“မူဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ ကရ္ဗလာ” (၃)

“ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ သည္ မိမိ ကိုယ္စား မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို အိုကိုလ္ အား ကူဖဟ္ၿမိဳ႕ သို႔ ေစလႊတ္ျခင္း”

ထိုစာ မ်ား၏ စူးရွမႈ ေၾကာင့္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ မွာ သြားလို  စိတ္   ေပၚေပါက္ လာ ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ သည္ မိမိ အစား ဦးစြာ အေျခ အေန သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ ဟဇ္ရသ္ မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို အိုကိုင္လ္ ႏွင့္ စာတစ္ ေစာင္ေရး၍ ေစလႊတ္ လိုက္ေလသည္။ စာတြင္ “ကၽြႏ္ုပ္ အသင္ တို႔၏ စာကို လက္ခံ ရရွိ ပါသည္။ အေျခ အေန ကိုလည္း သိရ ပါၿပီ။ ယခု ကၽြႏု္ပ္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ် ရေသာ အႀကီး ၏သား ညီေတာ္ ၀မ္းကြဲအား ေစလႊတ္ ပါေၾကာင္း၊ သူ႔ အေနႏွင့္ အေျခ အေန ေကာင္း အေၾကာင္းၾကား စာေရးလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ အေနႏွင့္ ခ်က္ျခင္း လာေရာက္ လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း” ေရးသား ထားပါသည္။

“ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ အစား မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို အိုကိုင္လ္ သည္ ဗိုင္အသ္ ကတိ သစၥာယူျခင္း”

မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို အိုကိုင္လ္ သည္ ဤၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သား မ်ားမွာ ယဇီးဒ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတြက္ ကတိ သစၥာ ခံယူျခင္း ကို မႏွစ္သက္ သေဘာ မတူေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ ရ၍ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ကိုယ္စား ဗိုင္အသ္ ေပးေလရာ ရက္ အနည္းငယ္ အတြင္း တစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္မွ် လက္ခံ သေဘာတူ ၾကေလသည္။ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ လူဦးေရ တိုးတက္ မ်ားျပားလာ ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ေအး ခ်မ္းသာ စြာျဖင့္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ အား ကူဖဟ္ၿမိဳ႕ သို႔လာရန္ အေၾကာင္းၾကား လိုက္ေလသည္။
(ကာဗီဠ္ အစ္ဗႏို႔အစီရ္)

“ကူဖဟ္ၿမိဳ႕ ၏ အေျခ အေန ေျပာင္းလဲျခင္း”

ကူဖဟ္ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သား မ်ား၏ အေျခ အေန ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲ သြားမႈ အေပၚ ၀န္ႀကီး ႏို႔အ္မာန္ အိဗ္ႏို ဗရွီရ္ သတင္း ရကာ တိုင္းသူ ျပည္သား တို႔အား စု႐ံုး၍ တရားေဟာ ၾကားသည္မွာ “ကၽြႏု္ပ္ မည္သူ ႏွင့္မွ် မတိုက္ခိုက္ လိုပါ။ ၎ေနာက္ ဒြိဟ သံသယ ျဖစ္မႈ အေပၚ ၌လည္း မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကိုမွ် မဖမ္းဆီး လိုပါ။ သို႔ေသာ္ အသင္ တို႔က ယဇီးဒ္ ၏ ကတိ သစၥာ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ ခဲ့လွ်င္ လည္းေကာင္း၊ ျငင္းဆန္ ခဲ့လွ်င္ လည္းေကာင္း၊ သန္႔ျပန္႔ စင္ၾကယ္ေတာ္ မူေသာ ႏိႈင္းယွဥ္ဘက္ မရွိေသာ အသွ်င္၏ ကစမ္ ကၽြႏု္ပ္၏ လက္၀ယ္ ဓါးရွိ ေနသမွ် ကာလ ပတ္လံုး အသင္ တို႔ႏွင့္ တိုက္ခိုက္လွ်က္ ရွိမည္”
(ကာမိလ္အစ္ဗႏို႔အစီရ္၊ အတြဲ-၄၊ စာ-၉)

“၀န္ႀကီး ႏို႔အ္မာန္ အိဗ္ႏို႔ ဗရွီးရ္ အား ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ျခင္း”

