ဂ်ဟႏၷမ္မီ (ငရဲက်) ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး(၆)ဦး

ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး (ဆြ) သခင္သည္ မိမိ၏ အြမၼသ္သူ၊ အြမၼသ္သားမ်ားအေပၚ အလြန္ဂရုဏာ ထားေတာ္ မူေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေလသည္။ မိမိအြမၼသ္(ေနာက္လိုက္မ်ား)အတြက္ စုိးရိမ္ခ့ဲသည္၊ မိမိအြမၼသ္(ေနာက္ လိုက္မ်ား) အတြက္ ေသာကျဖစ္ခဲ့သည္၊ မိမိအြမၼသ္(ေနာက္လိုက္မ်ား)အတြက္ ငုိေၾကြး ခဲ့သည္။

တေန႔ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးထံသုိ႔ ဟဇရသ္ အလီသခင္ႏွင့္ ဖြာေသြမဟ္သခင္မတုိ႔ ေရာက္လာေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကုိယ္ေတာ္ငုိေၾကြးေနသည္ကုိ ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံး ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းေလသည္။ အုိး… ကုိယ္ေတာ္ အဘယ္အရာက ကုိယ္ေတာ္ကုိ ဒီလုိ အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ျပဳခဲ့ပါသနည္း။

ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက အမိန္႔ရွိေတာ္မူေလသည္မွာ- ငါကိုယ္ေတာ္ ေမ့အ္ရာဂ်္(ေကာင္းကင္ဘံု)ခရီးစဥ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ဂ်ဟႏၷမ္(ငရဲဘံုတြင္)တြင္ အဇားဗ္(ျပစ္ဒဏ္) ခံေနရသည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရေလသည္။

၄င္းတုိ႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဂုိႏၷဟ္ (အကုသုိလ္မ်ား)ေၾကာင့္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ (အဇါးဗ္ )မ်ား ေပးျခင္းခံေနရသည္ကုိ ျမင္ေယာင္၍ အလြန္စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ခါ ငုိေၾကြးေနရ ပါသည္ဟု ေျဖၾကားေတာ္မူေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး(ဆြ)သခင္က ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

(ဂ်ဟႏၷမ္(ငရဲဘံု)တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျခာက္မ်ိဳးေသာ ျပစ္ဒဏ္)

(၁) အမ်ိဳးသၼီး တစ္ဦးအား ၄င္း၏ ဆံပင္မ်ားမွ တြဲေလာင္းခ်ိတ္ဆြဲထားေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၄င္း၏ ဦးေနာက္သည္ အုိးမ်ား ဆူပြက္သကဲ့သုိ႔ ပူေလာင္ဆူပြက္ေနသည္ကုိ ငါကုိယ္ေတာ္ ေတြ႔ျမင္ခ့ဲရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအမ်ိဳးသၼီးသည္ ေလာက၌ ရွိစဥ္က သူစိမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားေရွ႔တြင္ မိမိဦးေခါင္းကုိ ဖြင့္၍ ဆံပင္မ်ားေဖၚခါ ေဗပရ္ဒဟ္(အကာအကြယ္မရွိျခင္း) ျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။

(၂) ေနာက္အမ်ိဳးသၼီးတဦးအား အလြန္ႏုညံ့ေသာ ႏႈတ္လွ်ာမွ တြဲေလာင္းခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကုိ ငါကုိယ္ေတာ္ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအမ်ိဳးသၼီးသည္ အလြန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ႏႈတ္လွ်ာပုိင္ရွင္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိႏႈတ္လွ်ာျဖင့္ မိမိ၏ ခင္ပြန္းအေပၚ နုိင္လုိမင္းထက္ျပဳ ေစာ္ကားခဲ့သည္။ ထုိႏႈတ္လွ်ာျဖင့္ မိမိ၏ခင္ပြန္းအား စိတ္ဒုကၡေရာက္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

