မီးက်င္းရွင္ အတ္စြဟာေဗ္ အြခ္ဒူးဒ္ (၂)


တရား လမ္းမွန္ ေပၚ၌ ရပ္တည္ေသာ အနည္းငယ္ ေသာ အီစာအီ အခ်ိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ရြာကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး လူသူ မနီး မင္းဆိုး တို႔၏ ေဘးကင္း ေ၀းရာ ေတာေတာင္ မ်ားတြင္ သြားေရာက္ၿပီး ေနထိုင္ေလ့ ရွိၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္ မ်ိဳးကို ရာဟစ္ဗ္ ေတာေပ်ာ္ သူေတာ္စင္ ဟုေခၚ ခဲ့ေပသည္။ ေတာေတာင္ အတြင္း၌ ကာကြယ္ မႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ (ေအဗာဒတ္) ခ၀ပ္ ကိုးကြယ္မႈ ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ တစ္ခါ တစ္ရံ မလႊဲ မေရွာင္သာေသာ အေျခ အေန အရ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိခဲ့ ေပသည္။

ထိုေခတ္ အခါ က အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ အား တစ္စိတ္ တစ္လက္တည္း (ေအဗာဒတ္) ခ၀ပ္ ကိုးကြယ္ မႈကို ျပဳေနေသာ ဖီမြန္ အမည္ရွိ (ရာဟစ္ဗ္) သူေတာ္စင္ ေတာေပ်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ပါးသည္ ယမန္ ႏိုင္ငံ နဂ်္ရာန္ ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ ေတာစပ္တြင္ တဲထိုးၿပီး ေနထိုင္လ်က္ ရွိခဲ့ ေပသည္။ နဂ်္ရာန္ၿမိဳ႕ သည္ ယမန္ ႏိုင္ငံ၏ သေဘၤာ ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့ ေပသည္။

လုလင္ပ်ိဳ သည္ အလြန္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းေသာ အဆင္း ရွိသည့္ ရာဟစ္ဗ္ ၏ ေအဗာဒတ္ ျပဳမႈ မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ရၿပီး ဖီမြန္ ရာဟစ္ဗ္ ေတာေပ်ာ္ သူေတာ္စင္ႀကီး အား ေမးျမန္း စံုစမ္း ခဲ့ေလသည္။ ဖီမြန္ ရာဟစ္ဗ္ သူေတာ္စင္ ႀကီးသည္ ေတာင္ဟီးဒ္ တရား မ်ားကို ေဟာၾကား ခဲ့ေလသည္။ လုလင္ပ်ိဳ သည္ ႐ုပ္တု ကိုးကြယ္မႈ မ်ား၏ မွားယြင္းမႈ မ်ားကို သိျမင္ လာခဲ့ ေလသည္။

လုလင္ပ်ိဳ ကေလးသည္ တိတ္တဆိတ္ အီမာန္ ယူၿပီးေနာက္ ရာဟစ္ဗ္ ထံပါးမွ အင္လ္မ္ သာသနာေရး ပညာကို သြားရင္း လာရင္း ေန႔စဥ္ သင္ယူ ဆည္းပူး ခဲ့ေလသည္။ ရာဟစ္ဗ္ က ေအ-သူငယ္၊ သင္သည္ ငါ၏ ထံပါးမွ ေန႔စဥ္ ပညာ သင္ယူ ေနေၾကာင္း မည္သူ႔ ကိုမွ် ေျပာၾကားျခင္း အလ်ဥ္း မျပဳ ေလႏွင့္ ငါ၏ အေၾကာင္း ကိုလည္း မည္သူ႔ ကိုမွ် မေျပာၾကား ေလႏွင့္ ဟု မွာၾကား ခဲ့ေလသည္။ လုလင္ပ်ိဳ ကေလးသည္ ရာဟစ္ဗ္ ထံပါးသို႔ ေနစဥ္ ခစား ေနေၾကာင့္ ေမွာ္ ဆရာႀကီး ထံ ေနာက္က် ၿပီးမွ ေရာက္ရွိ ခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္ ထံပါး သို႔လည္း ေနာက္က်ၿပီး ခစား ခဲ့ေလသည္။

နဂ်္ရာန္ ၿမိဳ႕ရွင္ ပေဒသရာဇ္ က အခ်ိန္ အတိ အက် ခစားရန္ လုလင္အား အခ်ိန္ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ ေလသည္။ သို႔ေသာ္ လုလင္ပ်ိဳ သည္ ဘုရင္ႏွင့္ ေမွာ္ ၀ိဇၨာႀကီး တို႔ထံ အၿမဲ ခစားမႈ ေနာက္က် ခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္က ခစားမႈ ေနာက္က် ေသာအခါ ေမးျမန္း စစ္ေဆး ခဲ့ေလသည္။