ကူဖဟ္ၿမိဳ႕၏ ၀န္ႀကီး ႏို႔အ္မာန္ ဗင္န္ ဗရွီးရ္ ၏ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ဆက္ဆံ မႈကို အားမရ၍ ယဇီးဒ္ထံ အဗ္ဒြလႅာဟ္ အိဗ္ႏို႔ မြတ္စ္လင္မ္ က စာတစ္ေစာင္ ေရးခဲ့သည္။ စာမွာ “မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ အိုကိုင္လ္ မွာ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ အတြက္ ဗိုင္အသ္ ေပးေနရာတြင္ အထူး ေအာင္ျမင္ ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ၀န္ႀကီး မွာ မႏိုင္ မနင္း ျဖစ္ၿပီး အညံ့ခံ၍ ဆက္ဆံ ေကာင္း ဆက္ဆံ လိမ့္မည္။ အကယ္၍ အသင္ ကူဖဟ္ၿမိဳ႕ ကို မိမိ လက္၀ယ္ ရယူ ခ်င္သည္ ဆိုပါက ဤၿမိဳ႕တြင္ အသင့္ အမိန္႔ ၾသဇာ အာဏာ လႊမ္းမိုး ႏိုင္ေရး အတြက္ အင္အား ေတာင့္တင္း ႀကံ႕ခို္င္သူ တစ္ဦး ကို ေစလႊတ္ပါ” ဟု ေရးသား ထားသည္။

ယဇီးဒ္ သည္ စာရရျခင္း မိမိ ဖခမည္းေတာ္ ၏ တိုင္ပင္ ဘက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ အိုဗိုင္ဒုလႅာဟ္ အိဗ္ႏိုပ ေဇယဒ္ ကို ကူဖဟ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဗဆြရဟ္ ၿမိဳ႕၏ တာ၀န္ခံ ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔ထား လႊဲအပ္လိုက္ ေလသည္။ ၎အား မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏိုပ အိုကိုင္လ္ ကို ဖမ္းဆီးရန္ (သို႔) သတ္ပစ္ရန္ (သို႔) ၿမိဳ႕မွ ႏွင္ထုတ္ ပစ္ရန္ ႏွင့္ တကြ ခ်က္ျခင္း ေစလႊတ္ ေလသည္။

“ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဗဆြရဟ္ ၿမိဳ႕သို႔ စာေရးျခင္း”

တဖန္ ဗဆြရဟ္ ၿမိဳ႕၏ အေျခ အေန ကိုၾကည့္ ျပန္ေသာ္ ယင္းၿမိဳ႕၏ မ်က္ႏွာဖံုး လူႀကီးမ်ား၏ အမည္ျဖင့္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ထံမွ စာ တစ္ေစာင္ ေရာက္ႏွင့္ လ်က္ ရွိေလသည္။ စာမွာ “လူႀကီး မင္းတို႔ ေတြ႕ျမင္ ရသည့္ အတိုင္း ပါပဲ၊ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ စြႏၷသ္ ဓေလ့ေတာ္ မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ လုမတတ္ ျဖစ္ေနရ ပါၿပီ။ ေဘဒါအသ္ တရားသစ္မ်ား တီထြင္လ်က္ ရွိၾက ေလၿပီး ကၽြႏု္ပ္သည္ ကိသာဗြလႅာဟ္ ႏွင့္ စြႏၷေသ ရစူလ္ လြလႅာဟ္ ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ၾကရန္ ဖိတ္ၾကား ပါသည္။ ထို အမိန္႔ ပညတ္ခ်က္ ျဖင့္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္း ခံစား ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ၾကကုန္” ဟု ေရးသား ပါရွိ ေလသည္။
(ကာမိလ္အစ္ဗႏို႔အစီရ္၊ တြဲ-၄၊ စာ-၉)

“အြစ္မာန္ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ အား ရာထူး ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း”

