတစ္ခုခုကို မႈိင္းတိုက္၍ မိမိအလိုအေလ်ာက္ ရွဴရိႈက္ေသာ္ ထိုအခါ ရိုဇဟ္ပ်က္သြားေလ၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၆)

လူတစ္ဦးသည္ ေက်ာက္စရစ္ခဲ သို႔မဟုတ္ သံတိုသံစ သို႔မဟုတ္ စားစရာမဟုတ္ေသာ အရာတစ္ခုခုကို စားသံုးလိုက္ေသာ္ ရိုဇဟ္ ပ်က္သြားေလ၏။ (ေဟဒါယာ)

ရိုဇဟ္တြင္ မကၠရူဟ္ျဖစ္ေစအပ္ေသာ အရာမ်ား

မကၠရူဟ္၏ သေဘာမွာ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းေနစဥ္၌ စဝါဗ္တြင္ ေလ်ာ့နည္းေစေသာ ကိစၥမ်ိဳးကို ဆိုလိုေပ၏။ အကယ္၍ကံအား ေလွ်ာ္စြာ ထိုကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့မူ ရိုဇဟ္မွာ မပ်က္ေပ။ စဝါဗ္၌သာ ေလ်ာ့နည္း သြားေလ၏။ မကၠရူဟ္ထိုက္ေသာ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားမွာ-

၁။ မီးေသြးဝါး၍ သြားတိုက္ျခင္း၊ ၂။ေဆးမႈန္႔ျဖင့္ သြားတိုက္ျခင္း၊ ၃။ ရိုဇဟ္ထားေနလ်က္ အာလုပ္သံႏွင့္ ပလုပ္က်င္းျခင္း၊ ၄။ ႏွာေခါင္းအတြင္းသို႔ ေရရိုက္သြင္းျခင္း၊ ၅။ က်င္ငယ္စြန္႔ၿပီး ေရသန္႔စင္ေသာ အခါ ေပါင္ကို ကား၍ထိုင္ျခင္း။ ၆။ တစ္စံုတရာကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျမည္းစားျခင္း၊ ၇။ တံေတြးငံု၍ မ်ိဳခ်ျခင္း၊ ၈။ေနာက္ကြယ္အတင္းေျပာဆိုျခင္း၊ ၉။ မုသားေျပာဆိုျခင္း၊ ၁၀။ ဆဲဆိုျခင္း၊ ၁၁။ ရိုဇဟ္ထားစဥ္ ညည္းတြားျခင္း၊ ၁၂။ေရခ်ိဳးရန္ တာဝန္ရွိေနပါလ်က္ မိုးလင္းၿပီးမွ  ေရခ်ိဳးျခင္း။ ေဖာ္ျပပါကိစၥ အားလံုး တို႔သည္ ရိုဇဟ္ အတြင္း၌ မကၠရူဟ္ျဖစ္ ေစေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၄င္းအားလံုး မွ ေရွာင္ရွား အပ္ေပသည္။

ဖစ္(ဒ္)ယဟ္ႏွင့္ ၄င္း၏ မတ္စ္အလဟ္

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

တရားေတာ္ျမတ္၌ ဖစ္(ဒ္)ယသ္ဆိုသည္မွာ အၾကင္သူ အလြန္တရာ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ကာ ရိုဇဟ္ ဥပုသ္သီတင္း ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ရန္ အားအင္ဗလ မရွိသူျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါသည္ ဘဝမွ ျပန္လည္က်န္းမာေရးရရွိမည္ကိုပင္ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ မရွိမူ ထိုအခါ ရိုဇဟ္စာလံုးအ စား သူဆင္း ရဲတစ္ဦးအား ဆြဒကဟ္ဖိသိရ္ခန္႔မွ် ဂ်ံဳေသာ္လည္းေကာင္း၊ေငြေသာ္လည္းေကာင္း၊ ည မနက္ ထမင္းႏွစ္ႏွပ္အဝေကၽြးျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ေန႔စဥ္ျပဳရေပမည္။ ရွရီအသ္ တရားေတာ္ျမတ္တြင္ ၄င္းကို ဖစ္ဒ္ယဟ္ဟု ေခၚေပသည္။(ဒြရ္ေရမြခ္သရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

အကယ္၍ အားအင္ခ်ိနဲ႔သူမွာ အရွင့္အလိုေတာ္ႏွင့္ျပန္လည္အားအင္ျပည့္ၿဖိဳးလာမူ သို႔မဟုတ္ နာမ က်န္းျဖစ္ေန သူမွာ က်န္းမာမႈရ ရွိလာ၍ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းႏိုင္စြမ္း ရွိလာမူ ထိုအခါပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ရိုဇဟ္အားလံုး၏ ကသြာကိုေစာင့္ထိန္းရေပမည္။ အကယ္၍၄င္းရိုဇဟ္ မ်ား၏ ဖစ္ဒ္ယဟ္ပင္ ေပးေဆာင္ ခဲ့မူ ထိုဖစ္ယဟ္၏ အက်ိဳးစဝါဗ္ သီးသန္႔ရရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။ (အာလမ္ဂီရ္)

