“တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ သမို္င္း” (၂)

“တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ သမို္င္း” (၁)

အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္ မွာ “ကၽြန္မ သည္ အိပ္မက္ ထဲတြင္ လျပည့္၀န္း (၃)စင္း ကၽြန္မ ေပါင္ေပၚသို႔ က်ဆင္း ခဲ့သည္ကို ျမင္ခဲ့ ရသျဖင့္ ခမည္းေတာ္ အဗူဗကရ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ အား ျပန္ ေျပာျပ ခဲ့သည္။ ဖမည္းေတာ္ က တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၀ဖားသ္ (ကြယ္လြန္) ျဖစ္ၿပီး အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ အခန္းထဲ တြင္ ဒဖ္နာ ၿပီးေသာ အခါမွ အိပ္မက္ ကို ရည္ၫႊန္း၍ ဤသည္မွာ အသင္မ ၏ လျပည့္၀န္း မ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အျခား ႏွစ္ခုထက္ သာလြန္ သည္ဟု ေျပာဆို ခဲ့သည္။


“အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ၏ အိမ္ေတာ္ တြင္ ဒဖ္နာျခင္း”

အိမာမ္ မာလိက္ (ရဟ္မသြလ္လာဟိ အလိုင္ဟ္) သခင္ က မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့ သည္မွာ-
“တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သည္ တနလၤာေန႔ တြင္ ၀ဖားသ္ ျဖစ္ေတာ္ မူၿပီး အဂၤါေန႔တြင္ ဒဖ္နာ ျပဳေတာ္ မူခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕က အႀကံေပး တင္ျပ ၾကသည္မွာ ကိုယ္ေတာ့ ကို မင္ဗရ္ေတာ္ အနီး တြင္ ဒဖ္နာ သင့္ေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕က ဂ်န္နသ္သုလ္ ဗကီး တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံ သင့္ေၾကာင္း တင္ျပ ၾကသည္။ အဗူဗကရ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ က မိန္႔ေတာ္ မူသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္ကို တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) က အမိန္႔ရွိ ခဲ့သည္မွာ တမန္ေတာ္ တစ္ပါး သည္ မိမိ ၀ဖားသ္ ျဖစ္သည့္ ေနရာ ၌သာ ဒဖ္နာ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ကို အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ၏ ဟူဂ်ဴရသ္ တြင္သာ ဒဖ္နာျခင္း ျဖစ္သည္။

တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ကို ဒဖ္နာ မျပဳမီ ေရခ်ိဳးေပး ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေရခ်ိဳးေပး ခ်ိန္၌ “တမန္ေတာ္ ဆင္ျမန္ ထားေသာ အက်ႌကို မခၽြတ္ ပါနဲ႔“ ဟု အသံ တစ္သံလို ၾကားခဲ့ ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၀တ္ဆင္ ထားေသာ အက်ႌ အေပၚ မွသာ ေရခ်ိဳးေပး ခဲ့သည္။ “လူ တစ္ဦးခ်င္း စီက ဂ်နာဇာ ဆြလာသ္ ကို ၀တ္ျပဳ ၾကသည္။ အီမာမ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဂ်မာအသ္ ႏွင့္ ဂ်နာဇာ ဆြလာသ္ ကို ၀တ္မျပဳ ခဲ့ၾကေခ်” (မူ၀ါးသ္သရ္ အီမာမ္ မာလိက္)

