“ဟဂ်္ရိအပ္စ္၀ဒ္ ေက်ာက္နက္တံုး၏ ထူးျခား ဆန္းၾကယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား”


ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္း နံရံတြင္ ကပ္ထားသည့္ ေငြျဖင့္ ခိုင္ခံ့စြာ ကြပ္ထားေသာ အနက္ေရာက္ ေက်ာက္တံုးအား ဟဂ်္ရိ အတ္စ္၀ဒ္ ဟုေခၚသည္။ ၎ ေက်ာက္နက္တံုး သည္ သမိုင္း တစ္ေလ်ာက္ တြင္ အလြန္ ထူးဆန္း အံ့ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ၿပီး ႀကီးမားသည့္ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

အစၥလာမ့္ သမိုင္း သုေတသီ မ်ားက ေရးသား ၾကသည္မွာ- ဤ ေက်ာက္နက္တံုး သည္ တမန္ေတာ္ အာဒမ္ (အလိုင္ဟိစ္ စလာမ္) ႏွင့္ အတူ ေျမျပင္ ေပၚသို႔ ေကာင္းကင္ မွ က်ေရာက္ ခဲ့၏။ ၎သည္ ဂ်ႏၷသ္ မွ ေက်ာက္တံုး တစ္တံုး ျဖစ္၏။ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည္ ၎ကို မိမိ၏ လကၡဏာေတာ္ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ခ်ေပးေတာ္ မူျခင္း ျဖစ္၏။

ဟဇ္ရသ္ အိဗ္ေန႔ အဗၺာစ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ ခဲ့သည္မွာ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) မိန္႔ေတာ္ မူခဲ့၏။ ဤေက်ာက္နက္တံုး သည္ ေကာင္းကင္ မွ က်ေရာက္ ခ်ိန္တြင္ ႏို႔ထက္ပင္ ပို၍ ျဖဴဆြတ္ ေန၏။ ၎ကို လူတို႔၏ အျပစ္ ဂိုနာဟ္ မ်ားက အမည္း ဆိုးလိုက္ ၾက၏။

အခ်ိဳ႕ ပညာရွင္ ႀကီးမ်ား၏ အဆိုမွာ- ႏူးဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေခတ္ သမယ တြင္ ေရလႊမ္းမိုး ခ်ိန္၌ ဤ ေက်ာက္နက္တံုး ကို ဂ်ိဗ္ရာအိလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ေကာင္းကင္ တမန္ သည္ အဘူ ကူဘိုင္း(စ) ေတာင္တြင္ ထိန္းသိမ္း ခဲ့ၿပီး တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေခတ္တြင္ တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) က ေက်ာင္းေတာ္ အား အသစ္ ျပန္လည္ မြမ္းမံ ေဆာက္လုပ္ေသာ အခါ ဂ်ိဗ္ရာအီးလ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) ေကာင္းကင္ တမန္ သည္ ၎ေတာင္ မွ ျပန္လည္ ယူေဆာင္ လာခဲ့ ေပသည္။

အခ်ိဳ႕ အာလင္မ္ သာသနာ့ ပညာရွင္ႀကီး မ်ား၏ အဆိုမွာ- တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) က ေက်ာင္းေတာ္ ကို ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ ရာတြင္ ယခု ၎ ေက်ာက္နက္ အား ခ်ိတ္ဆြဲ ထားသည့္ အျမင့္ေလာက္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိမိ သားေတာ္ အိစ္မာအီးလ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) အား သြ၀ါးဖ္ လွည့္သူမ်ား သြ၀ါးဖ္ စတင္ လွည့္ရန္ အမွတ္ အသား အျဖစ္ ေက်ာက္တံုး တစ္တံုး ရွာေဖြ ေစရာ ဂ်ိဗ္ရာအီးလ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) ေကာင္းကင္ တမန္ က ႏူးဟ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေခတ္ ေရလႊမ္းမိုး ခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) အမိန္႔ျဖင့္ အဘူ ကူဘိုင္းစ္ ေတာင္တြင္ ထိန္းသိမ္း ထားေသာ ဟိဂ်္ရိ အတ္စ္၀ဒ္ ကို ေပးအပ္ လိုက္ေလသည္။ သို႔ရွိရာ တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ ၎နံရံေထာင့္ တြင္ တပ္ဆင္ ခဲ့ေလသည္။

