“မိုဟရ္ရမ္လ ႏွင့္ အာရွဴရာ ရက္ျမတ္ အေၾကာင္း”

မုိဟရ္ရမ္လ ဟူသည္မွာ အာရဗီဘာသာႏွင့္ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလို ဘာသာျပန ္ပါက (ဟရမ္) ျပဳျခင္းကို ခံရသည္ ဟုျဖစ္ပါသည္။ မည္သည္ကို ဟရမ္ျပဳပါ သနည္း။ ဤသည္တို႔မွာ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြလႅလႅာဟို အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္)မပြင့္ေတာ္မ ူအလွ်င္ကပင္ အာရဗီယာတြင္ ေနထို္င္ၾကကုန္ေသာ အာရဗ္အမ်ိဳးသား အေပါင္းသည္ အစဥ္ဘ၀ ႐ိုင္းျပေသာ အေလ့အဓ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ ႐ိုင္းျပၾကသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ျခင္း စစ္ထိုးျခင္း ဆိုးသြမ္း ညစ္ျငမ္းျခင္း စသည့္ အလုပ္မ်ားကို ဤ မုိဟရ္ရမ္လ တြင္ တစ္ညီ တညြတ္တည္း ရပ္ဆိုင္းထားေလ့ ရွိသည္။ ထိုအေၾကာင္း အရာကို အစြဲျပဳ၍ မိုဟရ္ရမ္ ေခၚေ၀ါ သမုတ္ခဲ့ၾကျခင္း ပင္ျဖစ္ေလသည္။

မိုဟရ္ရမ္ လတြင္ ကမာၻ တစ္၀ွမ္းလံုးရွိ အစၥလာမ္ အမ်ိဳးသားအေပါင္း၏ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ က်ေရာက္ေသာ သကၠရာဇ္ ေျပာင္းေသာ ရက္ေကာင္း ရက္ျမတ္ ႏွစ္ဦး လဦး မဂၤလာထူး ျဖစ္သည္။ ထိုမုိဟရ္ရမ္လ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ တို႔၏ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ထိုႏွစ္ဆန္း (၁)ရက္မွ (၁၀) ရက္ေန႔အတြင္း ကို အာရွဴရာ ရက္ျမတ္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိျပန္သည္။ အာရွဴရာ ရက္ျမတ္ဟု သတ္မွတ္ရျခင္းကို တင္ျပရေသာ္ ဤ မိုဟရ္ရမ္လဆန္း (၁)ရက္မွ (၁၀)ရက္အတြင္းတြင္ အာဒမ္ အလိုင္းစၥလာမ္သခင္၊ အစ္ဒရစ္ပိုင္ဂမ္ဗရ္သခင္၊ ႏူဟြန္နဗီသခင္၊ အီဗရာဟင္ နဗီသခင္၊ ဒါ၀တ္နဗီသခင္၊ မူဆာနဗီသခင္၊ စိုလို္င္မန္ နဗီသခင္၊ အို္င္ယြတ္နဗီသခင္၊ ယူႏြတ္စ္နဗီသခင္၊ အီစာနဗီသခင္ စသည့္ တမန္ေတာ္ နဗီသခင္ႀကီး ၁၀ ပါး၏ အလိုကို ျပည့္စံုေအာင္ (ေအာက္လာဟို႔ တအာလာ) ခိုဒါအရွင္ျမတ္က ရဟ္မတ္ ခ်မ္းသာ ေပးေတာ္မူခဲ့သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ (အာရွဴရာ)ရက္ျမတ္ဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္၏။

မည္သည္တို႔သည္ ရဟမတ္ခ်မ္းသာနည္း။ ၎တို႔မွာ ႀကီးျမတ္လွေသာ အလႅာဟု အရွင္ျမတ္သည္ ထိုရက္လ အတြင္းမွာပင္ မိုး (၇)ထပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရရွ္ေတာ္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာင္ဟုိ႔ ကလမ္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်စ္ဗရာအီလ္ အလို္င္ဟစၥလမ္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာဒမ္နဗီသခင္ကို ေသာလည္းေကာင္း၊ ဒြႏၷယာ ေလာကကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္အေပါင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ အေပါင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ိုင္ဒါ ထင္လင္း ဖန္ဆင္းေတာ္ မူေစ၏။

လူဟူသမွ်တို႔၏ အဘ လူသား၏ အဦးအစျဖစ္ေတာ္မူေသာ (အာဒမ္ နဗီသခင္)ကို ထိုရက္လမွပင္ ဂ်ႏၷတ္ဘံုမွ ေျမျပင္သို႔ ႏွင္ခ်ေတာ္မူ ျခင္းကို ခံရသည္။