ဆြဳဖ္ဖဟ္ တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ စလာမ္ ဗင္န္ အိုဘီးဒ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ က ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။ ဆြဟာဗဟ္ ႀကီးမ်ားက ဟဇ္ရသ္ အဗူဗကရ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ အား “ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဒဖ္နာ ျပဳေပး ႏိုင္ပါ သလား” ဟု ေမးျမန္း ၾကရာ ဟဇ္ရသ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ က “ဒဖ္နာ ရမည္“ ဟု အေျဖေပး ခဲ့သည္။ ဆြဟာဗဟ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟြမ္ အဂ်္မအီးန္) ႀကီး မ်ားက “ဘယ္ေနရာ မွာလဲ” ဟု ေမးျမန္း ျပန္ရာ “အဗူဗကရ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ က “ဘယ္ေနရာ တြင္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၀ဖားသ္ ျဖစ္သလဲ ထို ေနရာ တြင္ ဒဖ္နာ ရမည္” ဟု ေျပာႀကား ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ကို အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ အိမ္ေတာ္ ၌သာ ဒဖ္နာျပဳ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗူခါရီ ဟဒီးဆ္ေတာ္ တြင္ ေဖၚျပ ထားသည္မွာ အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ က မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့သည္။ “တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၀ဖားသ္ မျဖစ္မွီ အျပင္း အထန္ ေနထိုင္း မေကာင္း ျဖစ္စဥ္က “ကၽြႏု္ပ္ ဒီည ဘယ္ေနရာ မွာ ေနရ မလဲ၊ မနက္ျဖန္ေရာ ကၽြႏု္ပ္ ဘယ္ ေနရာမွာ ရွိမလဲ” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ က်န္ ၾကင္ယာေတာ္ အသီးသီး က ကိုယ္ေတာ္ ေနာက္ဆံုး နာမက်န္း ျဖစ္ေနစဥ္ အတြင္း ကိုယ္ေတာ့ကို ကၽြန္မ၏ အခန္း ထဲတြင္ သာ ေနေစပါ ဟု ေဖးေဖး မမ လိုက္ေလ်ာ ေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သည္ ကၽြန္မ ေပါင္ေပၚ၌ လွဲေလ်ာင္း ေနစဥ္ အတြင္း ၀ဖားသ္ ျဖစ္ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္ ကုိ ကၽြန္မ အခန္းထဲ ၌ပင္ ဒဖ္နာျပဳ ခဲ့ေလသည္။

“ကဗရ္ေတာ္ တူးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း”

ဟဇ္ရသ္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ အဗၺားစ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ က ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အား ေရခ်ိဳးေပး ေနစဥ္ တြင္ ကိုယ္ေတာ့ အိမ္ အျပင္ဘက္ ၌ ဆြဟာဗဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႀကီးမ်ား စု႐ံုးလ်က္ ရွိေန ၾကသည္။ ထို ဆြဟာဗဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႀကီးမ်ား ထဲမွ ဆြဟာဗဟ္ (၃)ပါး အား အျပင္ဘက္ သို႔ ေခၚထုတ္၍ တစ္ဦး အား မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕မွ ကဗရ္ တူးေဖၚသူ ျဖစ္သည့္ အဘူ အိုဗိုင္ဒါး ဗင္န္ ဂ်ာရာဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား ေခၚေဆာင္ ေစၿပီး၊ က်န္ တစ္ဦးအား မဒီနဟ္ ၿမိဳ႕မွ ကဗရ္ တူးေဖၚသည့္ အဗူ သလ္ဟာရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား ေခၚေဆာင္ လာခိုင္းသည္။ ထို အခ်ိန္၌ အဗၺားစ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ က “အို အလႅာဟ္ ၎တို႔ ႏွစ္ဦး အနက္မွ အရွင့္ အခ်စ္ဆံုး နဗီ တမန္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အတြက္ တစ္ဦး ကို ေရြးခ်ယ္ေပး ေတာ္မူပါ” ဟု ဆုမြန္ ဒုအာ ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ ဘဲ ရွာေဖြ ခိုင္းသူ မ်ားအား ရွာ မေတြ႕ ခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အဗၺားစ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ က တမန္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အတြက္ ကဗရ္ တစ္ခု ကို တူးေဖၚေပး ခဲ့သည္။

