“မူဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ ကရ္ဗလာ” (၁)


“အမီးေရ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ”

ဟဇ္ရသ္ (ဇင္န္ႏုရိုင္း) အြတ္စ္မာန္ ဂနီ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ (ခလီဖဟ္) ဆက္ဆံရာ ၌ ျပႆနာ ေပၚလာ ေလ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစဥ္ အလာ သည္ အမီးေရ မူအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အထိ ေရာက္လာ ေလသည္။ ထုိအခါ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ သည္ အစၥလာမ္ သာသနာ့ သမိုင္း တြင္ လူမႈေရး ကို အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖင့္ ထူေထာင္ျခင္း ေၾကာင့္ သမၼတႀကီး ေလးပါး ၏ စနစ္ ႏွင့္မတူ ေတာ့ေပ။ ယခင္ ထက္ တမူ ထူးျခား ပံုေပၚလာ၏။ တိုင္းသူ ျပည္သား တို႔က အမီးေရ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား (ေခတ္ ကာလ၏ အေျခ အေန ဆိုး၀ါး လွေၾကာင္း၊ အစၥလာမ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တြင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တကြဲ တျပား ျဖစ္ျခင္း မွလည္း ကင္းေ၀း ၾကမည့္ အစီ အစဥ္ မ်ိဳး ျပဳလုပ္ ေပးေတာ္ မူပါ) ဟု အႀကံေပး ေလွ်ာက္ထား ၾကကုန္၏။ သို႔ေသာ္ သခင္ သည္ မိမိ၏ ေနာက္ စိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ ရမည့္ သူမွာ မိမိ၏ သား ယဇီးဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ေလ သည္။ ထို႔ေနာက္ အမီေရ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ သည္ မိမိ လက္ထက္မွာ ပင္ သားျဖစ္သူ ယဇီးဒ္ အား အိမ္ေရွ႕ မင္းသား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ ထားမည္ ဟူ၍ ျပည္သူ အမ်ားကို (ဗိုင္အသ္) ကတိ သစၥာ ခံယူေစ ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရာထူး ရာခံ ႐ူးတို႔က ရွမ္ တိုင္းျပည္၊ အီရတ္ ႏိုင္ငံ၊ ကူဖဟ္၊ ဘဆြရာဟ္ၿမိဳ႕ ရွိ လူမ်ားသည္ ယဇီးဒ္ အား အိမ္ေရွ႕ မင္း အျဖစ္ တညီ တညြတ္တည္း လက္ခံ သေသာတူ သစၥာ ခံယူ ၾကေၾကာင္း သတင္းလႊင့္ သည္ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ႏွင့္ မဒီနာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ရွိ တာ၀န္ခံ မ်ားအား လည္း သေဘာတူ ရန္ အမိန္႔ေပး ခဲ့ေလသည္။

“မရ္၀ါန္ ထံ အမီးေရ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ေပးစာ”

မဒီနာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ တာ၀န္ခံ မရ္၀ါန္ အား စာေရး သည္မွာ ဟဇ္ရသ္ အဗူ ဗကရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ႏွင့္ ဟဇ္ရသ္ အူမရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ တို႔၏ စြႏၷသ္ လမ္းစဥ္ ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ သြားမည္။ မိမိ ၏ ေနာက္တြင္ မိမိ၏ သား ယဇီးဒ္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတြက္ လက္ခံ သေဘာတူ ေစလိုေၾကာင္း” တင္ျပ လိုက္ေလသည္။

ထို အခါ ဟဇ္ရသ္ အဗူ ဗကရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ သား အဗ္ဒူရ္ ရဟ္မာန္း က မဆိုင္း မစြ မတ္တပ္ရပ္ ၍ အဆိုပါ လမ္းစဥ္ မွာ ဟဇ္ရသ္ အဗူ ဗကရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ႏွင့္ ဟဇ္ရသ္ အူမရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ တို႔၏ (ခိလာဖသ္ ရာေရွဒဟ္) သာသနာေတာ္ ကို အေျခခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လမ္းစဥ္ လံုး၀ မဟုတ္ဟု ေခ်ပ လိုက္ေလ သည္။ ထို႔ ထက္မက ဤ လမ္းစဥ္ သည္ ကိုင္ဆရြလ္ ႏွင့္ ကစၥရာ တို႔၏ လမ္းစဥ္သာ ျဖစ္သည္ ဟု တင္ျပ ခဲ့ေလသည္။

