“တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ သမို္င္း” (၁)

 

“ဟူဂ်ဴရသ္”

ဟူဂ်ဴရသ္ ဆိုသည္မွာ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ မ်ား ေနထိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ တဲအိမ္ မ်ားကို ေခၚဆို ျခင္း ျဖစ္သည္။ မတ္စ္ဂ်ိေဒ နဗ၀ီ ကို စတင္ တည္ေဆာက္ ေသာအခါ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ႏွစ္ပါး ျဖစ္ေသာ အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ႏွင့္ ေဆာင္ဒါ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ႏွစ္ပါး အတြက္ပါ အိမ္ ႏွစ္လံုး ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေနာက္ထပ္ ၾကင္ယာေတာ္ မ်ား အတြက္လည္း တဲအိမ္ မ်ားကို ထပ္တိုး ေဆာက္ခဲ့ ၾကသည္။ ထို အိမ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အခန္း မ်ားသည္ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ေဆာက္ ထားၿပီး ထို တံခါး မ်ားကို ဖြင့္လိုက္ ပါက ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ထဲသို႔ ေရာက္ရွိ မည္ ျဖစ္သည္။ ထို တဲအိမ္ မ်ားကို တန္းလ်ား တစ္ခု ကဲ့သို႔ တေျပးတည္း စုစည္း ထားသည္။

ထို တဲအိမ္ မ်ား၏ နံရံ မ်ားကုိ မီးဖုတ္ မထားေသာ ရြံ႕ေစး အုတ္မ်ား ျဖင့္ ကာရံ ထားၿပီး အမိုးကို စြန္ပလြန္ ပင္ အကိုင္း မ်ားျဖင့္ အုပ္မိုး ထားသည္။ ထို တဲအိမ္ ေနာက္တြင္ အလြန္ ေသးငယ္သည့္ ၿခံ၀င္း တစ္ခုလည္း ရွိသည္။

ဗုခါရီ ဟဒီးဆ္ တြင္ ရွင္းလင္း ထားသည္မွာ “ဒါ၀ူဒ္ ဗင္န္ ေအာင္ဇ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ က မိန္႔ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ “ကၽြႏု္ပ္သည္ ထို တဲအိမ္ မ်ား (သို႔) ဟူဂ်ဴရသ္ ကို ေတြ႕ျမင္ ခဲ့သည္။ ထို တဲအိမ္ မ်ားကို စြန္ပလြန္ ပင္၏ အကိုင္း မ်ားျဖင့္ ကာရံ ထားသည္။ ၀င္ေပါက္ ႏွင့္ ဟူဂ်ဴရသ္ အကြာ အေ၀း မွာ (၃)မီတာ ခန္႔ ရွိသည္။ ထို ဟူဂ်ဴရသ္ သည္ အၾကမ္းအား ျဖင့္ ၅x၅ မီတာ ခန္႔က်ယ္၀န္း သည္။

ဟဆန္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ က မိန္႔ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ “ကၽြႏု္ပ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္က ကၽြႏု္ပ္ မတ္တပ္ရပ္ လိုက္ပါက ထို ဟူဂ်ဴရသ္ ၏ အမိုးကို လက္ႏွင့္ ထိကိုင္ ႏိုင္သည္။ ထို ဟူဂ်ဴရသ္ မ်ားသည္ တန္းလ်ား တစ္ခု အသြင္ ျဖင့္ စုစည္း တည္ေဆာက္ ထားသည္ ထို အခန္း၏ အမိုးကို သစ္ကိုင္း မ်ားျဖင့္ မိုးထားသည္။

တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ မ်ားသည္ မိမိ တို႔၏ ဘ၀ တစ္ခုလံုး ကို ထို အခန္းေလး ထံတြင္သာ ကုန္ဆံုးေစ ခဲ့သည္။

အုမရ္ ဗင္န္ အဗ္ဒုလ္ အဇီးဇ္ သခင္က တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ကို ခ်ဲ႕ထြင္ ေသာအခါ အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ၏ ဟူဂ်ဴရသ္ မွ လြဲ၍ က်န္ ဟူဂ်ဴရသ္ မ်ား အားလံုးကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ ခဲ့ေလသည္။

“သန္႔စင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အခန္း” ဆိုသည္မွာ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သည္ မိမိ၏ ၾကင္ယာေတာ္ အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ ခဲ့သည့္ အခန္း ကုိ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သည္ ဤ အခန္းထဲ ၌သာ ၀ဖားသ္ ျဖစ္ေတာ္ မူၿပီး ဤ အခန္း ထဲ၌ပင္ ဒဖ္နာျပဳ ခဲ့ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဟဇ္ရသ္ အဗူ ဗကရ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ႏွင့္ ဟဇ္ရသ္ အုမရ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ တို႔ကိုလည္း ဤ အခန္းထဲ ၌ပင္ ဒဖ္နာျပဳ ခဲ့ေလသည္။ တမန္ေတာ္ အီစာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ကိုလည္း ဤ အခန္း ထဲ၌ပင္ ဒဖ္နာျပဳ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည္ တမန္ေတာ္ အီစာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ အား ေကာင္းကင္ ေပၚမွ ေျမျပင္ ေပၚသို႔ ဆင္းသက္ေစ ၿပီးေနာက္ အျခား လူမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ အလႅာဟ့္ အမိန္႔ခံေစ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

… ဆက္ရန္ …

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in သမုိင္း, ေဆာင္းပါး, Photos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s