*** ဟဇ္ရသ္ အဗူဗကရ္ ႏွင့္ အုမရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႏွစ္ဦး ဒဖ္နာျခင္း အေၾကာင္းကို ေနာက္မွ သီးသန္႔ ေဖၚျပ ပါမည္***

“ကဗရ္ သံုးခု ကို စီစဥ္ ထားရွိပံု”

တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ႏွင့္ အေဆြေတာ္ ႏွစ္ပါး တို႔၏ ကဗရ္ေတာ္ တို႔ကို စီစဥ္ ထားရွိပံု ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြဲလြဲေသာ ဆင့္ျပန္ ခ်က္မ်ား လာရွိသည္။ သာသနာ ပညာရွင္ အမ်ားစု က ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖၚျပ ၾကသည္။ ကိဗ္လာ ဘက္မွ ကဗရ္ (သို႔) ေရာင္ဇြာေတာ္ ၏ ေတာင္ဘက္ နံရံ မွ ေရတြက္ေသာ္ ပထမ ဆံုး ကဗရ္ေတာ္ မွာ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ျဖစ္သည္။ အဗူဗကရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ကဗရ္ေတာ္ သည္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ကဗရ္ေတာ္ ေျမာက္ဘက္ မလွမ္း မကမ္း တစ္ေနရာ တြင္ ရွိၿပီး အဗူဗကရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ဦးေခါင္းေတာ္ ကုိ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ပုခံုးေတာ္ ႏွင့္ တတန္းတည္း က်ေအာင္ ေနရာ ခ်ထားသည္။ ထို ေနရာ မွ ေျမာက္ဘက္ ယြန္းယြန္း တြင္ရွိသည့္ ကဗရ္မွာ အုမရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ကဗရ္ ျဖစ္ၿပီး အုမရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ဦးေခါင္းေတာ္ သည္ ဟဇ္ရသ္ အဗူဗကရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ပုခံုးေတာ္ ႏွင့္ တစ္တန္းတည္း က်ေနသည္၊ ဆမ္ေဟာင္ဒီ ႏွင့္ အျခားေသာ သာသနာ့ ပညာင္မ်ား က အျခား ပံုစံျဖင့္ သံုးသပ္ ေဖၚျပ ၾကသည္။

န၀၀ီ ႏွင့္ အျခားေသာ သာသနာ့ ပညာရွင္ အမ်ားစုက ဇီယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ကို ဤ ပံုစံ အတိုင္း ကိုယ္ေတာ္ ႏွင့္ အေဆြေတာ္ ႏွစ္ဦး ကို စလာမ္ ပို႔သရန္ ၫႊန္ျပ ထားသည္။ န၀၀ီက ေျပာၾကား ခဲ့သည္မွာ “ဇိယာရသ္ ျပဳသူမ်ား ေရာင္ဇြာေတာ္ ကုိ မ်က္ႏွာမူ လိုက္ေသာ အခါ ေက်ာဘက္တြင္ ကိဗ္လာ ရွိေန ရမည္။ ထို႔ေနာက္ အလြန္ ႐ိုေသ ေလးျမတ္စြာ ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ကုိ စလာမ္ ဆိုရမည္။ ထို႔ေနာက္ ညာဘက္သို႔ မီတာ၀က္ ခန္႔ေရႊ ၿပီးေနာက္ အဗူဗကရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ႏွင့္ အုမရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အား လည္းေကာင္း စလာမ္ ပို႔သ ရပါမည္။

“ကဗရ္ေတာ္ မ်ား၏ အျပင္ဘက္ ပံုပန္းသ႑န္”

ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆြဟာဗဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ႀကီး မ်ားသည္ မည္သည့္ အခါမွ် ထို ကဗရ္ (၃)ခု ေပၚတြင္ အုတ္မ်ား (သို႔) အလားတူ ၀တၱဳ ပစၥည္းမ်ား တင္ထားျခင္း မရွိေခ်။

