“တမန္ေတာ္ အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အေၾကာင္း”

နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ စာရဟ္ သခင္မသည္ အသက္ ႀကီးရင့္ ေသာ အရြယ္ ေရာက္ေသာ္လည္း သား သမီး မရရွိ ေသာေၾကာင့္ နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အား မိမိ အား လုပ္ေကၽြး သမူ ျပဳေသာ ဟာေဂ်ရဟ္ သခင္မ ႏွင့္ ထိမ္းျမန္း ေစခဲ့သည္။ ဟာေဂ်ရဟ္ သခင္မ သည္ အိစ္မာအီးလ္ အမည္ရွိ သားေတာ္ တစ္ပါး ထြန္းကား ခဲ့၏။ ယင္းသားေတာ္ (၁၃) ႏွစ္ အရြယ္ သို႔ ေရာက္ေသာ္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္သည္ စာရဟ္ သခင္မ အား က႐ုဏာ ထားေတာ္ မူၿပီး အစ္ဟားက္ မည္ေသာ သားေတာ္ တစ္ပါး ေပးသနား ေတာ္ မူခဲ့သည္။

တေန႔ ေသာ အခါ နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ ေတာလည္ ေနစဥ္ သူစိမ္း ဧည္သည္ သံုးဦး ကို ေတြ႕ရာ၊ နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ အိမ္သို႔ လိုက္ပါ ၍ ထမင္း သံုးေဆာင္ရန္ ဘိတ္ မႏၲက ျပဳေလသည္။ ဧည္သည္ မ်ားအား မိမိ ႏွင့္ အတူ စားရန္ ေျပာရာ ဧည့္သည္ မ်ားက အာဟာရ မစားသံုး ၾကဘဲ ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ ရသျဖင့္ နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ ထို သူမ်ားကို အကဲခတ္ ေတာ္မူရာ၊ ဤသူမ်ားကား ေခါင္းႏွင့္ ေျခ၌ ဖံုလည္း မတင္ေန သျဖင့္ အာဂႏၲဳ မျဖစ္ႏို္င္၊ ဓေလ့ ထံုးတမ္း စဥ္လာ အရ ဧည့္ခံ မႈကို လက္မခံ ျခင္းကား ရန္သူ ျဖစ္ႏို္င္သည္ ဟု ေတြးေတာ ေနစဥ္ အာဂႏၲဳမ်ားက အို- နဗီ တမန္ေတာ္ မစိုးရိမ္ ေလႏွင့္၊ ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ ထံေတာ္မွ သခင့္ထံ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရေသာ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ထို ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ သံုးပါးမွာ ဂ်စ္ဗ္ရာအီလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္)၊ မီကာအီလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ႏွင့္ အစ္ရာဖြီးလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) တို႔ျဖစ္ ၾကၿပီး အလြန္ လွပ ေက်ာ့ရွင္းေသာ လူပ်ိဳ ကေလးမ်ား အသြင္ျဖင့္ လာေရာက္ ျခင္းျဖစ္ သည္။

လာေရာက္ ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ “အို- အိဗ္ရာဟီးမ္၊ သင္၏ ခ်စ္ဇနီး တြင္ အစ္ဟားက္ မည္ေသာ နဗီ တစ္ပါး ေမြးဖြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား ရာ၊ ထုိသူ၏ ေနာက္၌ တံခါး၀ အနားတြင္ စာရဟ္ သခင္မ ရွိေန၍ ထို စကားကို ၾကားေတာ္ မူၿပီး “ငါလည္း အသက္ ႀကီးရင့္ လွၿပီ။ မိန္းမ တို႔၌ ဥတု ေရာက္ၿမဲ ရွိသည့္ အတိုင္း မေရာက္ၿပီ။ ငါ့ သခင္လည္း အိုၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ငါသည္ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း ရွိလိမ့္မည္ ေလာ” ဟု ဆိုလ်က္ ၿပံဳးရယ္ေတာ္ မူသည္။

အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အား ဖြားျမင့္ အခ်ိန္တြင္ စာရဟ္ သခင္မ သည္ သက္ေတာ္ (၉၀) ရွိၿပီး၊ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ (၁၀၀) ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

