“မူဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ ကရ္ဗလာ” (၂)

“ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟြမ္ အဂ်္မအီးန္) သခင္ အား မလိုလား သူမ်ား ဆႏၵျပျခင္း”

ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟြမ္ အဂ်္မအီးန္) သခင္ ႏွင့္ ရန္သူ တို႔သည္ မၿငိ္မ္သက္ ဘဲ လႈပ္ရွား ခဲ့ၾက ေလသည္။ ယင္း လႈပ္ရွား မႈမွ ထႂကြ ပုန္ကန္ ေသာင္းက်န္း မႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာၿပီး မကၠဟ္ ႏွင့္ မဒီနာ အျပင္ ကူဇဟ္ ႏွင့္ ကရ္ဗလာ စစ္ေျမျပင္ ၌လည္း ဓားမိုး ရြာသြန္း၍ စစ္မက္ ထိုးခဲ့ၾက ေလသည္။ အမီေရ မုအာေ၀ယဟ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟြမ္ အဂ်္မအီးန္) သခင္ သည္ မေသမီ အလ်င္ မိမိ၏ သား ယဇီးဒ္ အား မ်ားစြာေသာ ဆံုးမ ၾသ၀ါဒ ေပးထား ခဲ့သည္မ်ား အနက္ တစ္ခုမွာ (အီရတ္ နယ္သား မ်ားသည္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟြမ္ အဂ်္မအီးန္) သခင္ အား အသင္ႏွင့္ စစ္မက္ ထိုးရန္ မုခ် တိုက္တြန္းၾက လိမ့္မည္ ဟု ငါ ခန္႔မွန္း မိသည္။) အကယ္၍ ထိုသို႔ ျဖစ္လာလွ်င္ အသင္သည္ စစ္တိုက္ ရာ၌ ေအာင္ျမင္ ခဲ့မူ ထို သူတို႔အား ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလိုက္ပါ။ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေသြးရင္း သားရင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ အျပည့္ အ၀ ႐ိုေသ ေလးစား ပါ။ ထို သခင္ တို႔အား ႐ိုေသ ေလးစားရန္ အားလံုး အေပၚ၌ တာ၀န္ ရွိသည္ ဟူ၏။ (သာရီေခကာမိလ္ အိဗ္ႏိုအစ္ရ္က်မ္း၊ စာ-၁၊ အတြဲ-၄)

“ယဇီးဒ္ နန္းတက္ စိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း”

အမီးေရ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ သည္ ဟစ္ဂ်္ရီ (၆၀) ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ယဇီးဒ္ နန္းတက္ စိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မွာ အစၥလာမ္ တရားေတာ္ ၏ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားကို ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ထင္ရွားစြာ ေသြဖီလ်က္ ရွိ၏။ ယဇီးဒ္ နန္းတက္ အုပ္ခ်ဳပ္ သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳက္တည္း မဒီနာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ၀န္ႀကီး ၀လီးဒ္ အား ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊ ဟဇ္ရသ္ အုမရ္ ၏သား အဗ္ဒုလႅာဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊ ဟဇ္ရသ္ ဇုဗိုင္ရ္ ၏သား အဗ္ဒုလႅာဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို သေသာတူ လက္ခံရန္ မျဖစ္ျဖစ္ ေသာနည္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ရမည္ဟု စာေရး လိုက္ေလသည္။ ယင္းစာ ထဲတြင္ ၎တို႔ကို စဥ္းစား ေတြးေတာ ရန္ အခြင့္ အေရး လံုး၀ မေပးရန္ ေရးသားထား ေပသည္။ ထိုစာ အရ ၀လီးဒ္ သည္ ထို သခင္ တို႔အား ဆင့္ေခၚ ေလသည္။ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား “စလာမ္” ပို႔သလ်က္ ေရာက္လာေသာ အခါ ၀လီးဒ္ သည္ ယဇီးဒ္ ေပးပို႔ ခဲ့ေသာ စာကို ျပေလသည္။ စာ၌ ဟဇ္ရသ္ အမီးေရ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ေသဆံုး သြားေၾကာင္း၊ ယဇီးဒ္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကို လက္ခံ သေသာ တူရန္ ပါရွိ ေလသည္။ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ သည္ စာကို ဖတ္ၿပီး ဟဇ္ရသ္ အမီးေရ မုအာေ၀ယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ကြယ္လြန္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၀မ္းနည္းေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္ ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မွာ လူ အမ်ား မ်က္ကြယ္တြင္ တစ္ဦးတည္း တိတ္ဆိတ္စြာ သေဘာတူ လက္ခံရန္ မသင့္ေပ၊ သင္သည္ လူအားလံုး ကို စု႐ံုး လိုက္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္လည္း လာမည္၊ အားလံုး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဤကိစၥ ကို တင္ျပ လွ်င္ ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ၾကား ေလသည္။

“ယဇီးဒ္၏ ၀န္ႀကီး ၀လီဒ္၏ ႐ိုးသားမႈ”