စုနန္ အဘူ ဒါ၀ူးဒ္ က်မ္းတြင္ ေဖၚျပထား သည္မွာ ကာဆင္ ဗင္န္ မိုဟမၼဒ္ ဗင္န္ အဗူဗကရ္ သခင္က ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။ “ကၽြႏု္ပ္သည္ အာေအရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ထံ အလည္ပတ္ ေရာက္ရွိ ခဲ့စဥ္က ေတြ႔ရွိ ခဲ့သည္မွာ ထို ကဗရ္ (၃)ခု စလံုးသည္ ေျမျပင္ႏွင့္ တေျပးညီ ေသာ္လည္းေကာင္း ရွိ မေနဘဲ နီက်င္က်င္ ေျမႀကီး ျဖင့္သာ အေပၚမွ ဖံုးအုပ္ ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ခဲ့ရသည္။

အိဗ္ႏု စအဒ္ က ကီသာဘုလ္ ကုဗ္ရာ က်မ္းတြင္ ေဖၚျပ ထားသည္မွာ ကာဆင္ သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။ “ကၽြႏု္ပ္သည္ ကေလး အရြယ္၌ ထို ေရာင္ဇြာေတာ္ ကို ေရာက္ရွီ စဥ္ ကဗရ္ေတာ္ မ်ားကို နီက်င့္က်င့္ ေျမႀကီး မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။

ဖာသာ ဘာရီ က်မ္းတြင္လည္း အဗူဗကရ္ အဂ်္ဂ်ဴရီ သခင္က ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။ “ကၽြႏု္ပ္သည္ အုမရ္ ဗင္န္ အဗ္ဒုလ္ အဇီးဇ္ လက္ထက္၌ ေရာင္ဇြာေတာ္ ကို ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ဖူးသည္။ ကဗရ္ေတာ္ မ်ားသည္ ေျမျပင္မွ (၄)လက္မ ခန္႔သာ ျမင့္သည္။” ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္ ေဖၚျပ ထားသည္မွာ ရီဂ်ာ ဗင္န္ ဟိုင္၀ါး သခင္က ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။ “၀လီးဒ္ ဗင္န္ အဗၺဒုလ္ မာလိက္ မွ အူမရ္ ဗင္န္ အဗၺဒုလႅာဟ္ ထံ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ႏွင့္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ မ်ား၏ ဟူဂ်ဴရသ္ မ်ားကို ၀ယ္ယူၿပီး ၀တ္ေက်ာင္း နယ္ေျမ ထဲတြင္ ထည့္သြင္းရန္ စာေရး ခဲ့သည္။ ဟူဂ်ဴရသ္ မ်ား၏ နံရံ မ်ားကို ဖယ္ရွား လိုက္ေသာ အခါ ကဗရ္ေတာ္ (၃)ခု မွာ ႐ုပ္လံုး ေပၚလာ ခဲ့သည္။ ကဗရ္မ်ား ေပၚတြင္ သဲမ်ား ဖံုးလ်က္ တေျပးတည္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။ အူမရ္ ဗင္န္ အဗၺဒုလႅာဟ္ သခင္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ၀တ္ေက်ာင္းကို တိုးခ်ဲ႕ စဥ္က အာေအရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ အခန္း နံရံ မ်ားကို လည္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ သာသနာ့ ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဆမ္ေဟာင္ဒီ ၏ က်မ္းတြင္ ေဖၚျပ ထားသည္မွာ ေရာင္ဇြာေတာ္ ေဘး နံရံ မ်ားကုိ ဟစ္ဂ်္ရီ (၈၇၈) ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါသည္။ ဤ အခန္းေတာ္ ကို ျပင္ဆင္ ခြင့္ရသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္ အတြက္ အထူး အခြင့္ အေရး တစ္ရပ္ ေပးခံ ရျခင္း ျဖစ္သည္။ “ကၽြႏု္ပ္ သည္ ေရာင္ဇြာေတာ္ အခန္း ထဲသို႔ ေရာက္ရွိ သြားေသာ အခါ ဘ၀ တေလွ်ာက္တြင္ ယခင္က မႀကံဳဖူး၊ မေတြ႕ဖူး ေသာ ျမင္ကြင္း ကို ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ရ ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ သည္ ကိုယ္ေတာ္ ႏွင့္ အေဆြေတာ္ (၂)ပါး စလံုးအား စလာမ္ ပို႔သ ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အာ႐ံု စူးစိုက္ၿပီး ေရာင္ဇြာ ၏ ပံုစံ အေျခ အေနကုိ ဂ႐ုစိုက္ ၾကည့္ခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခား သူမ်ားကို အလံုးစံု ရွင္ျပ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကဗရ္ေတာ္ သံုးခု စလံုးသည္ အကုန္လံုး ေျမျပင္ ႏွင့္ တေျပးညီ ရွိေနသည္။ တစ္ေနရာ တြင္ ေျမျပင္ထက္ အနည္းငယ္ ျမင့္ ေနသည္။ ထို ကဗရ္ေတာ္ သည္ အူမရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၏ ကဗရ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို ကဗရ္ သံုးခု လံုးကို သာမန္ ေျမႀကီး မ်ားျဖင့္ ေသသပ္စြာ ဖံုးအုပ္ ထားေပသည္။

