နဗီတမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) အေၾကာင္း


ဖြားျမင္ေတာ္ျခင္း
တမန္ေတာ္ အစၥမာအီးလ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏သားေတာ္ျဖစ္သည္။ နဗီတမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္၏ အသက္ေတာ္ကုိးဆယ့္ကိုးႏွစ္ (၉၉) ႏွစ္၊   ေနာက္အဆိုအရ သက္ေတာ္ေျခာက္ဆယ္ေလးႏွစ္ (၆၄) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) အား “ဘီဘီဟာေဂ်ရာဟ္“ သခင္မမွ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ သူမသည္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ၾကင္ယာေတာ္ ဘီဘီဆာရာဟ္သခင္မ၏ ေက်းကၽြန္မတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူမကားဘီဘီဆာရာဟ္ သခင္မက ခင္ပြန္းသည္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) အား အပိုင္ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ အခ်ဳပ္အရ ေျပာဆိုရေသာ္ “ဘီဘီဟာေဂ်ရာဟ္“ သခင္မသည္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ ဒုတိယၾကင္ယာေတာ္ျဖစ္သည္။ သို႔ရွိရာ နဗီတမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) မွာ ဒုတိယၾကင္ယာေတာ္မွ ဦးစြာဖြားျမင္ခဲ့ေသာ သားေတာ္ျဖစ္သည္။

ဖခင္ႏွင့္ခြဲခြာရျခင္း
နဗီတမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) သည္ ႏုိ႔စို႔အရြယ္ဘဝ၌ ရွိစဥ္က ဖခင္၏ ပထမၾကင္ယာေတာ္ ဘီဘီဆာရာဟ္သခင္မ၏ ဇြတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္က်ေရာက္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဖခင္တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ သားေတာ္ၾကီး အစၥမာအီးလ္ (အ) ႏွင့္ ၄င္း၏ မိခင္ဘီဘီဟာေဂ်ရာဟ္သခင္မတို႔အား လူသူကင္းေဝးျပီး ေျခာက္ေသြ႕ ေသာ ကႏၷာရကြင္းျပင္ၾကီး တစ္ခု၌ သစ္ပင္တစ္ပင္၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ သြားေရာက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ (၄င္းေနရာသည္ လက္ရွိေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ႏုိင္ငံ မကၠာျမိဳ႕ရွိ ကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္တည္ရွိေနသည့္ ေနရာပင္ျဖစ္သည္။)

ဇမ္ဇမ္ေရ၏သမိုင္း
သားအမိႏွင့္ပါးတို႔အား စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရာတြင္ စြန္ပလြန္သီးအနည္းငယ္သာ ပါရွိေသာ အိတ္တစ္လံုးႏွင့္ ေရပံုးတစ္ပံုးခန္႔သာ ထားေပးခဲ့ေလသည္။ မၾကာမီ ေသာက္ေရမွာ ကုန္ခမ္း သြားေလသည္။ ႏို႔စို႔အရြယ္ပင္ရွိေနသည့္ တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) သည္ မိခင္ထံမွ ႏို႔ခ်ိဳလည္းမရေသာအခါ ေသာက္ရဆာေလာင္ခဲ့သည္။ ေရဆာျခင္းသည္ မခံခရပ္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္းထန္ခဲ့ေလသည္။ မိခင္ၾကီး ဟာေဂ်ရာဟ္ သခင္မချမာမွာ မည္သို႔မွ် မတတ္ႏုိင္ရွာ၊ ၄င္းကိုယ္၌ပင္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္၏ ဒဏ္ကို အျပင္အထန္ခံစားေနရသည့္ အေျခအေန၌ရွိခဲ့သည္။

သို႔ရွိရာ ဘီဘီဟာေဂ်ရာဟ္သခင္မသည္ အနီးအနားရွိ “စြဖာ” ႏွင့္ “မရ္ဝါဟ္” မည္ေသာေတာင္ကုန္းႏွစ္ခုအၾကား ေျပးလႊားလုိက္၊ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုခ်င္းအေပၚသို႔ တက္လိုက္ႏွင့္ ခရီးသည္အဖြဲ႕မ်ားေတြ႕လွ်င္ ၄င္းတို႔ထံမွ ေသာက္သံုးေရကို ရရွိႏုိင္ရန္ အျပင္းအထန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ေလသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) ၏ေျခဖေနာင့္မ်ား ပြတ္သပ္ခဲ့သည္ ေျမေနရာမွ အစၥလာမ့္သမုိင္းဝင္ “ ဇမ္ဇမ္ေရအား” ဆူပြက္၍ထြက္ေစခဲ့သည္။