ထိုရက္လမွာပင္ အာဒမ္နဗီ သခင္၏ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ အသနားေတာ္ျမတ္ ခံေသာ (ေသာင္ဗာ)ကို အရွင္ျမတ္က လက္ခံ (ကဗြလ္) ျပဳေတာ္မူ၍ ရဟမတ္ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္ နဗီသည္ ဤရက္လ မွာပင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။ နမရြတ္ ဘုရင္က စက္ေမာင္းတပ္ဆင္ တုတ္ေႏွာင္၍ ျပည္လံုးကၽြတ္ မီးပံုႀကီးေဘးႏွင့္ အရွင္ျမတ္က ထိုရက္လမွာပင္ ခ်မ္းသာေစေတာ္မူၿပီး မီးပံုႀကီးထဲတြင္ ႐ုတ္ခ်င္း ပန္းဥယ်ာဥ္ ျဖစ္ေစေတာ္ မူေလသည္။ ၎တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္နဗီ သခင္၏ သားေတာ္ အစၥမာအီလ္ နဗီသခင္ ကို ခမည္းေတာ္က ကြရ္ဗါနီျပဳမည္ ရွိရာတြင္ ထို အစၥမာအီလ္နဗီ သခင္၏ အစား အရွင္ျမတ္က ဒြန္ဗါကို ခေပးေသနားေတာ္ မူခဲ့သည္ မွာလည္း ဤရက္လ အတြင္းမွာ ပင္ျဖစ္ေပသည္။

တမန္ေတာ္ မူစာ သခင္အား ၫွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ရန္ လိုက္လန္ဖမ္းစီး ၾကကုန္သေသာ ေဖြရ္ေအာင္ ဘုရင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္ စစ္သည္ဗိုလ္ေျခတပ္သား အေျမာက္အျမား တို႔အား အရွင္ျမတ္၏ အလုိေတာ္အရ ႏိုင္းလ္ ျမစ္ေရအတြင္းတြင္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရသည္မွာလည္း ဤရက္လအတြင္းမွာပင္ျဖစ္ေလ၏။ ထိုအျပင္ တမန္ေတာ္ မူစာနဗီသခင္အား ၀ဟီ အမိန္႔ေတာ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ (ေတာင္ရတ္) က်မ္းေတာ္ႀကီးကို လည္းခ်ေပး သနားေတာ္မူသည္မွာ ဤရက္လ အတြင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

တမန္ေတာ္ အိုင္ယြဗ္ နဗီသခင္၏ ေရာဂါေ၀ဒနာႀကီး ကုိလည္း ဤရက္လ အတြင္းမွာပင္ အရွင္ျမတ္၏ ရဟမတ္ခ်မ္းသာ ေပးသနားျခင္းကို ခံရ၍ လံုး၀ေပ်ာက္ကင္း က်န္းမာေစ ေတာ္မူေလသည္။

တမန္ေတာ္ စိုလိုင္မန္ နဗီသခင္ကို ဤရက္လ အတြင္းမွာပင္ အရွင္ျမတ္က တိုင္းျပည္အား အခ်ဳပ္မင္းလုပ္ရန္ ခန္႔အပ္ေပးသနား ေတာ္မူေလသည္။

တမန္ေတာ္ (အစ္ဒရစ္) နဗီသခင္ကိုလည္း ၎နည္းတူ ဤရက္လအတြင္းမွာပင္ေကာင္းကင္သို႔ တင္ေဆာင္ေတာ္ မူေလသည္။

တမန္ေတာ္ ႏူဟ္ နဗီသခင္ႏွင့္ အသင္းေတာ္သား တို႔ စီးနင္းလိုက္ပါ ၾကေသာ သေဘာၤကို ေရေကယာမတ္ အတြင္းမွာ လြတ္ကင္း ခ်မ္းသာေစ၍ အရွင္ျမတ္က ဤရက္လမွာပင္ (ဂ်ဴဒီ) ေတာင္ေပၚသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ဆိုက္ေရာက္ေစ ေတာ္မူေစေလ၏။

တမန္ေတာ္ ယူႏြတ္စ္ နဗီသခင္မွာ ငါးႀကီး၀မ္းဗိုက္ အတြင္းမွာ ဤရက္လ အတြင္းမွာပင္ အရွင္ျမတ္၏ ရဟမတ္ေတာ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ အံထြက္ေစ ေတာ္မူေလသည္။