“ျပႆနာ တစ္ရပ္ ေပၚခဲ့ျခင္း”

တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေခတ္ အခါ သမယ ေနာက္ပိုင္း တြင္ အာရဗ္ လူမ်ိဳး တို႔၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ အမ်ိဳး အႏြယ္ တို႔သည္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အား ျပန္လည္ မြမ္းမံ၍ မူလ ေနရာ ခ်ထား ရာ၌ ႀကီးမ်ားသည့္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့၏။ ၎ ျပႆနာ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ မကၠာၿမိဳ႕ ရွိ မ်ိဳးႏြယ္စု တိုင္းမွ ဤ မြန္ျမတ္ လွေသာ အခြင့္ အေရးကို ရယူလို ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ေနာက္ဆံုး အေျခ အေန မွာ တစ္မ်ိဳးႏြယ္ ႏွင့္ တစ္မ်ိဳးႏြယ္ တိုက္ခိုက္ ၾက ေတာ့မည့္ ဆဲဆဲ ျဖစ္ခဲ့ ရ၏။

ေနာက္ဆံုးတြင္ အားလံုး တညီ တၫြတ္တည္း ျဖင့္ ေနာက္ တစ္ေန႔ နံနက္၌ ေက်ာင္းေတာ္ သို႔ အေစာဆံုး လာေရာက္ သူသည္ ၎ အခြင့္ အေရး ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾက ေလသည္။

ေနာက္ တစ္ေန႔ နံနက္တြင္ ေက်ာင္းေတာ္ သို႔ အေစာဆံုး ေရာက္ရွိလာ သူမွာ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ျဖစ္ေန၍ မြန္ျမတ္ေသာ အခြင့္ အေရးကို ရရွိ ခဲ့၏။ ကိုယ္ေတာ္ သည္ ဟဂ်္ရိ အတ္စ္၀ဒ္ အား ၿခံဳေစာင္ ထဲတြင္ ထည့္ေစ၍ မ်ိဳးႏြယ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား မ ေစသည္။ ေက်ာက္တံုး အား ထားရန္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိ လာေသာ အခါ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သည္ မိမိ၏ လက္ေတာ္ျဖင့္ ၎ ေက်ာက္တံုး အား ေက်ာင္းေတာ္ ၏ နံရံတြင္ တပ္ဆင္ လိုက္ေလသည္။ ၎ အျဖစ္ အပ်က္ သည္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သက္ေတာ္ (၃၅)ႏွစ္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

“ဂ်ႏၷသ္ အတြင္းမွ ေက်ာက္တံုး”

ဟဂ်္ရိ အတ္စ္၀ဒ္ သည္ ဂ်ႏၷသ္ မွ ေက်ာက္တံုး ျဖစ္ျခင့္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာ၀က ႀကီး အိဗ္ႏို႔ အုမရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) မွ တစ္ဆင့္ ဆင့္ျပန္ ထားေသာ ေရ၀ါယသ္ေတာ္ တစ္ရပ္ လာရွိ သည္မွာ- ကၽြႏု္ပ္ သည္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ သည္ကို ၾကားသိ ခဲ့ရ ပါသည္။