အစ္ဟားက္ ဟူသည္ အရဗီ အမည္ ျဖစ္ၿပီး အဗ္ရာနီ ဘာသာ စကား “ယဇ္ဟားက္”မွ ဆင္းသက္ လာသည္။ “ယဇ္ဟားက္” ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ရယ္ၿပံဳးျခင္း ျဖစ္သည္။ စာရဟ္ သခင္မ ၏ ၿပံဳးရယ္မႈ ေၾကာင့္ အစ္ဟားက္ ဟု မွည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စာရဟ္ သခင္မ သည္ သက္ေတာ္ (၁၂၇) ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ ခဲ့သည္။ ႂကြင္းက်န္ေသာ ႐ုပ္ကလာပ္ ေတာ္ကို အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) က ဇိုဟာရ္ ၏သား ေဖ႐ုန္ ထံမွ မံဒေရ ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ရွိ လယ္ျပင္ ကို ေငြ ေလးပိႆာ ျဖင့္ ၀ယ္ယူေတာ္ မူၿပီး ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ အစဥ္ အဆက္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ သခ်ဳႌင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ ၿပီး၊ ယင္းေနရာ ၌ ျမႇဳပ္ႏွံေတာ္ မူ၏။

အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ အိုမင္း ေသာအခါ သားေတာ္ အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အား လက္ထပ္ေပးရန္ မိမိ၏ ဘ႑စိုး ကၽြန္ယံု ဒမစ္ရွ္က္ ၿမိဳ႕သား အလ္ယအ္ဇရ္ အား ေခၚယူေတာ္ မူၿပီး မိန္႔ေတာ္ မူသည္မွာ “ငါသည္ သားေတာ္ ကို ကင္န္အာန္ ျပည္ရွိ အမ်ိဳးသမီး ႏွင္ လက္ထပ္မႈ ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕။ ငါ၏ ဘိုးေဘး တို႔၏ အႏြယ္၀င္ သမီး တစ္ဦး ႏွင့္ စံုဖက္ေပး ေတာ္မူ လိုသည္။ သင္သည္ ငါ၏ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ေနထို္င္ရာ ေအရာက္ ႏိုင္ငံ ဖဒ္ဒါန္ အာရာမ္ၿမိဳ႕ကို သြား၍ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ ထဲမွ တို႔သမီး တစ္ဦး ေဆာင္ယူ ခဲ့ပါ။

ဤ ကင္န္အာန္ ျပည္ကို အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္က ငါႏွင့္ ငါ၏ အဆက္ အႏြယ္၀င္ မ်ားကို ေပး သနားေတာ္ မူမည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရွိထား ေသာေၾကာင့္ ငါ၏ သားေတာ္ ကို ထို တိုင္းျပည္ သို႔ ငါ ထည့္ေတာ္ မမူ၊ သတို႔ သမီးကိုသာ ငါ့ထံ အပါ ေဆာင္ယူ လာ ရမည္ ဟု” ဆိုလ်က္ ကုလားအုတ္ ဆယ္စီးတြင္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား တင္ေစလ်က္ ေအရာက္ ႏိုင္ငံ သို႔ ေစလႊတ္ လိုက္ေလသည္။

ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ တို႔ရွိရာ ၿမိဳ႕သို႔ ညေနခ်မ္း တြင္ ေရာက္ရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပင္ ရွိ ေရတြင္း တစ္ခု အနီးတြင္ စခန္းခ် ေတာ္မူ၏။ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေနာင္ေတာ္ နာဟူးရ္ ၏ သား “ဘတူအီလ္” တြင္ အလြန္ ေခ်ာေမာ လွပေသာ သမီးေတာ္ “ရဖ္ကဟ္” ႏွင့္ သားေတာ္ ”လာဗါန္” ဟူ၍ သားသမီး ႏွစ္ဦး ရွိေလသည္။ ရဖ္ကဟ္ သခင္မသည္ ညေနခ်မ္း ၿမိဳ႕ျပင္ ထြက္လ်က္ ေရခပ္ေတာ္ မူစဥ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ဘ႑ာစိုး ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု မိၾက၏။ ဘ႑ာစိုး မွ ေရေတာင္း ေသာက္ေလ ရာ သခင္မက မိမိ ေရပံုး ျဖင့္ ကုလားအုတ္ မ်ားကို ေရခပ္ တိုက္သည့္ အျပင္ ဘ႑ာစိုး ကိုလည္း ေသာက္ရန္ ေပးေတာ္ မူသည္။ ဘ႑ာစိုးက အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေနာင္ေတာ္ နာဟူးရ္ သခင္ အား စံုစမ္း ရာ၊ သခင္မက မိမိ အိမ္ေတာ္ သို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။

