“ဂ်ႏၷသြလ္ ဘကီး”

ဘကီး အလ္ဂါကားဒ္

ဘကီး ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ား စိုက္ပ်ိဳး ထားေသာ ဥယာဥ္ ကို ေခၚသည္။ ဂါကားဒ္ ဆိုသည္မွာ ဆူးပင္ တစ္မ်ိဳး ၏ အမည္ ျဖစ္သည္။ ဘကီး တြင္ ထို ကဲ့သို႔ သစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ား ေပါမ်ား ေသာေၾကာင့္ ဂ်ႏၷသ္သုလ္ ဘကီး ဟုလည္း ေခၚသည္။ ဂ်ႏၷသ္သုလ္ ဘကီး သည္ မဒီနာ ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ သုသာန္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္း သုသာန္ တြင္ ဆြဟာဗဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ႏွင့္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သား မ်ားကို ျမဳပ္ႏွံ ထားသည္။

သမိုင္း ပညာရွင္ မ်ားက သုသာန္ ဥယာဥ္ အတြင္းရွိ ဆြဟာဗဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ထူးျခားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕ တို႔၏ ကဗရ္ (ေျမပံု) ကို ျပသ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေျမပံု တစ္ခု ျပဳစု ခဲ့သည္။

၁။ ခလီဖဟ္ အြတ္စမန္း (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ကို ဘကီး အေရွ႕ ဘက္ရွိ ဟရွ္အီခိုခါပ္ ဟုေခၚသည့္ ဥယာဥ္ တြင္ ျမဳပ္ႏွံ ခဲ့သည္။ မိုအာ၀ီယာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ က ဘကီးကို ခ်ဲ႕ထြင္ ေသာအခါ ခိုခါပ္ သည္ ဘကီး၏ အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ ဤသို႔ အခ်ိန္ ႏွင့္ အမွ် ဘကီး ကို အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ တိုးခ်ဲ႕ ခဲ့ရာ ယခု အခါ အြတ္စမန္း (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) ၏ ကဗရ္ ေနရာ သည္ ဘကီး ၏ အလယ္ တည့္တည့္ သို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ သမီးေတာ္ မ်ား ျဖစ္သည့္ ဖာေသြမဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ၊ ႐ူကီယာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ၊အြမ္ေမ ကြလ္စြမ္း (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ႏွင့္ ဇိုင္နဗ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ တို႔ကိုလည္း ဘကီးတြင္ ျမဳပ္ႏွံ ထားခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ သားေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္သည့္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ကိုလည္း ထို သုသာန္ တြင္သာ ျမဳပ္ႏွံ ခဲ့သည္။

၃။ အာေအရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ႏွင့္ မိုင္မူနာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ အပါ အ၀င္ ၾကင္ယာေတာ္ အားလံုး ကိုလည္း ဘကီး တြင္သာ ျမဳပ္ႏွံ ထားသည္။

၄။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ဦးရီးေတာ္ အဗၺားစ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊ ကိုယ္ေတာ့္ အေဖ ါက္မွ အေဒၚ ေတာ္သူ စဖီယာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ႏွင့္ အာေတကား (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ တို႔ကိုလည္း ထို သုသာန္ တြင္သာ ျမဳပ္ႏွံ ခဲ့သည္။

၅။ အျခားေသာ အိမ္ေတာ္သူ အိမ္ေတာ္သား မ်ား အခ်ိဳ႕ ကိုလည္း ေအာက္ပါ ေဖၚျပပါ အတိုင္း ျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည္ –

(၁) ဟဆန္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊
(၂) အလီ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ မိခင္ ျဖစ္သူ ဖြေသြမဟ္ ဗင္န္႔ေသ အာဆတ္ဒ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ တို႔အား လည္းေကာင္း၊

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေနာက္လိုက္ ဆြဟာဗဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) အခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည့္