ဟဂ်္ရိ အတ္စ္၀ဒ္ ႏွင့္ မကာေမ အိဗ္ရာဟီးမ္ သည္ ဂ်ႏၷသ္၏ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ မ်ားမွ ရတနာ ႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည္ ၎ ေက်ာက္တံုး ႏွစ္ခုမွ လင္း၀င္း မႈကို အၿငိမ္း ခဲ့ေသာ္ ကမၻာ အေရွ႕ဖ်ားမွ အေနာက္ ဖ်ားထိ လင္း၀င္း ေတာက္မ ေနလိမ့္မည္။

၎ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သက္ေသထူ ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု သမိုင္း တြင္ခဲ့သည္။

ဤ ျဖစ္ရပ္ မွာ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးအား ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ စဥ္ တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ ဟဂ်္ရိ အတ္စ္၀ဒ္ အား ေက်ာင္းေတာ္ ၏ နံရံ၌ တပ္ဆင္ေသာ အခါ ၎ ေက်ာက္တံုး သည္ ေလးဘက္ ေလးတန္မွ လင္း၀င္း ေတာက္ပ ခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ ဟဂ်္ရိ အတ္စ္၀ဒ္ လင္း၀င္း ေတာက္ပ ခဲ့သည့္ နယ္နမိတ္ ပတ္ပတ္လည္ တစ္ခုလံုး ကို အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) မွ ဟရာမ္ နယ္နိမိတ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေတာ္ မူခဲ့၏။

“ထြတ္ျမတ္မႈမ်ား”

ကာဇီ အိယားဇ္ သခင္ က ေရွဖာက်မ္း တြင္ ေရးသား ခဲ့သည္မွာ- တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ ခဲ့၏။
အၾကင္ သူသည္ ဟဂ်္ရိ အတ္စ္၀ဒ္ ၏ အနီးတြင္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ထံ ဒိုအာ ေတာင္းခဲ့ ေသာ္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) သည္ ၎ဒိုအာ ကို လက္ခံေတာ္ မူ လိမ့္မည္။
သုရ္သူးစ္ (ရဟ္မ သုလႅာဟ္ အလိုင္းဟ္) ေရးသား ခဲ့သည္မွာ- ဟဂ်္ရိ အတ္စ္၀ဒ္ ၏ ထူးျခားမႈ တစ္ခု သည္ ဤသို႔ ျဖစ္သည္။ မီး၏ အပူသည္ ၎ အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ျခင္း မရွိ၊ ၎ ေက်ာက္တံုး သည္ အၿမဲ တေစ ေအးျမ ေနသည္။ ၎ ေက်ာက္တံုး သည္ ေရ၌ နစ္ျမဳတ္ျခင္း မရွိ၊ အကယ္၍ ေရထဲ က်သြား ေသာ္ ေျခာက္ေသြ႕ ေနေသာ သစ္ကိုင္း တစ္ကိုင္း ကဲ့သို႔ ေရေပၚတြင္ ေပၚေနမည္။

“အျဖဴေရာင္ မွ အနက္ေရာင္ သို႔”

ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္း အရာ (သမိုင္း) မ်ားကို သိၿပီး သည့္ေနာက္ စာဖတ္သူ အတြက္ ၎ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ သည္ အစ ပထမ က အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါလ်က္ ၎၏ နာမည္ ကို ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ (ေက်ာက္နက္) ဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ ထားခဲ့ရ သနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္း တစ္ခု ေပၚလာမည္။

ဤ ေမးခြန္း ၏ အေျဖမွာ အနည္းငယ္ မွ် ေျပာ႐ံုျဖင့္ လံုေလာက္ ပါသည္။ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ၏ သမိုင္းမွာ ဟဇ္ရသ္ အာဒမ္ (အလိုင္ဟိစ္ စလာမ္) လက္ထက္တြင္ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္ ကာလ ႏွင့္ အေျပာ အဆို ေျပာင္းလဲမႈ အေပၚတြင္ ၎ နာမည္ သည္လည္း ေျပာင္းလဲ လာသည္။ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ဆိုသည့္ နာမည္သည္ ဒြႏၷယာ ႔ အာရဗီ စကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ တြင္က်ယ္ ခဲ့သည္။ ဟဂ်ရ္ ဆိုသည့္ စာလံုး ၏ အဓိပၸါယ္ မွာ ေက်ာက္ခဲ ျဖစ္သည္။ အဆ္၀ဒ္ ၏ အဓိပၸါယ္ မွာ အလြန္ မဲနက္ သည္ဟု အဓိပၸါယ္ ရသည္။ ယခု ကာလ ၌ ကအ္ဗဟ္ ၏ နံရံ၌ ခ်ိတ္ထားေသာ ေက်ာက္မွာ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ဟူေသာ သီးသန့္ အမည္ ျဖစ္လာသည္။

