Islam is a comprehensive way of life, အစၥလာမ္သာသနာသည္ ျပည့္၀ေသာ ဘ၀ေရွးရူလမ္းစဥ္

Islam is a comprehensive way of life

အစၥလာမ္သာသနာသည္ ျပည့္၀ေသာ ဘ၀ေရွးရူလမ္းစဥ္

This day I have perfected for you your religion and completed My favor upon you and have approved for you Islam as religion. 5:3

ယေန႔ေသာ္ကားငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အသင္တုိ႔၏ ဒီန္သာသနာကုိ ျပည့္စံုေစေတာ္ မူခ့ဲေလၿပီ။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္မိမိ၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အျပည့္အစံု ခ်ီးျမႇင့္ေပး သနားေတာ္မူခဲ့ေလၿပီ။ ၎ျပင္ ငါအရွင္သည္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ အသင္တ႔ုိ႕အဖုိ႕ “ဒီန္သာသ နာေတာ္အျဖစ္သေဘာတူ ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူခဲ႕ေလၿပီ။” ၅း၃

အီမာမ္ မြတ္စ္လင္မ္ႏွင့္ အီမာမ္ နစာအီ တို႔သည္ အထက္ပါအာယသ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပ သည္မွာ ၄င္းအာယသ္ေတာ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ေနာက္ဆံုးဟဂ်္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အာရဖတ္ ေတာင္အနီးရွိေနခုိက္ အဆိုပါ အာယသ္ေတာ္ က်ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္ ပါအာယသ္ေတာ္သည္ အစၥလာမ္သာသနာ၏ ျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ ကုန္လံုျခင္းကို ေဖၚျပေလသည္။ တိတိ က်က်ေဖၚျပရလွ်င္ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။

(၁) အစၥလာမ္ဘာသာသည္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ၀တၳဳအစံုတို႔၏ သေဘာတရားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ထား၏။

(၂) အစၥလာမ္ ဘသာသည္ ျပည့္၀ေသာ စနစ္တစ္ခု အျဖစ္ ၄င္းတို႔၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းအားကို ျပသေလသည္။

(၃) အစၥလာမ္သာသနာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ ႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာ၊ လူတုိင္းကို ကိုယ္စားျပဳ႕သည္ ဘာသာျဖစ္သည္။ လူသဘာ၀ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ သေဘာသည္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္၏။

အီမာမ္ ရွာဖအီက မိမိ၏ ရီစာလာ စာအုပ္တြင္ တင္ျပသည္မွာ အေၾကာင္းအရာအားလံုး၏ သေဘာႏွင့္ အေျဖသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အတြင္း ရွိေလသည္။ အေၾကာင္းက က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ သေဘာ တရားႏွင့္ အေၾကာင္းတရား အစံုစံုတို႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ အထိက အီမာမ္ ရွာဖအီတင္ျပ ျခင္သည္မွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ ျပည့္စံုကုံလုံျခင္း အေၾကာင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ဆက္လက္တင္ျပသည္မွာ၊ မကၠာၿမိဳ႕ရွိ ကာဖိရ္တို႔သည္ အစၥလာမ္ သာသနာ၏ သေဘာကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ခဲ့လသည္။ ထိုသုိ႔ သေဘာေပါက္ေလေလ သူတို႔ သည္ အစၥလာမ္သာသနာကို လကၡံရန္ ပိုမို၍ ခက္ခဲသြားေလေလ ျဖစ္ သည္။ သူတို႔သိလုိက္သည္မွာ အစၥလာမ္သာသနာကို လက္ခံရန္ ႏုတ္မွ အစၥလာမ္ကို လက္ခံေၾကာင္း ေျပာရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ အစၥလာမ္သာသနာက ေျပာျပေနသည့္ စနစ္ကိုပါ လက္ခံရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္က ေျပာျပေနသည့္ စကားလံုးမ်ားသည္ သာမန္စကားလံုး သဖြယ္ ဖတ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သေဘာကို ေကာင္းစြာသိေနသည့္ အာရဗ္ကာဖိရ္တို႔က မြတ္စ္လင္မ္ ျဖစ္လာလွ်င္ မိမိတို႔ ၏ လူမႈဘ၀ကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ကို ေကာင္းစြာသိ ေနေပသည္။ သေဘာမွာ မကၠာၿမိဳ႕မွ ကိုရုိင္းရွိတို႔သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ ေကာင္းစြာ သေဘာ ေပါက္ခဲ့ၿပီး အကယ္၍ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ အစၥလာမ္သာသနာသည္ သူတို႔၏ ဘ၀ႏွင့္ လူေနမႈစံနစ္တစ္ခု လံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရ မည္ျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔သည္ လက္ရွိျပည့္စံုကုံလံုေနသည့္ ဘ၀ကုိ မစြန္႔လႊတ္ျခင္သျဖင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ၏အႀကီးမားဆံုးေသာ ရန္သူအျဖစ္ ေရာက္ ရွိသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္သာသနာကိုလကၡံခဲံသည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ဆြဟာဘာႀကီးမ်ားကလည္ အစၥလာမ္ သာသနာသည္ မိမိတို႔ဘ၀ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမည့္အေၾကာင္း ကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိေလသည္။ သူတို႔၏ လူမႈ႕အေဆာက္အဦးသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာမည္ကုိ သူတို႔သိသလို ေနာင္ဘ၀၏ ခ်မ္းေျမ့ မႈ အေပါင္းလည္းရွိေၾကာင္း တမန္ေတာ္ျမတ္္ (ဆြ)၏ စကားကုိ အစြမ္းကုန္ယံုၾကည္ၾကေလသည္။ အစၥလာမ္သာသနာသည္ အဓိက အပိုင္း သံုးပုိင္းကို တင္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္။

