မီးက်င္းရွင္ အတ္စြဟာေဗ အြခ္ဒူးဒ္

၁။ ဖီမြန္ရာဟစ္ဗ္ ထံပါး အဗ္ဒြလႅာဟ္ ခစား … ရာဟစ္ဗ္ သင္ၾကား ေတာင္ဟီးဒ္ တရား …

မုဟမၼဒ္ ဗင္န္ ကအဗ္ (ရႆြိ ယလႅာဟု အန္ဟု) သခင္ ၏ ဆင့္ျပန္ခ်က္ မွာ ဤ အျဖစ္ အပ်က္ သည္ ေအဒီ ေျခာက္ ရာစု အတြင္ ဇူန၀ါးစ္ ဘုရင္ အုပ္စိုးေသာ ယမန္ ႏိုင္ငံ နဂ်္ရာန္ ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့ေလသည္။ ဇူန၀ါးစ္ ဘုရင္၏ လက္ေအာက္ခံ နဂ်္ရာန္ ၿမိဳ႕တြင္ ကာဖြရ္ မင္းဆိုး ပေဒသရာဇ္ တစ္ပါး အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိသည္။

ကာဖြရ္ မိစၧာ ဒိဌိ ဘုရင္ တစ္ပါး ထံ၌ အသက္ အရြယ္ အိုမင္းေသာ ေမွာ္၀ိဇၨာ ကေ၀ ပညာရွင္ တစ္ဦး နန္းတြင္း၌ ခစားလ်က္ ရွိခဲ့ ေပသည္။ တစ္ေန႔ေသာ အခါ ထိုေမွာ္ ၀ိဇၨာ ေဇာ္ဂနီ ပညာရွင္ ႀကီးက အို – နဂ်္ရာန္ ၿမိဳ႕ရွင္ မင္းႀကီး၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ အလြန္ တရာမွ အိုမင္း ရင့္ေသာ အရြယ္သို႔ ေရာက္ရွိ ေနေပၿပီ။ ထို အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ သည္ ေန႔စဥ္ ေရႊနန္းေတာ္ သို႔ လာေရာက္ၿပီး ခစား ႏိုင္ျခင္း ျပဳႏိုင္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ နဂ်္ရာန္ ၿမိဳ႕ရွင္ မင္းႀကီးသည္ ဥာဏ္ ပညာ ထက္ျမက္ေသာ လုလင္ပ်ိဳ တစ္ဦးအား ေန႔စဥ္ ကၽြႏု္ပ္၏ ထံပါး၌ ေစလႊတ္ေလာ့။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္ ကြယ္လြန္ ေသဆံုးသြား ပါက ထိုလုလင္ ပ်ိဳသည္ မင္းႀကီး ထံပါး၌ ကၽြႏု္ပ္ ကဲ့သို႔ ေမွာ္ ၀ိဇၨာ ပညာရွင္ တစ္ပါး အေနႏွင့္ အမႈေတာ္ ကို ဆက္လက္ၿပီး ထမ္းရြက္ျခင္း ျပဳႏိုင္ ေပလိမ့္မည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ ေလသည္။

ဘုရင္ႀကီးက မင္းမႈေတာ္ ထမ္း ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ တာမင္ရ္ အမည္ရွိ လုလင္ပ်ိဳ တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဇာ္ဂနီႀကီး ထံပါးသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေအာက္လမ္း ပညာကို သင္ယူရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ ေလသည္။ ထို ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္ အျမင္ ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ တာမင္ရ္ အမည္ရွိ လုလင္ပ်ိဳ သည္ စံုးကေ၀ ေမွာ္ ၀ိဇၨာႀကီး ထံပါးသို႔ ေန႔စဥ္ သြားေရာက္ ခဲ့ေလသည္။

လုလင္ပ်ိဳ သည္ ေမွာ္ ၀ိဇၨာ ပညာရွင္ ၏ မွားယြင္း မႈမ်ား၊ ေကာက္က်စ္ စဥ္လဲမႈ မ်ား၊ မတရား မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ရေသာေၾကာင့္ အလြန္ စက္ဆုပ္ ရြံရွာျခင္း ျဖစ္ခဲ့ ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္၏ အာဏာကို မလြန္ဆန္ ရဲေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ပညာ သင္ယူရန္ သြားေရာက္ ခဲ့ေလသည္။ ေမွာ္ ၀ိဇၨာ ပညာရွင္ႀကီး သည္ နဂ်္ရာန္ ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊနန္းေတာ္ ႏွင့္ အလြန္ ေ၀းကြာေသာ ၿမိဳင္ အတြင္းရွိ အိမ္၌ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေပသည္။

တစ္ေန႔ေသာ အခါ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဗင္န္ တာမင္ရ္ လုလင္ ပ်ိဳသည္ လမ္းခုလတ္ ေတာစပ္တြင္ တဲထိုးၿပီး တဲအတြင္း၌ တစ္ပါးတည္း “ေအဗာဒတ္” ျပဳေနေသာ ဖီမြန္ အမည္ရွိ ရာဟစ္ဗ္ တစ္ပါးကို ေန႔စဥ္ ခရီး သြားရင္း ေတာၿမိဳင္ အတြင္း၌ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေလသည္။

တမန္ေတာ္ အီစာ (အလိုင္ဟိ မုစ္စလာမ္) နဗီ ျဖစ္ပြင့္ေတာ္ မူကာ မိုးေကာင္းကင္ ေပၚသို႔ ပင့္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရ ၿပီးေနာက္ မွန္ကန္ေသာ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ အီစာအီ မ်ားသည္ လူနည္းစု ျဖစ္ၿပီး၊ လူမ်ားစု သည္ ႐ုပ္တု ကိုးကြယ္မႈ အေမွာင္ထု အတြင္း၌ က်ေရာက္လွ်က္ ရွိ၏။ ဆိုးသြမ္းေသာ ကာဖြင္ရ္ မိစၧာ ပေဒသရာဇ္ ဘုရင္မ်ား သည္ ျပည္နယ္ အသီးသီး တင္ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိၿပီး တရား လမ္းမွန္ ေပၚ၌ ရပ္တည္ေသာ သူေတာ္စင္ မ်ားကို ဒုကၡေပး လ်က္ရွိ ေနေပသည္။

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ဟာဒိစ္က႑, အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s