ဟဇ္ရသ္ အဗူ ဗကရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ႏွင့္ ဟဇ္ရသ္ အူမရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မွာ သားသမီး အေပၚသိုပ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳး ညာတိကာ မ်ားအား အပ္ႏွင္းျခင္း ဟူ၍ မရွိ ခဲ့ေပ။ မဒီနာဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ရွိ တစ္မ်ိဳးသား လံုးသည္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သား မ်ားသာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စံထိုက္သူမ်ား ျဖစ္သင့္သည္ ဟု ယူဆ ထားၾကသည္။

“ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ သည္ဟု ယူဆ ခ်က္မ်ား”

အမီေရ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ေနာက္တြင္ ဟဇ္ရသ္ အလီ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ သား ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား သမၼတ ျဖစ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ဆံုး ဟု ယူဆ ထင္ျမင္ ထားခဲ့ ၾကသည္။

ထိုအခါ မရ္၀ါန္ မွာ ပရိသတ္မ်ား အနက္ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊ ဟဇ္ရသ္ အုမရ္ ၏သား အဗ္ဒုလႅာဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊ ဟဇ္ရသ္ အဗူဗကရ္ ၏သား အဗ္ဒြရ္ ရဟ္မားန္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ႏွင့္ ဟဇ္ရသ္ ဇုဗိုင္ရ္ ၏သား အဗ္ဒုလႅာဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ တို႔၏ အေျပာ အဆို ႏွင့္ အျပဳ အမူ လည္း မည္ကဲ့သို႔ လာမည္ကို သိရွိ ေတြ႔ျမင္ လိုစိတ္ ျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနခဲ့၏။ ထို သခင္ႀကီး မ်ားသည္ (ကိသာဗြလႅာဟ္) က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ (စြႏၷေသ ရစူလ္) ကို ဥပေဒ စည္းကမ္း နည္းလမ္း မ်ားဟု မွတ္ယူ ယံုၾကည္ သူတို႔ ျဖစ္ၾက ေလသည္။ အစၥလာမ္ တရားေတာ္ အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ ျခင္းမွာ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ရာ ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

ဤ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သည္ အေမြစား အေမြခံ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ မလိုအပ္ ေပ။ ဖခင္ ကြယ္လြန္လွ်င္ သားကို ဆက္လက္၍ အေမြစား အျဖစ္ ခံယူ မတင္ေျမာက္ သင့္ေပ။ ဤ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတြက္ လြတ္လပ္စြား ေရြးခ်ယ္ရန္ အေရးႀကီး လွေပသည္။ ယဇီးဒ္ ၏ မူလ ဗီဇ အေျခ အေန ႏွင့္ အက်င့္ စ႐ိုက္ ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ အစၥလာမ္ ေလာက၌ အစၥလာမ္ သမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမာက္ရန္ မသင့္ေပ။ ဆြဟာဗဟ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟြမ္ အဂ်္မအီးန္) သခင္ႀကီး တို႔သည္ အေမွာင္ ထုကို ၿဖိဳခြင္း ယိုယြင္း ေစၿပီး အလင္း အမွန္ တရားျပ ၾကရန္ အလို႔ငွာ စြႏၷသ္ေတာ္ ကို အသက္ထက္ မက တန္ဖိုးထား ၾကဤ တရားစစ္ တရားမွန္ ကို စံျပ အျဖစ္ တင္ျပ ခဲ့ၾက ေလသည္။

ဆက္ရန္ ………..

“မူဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ ကရ္ဗလာ” ေမာ္လာနာ္ ဟာဖိဇ္ ကာရိ မိုဟမၼဒ္ အလီ ဟူစိုင္န္ ဆြာဟိဗ္ စာအုပ္မွ ကူးယူသည္။

ပံုမွာ – ဟဇ္ရသ္ အလီ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟြမ္ အဂ်္မအီးန္) သခင္ႀကီး ခလီဖြာျဖစ္စဥ္က တည္ေဆာက္ ခဲ့ေသာ ကူဖာၿမိဳ႕မွ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္သည္။

ဆက္တိုက္ တင္သြားေပး ပါ့မယ္ ……..

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s