(၁) အြတ္စမာန္း ဗင္န္ ဇူအူးန္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊
(၂) ခူႏိုင္းဇၤ ဗင္န္ ဟူဇာဖာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊
(၃) စအဒ္ ဗင္န္ အဘီ၀ါကားစ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊
(၄) အဘူ စအီးဒ္ ခူဒ္ရီ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊
(၅) အဗ္ဒုရ္ ရဟ္မားန္ ဗင္န္ ေအာ့ဖ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊
(၆) အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ မက္စူးဒ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊
(၇) အာဆတ္ ဗင္န္ ဇူးရာရာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၊
(၈) စအဒ္ ဗင္န္ မိုအာဇ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ တို႔အား လည္းေကာင္း

ဆြဟာဗဟ္ ႀကီးမ်ား အျပင္
အီမာမ္ မာလစ္က္ (ရဟ္မသြလ္လာဟိ အလိုင္ဟ္) သခင္၊
အိမာမ္ နဖီအာ (ရဟ္မသြလ္လာဟိ အလိုင္ဟ္) သခင္ တို႔အား လည္းေကာင္း၊

ဇိုင္ႏြလ္ အာေဘဒီးန္ (ရဟ္မသြလ္လာဟိ အလိုင္ဟ္) သခင္၊
ဂ်ာဖရ္ ဆြဒီးက္ (ရဟ္မသြလ္လာဟိ အလိုင္ဟ္) သခင္ တို႔အား လည္း ဘကီး တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့ၾကသည္။

“ဂ်ႏၷသုလ္ ဘကီး ၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈ”

ဂ်ႏၷသုလ္ ဘကီး ၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟဒီးဆ္ေတာ္ ေျမာက္ျမား စြာတြင္ ရွင္းလင္း ေဖၚျပ ထားသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ မာဆ္နဒ္ အာမက္ ႏွင့္ သီရ္ေမဇီ ဟဒီးဆ္ ေတာ္တြင္ ေဖၚျပ ထားသည္မွာ- တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သခင္ က မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့သည္။ “မွန္ထား ၾကပါ မည္သူ မဆို မဒီနဟ္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ကြယ္လြန္ရန္ အခြင့္ အေရး ရရွိခဲ့ ပါက ထိုသူ႔ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိရန္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္ သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ထံ ေရွဖာအတ္ ျပဳေပး မည့္ အေက်ိဳး ေက်းဇူးကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္”

ဤ စကား သည္ ေကယာမတ္ ေန႔ အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ကတိေတာ္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္ သည္ သက္ရွိ ထင္ရွားစဥ္ ကတည္းက ညဘက္တြင္ ဘကီး သိုပ သြားေရာက္ ဇိယာရသ္ ျပဳကာ ေသသူမ်ား အတြက္ ဒုအာ ျပဳေပး ေလ့ ရွိသည္။ မြတ္စလင္မ္ က်မ္းတြင္ ေဖၚျပ ထားသည္မွာ အာအိရွာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ က ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္ “ကိုယ္ေတာ္ သည္ သခင္မ အိမ္တြင္ အိပ္စက္ သည့္ ညတိုင္း ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္တြင္ ဘကီး သို႔သြား ေရာက္ကာ မဂ္ေဖြရသ္ အတြက္ ေအာက္ပါ ဒုအာ ျပဳေပးေလ့ ရွိသည္။

“အို အီမာန္ သက္၀င္ ယံုၾကည္သူ အေပါင္းတို႔၊ သင္တို႔ အေပၚ၌ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာမႈ အေပါင္း ခေညာင္း ပါေစသား။ ယခု သင္တို႔ ကတိျပဳ ထားသည့္ အတိုင္း သင္တို႔ လက္ခံ ရရွိ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အခ်ိန္မွာ မၾကာခင္ ေရာက္လာ ေတာ့မည္၊ အလႅာဟ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ၏ မဟာ က႐ုဏာ ေတာ္ အရ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မၾကာခင္ ေတြ႕ဆံု ၾကရ ေတာ့မည္၊ အို အလႅာဟ္ ဘကီးတြင္ ရွိေန ၾကသူ အားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာ ခြင့္ ေပး သနားေတာ္ မူပါ”