၀လီးဒ္သည္ ႐ိုးသားသည္ ႏွင့္ အမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို လိုလားသူ ျဖစ္သည္။ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ တင္ျပ ခ်က္ကို သေဘာတူ လက္ခံၿပီး ျပန္ခြင့္ျပဳ လိုက္ေလသည္။ သူ၏ တိုင္ပင္ခံ မရ္၀ါန္ က “ဒီတစ္ခါ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အသင့္ လက္မွ လြတ္ေျမာက္ ထြက္ခြာ သည္ ရွိေသာ္ ဘယ္ေသာ အခါမွ ျပန္လည္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္၊ ယဇီးဒ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကို လက္မခံ မခ်င္း ဖမ္းဆီး ထား၍ သုတ္သင္ ရွင္းလင္း လိုက္ရန္” အႀကံေပး လိုက္ေလသည္။ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ မွာ ၾကားၾကားခ်င္း အမ်က္ ေဒါသ ထြက္ကာ ကၽြႏု္ပ္အား သတ္ခိုင္းရန္ အသင္ မည္သူနည္း ဟု ေမးခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ သခင္ သည္ ေဒါသ ထြက္ကာ ျပန္သြား ေလသည္။ မရ္၀ါန္ သည္ ၀လီးဒ္အား ဤ အခြင့္ အေရး ဆံုး႐ံုးသြား သည့္ အတြက္ ကဲ့ရဲ႕ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် ေလသည္။ ၏

၀လီးဒ္မွာ မခံ မရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဓါတ္ တင္းကာ အားမာန္ အျပည့္ျဖင့္ အသွ်င္ျမတ္၏ ကစမ္ က်ိန္ဆိုကာ ကၽြႏု္ပ္အား ေလာက တခြင္လံုး ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ၾသဇာ အာဏာ ေပးၿပီး ပစၥည္း ဥစၥာ မ်ား ပံုေပးကာ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား သတ္ခိုင္း လွ်င္လည္း သတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္၊ ေကယာမသ္ ကမၻာ့ တရားခြင္ ေန႔တြင္ သူတစ္ပါး ၏ အသက္ကို သတ္ျဖတ္မႈ အစား ဂ်ဟႏၷမ္ သို႔လား ရမည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ေလသည္။ ယဇီးဒ္သည္ မိမိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဓမၼ စနစ္ျဖင့္ သေဘာတူ ေစခိုင္း မည္မွာ မုခ် ေသခ်ာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟဇ္ရသ္ ဇူဗိုင္းရ္ ၏သား အဗ္ဒုလႅာဟ္၊ ညီေတာ္ ဂ်အ္ဖရ္ ႏွင့္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္တို႔ တစ္အိမ္ သားလံုး မဒီနာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကို စြန္႔လြတ္ၿပီး မကၠဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔ သြားေရာက္ ခိုလႈံၾက ေလသည္။၏

“၀လီဒ္အား ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ျခင္း”

ဤ သတင္းကို ယဇီးဒါ ၾကား၍ ၀လီဒ္အား ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး သူ႔ေနရာတြင္ အတိ အက် တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အမရ္ အား ဗိုလ္မွဴး ရာထူး ခ်ီးျမႇင့္ လိုက္ေလသည္။

“ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႏွင့္ အေပါင္းပါ မ်ားအား အမရ္ အိဗ္ႏို စအီဒ္ အႀကံေပးခ်က္ အရ ဖမ္းဆီးျခင္း”

အမရ္ အိဗ္ႏို ဇုဗိုင္ရ္ သည္ ဟဇ္ရသ္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ ဇုဗိုင္ရ္ သခင္ အား အကူ အညီ ေပးသူ တို႔ကို ေခၚ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဒုကၡေပး ေလသည္။ အမရ္ အိဗ္ႏို စအီးဒ္ အႀကံေပးခ်က္ အရ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႏွင့္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ ဇူဗိုင္းရ္ တို႔အား ဖမ္းဆီးရန္ စစ္သည္ေတာ္ ႏွစ္ေထာင္ကို ဦးေဆာင္လွက္ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ခ်ီတက္ ၾကေလသည္။ အဗူ႐ွဴ႐ိုင္ဟ္ က အမရ္ အိဗ္ႏို စအီးဒ္ အား လမ္းလယ္မွ ပိတ္ပင္ ခဲ့ေလသည္။ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ သြားေရာက္ ခိုလႈံေန သူတို႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ႏွင့္ တိုက္ခို္က္ သတ္ျဖတ္ရန္ ေစလႊတ္ျခင္း သည္ လံုး၀ မပိုင္ေခ်၊ ဤကဲ့သို႔ ျပဳက်င့္ ေဆာင္ရြက္ ေစခဲ့လွ်င္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္၏ ဥပေဒ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ ေသြဖီျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အမရ္ အိဗ္ႏို စအီးဒ္ သည္ ထို တားျမစ္ခ်က္ ကို လက္မခံ သည့္အျပင္ ဟဒီးဆ္ေတာ္ ကို ပင္လွ်င္ ဆင္ေျခ ကန္ေလသည္။
(ဆြဟီး ဗိုခါရီ)

“ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႏွင့္ အေပါင္း အပါ မ်ားအား ဖမ္းဆီး ရန္ စစ္သည္ေတာ္ ႏွစ္ေထာင္ ခ်ီတက္ျခင္း”

စစ္ဗိုလ္ႀကီး အမရ္ အိဗ္ႏို ဇုဗိုင္ရ္ သည္ စစ္သည္ေတာ္ ႏွစ္ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီတက္၍ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အျပင္ဘက္ ၌ စခန္းခ် တည္းခို ၾကၿပီး မိမိ ေနာင္ေတာ္ ဟဇ္ရသ္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ ဇုဗိုင္ရ္ ထံ လူလႊတ္၍ ေျပာခိုင္း သည္မွာ “ကၽြႏု္ပ္ သင့္အား ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ ယဇီးဒ္ က အမိန္႔ေပး ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္း တိုက္ခိုက္မႈ ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း သည္ မသင့္ေတာ္ ပါဟု ထင္ျမင္ ယူဆ မိသည္။ ထို႔ အတြက္ေၾကာင့္ အသင္ လာေရာက္ အဖမ္းခံ လိုက္ပါ” ဟူ၏။

“အဗ္ဒုလႅာဟ္ အိဗ္ႏို ဇုဗိုင္းရ္ ၏ အေဖာ္မ်ား ရန္သူ တို႔ကို တြန္လွန္ျခင္း”

ဟဇ္ရသ္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ ဇုဗိုင္းရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ သည္ မိမိ အေပါင္း အပါ အေဖာ္ လူငယ္ တို႔ကို ထို ရန္သူမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ တြန္းလွန္ရန္ ေစလႊတ္ ခဲ့သည္။ ယင္း လူငယ္ မ်ားသည္ ထို သူတို႔အား တြန္းလွန္ ပစ္လိုက္ ၾကသည္။ အမ၇္ အိဗ္ႏို ဇုဗိုင္းရ္ သည္ ဟဇ္ရသ္ အလ္ကမာလ္ ၏ ေနအိမ္၌ ခိုလႈံ ရွာသည္။ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ အား အဗ္ဒုလႅာဟ္ အိဗ္ႏို မုတြီအ္ ၏ အႀကံေပးခ်က္ အရ သခင္သည္ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ေနထိုင္ေတာ္ မူသည္။ ကူဖဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔ လံုး၀ ခရီး မလွည့္ ပါႏွင့္၊ ထို ၿမိဳ႕ေတာ္ သည္ လံုး၀ လာဘ္တိတ္၏။ ယင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၌ သခင္၏ ဖခမည္းေတာ္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္ေတာ္ ကို အားကိုး အားထား ရာမဲ့ အျဖစ္ စြန္႔လႊတ္ ခဲ့၏။ ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ေသာ အခါ ပတ္၀န္းက်င္ ၿမိဳ႕ရြာ အသီးသီး မွ သခင့္ ထံေတာ္ သို႔ မြတ္စ္လင္မ္ မ်ား လာေရာက္ ခစားၾက ကုန္၏။

“ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ အား ကူဖဟ္ ၿမိဳ႕မွ ဖိတ္ေခၚျခင္း”

ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ရွိစဥ္ အခါ ကူဖဟ္ နယ္သားတို႔ ထံမွ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း လိုပင္ စာမ်ား ေရာက္လာ ေလသည္။ တစ္ဖက္မွ လည္း သံတမန္ မ်ား တစ္ဦးၿပီး တစ္ဦး ေစလႊတ္ကာ ကူဖဟ္ ၿမိဳ႕သို႔ ႂကြလာေတာ္ မူရန္ မွာၾကား ဖိတ္ေခၚ ေလသည္။ ထို မွာၾကားခ်က္ မ်ားတြင္ ကူဖဟ္ၿမိဳ႕ တြင္ သာမဟုတ္ အီရတ္ နယ္ႀကီး တစ္ခုလံုး ကပင္ ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တ ေနၾကေၾကာင္း ပါရွိ ေလသည္။

ဆက္ရန္ ………..

“မူဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ ကရ္ဗလာ” ေမာ္လာနာ ဟာဖိဇ္ ကာရိ မိုဟမၼဒ္ အလီ ဟူစိုင္န္ ဆြာဟိဗ္ စာအုပ္မွ ကူးယူသည္။

ပံုမွာ – ဟဇ္ရသ္ ေအမာမ္ ဟူစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ကူဖာဟ္္ ၿမိဳ႕သို႔ သြားရာ လမ္းေၾကာင္းျပ ေျမပံု ျဖစ္သည္။

ဆက္တိုက္ တင္သြားေပး ပါ့မယ္ ……..

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s