အခ်ိဳ႕ ဟဒီးဆ္ က်မ္းစာအုပ္ မ်ားတြင္ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ဟူေသာ အမည္ အျပင္ ႐ုကနိ အဆ္၀ဒ္ ဟုလည္း သံုးႏံႈး ထားသည္။ အျခား အမည္ မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ သည္ ယခင္က ျဖဴခဲ့သည္ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) ၏ ဟဒီးဆ္ေတာ္ အျပင္ မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ႔ တင္ျပခ်က္ မ်ားလည္း ရွိသည္။

ဃာဇီ အဇီဇုဒ္ဒီးန္ က ေျပာၾကား သည္မွာ- ကၽြႏု္ပ္ သည္ ဟဂ်္ရီ (၇၀၈) ခုႏွစ္ ဟဂ်္ တြင္ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ၏ အေပၚပိုင္း ၌ အျဖဴေရာင္ အစိတ္ အပိုင္း ကို ေတြ႕ ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ထို အျဖဴ လည္း အနက္ေရာင္ သို႔ ကူးေျပာင္း သြားသည္။ ဤ ကဲ့သို႔ပင္ အိဗ္ေန႔ ခလီးလ္ (ရဟ္မ သုလႅာဟ္ အလိုင္းဟ္) သခင္ ကလည္း- ကၽြႏု္ပ္ သည္ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ၏ ေနရာ (၃) ခုတြင္ အျဖဴေရာင္ ကို ေတြ႕ခဲ့၏။ ၎ အျဖဴေရာင္ သည္လည္း အနက္ေရာင္ သို႔ ကူးေျပာင္း သြား ခဲ့၏ ဟု မိန္႔ခဲ့သည္။

“ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၌ ျပႆနာ ဖန္တီးျခင္း”

ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ၏ သမိုင္း တြင္ မ်ားစြာေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယင္း အျဖစ္ အပ်က္မ်ား ထဲမွ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာ ဖန္တီးမႈ အေၾကာင္း အရာ တို႔သည္ စိတ္၀င္စား စရာ ေကာင္းသည့္ အျပင္ သံေ၀ဂ ယူစရာ လည္း ျဖစ္သည္။ သမိုင္း ပညာရွင္ မ်ားက ေရးသား ခဲ့ၾက သည္မွာ- –

ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ကို တည္ေနရာ မွ သယ္ထုတ္ ရန္ (သို႔ ) ဖ်က္ဆီးရန္ နည္းလမ္း မ်ိဳးစံု ျဖင့္ ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကသည္။ ၎ တို႔မွာ ဂၽြန္ဟမ္ အုပ္စု (၃)မ်ိဳး၊ ေအယားဒ္ အုပ္စု၊ အမာလကဟ္ အုပ္စု၊ ေခဇာဒဟ္ အုပ္စု၊ ကရာမရ္ အုပ္စု တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၎ တို႔သည္ ကအ္ဗဟ္ မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္၍ ယူသြား ခဲ့ၾကသည္။ ၎ တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ကအ္ဗဟ္ ႏွင့္ တုၿပိဳင္၍ ဗိုင္သုလ္လာဟ္ အတု တည္ေဆာက္ ရာ၌ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ (စြဗ္ဟာနဟူ ၀သအာလာ) ၏ ဗိုင္သုလ္လာဟ္ အစစ္ ၏ ႀကီးက်ယ္မႈ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရန္ ႀကံစည္ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤ အုပ္စု မ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈ တို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိ ခဲ့။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ သည္ မိမိ၏ တည္ေနရာ မွ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ ခဲြ၍ မေနပါ။ မိမိ၏ မူရင္း တည္ေနရာ သို႔ အလြန္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖင့္ ျပန္ေရာက္လာ ခဲ့၍ ျဖစ္သည္။

