ေရာင္ဇြာေတာ္ (သို႔) ျမင့္ျမတ္ သန္႔ရွင္းေသာ အခန္းအာ တည္ေဆာက္ျခင္း”

 

ေရာင္ဇြာေတာ္ (သို႔) ျမင့္ျမတ္ သန္႔ရွင္းေသာ အခန္းအာ တည္ေဆာက္ျခင္း”

ေရာင္ဇြာေတာ္ တည္ရွိရာ မူလ ဟူဂ်ဴရသ္ (သို႔) အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာ ဟု အန္ဟာ) သခင္မ ၏ အိမ္ေတာ္ ကို စြံပလြံ ပင္ျဖင့္ ေဆာက္ၿပီး အကုိင္း မ်ားျဖင့္ ကာရံ ထားသည္။ တံခါးေပါက္ ၏ က်ဥ္းေဘာင္ကို သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားသည္။ ဟဇ္ရသ္ အုမရ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ က သစ္ကိုင္းမ်ား ၏ ေနရာတြင္ အုတ္မ်ား ျဖင့္ အစားထိုး ခဲ့သည္။

ဘိုဘီးဒ္အူလာ ဗင္န္ အဘူယာဇစ္ က ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္။ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ အိမ္ေတာ္ နံရံကုိ အုတ္မ်ား၊ ေက်ာက္တံုးမ်ား (သို႔) အျခား အရာ ၀တၱဳ ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဟဇ္ရသ္ အုမရ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ သည္ မိမိ ခလီဖဟ္ သက္တမ္း တြင္သာ အုတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထို နံရံ မ်ားမွာ ေသးငယ္ ၾကသည္။ ထို နံရံ ကုိ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ ဇူဗိုင္ရ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ က ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ ခဲ့သည္။ ဟစ္ဂ်္ရီ သကၠရာဇ္ ၏ ပထမ ရာစု ေနာက္ပိုင္း တြင္ အူမရ္ ဗင္န္ အဗ္ဒုလ္ အဇီးဇ္ မွ အိမ္ေတာ္ နံရံ ကို ေက်ာက္နက္တံုး မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။

“ေထာင့္ ငါးေထာင့္ပံု နံရံမ်ား”

ဟစ္ဂ်္ရီ (၉၁)ခုႏွစ္တြင္ အုမရ္ ဗင္န္ အဗၺဒုလ္ အဇီးဇ္ သည္ ေရာင္ဇြာေတာ္ ၏ အတြင္းနံရံ ေလးခုကို ၀ိုင္းရံလွ်က္ ေထာင့္ ငါးေထာင့္ ရွိ အျပင္နံရံကို တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာင္ဇြာေတာ္ ထဲသို႔ မည္သူမွ် မ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ယခု အခါ ဤ အျပင္ဘက္ နံရံ အေဆာက္ အဦးကို ေရာင္ဇြာေတာ္ အခန္း ဟုေခၚသည္။

အျပင္ဘက္ နံရံေတြကို ေထာင့္ (၄)ေထာင့္ အစား ေထာင့္ငါးေထာင့္ ပံုစံ တည္ေဆာက္ရျခင္းမွာ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္း ပံုစံ ႏွင့္ မတူေအာင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္း မွာ လူမ်ားက ေရာင္ဇာေတာ္ကို စဂ်္ဒါ ျပဳလုပ္မည္ ကို စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ခိုင္ဒါဘိုင္ ေခတ္က ေရာင္ဇြာေတာ္ နံရံ မ်ားကို အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ပံုကို ဆမ္ေဟာင္ဒီက ေအာက္ပါ အတိုင္း ရွင္းျပ ခဲ့သည္။ ေရာင္ဇာေတာ္ ေထာင့္ (၅)ေထာင့္လံုး ၏ နံရံ မ်ားသည္ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္လာ သျဖင့္ အက္ေၾကာင္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ သြားခဲ့သည္။ ဟစ္ဂ်္ရီ (၈၈၁)ခုႏွစ္ ရွအ္ဗာန္လ (၁၄)ရက္ေန႔ တြင္ ေရာင္ဇာေတာ္၏ အျပင္ နံရံ (၅)ခုကို အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ဖယ္ရွားခဲ့ ရသည္။ ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း နံရံ (၄)ခု တြင္လည္း အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ေပၚလာျပန္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတြင္းဘက္ နံရံ (၄)ခု စလံုးကိုလည္း ဖယ္ရွား ရျပန္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေရာင္ဇာေတာ္ ႀကီးမွာ ပြင့္လင္း သြားရာ အျပင္မွ ျမင္သာလာ ခဲ့သည္။ အတြင္းဘက္ ေရာင္ဇာပံုစံသည္ ေလးေထာင့္ ပံုစံရွိၿပီး ေက်ာက္နက္ တံုးျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားသည့္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ႏွင့္လည္း အလား ပံု႑န္ တူသည္။