မကၠာျမိဳ႕ေတာ္
ထိုေနရာ၌ တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) ႏွင့္မိခင္၊ ဘီဘီ ဟာေဂ်ရာဟ္ သခင္မတို႔ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္အခါ ထိုပတ္ဝန္းက်င္မွ “ဂၽြတ္ရ္ဟြမ္း” အမ်ိဳး အႏြယ္ဝင္မွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ ခရီးသြားလာရင္း ထိုေနရာသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ဲၾကေလသည္။ ထိုအခါ (ဇမ္ဇမ္)ေရကန္ရွိသည့္ ေနရာေပၚ၌ ငွက္မ်ားပ်ံဝဲေနၾကသည္ကို ၄င္းတို႔ ေတြ႕ျမင္ ၾကေလသည္။ ဤျမင္တြင္းေၾကာင့္ ဂၽြတ္ရ္ဟြမ္းအမ်ိဳးအႏြယ္ဝင္ခရီးသည္မ်ားမွာ အလြန္အံ့အားသင့္သြားခဲ့ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ မိုင္ေပါင္းတစ္ေထာင္မွ် ပတ္ဝန္းက်င္ အတြင္းေရကန္တစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုဤငွက္မ်ား ပ်ံဝဲေနျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ထိုသို႔ေျပာဆုိျပီးလွ်င္ မိမိတို႔အဖြဲ႕မွ အခ်ိဳ႕ေသာ သူ မ်ားအား သတင္းစံုစမ္းရန္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုသို႕ စံုစမ္းခဲ့သည္အခါတြင္ “ဇမ္ဇမ္” ေရကန္ရွိေၾကာင္းကို ဂၽြတ္ရ္ဟြမ္းအမိ်ဳးအႏြယ္ဝင္မ်ား သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဘီဘီဟာေဂ်ရာဟ္ သခင္မထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူကာ ၄င္းေနရာ၌ပင္ စခန္းခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾက ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မိုဟမၼဒ္ (စြလလႅာဟုအလိုင္ဟိဝစၥလာမ္) သခင္ဖြားျမင္ ေတာ္မူခဲ့သည့္ မကၠာေရႊျမိဳ႕ေတာ္သည္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္၍လာခဲ့သည္။

ဇဗီဟြလႅာဘြဲ႕ထူး
နဗီတမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ ၾကင္ယာေတာ္ ဟာေဂ်ရာဟ္သခင္မႏွင့္ သားေတာ္ၾကီး အစၥမာအီးလ္ (အ) တို႔အား လူသူကင္းေဝးသည့္ ကႏၷာရကြင္းျပင္ၾကီးသို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္အရ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေသာလည္း လစဥ္တစ္ၾကိမ္က် လာေရာက္၍ ၾကည့္ရႈေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ သားေတာ္ၾကီး တမန္ေတာ္ အစၥမာအီးလ္ (အ) အရြယ္ေရာက္လုနီးအခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္တစ္ရပ္မွာ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ထံက်ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ ၄င္းမွာ သားေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈရယူရန္အတြက္ ဇဗာလ္ျပဳလည္လွီးရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အမိန္႔က်ေရာက္လာသည္ႏွင့္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ သားေတာ္အား ဇဗာဟ္ျပဳလည္လွီးရန္ လည္ဂုတ္ေပၚသို႔ဓားတင္၍ လွီးျဖတ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုမွ “ဒြန္ဘာ“ (သိုးကဲ့သို႔ေသာ) သားေကာင္ တစ္ေကာင္အား အစားထိုး၍ လည္လွီးေစခဲ့ျပီး တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) အား ဇဗာဟ္ျပဳလည္လွီးေစျခင္းမွ ခ်မ္းသာမႈ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ထိုဇဗာဟ္ျပဳလည္လွီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ျဖစ္ရပ္ကို အေၾကာင္းခံ၍ တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ “ဇဗီဟြလႅာဟ္” မည္ေသာ ဘြဲ႕ထူးကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေလသည္။

ကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္ၾကီး
ဗိုင္တြလႅာကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္ၾကီးသည္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ား ဝတ္ျပဳၾကရန္ ဒြႏၷီယာေလာက၌ ပထမဦးဆံုး တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးျဖစ္ ခဲ့သည္။ ၄င္းေက်ာင္းေတာ္ၾကီးအား ဦးစြာပထမ ဖခင္ၾကီး တမန္ေတာ္အာဒမ္ (အ) ကအနီေရာင္ပတၱျမားမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

နဗီတမန္ေတာ္ႏူးဟ္ (အ) ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ မုန္တိုင္းၾကီး က်ေရာက္သည့္ အခ်ိန္၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ဖေရရွ္တာမ်ားသည္ “ဗိုင္တြလႅာ” ကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ အုတ္ျမစ္မ်ား သည္ ေျမဖံုးသြားခဲ့ေလသည္။

ဟာေဂ်ရာဟ္သခင္မဝဖားသ္ကြယ္လြန္ျခင္း
တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္(အ) သက္ေတာ္ႏွစ္ဆယ္ (၂၀) ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ မိခင္ၾကီး ဟာေဂ်ရာဟ္သခင္မသည္ သက္ေတာ္ကိုးဆယ္ (၉၀) ႏွစ္အရြယ္၌ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ကို ခံယူခဲ့သည္။ သားေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ၀ သည္ ေက်းဇူးရွင္ မိခင္ၾကီးအား ဟဂ်္ေရအဆ္ဝါ့ဒ္ (ေက်ာင္းနက္ၾကီး) အနီး၌ မ်က္ရည္မ်ားစီးေတြ လ်က္ ဒဖန္ျပဳခဲ့ေလသည္။

ကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္အား ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း
တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) သက္ေတာ္သံုးဆယ္ (၃၀) ႏွစ္ အရြယ္ ေရာက္သည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ထံဗိုင္ တြလႅာဟ္ေက်ာင္းေတာ္ အား ၄င္း၏ အုတ္ျမစ္ေပၚ၌ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အမိန္႔က်ေရာက္လာခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ)၏ အကူအညီျဖင့္ ကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္ အား စတင္တည္ေဆာက္ေလသည္။

သားေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) သည္ မကၠာေရႊျမိဳ႕ေတာ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ရွိေသာ္ (၁) ေဟရာ(၂) လဗ္နာန္၊ (၃) ဆိုဗိုင္းရ္၊ (၄) ဂ်ဳဒီ၊ (၅) သူးရ္မည္ေသာ ေတာင္ ငါးေတာင္မွ ေက်ာက္တံုးမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) ၏ ေနကာဟ္ထိမ္းျမားျခင္း
တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) အရြယ္ေရာက္ျပီးေနာက္ ပုိင္းတြင္ ဂၽြတ္ရ္ဟြမ္း အမ်ိဳးအႏြယ္မွ အမ်ိဳးသမီးေခ်ာတစ္ဦးႏွင့္ ေနကာဟ္ ထိမ္းျမားမႈ ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းဇနီးမွာ ေက်းဇူး မသိတတ္ေသာေၾကာင့္ နဗီတမန္ေတာ္တစ္ဦး၏ ၾကင္ယာေတာ္ျဖစ္ရန္ မထိုက္တန္သူ ျဖစ္သျဖင့္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ အၾကံ့ေပးခ်က္အရ ထိုဇနီးသည္အား တြလားက္ကြာ ရွင္းခဲ့ေလသည္။

ဝဖားသ္ကြယ္လြန္ျခင္း
ကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္အား တည္ေဆာက္ျပီးေနာက္အစၥမာအီးလ္ (အ) သည္ ၄င္းေက်ာင္းေတာ္အား တာဝန္ယူ၍ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေတာ္အား သန္႔ရွင္းျခင္း၊ တံျမက္လွဲျခင္း၊ ေအဗာဒတ္သ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား တိုက္တြန္းျခင္း၊ သဝါ့ဖ္လွည့္ပတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား သဝါ့ဖ္ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္းတို႔၌ အခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးေစခဲ့ေလသည္။

တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) သည္ သက္ေတာ္တစ္ရာ့သံုးဆယ္ခုႏွစ္ (၁၃၇) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဒြႏၷီယာေလာကမွ စြန္႔ခြာရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ မိမိသားေတာ္ၾကီး  ဆာဗစ္သ္အား ကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္၏ အုပ္ထိန္းမႈကို လႊဲအပ္ေပးခဲ့ေလသည္။ ညီေတာ္တမန္ေတာ္အစၥဟားက္ (အ) အား၄င္း၏ သာအုိင္း(စ္) ႏွင့္ မိမိ တစ္ဦးတည္းေသာသမီးျဖင့္ ေနကာမဂၤလာေဆာင္ႏွင္းေပးရန္ မွာၾကားေပးခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ခံယူခဲ့ေလသည္။ တမန္ေတာ္ အစၥမာအီးလ္ (အ) သည္ ပထမၾကင္ယာ ေတာ္အား တြလားက္ေပး ကြာရွင္းျပီး ေနာက္ “ဝါ့အ္လာ” အမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ဒုတိယေန႔ကာဟ္ ထိမ္းျမားမႈျဖစ္ခဲ့ေလ သည္။ ၄င္းၾကင္ယာေတာ္မွ သမီးေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ သားေတာ္ႏွစ္ ပါးထြန္းကားခဲ့ေလသည္။

ဒဖန္ျပဳလုပ္ျခင္း
တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) အားမိခင္ၾကီး ဟာေဂ်ရာဟ္ သခင္မ၏ ဂူဗိမၼာန္အနီး မီဇားဗ္ႏွင့္ ဟဂ်္ေရအတ္စ္ဝါ့ဒ္အၾကား ဒဖနာျပဳခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္
မီဇားဗ္သည္ ဗုိင္တြလႅာဟ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ေရတံေလွ်ာက္ျဖစ္ျပီး ဟဂ်္ေရအဆ္ဝါ့ဒ္မွာ ဗိုင္တြလႅာဟ္ေက်ာင္းေတာ္၏ နံရံ၌ ကပ္ထားေသာ ေက်ာက္နက္ကို ေခၚဆိုပါသည္။

mymmif.com မွ ကူးယူ ေဖၚျပသည္။ ….

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in တမန္ေတာ္က႑. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s