သမိုင္း ပညာရွင္ မ်ားက ေရးခဲ့သည္။ ယဇီးဒ္ ဘင္န္ မအာ၀ိယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ဟုစြိဳင္းန္ ဘင္န္ နမီးရ္ သည္ ဟဇ္ရသ္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဘင္န္ ဇုဘိုင္ရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) ႏွင့္ စစ္တိုက္ရန္ အတြက္ မကၠဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔ စစ္တပ္ ႏွင့္ အတူ ခ်ီတက္ လာသည္။ ထို အခ်ိန္၌ အိဗ္ေန႔ ဇုဗိုင္ရ္ သခင္ သည္ မိမိ ၏ ေနာက္လိုက္ မ်ားႏွင့္ အတူ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ၏ ပရ္၀ုဏ္ ျဖစ္ေသာ မစ္ဂ်ိဒိလ္ ဟရာမ္ တြင္ ခိုလႈံ ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ေနပူဒဏ္ မွ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ မိုးကာ တဲမ်ား ျပဳလုပ္ ၾကသည္။ ဟုစိြဳင္းန္ ဘင္န္ နမီးရ္ သည္ မကၠဟ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သို႔ ၀င္ေရာက္၍ အဘူ ကဘီးစ္ ေတာင္ႏွင့္ ၎၏ အေရွ႕ဘက္ တြင္ တဲမ်ား တည္ေဆာက္၍ ဟဇ္ရသ္ အိဗ္ေန႔ ဇုဘိုင္ရ္ ႏွင့္ ၎၏ ေနာက္လိုက္မ်ား အေပၚသို႔ ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ ခဲ့သည္။ ထို ကဲသို႔ ခဲမ်ား ပစ္ေပါက္ျခင္း ေၾကာင့္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ၏ အေဆာက္ အဦး လြန္စြာ ပ်က္စီး သြားခဲ့ ရၿပီး ဂိလာဖ္ (ၿခံဳထည္) သည္လည္း အစိတ္စိတ္ ျဖစ္သြား ခဲ့ရသည္။

ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ၏ အုတ္နံရံ မ်ားတြင္ လည္း ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။ တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ ယင္းသို႔ ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ ေနစဥ္ မွာပင္ ဟဇ္ရသ္ ဇုဘိုင္ရ္ သခင္၏ အေပါင္း အေဖာ္ မ်ား၏ ရြက္ဖ်င္ တဲမွာ မီးစြဲေလာင္ ေလေတာ့၏။ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ၏ ဂိလာဖ္ (ၿခံဳထည္) မွ အပ သစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ အစိတ္ အပိုင္းမ်ား မီး ကူးစက္ ေလာင္ကၽြမ္း ခဲ့သည္။ ထို အေၾကာင္းေၾကာင့္ မကၠာၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဆီးရီးယား ၌ ေနထိုင္း သူမ်ား၊ အထူး သျဖင့္ ဟုစိြဳင္းန္ ဗင္န္ နမီးရ္ ႏွင့္ ၎၏ အဖြဲ႕သား မ်ားသည္ အလြန္ ေၾကာက္႐ြံ႕ တုန္လႈပ္ သြားခဲ့သည္။ ထို ေၾကာက္႐ြံ႕ စိုးရိမ္ မႈေၾကာင့္ (၂၉)ရက္ ၾကာ ၀ိုင္းရံ ထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ၾကသည္။