ဤစာကို လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ပို႔ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ၎စာ ကို အားလံုးက ဖံုးအုပ္ ထားၾက ေသာ္လည္း မြန္ဇင္ရ္ အိဗ္ႏို႔ ဂ်ာ၀ူးဒါက စာယူလာ သူသည္ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္၏ စံုေထာက္ ျဖစ္မည္ ထင္ၿပီး အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ ထံ ကိုယ္တိုင္ပင္ ပို႔လိုက္ ေလသည္။ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ သည္ ထို စာပို႔ လုလင္ငယ္ အား သုတ္သင္ လိုက္၍ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သား မ်ားအား တရာ ေဟာၾကား သည္မွာ “အၾကင္သူ ကၽြႏု္ပ္ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳေသာ္ ထို သူ႔ကို ကၽြႏု္ပ္ ဒုကၡေပး ရလိမ့္မည္။ အၾကင္သူ လိုက္နာ သည္ရွိေသာ္ ထို သူ႕ကို ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးမည္။ ကၽြႏု္ပ္အား သမၼတ က ကူဖဟ္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ ေစ၍ ကၽြႏု္ပ္ နံနက္ အခ်ိန္ ခရီး ထြက္ခြာ လိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္ ၏ ကိုယ္စာ ေနာင္ေတာ္ အမရ္ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ အား ထားသြားမည္။ သူ၏ အမိန္႔ကို ဖီဆန္ ရန္လည္း ဘယ္ေသာ အခါ မွ မစဥ္းစား ၾကေလႏွင့္။ အၾကင္ သူတိုပ ဆန္႔က်င္ သည္ဟု သတင္း ရခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ထို သူအားလည္း သတ္မည္၊ သူ၏ ေခါင္းေဆာင္ ကိုလည္း သုတ္သင္မည္။ ၎၏ ေဆြမ်ိဳး မ်ားအား လည္း အရွင္ ထားမည္ မဟုတ္၊ ကၽြႏု္ပ္ မည္သူ ျဖစ္သည္ကို သိထား ၾကသေလာ။ ကၽြႏု္ပ္မွာ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ ပင္တည္း” ဟု မိန္႔ၾကား သတိ ေပးသြား ေလသည္။
(ကာမိလ္အစ္ဗႏိုပ အစီရ္)

“အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ ကူဖဟ္ ၿမိဳ႕သို႔ မိမိ အေပါင္း အေဖာ္ မ်ားႏွင့္ ခရီး ထြက္ျခင္း”

အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ သည္ မိမိ အေဖာ္ ႏွင့္ တကြ ကူဖဟ္ ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာ ေလသည္။ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သား မ်ားလည္း ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ကို မေတြ႕ျမင္ ဖူး၍ ေတြ႕ျမင္ လိုၾကရာ ရက္ေပါင္း မ်ားစြာ ကပင္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနၾကလ်က္ ရွိ၏။ ယခု အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ အား ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ထင္မွတ္၍ အားလံုး ၀မ္းသာ စြာျဖင့္ မဂၤလာ ေမတၱာ (မရ္ဟဘာ ဗိက ယား အိဗ္ႏို႔ ရစူလႅလႅာဟ္) ပို႕သ ေနၾက၏။

အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ ေရာက္လာ ၿပီးေနာက္ေန႔ တြင္ “အသင္တို႔ ၿမိဳ႕၌ ႏိုင္ငံ ျခားသား ရွိရင္ သူ၏ အေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ၾကပါ။ (သို႔)
ယဇီးဒ္ အား ပုန္ကန္သူ ရွိပါက ကၽြႏု္ပ္ထံ ပို႔ေပး ၾကပါ။ အမိန္႔ နာခံ သူကို ကၽြႏု္ပ္ တာ၀န္ယူၿပီး၊ မနာခံ သူတို႔အား သတ္ပစ္ မည္။ ေသာင္းက်န္း ပုန္ကန္ သူတို႔အား ေနအိမ္တြင္ လက္ပူး လက္က်ပ္ ဖမ္းမိ ပါက သူ၏ အိမ္ေရွ႕ တြင္ပင္ ႀကိဳးဆြဲ ခ်ကာ သတ္ပစ္ မည္” ဟု အမိန္႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေလသည္။

“မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ အိုကိုလ္ ၏ ေနာက္ စံုေထာက္ ေစလႊတ္ျခင္း”

အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ က ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးအား ေငြ ဒဂၤါး သံုးေထာင္ ေပးကာ ပရိယာယ္ ဆင္ၿပီး ဟဇ္ရသ္ မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ ေအာင္စဂ်ဟ္ သည္ ဟဇ္ရသ္ မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ အိုကုိင္လ္ ၏ အတြင္းသိ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၍ ဟဇ္ရသ္ မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ ေအာင္စဂ်ဟ္ အား ဗလီတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ ေလသည္။ ဟဇ္ရသ္ မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ ေအာင္စဂ်ဟ္ နမားဇ္ ၀တ္ျပဳ ၿပီးေနာက္ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ ၏ စံုေထာက္သည္ ၎အား သီးသန္႔ တစ္ေနရာ သို႔ ေခါင္းေဆာင္ သြားကာ ေျပာျပ သည္မွာ “ကၽြႏု္ပ္မွာ ရွာမ္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီး အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ သည္ကၽြႏု္ပ္အား မ်ားစြာ ေက်းဇူး ၿပဳေတာ္ မူသည္။ ကၽြႏု္ပ္ကို တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ အိမ္ေထာင္စု အား အခ်စ္ကို ထည့္ေပး ခ်ီးျမႇင့္ ေတာ္မူ သည္။ ကၽြႏု္ပ္မွာ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟူ) သခင္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတြက္ ကတိ သစၥာ ခံယူ သူကို အားေပး ကူညီရန္ ေငြသံုးေထာင္ လည္း ပါသည္။ အသင္ သည္ မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ အိုကိုင္လ္ ၏ ယူထားေသာ ဗိုင္အသ္ အေၾကာင္း ကို သူေကာင္း မြန္စြာ သိရွိၿပီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဤေငြကို လက္ခံလိုက္၍ ကၽြႏု္ပ္ အားလည္း ထို သူ႕ထံ ဗိုင္အသ္ ယူႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ထိုသူ ေနေသာ ေနရာသို႔ ပို႔ေပးပါ။ အကယ္၍ အသင္ပင္ ကတိ သစၥာ ယူလို လွ်င္ ယူႏိုင္ ပါသည္” ဟု ေျပာဆို သည္။

“မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ ေအာင္စဂ်ဟ္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္း ေျပာျပျခင္း”

မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ ေအာင္စဂ်ဟ္ က ကၽြႏု္ပ္မွာ အသင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရ၍ ၀မ္းေျမာက္ လွပါသည္။ အသင့္ေၾကာင့္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းမ်ား အကူ အညီ ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ လ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူ အမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကား မည္ကို စိုးရိမ္ မိပါသည္ ဟု ေျပာၿပီး စံုေထာက္ကို သစၥာ မေဖာက္ရန္ ေျပာဆို ကာ ကတိယူ ေလသည္။ စံုေထာက္ မွာလည္း အခ်ိန္ ရွိသ၍ မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ ေအာင္စဂ်ဟ္ ထံ သြားလာလ်က္ ႀကိဳးစား ေနပါသည္။

“မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ အိုကိုင္လ္ တည္းခိုေသာ အိမ္”

မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ အိုကိုင္လ္ သည္ ဟာနီ အိဗ္ႏို႔ အရ္၀ဟ္ ၏ ေနအိမ္တြင္ မက်န္း မမာ ျဖစ္လ်က္ တည္းခို ေနခ်ိန္၌ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ သတင္း ရ၍ လူမမာ ေမးရန္ ေရာက္ရွိ လာသည္။ ထို အခါ အမရ္ အိဗ္ႏို႔ စလူလာ က “အသင့္ ရန္သူ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ အသင့္ လက္၀ယ္ ေရာက္ရွိ ခ်ိန္တြင္ သုတ္သင္ ရွင္းလင္း လိုက္ပါ” ဟု အႀကံဥာဏ္ ေပးသည္ကို ဟဇ္ရသ္ ဟာနီ သခင္က ဤ အက်င့္မွာ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ သည္ဟု ေျပာကာ ရန္သူကို လႊတ္လိုက္ ေလသည္။

“ရွရီေက အအ္၀ရ္ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ ႏွင့္ အတူ လာရာမွ လမ္းခြဲျခင္း”