ဘ႑ာစိုးက ဘတူအီလ္ အား လက္ေဆာင္ ေတာ္မ်ား ဆက္သၿပီး အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) က သားေတာ္ အတြက္ ၾကင္ယာေတာ္ ေတာင္းေစလႊတ္ လိုက္ပံုကို အလံုးစံု ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရာ၊ ရဖ္ကဟ္ သခင္မ ကို အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ႏွင့္ စံုဖက္ရန္ သေဘာတူ ေလသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ တြင္ မဆိုင္း မတြဘဲ သခင္မ ႏွင့္ အထိန္းေတာ္ ေက်းကၽြန္ တို႔ကို သယ္ေဆာင္လ်က္ ကင္န္အာန္ ျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္ ခဲ့ေလသည္။

အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ ေလးဆယ္ တြင္ ဘတူအီလ္ ၏ သမီး ရဖ္ကဟ္ သခင္မ ႏွင့္ စံုဖက္ ေတာ္ မူသည္။ ၾကင္ယာေတာ္ ရဖ္ကဟ္ သခင္မ သည္ သားသမီး မရ ၿမံဳလ်က္ ရွိေန ေတာ္မူရာ အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သားဆု ေပးသနား ေတာ္ မူပါရန္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ထံ အသနား ခံလ်က္ သားဆုပန္ ရာ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္သည္ လက္ခံေတာ္ မူ သျဖင့္ ရဖ္ကဟ္ သခင္မ တြင္ ပဋိသေႏၶ တည္ေလသည္။

ရဖ္ကဟ္ သခင္မ ၏ ၀မ္း၌ အမႊာ တည္ သျဖင့္ သားဦး အား အီစူး ဟုမွည့္ေတာ္ မူသည္။ အီစူး သည္ နီျမန္းေသာ အဆင္း ရွိၿပီး၊ ကိုယ္၌ အ၀တ္ ကဲ့သို႔ အေမႊး အမွင္ ထူထပ္၏။ ဒုတိယ သားေတာ္ အား “ယအ္ကူးဗ္” ဟူ၍ မွည့္ေလသည္။ ထို အခ်ိန္ အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ (၆၀) ရွိေလၿပီ။

ခမည္းေတာ္ အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သားေတာ္ႀကီး အီစူး သခင္ကို အခ်စ္ပို ေတာ္မူသည္။ အီစူး သခင္သည္ ေတာ ကစား ၀ါသနာ ပါေတာ္ မူၿပီး ရရွိေသာ သားေကာင္ကို ဟင္းလ်ာ ခ်က္ေတာ္ မူ၍ ခမည္းေတာ္ အား ဆက္သေတာ္ မူေလ့ ရွိ၏။ သားေတာ္ အငယ္ သည္ အိမ္တြင္း၌ အေန မ်ား သျဖင့္ မိခင္ ရဖ္ကဟ္ သခင္မ က ယအ္ကူးဗ္ သခင္ ကို အခ်စ္ပို ေလသည္။

အစ္ဟားက္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ သက္ေတာ္ အိုမင္း ေသာအခါ မ်က္စိ မႈန္ေတာ္ မူသည္။ တေန႔ မိခင္ ရဖ္ကဟ္ သခင္မသည္ ဆိတ္ငယ္ ႏွစ္ေကာင္ ကို ခ်က္ျပဳတ္ ေတာ္မူၿပီး၊ ဖခင္ အား ဆက္သ ေစသည္။ ဖခမည္းေတာ္ အိစ္ဟားက္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ သားေတာ္ ယအ္ကူးဗ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ႏွင့္ အဆက္ အႏြယ္ မ်ားကို ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ သက္ေရာက္ ရန္ ဒိုအာ ျပဳေတာ္ မူ၏။ သားေတာ္ႀကီး အီစူး သခင္ ေရာက္လာၿပီး ေတာမွ ရေသာ အမဲ ဟင္းလ်ာ ဆက္သ ရာ သားေတာ္ႀကီး အတြက္လည္း ဒိုအာ ျပဳေတာ္မူ သည္။