(၃) ေနာက္အမ်ိဳးသၼီးတဦးအား ၄င္း၏ ရင္သားမ်ားမွ တြဲေလာင္းခ်ိတ္ဆြဲ၍ အဇားဗ္(ျပစ္ဒဏ္)ေပးေနသည္ကုိ ငါကုိယ္ေတာ္ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ထုိအမ်ိဳးသမီးသည္ ေလာက၌ရွိစဥ္က သူစိမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ မျပဳပုိင္ေသာ ဆက္ယွက္မႈကုိ ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းျပဳခဲ့ေသာ အျပဳမူမ်ားသည္ ဧကန္အရွက္အိေၿႏၵရွိေသာ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားပင္မဆုိထားဘိ အမ်ိဳးသားမ်ားေတာင္ မေတြး၀ံ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

(၄) ေနာက္အမ်ိဳးသၼီးတဦးအား ၄င္း၏ ေျခေထာက္မ်ားကုိ ရင္ဘတ္ႏွင့္ခ်ည္ေႏွာင္၍ လက္မ်ားကုိႏွဖူးတြင္ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး အဇားဗ္(ျပစ္ဒဏ္)ေပးခံေနရသည္ကုိ ငါကုိယ္ေတာ္ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအမ်ိဳးသၼီးသည္ သာသနာအား မထီမဲ့ျမင္ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

(၅) ေနာက္အမ်ိဳးသမီးတဦးသည္ (၀က္တိရိစာၦန္)၏ မ်က္ႏွာျဖစ္ျပီး ခႏၶာကုိယ္သည္ (လားတိရိစာၦန္) ၏ အသြင္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းအား ေျမြမ်ား ၊ ကင္းမ်ားက ရစ္ပတ္သုိင္းျခဳံျပီး အဇားဗ္(ျပစ္ဒဏ္) ေပးခံေနရသည္ကုိ ငါကုိယ္ေတာ္ေတြ႔ျမင္ရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအမ်ိဳးသၼီးသည္ ေလာက၌ရွိစဥ္က ကုန္းေခ်ာကုန္းတုိက္ျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

(၆) ေနာက္အမ်ိဳးသၼီးတဦး၏ မ်က္ႏွာသည္ (ေခြးတိရိစာၦန္)ကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ ပါးစပ္ေပါက္မွ ဂ်ဟႏၷမ္(ငရဲမီး)ကုိ ထည့္၍ ၄င္း၏ ေနာက္ဒြာရေပါက္မွ ဂ်ဟႏၷမ္(ငရဲမီး)ကုိ ျပန္ထြက္ေစျခင္းျဖင့္ အဇားဗ္ေပးခံေနရသည္ကုိ ငါကုိယ္ေတာ္ေတြ႔ျမင္ရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအမ်ိဳးသၼီးသည္ ေလာက၌ရွိစဥ္က မိမိျပဳျပီးသား ေက်းဇူးတရားအေပၚ ေမာ္ၾကြားေထာင္လႊားစြာျဖင့္ ဂုဏ္ေဖာ္အျမတ္ထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

မိတ္ေတြတုိ႔ …

ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ မိမိအြမၼသ္(ေနာက္လိုက္) အမ်ိဳးသၼီးမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဇားဗ္ေတာ္မ်ားကုိ ျပန္ျမင္ေယာင္ခါ ရႈိက္ၾကီးတငင္ျဖင့္ ေသာကေ၀ျဖာငုိေၾကြးခဲ့ရရွာေလသည္။

က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ ေရႊမ်က္ရည္ေတာ္မ်ားကုိ တန္ဖုိးထားေသာသူမ်ား ျဖစ္ဖုိ႔ရာ အလြန္အေရးၾကီးေပသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေအာင္ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အထက္ပါ ဂြႏၷဟ္မ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ျပီး မိမိတုိ႔၏ အေမ၊ ႏွမမ်ားႏွင့္ မိမိႏွင့္လက္လွမ္းမီွရာ အမ်ိဳးသၼီးအေပါင္းအေဖာ္မ်ားကုိလည္း ကုိယ္ေတာ္၏ ေရႊမ်က္ရည္ေတာ္မ်ားကုိ တန္ဖုိးထားတတ္သူမ်ား၊ ဂ်ႏၷသ္ (သုခဘုံ)ဘက္သုိ႔ လားသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ကူညီရိုင္းပင္းၾကဖို႔ လိုပါသည္။

 

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s