ထို ရက္မ်ား အတြင္း ၌ပင္ ဟဇ္ရသ္ မအာ၀ိယဟ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္၏ သားေတာ္ ယဇီးဒ္ ေသဆံုးေၾကာင္း သတင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ဟုစိြဳင္းန္ ဗင္န္ နမီးရ္ သည္ ဆီးရီးယား သို႔ ျပန္လွည့္ သြားခဲ့ ၾကသည္။

ထို႔ ေနာက္ပိုင္း တြင္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ ဇုဘိုင္းရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အေနႏွင့္ ဗိုင္းသြလႅာဟ္ ၏ ပ်က္စီး ယိုယြင္း သြားေသာ အစိတ္ အပိုင္း မ်ားအား ဟဇ္ရသ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္းဟိစၥလာမ္) သခင္ ၏ ေရွး ယခင္ အေဆာက္ အဦး ကဲ့သို႔ အသစ္ ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ေလသည္။

တင္ျပ ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္၌ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ေက်ာက္နက္ သည္ မီးေလာင္ကၽြမ္း ခဲ့သည့္ အတြက္ သံုးပိုင္း ကြဲအက္ သြားေလသည္။ ဟဇ္ရသ္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ ဇုဘိုင္းရ္ (ရဒြိယလ္လာဟု အန္ဟု) သခင္ အေနႏွင့္ ထို အပိုင္း အစ မ်ားကို ေငြျဖင့္ ကြပ္ၿပီး ေငြရည္ ျဖင့္ ခိုင္ခန္႔ ေအာင္ ျပဳလုပ္ ၿပီးေနာက္ ကအ္ဗဟ္ ၏ နံရံ၌ ျမႇဳပ္ႏွံ လိုက္ေလသည္။

ထို ကြဲအက္ သြားသည့္ ေက်ာက္နက္ ၏ အစိတ္ အပိုင္း အစငယ္ တစ္ခု သည္ ဗႏု႐ိႈင္ဗာ မ်ိဳးႏြယ္ မွ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ထံ၌ ႏွစ္ အေတာ္ ၾကာသည္ အထိ ရွိခဲ့ ေလသည္။

ေခတ္ ကာလ အတန္ၾကာ ၿပီးေနာက္ အဗၺာစီ ခလီဖာ မ်ားေခတ္ ဟာ႐ူးန္ ရရွီးဒ္ ဘုရင္ လက္ထက္၌ အထက္ပါ ေငြျဖင့္ ကြပ္ထားေသာ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ၏ အပိုင္း အစ မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ေခ်ာင္၍ ထြက္က် သြားမည္ကို စိုးရိမ္ ရေသာေၾကာင့္ ဟာ႐ူးန္ ရရွီးဒ္ ဘုရင္သည္ ကအ္ဗဟ္ ၏ နံရံ အတြင္းထိ ျမဳတ္၀င္ ေအာင္ အေပါက္ ျပဳလုပ္၍ ေငြရည္ သြန္းေလာင္း လိုက္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္နက္၏ မ်က္ႏွာျပင္ ညီညာမႈ ျဖစ္ေစ သည္ သာမက လံုၿခံဳမႈ ကိုလည္း ပို၍ ျဖစ္ေစသည္။

“ေနာက္ဆံုး ျပဳျပင္မႈ”

သမိုင္း မ်ား၌ ေက်ာက္နက္ အား ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး၏ နံရံမွ အျပင္သို႔ ထုတ္ၿပီး မူရင္း ပံုစံ အား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟိဂ်္ရီ (၃၁၇) ခုႏွစ္ ၏ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ကို သိရွိ ရသည္။