အိစ္ဟားက္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ မိမိ၏ သားေတာ္ ႏွစ္ပါးကို ကင္န္အာန္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ စံုဖက္မႈ ကို မႏွစ္သက္ ေသာေၾကာင့္ သားေတာ္ႀကီး အီစူး သခင္ အား မိမိ ေနာင္ေတာ္ အိစ္မာအီလ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ရွိရာ ေဟဂ်ာဇ္ ျပည္ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္ မူၿပီး အိစ္မာအီလ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ၏ သမီးေတာ္ “မဟ္လာတ္” သခင္မ ႏွင့္ လက္ဆက္ ေစေတာ္ မူသည္။ မဟ္လာတ္ သခင္မ ကို “ဘ႐ုမဟ္” ဟုလည္း ေခၚသည္၊ “ဘာစမအ္” သခင္မ ဟုလည္း ေခၚသည္။ အီစူး သခင္သည္ အျခားေသာ အမ်ိဳး သမီး ႏွင့္ လည္း လက္ဆက္ ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ အီစူး သခင္သည္ မိမိ၏ မိသားစု ကို ေခၚယူၿပီး စအီးရ္ (သို႔) စာအီရ္ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ ခဲ့ေလသည္။ ထို ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ သခင့္ကို “အဒ္၀မ္” ဟူေသာ အမည္ ျဖင့္ ေခၚခဲ့ ၾကသည္။ “အီစူး အဒ္၀မ္” ဟုလည္း ေခၚခဲ့ ၾကသည္။

အိစ္ဟားက္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ သားေတာ္ အငယ္ ယအ္ကူးဗ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ အား မိခင္ ၏ ေမာင္ေတာ္ လာဗါန္ သခင္ ၏ သမီးေတာ္ မ်ားႏွင့္ စံုဖက္ ေစလို သျဖင့္ ဘာဗါန္ သခင္ ႏွင့္ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္မ်ား ေနထိုင္ရာ ဖဒ္ဒါန္ အာရာမ္ အရပ္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္ မူေလသည္။ လာဗါန္ သခင္ ၏ သမီးႀကီး လအ္စာ သခင္မ ႏွင့္ ေနကာဟ္ ျပဳၿပီး ေနာက္၊ သမီးလတ္ ရာဟီးလ္ သခင္မ ႏွင့္လည္း လက္ထပ္ေတာ္ မူခဲ့ ေလသည္။ ထိုေခတ္ က ညီအစ္မရင္း ကို တၿပိဳင္တည္း ယူႏိုင္၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေခတ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သခင္၏ တရားေတာ္ တြင္ ညီအစ္မ အရင္းကို တၿပိဳင္တည္း မယူပိုင္ပါ။

တစ္ဖန္ အၾကင္ အခါ၀ယ္ ယင္း အစ္ဗ္ရာဟီမ္ သည္ ထုိသူတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္ အရွင္ ျမတ္အား စြန္႔၍ ထုိသူတုိ႔ ကုိးကြယ္လ်က္ ရွိၾကေသာ အရာ၀တၳဳ မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ (စြန္႔၍)ေ ဘးဖယ္ခဲ့ ေသာအခါ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ထုိ အစ္ဗ္ရာဟီမ္ အား (သားေတာ္) အစၥဟာက္ ကုိလည္းေကာင္း၊ (ေျမးေတာ္) ယအ္ကူဗ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ ထုိမွ တစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္ သည္ (ယင္း အစၥဟာက္ႏွင့္ ယအ္ကူဗ္တုိ႔ အနက္)အသီးသီး ကုိ နဗီ တမန္ေတာ္ အျဖစ္သုိ႔ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္ မူခဲ့ေလ သတည္း။

ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ၎တုိ႔အား မိမိ က႐ုဏာ ေတာ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနား ေတာ္မူ ခဲ့သည့္ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ၎တုိ႔၏ မွန္ကန္ေသာ ဂုဏ္သတင္း ကုိလည္း ျမင့္ျမတ္ (ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွား) ေစေတာ္မူ ခဲ့ေပသတည္း။