ေရာက္ဇြာေတာ္တြင္ အခ်ိန္ ကာလ ေတာ္ေတာ္ ၾကာသည္ အထိ မည္သည့္ အမိုးခံုးမွ မရွိ ခဲ့ေခ်။ ေရာင္ဇြာေတာ္ ၏ အမိုးကို အုတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ စဥ္က ထိုအမိုးႏွင့္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ၏ က်န္ အမိုးကို ခြဲျခား သိေစရန္ အတြက္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အတြင္းရွိ အမိုးခံုး”

ဟစ္ဂ်္ရီ (၈၈၁) ခုႏွစ္တြင္ ဆူလ္တန္ အရွ္ရဖ္ ကိုင္ဒါဘိုင္ က ေရာင္ဇြာေတာ္ ၏ အတြင္းဘက္ ၌ အမိုးခံုး ေလး တစ္ခု တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ၏ က်န္ေနရာရွိ အမိုးမ်ား ႏွင့္ ေရာင္ဇြာေတာ္ တို႔ကို ခြဲျခား သိရွိ ေစရန္ ႏွင့္ ရာသီဥတု ကို ခံႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဤ အမိုးခံုး ေလးေၾကာင့္ မည္သူ မဆို အမိုးေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ ေနပါက တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ႏွင့္ အေဆြေတာ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) သခင္ ႏွစ္ပါး အေပၚမွ မေလွ်ာက္မိ ေစရန္ သတိေပး ရာလည္း ေရာက္သည္။

“အစိမ္းေရာင္ အမိုးခံုး”

ဟစ္ဂ်္ရီ (၆၇၈) ခုႏွစ္တြင္ ဆူလ္တန္ မန္စူးရ္ ကြာလာ႐ူလ္ က ေရာင္ဇြာေတာ္ ေပၚတြင္ အမိုးခံုး တစ္ခု ကို တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ မိုးဒဏ္ ႏွင့္ ရာသီဥတု ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရန္ ထိုအမိုး ေပၚတြင္ ခဲျပား မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ ထားသည္။

ဤ အမိုးခံုးကို အျပင္ဘက္ အမိုးခံုး ဟုေခၚသည္။ ဟစ္ဂ်္ရီ (၆၇၈) မွ (၁၂၅၃) အထိ ၎၏ အေရာင္မွာ တပ္ဆင္ ထားသည့္ ခဲျပား မ်ားေၾကာင့္ ခဲေရာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဟစ္ဂ်္ရီ (၁၂၅၃) ေရာက္ေသာ အခါ ဆူလ္တန္ မိုဟမၼဒ္ အြတ္စမန္နီ က အမိုးခံုးကို အစိမ္းေရာင္ သုတ္ရန္ အမိန္႔ေပး ခဲ့သည္။ ထို အခ်ိန္မွ စ၍ အမိုးခံုးကို အစိမ္းေရာင္ အမိုးခံုး ဟု လူသိ မ်ားလာသည္။ ရာသီဥတု ဒဏ္ေၾကာင့္ အေရာင္လြင့္ သြားပါက ျပန္ လည္ ေဆးသုတ္ ခဲ့ၾကသည္။

***မွတ္သား ရမည္မွာ တိုင္းျပည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ အုတ္ဂူမ်ား အေပၚ အမိုးခံုး မ်ားျပဳလုပ္ ရမည္ဟု ဆိုလို ျခင္းမဟုတ္။ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ အုတ္ဂူ မ်ား၏ ထိပ္တြင္ အုတ္ (သို႔) ကြန္ကရစ္ (သို႔) အျခား ပံုစံ အေန အထား မ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္းကို တားျမစ္ ခဲ့သည္။***

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in တမန္ေတာ္က႑, သမုိင္း, ေဆာင္းပါး, Photos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s