အဗူ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) သခင္

အမည္ရင္း အဗ္ဒြလႅာဟ္ – ဗႏူ မခ္ဇူးမ္ မ်ိဳးႏြယ္ မွ ျဖစ္သည္။ မိခင္ သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ဖူဖီ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ ႏွင့္ ႏို႔စို႔ဘက္ ညီလဲ ျဖစ္သည္။ ဇနီး အြမ္ေမ့ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟာ) ႏွင့္ အတူ ကနဦး မွပင္ အစၥလာမ္ လက္ခံ ခဲ့၏။ မြတ္စ္လင္မ္ (၁၀)ဦး ခန္႔ ရွိသည့္ အခ်ိန္က မြတ္စ္လင္မ္ ျဖစ္ၾက၏။ ေရွးဦး မြတ္စ္လင္မ္ မ်ား ဒုကၡခံ ၾကသကဲ့သို႔ ဇနီး ေမာင္ႏွံ လည္း ႏွိပ္စက္ ခံခဲ့ရ ေလသည္။ နဗ၀ီ (၅) ခုႏွစ္တြင္ ဟဗ္ရွဟ္ သို႔ ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳခဲ့၏။ မွားယြင္းေသာ သတင္းေၾကာင့္ မကၠဟ္ ေရာက္လာ ရာ အဗူ သြာလိဗ္က ခိုလႈံခြင့္ ေပးခဲ့ ေလသည္။ ၎၏ မ်ိဳးႏြယ္သည္ ကာဖိရ္ မ်ား ျဖစ္ၾက သည့္ အေလွ်ာက္ ၎တို႔သား အပ္ႏွံရန္ ေတာင္းဆို ၾကသည္။ “ခင္ဗ်ားရဲ႕ အကိုသား တူေတာ္ မုဟမၼဒ္ ကိုလည္း ခိုလႈံခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီ။ ယခု ကၽြႏု္ပ္ တို႔ လူကိုလည္း အာေၾကာင့္ မအပ္ႏွံ တာလဲ” ဟု ေစာဒက တက္ၾက၏။ အဗူ သြာလိဗ္ က မုဟမၼဒ္ ဟာ အကို႔သား ျဖစ္သလို အဗူ စလ္မဟ္ ဟာလည္း အမရဲ႕ သားလည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔ က်ဳပ္ ခိုလႈံခြင့္ ေပးရေၾကာင္း” ေျပာၾကား ေလသည္။ ကာဖိရ္ ႏွိပ္စက္ ျခင္းသည္ စံခ်ိန္ ျမင့္ လာသျဖင့္ တဖန္္ ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳရာတြင္ အဗူ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) တို႔ လင္မယား လဲ ပါ၀င္ ခဲ့၏။ အိမ္ေျခမဲ့ ဘ၀ျဖင့္ ဟဗ္ရွဟ္ တြင္ ႏွစ္ အတန္ၾကာ ေနထိုင္ ၿပီးေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) တို႔ မဒီနဟ္ ဟိဂ်္ရသ္ မျပဳမီ အျခား မုဟာဂ်ိရ္ ႏွင့္ အတူ မကၠဟ္ ေရာက္လာျပန္ ၏ တဖန္ မိမိ မ်ိဳးႏြယ္ တို႔၏ ဒုကၡကို ခံရရွာ ေလသည္။

ကိုယ္ေတာ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ဟိဂ်္ရသ္ မျပဳမီ တစ္ႏွစ္ အလ်င္ မဒီနဟ္ သို႔ ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳရန္ ရည္ရြယ္၏။ ကုလားအုပ္ တစ္ေကာင္ သာ ရွိ၍ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) ႏွင့္ အြမ္ေမ့ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟာ) ကို္ တင္ေဆာင္ ကာ ဇက္ႀကိဳး ဆြဲ၍ ထြက္ခြာ ေလသည္။ အြမ္ေမ့ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) ၏ မ်ိဳးႏြယ္ ဗႏူ မူဂီရဟ္ က သတင္းၾကား ရသျဖင့္ ကုလားအုပ္ ကို ၀ိုင္းလိုက္၏။ “အဗူ စလ္မဟ္ မင္းသြား ႏိုင္တယ္။ ဒို႔ သမီး ကိုေတာ့ မထည့္ ႏိုင္ဘူး” ဟု ေျပာကာ အြမ္ေမ့ စလ္မဟ္ ကို လုယူသြား ၾက၏။ တဖန္ အဗူ စလ္မဟ္ မ်ိဳးႏြယ္ အဗ္ဒြလ္ အစဒ္က မင္းတို႔ သမီးကို ဒို႔လူ ဆီက လုယူ ၾကသလို ဒို႔လည္း စလ္မဟ္ ကေလးကို မင္းတို႔ လက္၀ယ္ မအပ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ဆို၍ ကေလး ကို ဆြဲၾက၏။ အျပန္ အလွန္ ဆြဲ ေနေန ၾကသျဖင့္ ကေလး၏ လက္ဆစ္႐ိုး ပင္ ျပဳတ္ရ ေလသည္။ အဗူ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) သည္ အီမာန္ အတြက္ ကေလးႏွင့္ ဇနီးကို တကြဲ တျပား စီထား၍ တဦးတည္း ထြက္ခြာ ရရွာသည္။ တႏွစ္ အၾကာ မ်ိဳးႏြယ္ ႏွစ္ခုလံုး သနားၾက သျဖင့္ သားအမိ ႏွစ္ဦးတည္း ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳၾက ေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳသည့္ ကာလတိုင္ အဗူ စလ္မဟ္ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) သည္ ကုဗၺာတြင္ ေနထိုင္ ခဲ့၏။ သခင္အား အဗူ ခိုင္စမဟ္ အန္စာရီ (ရႆြီ ယလႅာဟို အန္ဟု) ႏွင့္ ညီေနာင္ ဖြဲ႕ေပး ေလသည္။ ဗဒရ္ ႏွင့္ အိုဟြဒ္ တြင္ ပါ၀င္ ခဲ့၏။ အိုဟြဒ္ တြင္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္လွ သျဖင့္ တလ တိတ္ ေဆးကုသ ခဲ့၏။ ဟိဂ်္ရီ သံုးခုႏွစ္ တြင္ အုပ္စု ႏွစ္ခု မဒီနဟ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ စု႐ံုး ဆိုင္းျပင္း ေနေၾကာင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သတင္း ရရွိ သျဖင့္ လူတရာ ေပၚ သခင္အား ေခါင္းေဆာင္ တင္၍ ေစလႊတ္ ခဲ့၏။ (၂၉) ရက္ၾကာ မွ မဒီနဟ္ ျပန္ေရာက္ ၏။ သံု႔ပန္႔ ကစၥည္းလည္း ယူေဆာင္ကာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိ ခဲ့၏။ ရက္ အတန္ၾကာ ၿပီးေနာက္ အိုဟြဒ္ တြင္ ထိခိုက္ေသာ ဒဏ္ရာ မွာ ျပန္္ အဆိပ္တက္ လာ သျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ေပ။ ကိုယ္ေတာ္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္ ၾကည့္္႐ႈ ခဲ့၏။ ဟိဂ်္ရီ (၄) ခုႏွစ္ ဂ်ဴမာဒီလ္ အုခ္ရာ တြင္ စကရားသ္ ၀င္ေန ရွာ၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ကို ျမင္ရေတာ့ မွ အသက္ ထြက္သြား၏။ ကုိယ္ေတာ္ သည္ သခင့္ မ်က္လံုးကို ပိတ္လိုက္၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ကိုယ္တိုင္ ဂ်နာဇဟ္ ရပ္ခဲ့ ေလသည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ပုဂၢဳိလ္ထူးက႑. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s