ရွရီေက အိဗ္ႏို႔ အအ္၀ရ္ ဆိုသူသည္ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ ႏွင့္ အတူ လာၿပီး တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ အိမ္သူ အိမ္သား မ်ားကို ခ်စ္ခင္မႈ ေၾကာင့္ လမ္းခဲြ လိုက္ၿပီး ဟဇ္ရသ္ ဟာနီ ၏ အိမ္တြင္ ဧည့္သည္ အျဖစ္ ေနထိုင္ရင္း မက်န္း မမာ ျဖစ္ေန ျပန္သည္။ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ သတင္း ရ၍ ညေန လူနာ လာၾကည့္ မည္ဟု အေၾကာင္းၾကား ခဲ့၏။ ရွရီေက အိဗ္ႏို႔ အအ္၀ရ္ က ဤ အခြင့္ အေရးမ်ိဳး ႀကံဳခဲသည္ ကို ျမင္ၿပီး မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ အိုကိုင္လ္ အား “ဤ သူယုတ္မာ ယေန႔ မိုးခ်ဳပ္ ကၽြႏု္ပ္ ကို ၾကည့္ရန္ လာမည္။ သူေရာက္ ေရာက္ျခင္း ထိုင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဓားႏွင့္ ခုတ္သတ္ပါ။ ၎ေနာက္ စိတ္ခ် လက္ခ် အိမ္တြင္ သြားေနပါ။ ကၽြႏု္ပ္ က်န္းမာ လာလွ်င္ ဗဆြရဟ္ ၿမိဳ႕သို႔ သြားၿပီး သခင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီ အစဥ္ မ်ား ျပဳလုပ္ ပါမည္” ဟု ဆို၏။ အခ်ိန္ တန္၍ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ ေရာက္လာ ေသာ္ သတ္ပစ္ရန္ အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အခ်က္ျပ ေသာ္လည္း မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ အိုကိုင္လ္ အျပင္သို႔ မထြက္ဘဲ ေနၿမဲ ေနရွာ၏။ အိဗ္ႏို႔ ေဇယဒ္ ျပန္သြားၿပီး ရွရီေက က အဘယ္ အတြက္ေၾကာင့္ ဤ အခြင့္ အေရးကို လက္လႊတ္ လိုက္ရ သနည္း ဟု ေမးျမန္းရာ ဤ အလုပ္မွာ အိမ္ရွင္ ႏွစ္သက္သည့္ အလုပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အီမာန္ သက္၀င္ ယံုၾကည္ မႈသည္ သူတစ္ပါး အား အျပစ္မဲ့ အေၾကာင္း ရွာကာ ႐ုတ္တရက္ သတ္ျဖတ္ ျခင္းမွ တားျမစ္ ေၾကာင္း တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ၾသ၀ါဒ ေတာ္ ရွိေန၍ ျဖစ္ပါသည္ ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကား ေလသည္။ (မည္သည့္ မိုအ္မင္န္ မွ အျခား သူ တစ္ဦး အား မလိမ့္ တပတ္ အျပစ္မဲ့ အေၾကာင္း ျပ၍ ႐ုတ္တရက္ သတ္ျခင္း မပိုင္ေပ)

“မွတ္သားဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ ေနာင္တ သံေ၀ဂ ယူစရာ”

ဤ ေနရာ၌ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ စရာ ေကာင္းသည္မွာ မြတ္စ္လင္မ္ အိဗ္ႏို႔ အိုကိုင္လ္ က မိမိ တစ္ဦး တည္းပင္ မဟုတ္၊ တစ္မ်ိဳး တစ္ေဆြလံုး မက တမန္ေတာ့္ အိမ္သူ အိမ္သား မ်ား၏ ေသျခင္းကုိ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္ပါလ်က္ ႏွင့္ လူသား အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ျခင္း ကိစၥသည္ အစၥလာမ့္ က်င့္စဥ္ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ လမ္းစဥ္ ၏ ေအာင္ျမင္ မႈမွာ ထိခိုက္မည္ စိုး၍ ရန္သူ ကို ထိုင္ရာ မထ သတ္ျဖတ္ ႏွိမ္နင္း ႏိုင္ ေသာ္လည္း မသတ္ျဖတ္ ခဲ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္ တရား လိုက္စားသူ၊ အထူး သျဖင့္ တမန္ေတာ့္ အိမ္သူ အိမ္သား တို႔၏ ျမင့္ျမတ္မႈ ႏွင့္ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္မႈ ကို ၾကည့္႐ႈ ရေသာ္ စြႏၷသ္ လမ္းစဥ္ စည္းကမ္း မ်ားကို လိုက္နာ က်င့္သံုး မွတ္သား ၾကရန္ မွတ္ေက်ာက္တင္ ရေပမည္။ ဤ လကၡဏာ မွာ အမွန္ တရား လိုက္စား သူတို႔၏ လကၡဏာ သာျဖစ္ ပါသည္။ ယင္း သူတို႔သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္း တိုင္း၊ ေျခလွမ္းတိုင္း ၌ ထို အသွ်င္ႏွင့္ ထို အသွ်င့္ ရစူလ္ ၏ စည္းကမ္း နည္းလမ္း ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ပါလ်င္ မိမိ စိတ္ အလိုကို မလိုက္ဘဲ မိမိ အသက္ စည္းစိမ္ ႏွင့္ ဥစၥာ ပစၥည္း မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ ေၾကာင္း ထင္ရွားေစ ခဲ့ပါသည္။

ဆက္ရန္ ………..

“မူဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ ကရ္ဗလာ” ေမာ္လာနာ ဟာဖိဇ္ ကာရိ မိုဟမၼဒ္ အလီ ဟူစိုင္န္ ဆြာဟိဗ္ စာအုပ္မွ ကူးယူသည္။

ဆက္တိုက္ တင္သြားေပး ပါ့မယ္ ……..

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s