ဤ ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ ၿပီးေနာက္ပိုင္း သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္ေသာ အခန္းကို ေလးဘက္ ေလးတန္မွ အမိုး အထိ ကာရံ ထားလိုက္ရာ မည္သူမွ် ေကာင္းစြာ မျမင္ ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ျမင္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား အားလံုး ကိုလည္း ပိတ္ပင္ ခဲ့ေလသည္။

ထပ္ၿပီး တင္ျပ ရလွ်င္ အခ်ိဳ႕ သူမ်ားသည္ ဓါတ္ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ထုပ္၍ ထို ပံုထဲတြင္ ေရာင္ဇြာေတာ္ သည္ ေျမျပင္ မွ အေတာ္ ျမင့္၍ အုတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားသည့္ ပံုမ်ား ျပဳလုပ္ ၿပီး ဘရ္ကဒ္ (မဂၤလာ) အေနႏွင့္ ယူေဆာင္ ထားၾကသည္။ ထိုပံု အားလံုး သည္ လိမ္ညာ ထားသည့္ အတု အေယာင္ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဤ အျပဳ အမူ တို႔သည္။ ယဟူဒီ တို႔၏ ဓေလ့ ထံုးစံ ေနာက္ကို လိုက္သည့္ ပံုစံသာ ျဖစ္သည္။ ယဟူဒီ တို႔သည္ မိမိတို႔ လုပ္ခ်င္သည့္ အရာ မ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ၎တို႔ကို တမန္ေတာ္ မူဆာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ က လုပ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆို တတ္ ၾကသည္။

ပံုမွာ မစ္ဂ်ိဒ္နဗ၀ီ ႏွင့္ ဟူဂ်ဴရသ္ မ်ားကို တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေခတ္ကာလ ဤသို႔ ရွိႏိုင္မည္ ဟု ယူဆ၍ ခန္႔မွန္း ေရးစြဲထားေသာ ပံုတူ …

*** Thesis By: Dr. Mohammed Ilyas Abdul Ghani ေရးၿပီး Mufti Afzal Hoosen Elias အဂၤလိပ္ ဘာသာ ျပန္၍ ေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း B.A,(History) မွ ျမန္မာ ဘာသာ ျပန္ဆို ထားေသာ “မဒီနာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ သမိုင္း စာအုပ္” မွ စာသား မ်ားကို ကူးယူ ထားျခင္း ျဖစ္သည္ ***

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in တမန္ေတာ္က႑, အထူးက႑. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s