အျခား ဆင့္ျပန္ခ်က္ အရ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) က မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့သည္ “ဂ်ိဗ္ဗရီးလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) က ကၽြႏု္ပ္ထံ လာၿပီး ေျပာၾကား ခဲ့သည္မွာ – ကိုယ္ေတာ္ ၏ ဖန္ဆင္ရွင္ က ကိုယ္ေတာ့္ထံ အမိန္႔ေတာ္ ေပးလိုက္သည္၊ ကိုယ္ေတာ္ ဘကီးသို႔ သြားၿပီး ဘကီးတြင္ ရွိေန သူမ်ား အတြက္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ရရန္ ဒုအာ ျပဳေပးရန္ ျဖစ္သည္။”

အာအိရွာဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ ေလ့လာ ဆည္းပူး စရာ မ်ားကို အၿမဲတမ္း အေလး အနက္ ေလ့လာ ခဲ့သည္။ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ၊ အာအိရွာဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ က ကိုယ္ေတာ္္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ထံေလွ်ာက္ထား သည္မွာ- “အို အလႅာဟ္ ၏ တမန္ေတာ္၊ ဘကီးတြင္ ရွိေန သူမ်ား အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ ေပးသင့္ သနည္း။” ကိုယ္ေတာ္္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) က ေအာက္ပါ ဒိုအာ ကုိ ျပဳေပး ခိုင္း ေလသည္။

“အို မြတ္စ္လင္မ္ သက္၀င္ ယံုၾကည္သူ အေပါင္းတို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာမႈ အေပါင္း သင္တို႔ အေပၚ က်ေရာက္ ပါေစသား။ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ၏ ရာဟ္မသ္ ေတာ္မ်ား သင္တို႔ အေပၚ စဥ္ဆက္ မျပတ္ က်ေရာက္ ပါေစ၊ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔လည္း သင္တို႔ ႏွင့္ အတူ သင္တို႔ ေနာက္သို႔ လိုက္ပါ လာမည္ ျဖစ္သည္။”

“ဘကီးရွိ အမိုး ခံုးမ်ား”

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ ေနာက္လိုက္ ဆြဟာဗဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) ႀကီး မ်ားမွာ ဘကီးတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ေနာက္လိုက္ မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေတာ့ အ႐ိုက္ အရာကို ဆက္ခံသူ အားလံုး သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ဆံုးမ ၾသ၀ါဒ ကို ၾကားသိခ်ိန္ မွစ၍ မည္သည့္ ကဗရ္ ကုိမွ် အမိုးခံုး၊ အမွတ္ အသားမ်ား မတည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကေပ၊ ဥပမာ အားျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း တြင္ ေဖၚျပခ်က္ အရ ဂ်ာဗိးရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ က ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္- “အစၥလာမ္ သာသနာ တြင္ ကဗရ္ ေပၚ၌ ထိုင္ျခင္း၊ ကဗရ္ ေပၚ၌ ေက်ာက္တံုး မ်ား ထားရွိျခင္း (သို႔) အလားတူ ကိရိယာ တန္ဆာ ပလာမ်ား ျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔၏ ဥပေဒ မရွိ ခဲ့ေပ။ ကဗရ္ ထိပ္တြင္ အေဆာက္ အဦး တည္ေဆာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါက ျပစ္ဒဏ္ ခံရမည္ ျဖစ္သည္” ရာစုႏွစ္ အနည္းငယ္ ကုန္လြန္ ၿပီးေနာက္ တြင္ လူအခ်ိဳ႕က ဘကီး တြင္ ရွီသည့္ ဆြဟာဗဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟြမ္) ႀကီး အခ်ိဳ႕၏ ကဗရ္ ေပၚတြင္ အမိုးခံုး မ်ား တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ၾကာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဘကီး ရွိ ကဗရ္ မ်ားေပၚ၌ အမိုးခံုး မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ လာသည္။ ဘုရက္ အဗ္ဒုလ္ အဇီးဇ္ မွ အဆိုပါ အမိုးခံုး မ်ား အားလံုး ကို ဖယ္ရွား ပစ္ၿပီး နဂို မူလ ပံုစံ အတိုင္း ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ မြတ္စ္လင္မ္ အြမၼသ္မ်ား အတါက္ အေရး ႀကီးေသာ သင္ခန္းစာ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ဆံုးမ ၾသ၀ါဒ အတိုင္း တေသြ မတိမ္း လိုက္နာ ရမည္ ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည္ ထို ဆံုးမ ၾသ၀ါဒ မွ ေသြဖယ္ျခင္း မွန္သမွ် ကို လက္ခံ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