လုလင္ပ်ိဳ က ေမွာ္ ဆရာႀကီး ထံပါး၌ ပညာ သင္ယူမႈ တြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္က်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ဟု လီဆယ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ေလသည္။ ေမွာ္ ဆရာႀကီး ကလဲ ေအ-လုလင္၊ သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္က်ေန သနည္းဟု ေမးျမန္းေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ္ မ်ိဳးသည္ ဘုရင္ ထံပါးတြင္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ ခစား ေနေသာေၾကာင့္ သာ ေနာက္က်ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဥပါယ္ တမည္ သံုးၿပီး အေျဖေပး ခဲ့ေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ နည္းအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ ရာဟစ္ဗ္ ထံ အခစား ၀င္ၿပီး “အင္လ္မ္” ပညာကို သင္ယူ ၿပီးေျမာက္ေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ ေလသည္။

တစ္ေန႔ ေသာ္အခါ အဗ္ဒြလႅာဟ္ က ဆရာ သခင္ ဖီမြန္ ထံပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ကာ (အစ္ေမ့ အအ္ဇမ္) အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ ၏ အလြန္ တံခိုး ႀကီးေသာ နာမံေတာ္ ကို သင္ၾကား ေပးရန္ ပူဆာ ခဲ့ေလသည္။ ဆရာ ျဖစ္ေသာ ဖီမြန္ သူေတာ္စင္ ႀကီးက ေအ-ငါ၏ တပည့္၊ သင္သည္ ငယ္ရြယ္ေသာ သူျဖစ္ ေပသည္။ ႀကံ႕ခိုင္ေသာ စိတ္ သမာဓိ၊ မတံုလႈပ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ အရည္ အခ်င္းမ်ား မရွိ ေသးေပ။ ထို အေၾကာင္းေၾကာင့္ (အစ္ေမံ အအ္ဇမ္) နာမေတာ္ ကို သင္ယူ ႏိုင္ရန္ အဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိ ေသးဟု ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး ေျပာဆို ခဲ့ေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ နည္းအားျဖင့္ လေပါင္း မ်ားစြာ (အစ္ေမ့ အအ္ဇမ္) ကို သင္ၾကား မေပးဘဲ လမွ ႏွစ္သို႔ ေရာက္သည္ အထိ ဆြဲထား ခဲ့ေလသည္။ အဗ္ဒြလႅဟ္ သည္ မေအာင့္အီး ႏိုင္ေတာ့ဘဲ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ ၏ ထြတ္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္ နာမေတာ္ မ်ားကို ဒုတ္ေခ်ာင္း တစ္ခု ေပၚ၌ နာမေတာ္ တစ္ပါး ေရးထိုး ခဲ့ေလသည္။ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ ၏ ဂုဏ္ နာမေတာ္ ေရးသား ထားေသာ ဒုတ္ေခ်ာင္း မ်ားကို တစ္ခုစီ မီးဖို ထဲသို႔ ပစ္ခ် ခဲ့ေလသည္။ ဂုဏ္ နာမေတာ္ ေရးသား ထားေသာ ဒုတ္ေခ်ာင္း မ်ားသည္ မီးတြင္ ပစ္ခ် ေသာအခါ မီးေလာင္ ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ (အစ္ေမ့ အအ္ဇမ္) ေရးထိုး ထားေသာ ဒုတ္ေခ်ာင္း ကို မီးဖို ထဲသို႔ ပစ္ခ် ေသာ အခါ မီးေလာင္ႂကြမ္းျခင္း လံုး၀ မရွိေပ။

အဗ္ဒြလႅာဟ္ ဗင္န္ တာမင္ရ္ က ဒုတ္ေခ်ာင္း ေပၚရွိ အစ္ေမ့ အအ္ဇမ္ နာမေတာ္ ကို မွတ္သား ထားၿပီး ဆရာ ဖီမြန္ အား တင္ျပ ခဲ့ေလသည္။ ဖီမြန္ သူေတာ္စင္ က ေအ-ငါ၏ တပည့္၊ ယင္း နာမေတာ္ ကို မတရားေသာ အမႈတြင္ အသံုး မျပဳ ေလႏွင့္ တရားေတာ္ ႏွင့္ အညီ က်င့္သံုး ကုန္ဟု မွာၾကား ခဲ့ေလသည္။

ကစြစြလ္ ကုရ္အာန္က်မ္း၊ တတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ-၃၃၄။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in အထူးက႑, ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s