တမန္ေတာ္ ယာကြတ္နဗီ သခင္ႏွင့္ သားေတာ္ ယူဆြဖ္နဗီသခင္ တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကြဲေနၾကရာမွာ အရွင္ျမတ္က ဤရက္လ အတြင္းမွာပင္ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံု ေပ်ာ္ရႊင္ေစ ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ တမန္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ဘီဘီ ခဒီဂ်ာသခင္မႀကီး တို႔သည္ ဤရက္လ အတြင္းမွာ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ေနကာ မဂၤလာ ဆင္ယင္ေတာ္ မူခဲ့ၾကျခင္းမွစ၍ ထိုအရွင္ မုိဟမၼဒ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ ေျမးေတာ္အငယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ (ဟဇရတ္ ေအမါမ္ ဟုိစိုင္န္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ႏွင့္ သားေတာ္ တူေတာ္ အိမ္ေတာ္သူ၊ အိမ္ေတာ္သား(အာေလ့အာဗါ) ျဖစ္ေတာ္မူေသာ သခင္ သခင္မတို႔ ေက်းေတာ္မ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမ်ားသည္ (ယဇစ္) ၏ စစ္သည္တပ္ မ်ားက ၀ုိင္း၀န္း ပိတ္ဆုိ႔ၾကသျဖင့္ (ကရ္ဗလာ) တည္းဟူေသာ သဲလြင္ျပင္တြင္ ေရေတာင္မွ မေသာက္သံုးရဘဲ သံုးရက္တိုင္တုိင္ ေနထိုင္ရ၍ အရွင္ျမတ္၏ စမ္းသပ္ေတာ္မူေသာ ဒုကၡမ်ားကို တစိတ္တလက္တည္း ၿမိဳသိပ္က ႏႈတ္ခမ္းေတာ္ ေျခာက္ေျခာက္ျဖင့္ (ယဇစ္) ဓါးလက္နက္ေအာက္တြင္ ရွဟီဒီရ္ တဗါခံယူေတာ္ မူသည္မွာလည္း ဤရက္လအတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ေလ၏။

ထူးျခားေသာ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကို အရွင္ျမတ္သည္ ဤရက္လအတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ေစေတာ္ မူခဲ့ေစသည္ သာမက ေနာင္ (ေကယာမတ္) ဟူသည္မွာလည္း ဤရက္လ အတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ေတာ္မ ူလိမ့္မည္ဟူေလသည္။ ဤေလာက ဒြႏၷယာကို အစဦးဆံုး မိုးရြာသြန္းေတာ္ မူေစျခင္းႏွင့္ အသီးအစ (ရဟမတ္ေတာ္) ခ်ေပး သနားေတာ္ မူျခင္းသည္။ ဤရက္လ အတြင္းမ်ာပင္ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ဟဒီးသ္ေတာ္ တစ္ခုတြင္
“အၾကင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အရွဴရာ (၁၀)ရက္ ၌ ႐ိုဇာေဆာက္တည္ခဲ့ေသာ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ႐ိုဇာ ေဆာက္တည္ သကဲံသို႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ႐ိုဇာ (ေအဗါဒတ္)ႏွင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနခဲ့ပါက ဤ တစ္ႏွစ္အတြင္း၌ (ဂြႏၷာ) အေပါင္း၏ (ကဖြါရာ) ကိုခၽြတ္သကဲ့သို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ အိမ္သား-ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို အျခားေသာ ရက္လမ်ားထက္ ဤရက္လတြင္ ပိုမို ေကၽြးေမြး ေပးကမ္း ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါလွ်င္ တစ္ႏွစ္ ပါတ္လံုး ထိုကဲ့သို႔ ေက်ၽြးေမြး ေပးကမ္းႏိုင္သူ အျဖစ္ကိုေသာလည္းေကာင္း၊ ဘမိမဲ့ေသာ (ယသင္) မ်ား ဦးေခါင္းကို ဤရက္လ၌ ေမတၱာ ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ လက္ျဖင့္ သုပ္သင္ျခင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါလွ်င္ ထို (ယသင္)၏ ဦးေခါင္းတြင္ ရွိေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ညီမွ်စြာ အက်ိဳးစ၀ပ္ႏွင့္ (ဗဟစ္ရွ္)၌ သင့္ေတာ္ေသာ ဒရဂ်ာကို ေသာ္လည္းေကာင္း။

အာရွဴရာ ညတြင္ အဖြ္တရ္ ျပဳခဲ့လွ်င္ ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ အြမၼတ္ေတာ္ အေပါင္းကို အဖြ္တရ္ ျပဳရန္ ေကၽြးေမြး သကဲ့သို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မက်မ္းမာေသာ ေရာဂါ ေ၀ဒနာသည္ မ်ားကို ေမးျမန္ျခင္းျပဳပါက အာဒမ္ အလုိင္စလို္င္သခင္၏ သားေျမး အေပါင္း တို႔အား ေမးျမန္းသကဲ့သို႔ အက်ိဳးစ၀ပ္ႏွင့္ တူညီမႈကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အ၀တ္မဲ့ သူမ်ားကို အ၀တ္ေပးပါက ပူျပင္းေသာ အသဗ္ အျပစ္ဒဏ္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရ ရွရဘတ္ ႏို႔ အစာ အဟာရ မ်ားကို တိုက္ေကၽြး လွဴဒါတ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ဖီဆန္သူ အျဖစ္မွ လြတ္ကင္းေစ ေသာဆုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားလူသား ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ထူးျခား ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးစ၀ပ္ကို ေပးသနား ေတာ္မူလိမ့္မည္ ဟူ၍ ခိုင္မာေသာ က်မ္းေတာ္ႀကီမားႏွင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ဗလီမ်ားတြင္ မုိဟရ္ရမ္လ အတြက္ ရြတ္ဖတ္ၾကေသာ ခြတၱဗါက်မ္းစာ မ်ားမွာလည္း ေဖာ္ျပထားေပးသည္။

ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား….( Right Way) မွကူးယူ ေဖၚျပသည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s