(၁) အကီဒါ ေခၚ ယံုၾကည္မႈအပို္င္း

(၂) ရွရီအဟ္ ေခၚ ဥပေဒဆုိင္ရာအပုိင္း

(၃) အက္ခ္လာက္ ေခၚ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာအပုိင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အပိုင္းသံုးပုိင္းကို မြတ္စ္လင္္တို႔သည္ လက္၀ယ္ခံယူကာ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ျပည့္၀ကုံလံု ေသာ လူေဘာင္ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းလူ႕ေဘာင္အတြက္ အေႏွာက္ အယွက္မ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သေဘာမွာ အစၥလာမ္သာသနာကို တိက် မွန္ကန္စြာ က်င့္သံုးသည့္ မည္သည့္အသုိင္းအ၀န္းမဆို ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀ႏွင့္ လူ႔ေဘာင္ကို တည္ ေထာင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ အစၥလာမ္အသုိင္းအ၀န္းတြင္ လူတုိင္းသည္ တစ္ဦး ကိုတစ္ဦး ေကာင္းရာညႊန္ၾကား မေကာင္းတားျမစ္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေပးျခင္းသည္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အျပည့္စံုဆံုး လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

အစၥလာမ္လမ္းညႊန္သည္ လူ႔ေဘာင္ဘ၀၏ လမ္းစဥ္ႏွင့္ လံုး၀ဆက္ဟတ္လွ်က္ရွိသည့္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၄င္းလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ လူသားတုိ႔ ေျမကမာၻတြင္ ေနထုိင္ သမွ် ကာလပတ္လံုး ေျမကမာၻႏွင့္ လူသားတို႔ဘ၀ သာယာစိုေျပေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တနည္းအားျဖင့္ လူတို႔က အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကုိ လကၡံလိုက္နာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ သေဘာအလိုတို႔ထက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သေဘာေတာ္ကို ဦးစားေပးကာ မိမိတို႔ကုိယ္ကို အရွင္ျမတ္ထံ ၀ကြက္ အပ္ႏွံ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ ၀ကြက္အပ္ႏွံျခင္းကို အာရဗီစာေပျဖင့္ အစၥလာမ္ဟုေခၚျခင္းသည္။ အစၥလာမ္ ဟူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ျပသသနားအပ္သည့္ ျပည့္၀ေသာ လူ႔ေဘာင္ဘ၀ကို ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ သည့္ လမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္း လမ္းစဥ္သည္ လူ႔ဘ၀၏ လုိအပ္ခ်က္ အားလံုးကို ေဖၚျပထားၿပီး လူတို႔ဘ၀၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ သေဘာတရားအမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေဖၚထားေလသည္။

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားသည္ လူေဘာင္ဘ၀၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ အသံုး ၀င္စြာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးသျဖင့္ လူတို႔၏ ဘ၀အေရးအေပါင္း တြင္ အလြန္ပင္ အသံုး၀င္သည္ကို ေတြ႕ ရသည္။ ထို႔အျပင္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အစၥလာမ္ ဥပေဒမ်ား၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ ဥပေဒမ်ားကို အစၥလာမ္ပညာရွင္မ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာသမႈ ျပဳေနသျဖင့္ ယခုအခါ အလြန္ သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနၿပီး လူသား တုိ႔အဖို႔ လြယ္ကူစြာ အသံုးခ်ႏုိင္ၿပီျဖစ္ သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာသည္ လူသားတို႔ ဘ၀အေျခအေနအရပ္ရပ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒအရပ္ရပ္ႏွင့္ အေျဖမ်ားကို ေပးအပ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

Indeed, this Qur’an guides to that which is most suitable and gives good tidings to the believers who do righteous deeds that they will have a great reward.17:9

ထုိ႔ျပင္ ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကုိ က်င့္မူေဆာက္တည္ၾ ၀၁၇ း ၉။ ဧကန္မလြဲ ဤကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ အေျဖာင့္မတ္ဆံုးေသာ တရားလမ္းစဥ္ကုိ ၫႊန္ၾကား ျပသေလသည္။ ကကုန္ေသာ မုအ္မင္န္သက္၀င္ ယံုၾကည္သူတုိ႔အား၊၎တုိ႔အဖုိ႔ ႀကီးက်ယ္လွစြာေသာ အက်ဳိးဆုလာဘ္သည္ရွိသည္ဟူ၍ သတင္းေကာင္း ေပးေလသည္။၁၇း၉

Posted by A Muslim of Myanmar

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s