ကုရ္အာန္ (၁၉း၄၉-၅၀)

ထုိ႔ျပင္ (အုိ- နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ စြမ္းရည္ သတၱိရွိ သူမ်ား၊ ဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္ ရွိသူ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ၊(နဗီတမန္ေတာ္) အီဗ္ရာဟီမ္ (နဗီတမန္ေတာ္) အီစ္ဟာက္ ႏွင့္ (နဗီတမန္ေတာ္) ယအ္ကူဗ္ တုိ႔(၏ အေၾကာင္း အတၳဳပၸတၱိ မ်ား)ကုိ ျပန္လည္စ ဥ္းစား သတိရပါေလ။

ဧကန္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ တမလြန္ ဘ၀ကုိ သတိရျခင္း တည္းဟူေသာ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္ျဖင့္၊ ၎တုိ႔အား ထူးျခား ေစေတာ္ မူခဲ့၏။

ထုိမွ တစ္ပါး မလဲြ ဧကန္ ၎တုိ႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရေသာ သူတုိ႔ အနက္မွပင္ ျဖစ္ၾက ကုန္၏။

ကုရ္အာန္ (၃၈း၄၅မွ၄၇)

အဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ မိမိ ဥစၥာ ရွိသမွ်ကို အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ အား ေပးေလ၏။ မယားငယ္ တို႔ႏွင့္ ရေသာ အားတို႔ အားလည္း မိမိ အသက္ ရွင္စဥ္ တြင္ ဆုလာဘ္ မ်ားကို ေပး၏။ ကုရ္ဘာနီ အျပဳခံ ရေသာ အားသည္ ေသာင္ရသ္က်မ္း အရ အခ်စ္ဆံုး သားဦး ျဖစ္ရမည္။ သားဦး သည္ အကယ္၍ “နသရ္” အကိုးခံ သားဦး ျဖစ္ခဲ့ ပါက အေမြ မဆက္ခံ ရေပ။ ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုး ခဲ့ေသာ ဓေလ့ အရ သားဦး ျဖစ္ေသာ အိစ္မာအီလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သာ ကုရ္ဘာနီ ျပဳရန္ ရည္စူး ခဲ့ေပသည္။ ခမည္းေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ မေသမွီ ဆုလာဘ္ အျဖစ္သာ ရရွိ ခဲ့ေပသည္။ အဖ ၏ အေမြကို ဆက္ခံသူ သည္ အကိုးခံ ရေသာသူ မျဖစ္ထိုက္ ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ ၿပီ ျဖစ္ရာ အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ နတ္စြရာနီ မ်ား ယူဆ သကဲ့သို႔ ကုရ္ဘာနီ အျပဳခံ ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေပ။

အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ သက္ေတာ္ (၁၇၅) ႏွစ္တြင္ မမာ မက်န္း ျဖစ္ေတာ္ မူ၍ သားေတာ္ မ်ားကို ေခၚယူေတာ္ မူခဲ့သည္။ အိစ္မာအီးလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ ႏွစ္စဥ္ ခမည္းေတာ္ ထံ အဖူး အေျမာ္ ေရာက္ၿမဲ ျဖစ္သည္။ သားေတာ္ အိစ္မာအီးလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ႏွင့္ အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ တို႔ အတူ တကြ ရွိစဥ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ “၀ဖြားသ္” ျဖစ္ေတာ္ မူရာ စာရဟ္ သခင္မ အနီး ဟီဗရြန္ ၿမိဳ႕နယ္ မံဒေရ ၿမိဳ႕ရွိ သခ်ဳႌင္းေတာ္ ၌ ျမႇဳတ္ႏွံေတာ္ မူလိုက္သည္။

အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္သည္ သက္ေတာ္ (၁၈၀) ႏွစ္တြင္ အသက္ႀကီး ေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ ၍ ဖခင္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ႏွင့္ မိခင္ စာရဟ္ သခင္မ ေဘး တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံေတာ္ မူခဲ့သည္။

ပံုမွာ – ဗိုင္သုလ္ မုကာဒဆ္ ေက်ာင္းေတာ္ အတြင္းရွိ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) မဟ္ရားဂ်္ ခရီး အစျပဳရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in တမန္ေတာ္က႑. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s