“ေတာင္းရမ္းမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း”

ေစာင္ဗာန္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္မွာ …

အၾကင္ သူသည္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ထံမွ ေတာင္းရမ္းမႈ မျပဳ ပါမည့္ အေၾကာင္း ငါ ကိုယ္ေတာ္အား ကတိ ျပဳခဲ့လွ်င္ ထို သူ ဂ်ႏၷသ္ ရရွိေရး အတြက္ ငါ ကိုယ္ေတာ္ တာ၀န္ ယူရန္ အသင့္ ရွိေလသည္။(အဟ္မဒ္၊ နစအီ ႏွင့္ အိဗ္ေန မာဂ်ဟ္ က်မ္းမ်ား)
……….

ဟကီမ္ ဗင္န္ ခုရ္ရာမ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္မွာ …

ေပးကမ္းသူ ၏ လက္သည္ ေတာင္းရမ္းသူ၏ လက္ထက္ သာျမတ္ ေပ၏။ အၾကင္ သူသည္ တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲ မႈကို ရယူလို ပါလွ်င္ အလႅာဟ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည္ ထိုသူအား တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေစေတာ္ မူ၏။ အၾကင္ သူသည္ လူတို႔ထံ ေတာင္းရမ္း ျခင္းမွ လြတ္ကင္း ပါလွ်င္ အလႅာဟ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည္ ထိုသူ႔အား လိုလား ေတာင္းတမႈ ကင္းမဲ့သူ သူႂကြယ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေစ လိုက္၏။

(ဗုခါရီ ႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ က်မ္း)
……….

အဗူ ဟု႐ိုင္ရဟ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္မွာ …

ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ ျခင္းသည္ ဥစၥာ ပစၥည္း ေပၚ၌သာ မူတည္သည္ မဟုတ္ေပ။ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ ျခင္းသည္ စိတ္ႏွလံုးသား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေပ၏။

(ဗုခါရီ ႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ က်မ္း)
…………

အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ မတ္စ္အူးဒ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္မွာ …

အၾကင္ သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ သည္ ၾကပ္တည္းမႈ တစ္စံု တစ္ရာ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရ၍ လူတို႔ထံ ေတာင္းရမ္းမႈ စတင္ၿပီ ဆိုလွ်င္ ထိုသူ၏ ၾကပ္တည္းမႈ သည္ မည္သည့္ အခါမွ် ေပ်ာက္ကြယ္ ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေနာက္ အၾကင္ သူသည္ အလႅာဟ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ထံေတာ္ ပါး၌ ေတာင္းခံ ခဲ့ပါလွ်င္ အလႅာဟ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ခ်က္ခ်င္း (သို႔) အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ေႏွာင္းေစ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း စားႏွပ္ ရိကၡာ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္ မူလိမ့္မည္ ျဖစ္၏။

(အဗူ ဒါ၀ူးဒ္က်မ္း)

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s