ကိုးထားေသာ ရိုဇဟ္မ်ားႏွင့္ ၄င္း၏မတ္စ္အလဟ္

နဇရ္ကိုးျခင္းသည္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိေပသည္။တစ္မ်ိဳးမွာ မိမိဘက္မွ ေန႔ရက္သတ္မွတ္၍ ကိုးထားျခင္း၊ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ ကန္႔သတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ကိုးထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ဥပမာ-

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

လူတစ္ဦးသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ဤသို႔ကိုးထား၏။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏အဘယ္ အဘယ္အလုပ္ၿပီးေျမာက္လွ်င္ လည္းေကာင္း၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝလွ်င္လည္းေကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔ သို႔မဟုတ္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟူ၍ ကိုး ထားခဲ့၏။ ထိုအခါ ထိုေန႔ ထိုရက္၌ပင္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းရန္အေရးႀကီး၏။ ၄င္းအတြက္ နိယသ္ကို ညကတည္းကပင္ ျပဳရေပမည္။ အကယ္၍ နိယသ္ျပဳရန္ ေမ့သြားလွ်င္ မြန္းမလြဲမီ အလ်င္ျပဳလိုက္ရေပမည္။ (မရာကိယလ္ဖလာဟ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

မည္သူမဆိုးကိုးထားလိုက္လွ်င္ ၄င္းကိုျဖည့္စြက္ရန္မွ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပသည္။ မျဖည့္စြက္လွ်င္ အျပစ္ငရဲ ထိုက္ေပအံ့။ အကယ္၍ေန႔ ရက္ကို သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳခဲ့မူ စိတ္သန္ရာရက္တြင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ရွိေလသည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

အကယ္၍ အီ့ဒ္ေန႔တြင္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟု ကိုးထားခဲ့လွ်င္ ထိုေန႔အစား   အျခားတစ္ရက္ ရက္တြင္ ေစာင့္ထိန္း၍ မိမိ ကိုး ထားျခင္းကို ျဖည့္စြက္ရေပမည္။ (ေဟဒါယာ)

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ ငါးရက္သည္ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းမွာ ဟရာမ္ျဖစ္ေခ်၏။ (၁) ဝါကၽြတ္အိဒ္ေန႔၊ (အီဒြလ္ီိတိရ္ေန႔ )(၂) ကုရ္ဘာနီအိဒ္ေန႔ (ဇစ္လ္ဟဂ်္လ ဆယ္ရက္ေန႔)၊ (၃) ဇစ္လ္ ဟဂ်္လ ဆယ့္တစ္ရက္ေန႔ (ကြရ္ဘာန္ၿပီး ေနာက္ တစ္ေန႔ -ဒုတိယေန႔႔)၊ (၄) ဇစ္လ္ဟဂ်္လ ဆယ့္ႏွစ္ရက္ေန ႔တတိယေန႔) (၅) ဇစ္လ္ဂ်္လ ဆယ့္သံုးရက္ေန႔ (စတုတၳေၿမာက္ေန႔)မ်ား ျဖစ္ေလသည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မြတ္စလင္မ္တိုင္အား ရမ္ဇာန္လျမတ္၏ ရိုဇဟ္ကို ေစာင့္ထိန္း    ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းအား ၾကည္ညိဳေလးစား ႏိုင္ျခင္းမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူ၍ မိမိ၏ ရဟ္မသတ္ေတာ္ မ်ားတြင္ ႏွစ္ၿမွဳပ္ထားပါေစသားဟု ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ရေပသည္။ (အာမီန္)

မွတ္ခ်က္။  ။ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာ ကာရီ ရွရီဖ္ ပါကစၥတန္၏ သအ္လီမြန္ နိဆာအ္၊ ျမန္မာျပန္   ေမာ္လာနာ  အာဘူဘကၠရ္(ေမွာ္ဘီ)

စာမ်က္ႏွာ (၂၉၂ မွ ၃၃၈ ) ကုိးကားတင္ၿပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါ ေတာ္ဝင္ၿမန္မာဝပ္ဆုိဒ္ ( link ) ကုိႏွိပ္၍လည္း ဘာသာေရးစာမ်ား ကုိေလ႔လာဖတ္ ရႈနဳိင္ ပါသည္။

http://tawwinmyanmar.multiply.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s