“ဘကီး ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း”

ေဆာ္ဒီ အစိုးရ က ဘကီးကို ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ တိုးခ်ဲ႕ ခဲ့သည္။ တစ္ႀကိမ္ကို ဘုရင္ ဖိုင္ဇလ္မွ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ဘုရင္ ဖားဒ္ မွ ဒုတိယ အႀကိမ္ တိုးခ်ဲ႕ ခဲ့သည္။ ဘကီး ၏ ေျမာက္ဘက္ရွိ ေျမေနရာ အေသးေလး တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ဖခင္ ဘက္မွ အေဒၚ ႏွစ္ဦး ကို ျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည္။ ၎တို႔၏ အမည္မွာ စဖီယာ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ ႏွင့္ အာေတကား (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟာ) သခင္မ တို႔ျဖစ္သည္။ ထို ေျမေနရာ ၏ အက်ယ္ အ၀န္း မွာ ၃၄၉၃ စတုရန္း မီတာ ရွိသည္။ ထို အစိတ္ အပိုင္း ကို (ဘကီး အာမက္) ဟုေခၚသည္။ ဘကီး အတြင္းတြင္ လမ္းသြယ္ေလး တစ္ခု လည္း ရွိသည္။ ထိုလမ္း နယ္ေျမ ၏ ဧရိယာ မွာ ၈၂၄ စတုရန္း မီတာ ရွိသည္။ ဘကီး ေျမာက္ဘက္ တြင္ ႀတိဂံ ပံုသ႑န္ ေျမလြတ္ တစ္ကြက္ ရွိၿပီး ဧရိယာ အားျဖင့္ ၁၆၁၂ စတုရန္း မီတာ က်ယ္၀န္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘကီး ၏ စုစုေပါင္း ဧရိယာ မွာ ၅၉၂၉ စတုရန္း မီတာ ရွိသည္။ ဟစ္ဂ်္ရီ ၁၃၉၀ တြင္ ဘကီး ၏ ပတ္လည္ တြင္ အုတ္နံရံ ကာရံ ခဲ့သည္။ ဘကီး ၏ အတြင္း ထဲတြင္ လူသြား လမ္း အခ်ိဳ႕ ကို လည္း ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဂ်ာနာဇာဟ္ ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ လူတို႔ သြားလာ သည့္ အခါ လြယ္ကူ ေစရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။

မဒီနာဟ္ ၿမိဳ႕တြင္ တိုးတက္ လာသည့္ လူဦးေရ ေၾကာင့္ ဘုရင္ ဖားဒ္ က ဘကီး ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ အမိန္႔ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ အေရွ႕ဘက္ ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ ျခမ္းကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေနာက္ ဘကီး ၏ အက်ယ္မွာ စုစုေပါင္း ၁၇၄၉၆၂ စတုရန္း မီတာ ျဖစ္လာသည္။ ပင္မ တံခါးႀကီး တစ္ခု ကိုလည္း တပ္ဆင္ ခဲ့သည္။ ၀င္ေပါက္ မ်ားစြာ ကိုလည္း ျပဳလုပ္ ခဲ့ေလသည္။
… မဒီနာဟ္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ သမိုင္း မွ … …

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in သမုိင္း, ေဆာင္းပါး, Photos. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s