၎ ခုႏွစ္ အကုန္ပိုင္း ဇုလ္ဟဂ်္လ (၈) ရက္ေန႔ ၌ အဘူ သြာဟိရ္ စူလိုက္မာန္ ဗင္န္ ဟစံန္ ကုရ္မသြီ ဆိုသူသည္ မကၠာၿမိဳ႕ အား တိုက္ခိုက္ ေအာင္ျမင္ ၍ ဟာဂ်ီ မ်ားကို လုယက္ တိုက္ခိုက္ၿပီး ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ၏ အနီး နားရွိ လွ်ိဳေျမာင္း မ်ား၌ ေသြးေခ်ာင္း စီးလု မတတ္ သတ္ျဖတ္ ခဲ့ေလသည္။

ဤ တိုက္ခိုက္ မႈ၌ မည္မွ် အျပစ္မဲ့ ေသာ ဟာဂ်ီမ်ား အသတ္ခံ ရသည္ကို ခန္႔မွန္း၍ ရႏိုင္ ေပသည္။ ဇမ္ဇမ္ ေရတြင္း ၌လည္း ဟာဂ်ီ မ်ား၏ အေလာင္း မ်ားျဖင့္ ၀န္းရံ ေနခဲ့သည္။

ထို တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေန ခ်ိန္တြင္ ထို ဇြာလင္မ္ ကုရ္မသြီ ဆိုသူသည္ ကအ္ဗဟ္ ၏ အမိုး ေပၚသို႔ တက္၍ ေရြေရ တံေလ်ာက္ အား ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကံရြယ္၍ အေပၚသို႔ တက္ရာ ေဇာက္ထိုး ျပဳတ္က်၍ ထို ေနရာ ၌ပင္ အသက္ထြက္ သြားရ ေလသည္။

ထို တိုက္ပြဲ ျဖစ္ခ်ိန္ တြင္ ကုရ္မသြီ သည္ ေက်ာက္နက္ အား ကအ္ဗဟ္ မွ ျဖဳတ္ယူ၍ ကူဖြာ ၿမိဳ႕သို႔ ယူေဆာင္ သြားၿပီး ဂ်ာေမ့အ္ ဗလီ၏ တိုင္ (၇)တိုင္ ၌ ခ်ိတ္ဆြဲ ၍ လာမည့္ ႏွစ္မွ စၿပီး ဟဂ်္ ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ကအ္ဗဟ္ ရွိရာ မကၠာၿမိဳ႕ အစား ကူဖြာၿမိဳ႕ ၌ပင္ ျပဳလုပ္ ရမည္ ဟု ေျပာဆို ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ႀကံစည္ မႈသည္ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ေပ။

ခလီဖာ မုသြီ အုလႅာဟ္ အဗုလ္ ကာစင္မ္ လက္ထက္၌ အခ်ိဳ႕ သမိုင္း ပညာရွင္ မ်ား၏ အသိေပး ခ်က္အရ အဗုလ္ အဗၺာစ္ အလ္ဖားစ္ အလ္ဖသြ္လ္ ဗင္န္ အလ္မုက္သဒိရ္ ဆိုသူသည္ ဒီနာရ္ ေရႊဒဂၤါးျပား သံုးေသာင္း ျဖင့္ ကုရ္မသြီ လူမ်ိဳးမ်ား ထံမွ ျပန္လည္၍ ၀ယ္ယူၿပီး ဟိဂ်္ရီ (၃၃၉) ခုႏွစ္၌ မကၠာၿမိဳ႕ သို႔ ျပန္လည္ ယူေဆာင္ လာၿပီး ၂၂ႏွစ္တာ ၾကာ ေ၀းကြာ ခဲ့ေသာ ဟဂ်္ရိ အဆ္၀ဒ္ ေက်ာက္နက္ အား ကအ္ဗဟ္ ၏ နံရံ၌ ျပန္လည္ ျမႇဳပ္ႏွံ ထားရွိ ခဲ့ရ ေလသည္။

မုဖ္သီ အိဒ္ရီးစ္ (မဇြာေဟရီ)

အလ္မီဇားန္ အတြဲ(၂) မွ ….

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ဟာဒိစ္က႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s