ျမန္မာစာေပပညာရွင္ၾကီးမ်ား တင္ျပေသာ အစၥလာမ္ သာသနာ (၁)

ျမန္မာစာေပပညာရွင္ၾကီးမ်ားတင္ျပေသာ အစၥလာမ္သာသနာ(၁)

ေမာင္ဆုရွင္ ၊ဒဂုန္နတ္ရွင္ ၊ ဆရာၾကီး ပါရဂူ

(၁) အစၥလာမ္ ဘာသာႏွင္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမာင္ဆုရွင္ (၁၉၃၂- ) ၏ အျမင္

အစၥလာမ္ဘာသာ၌ ဤအမည္နာမေတာ္ကပင္ နာခံျခင္း (submission to God) ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္သည္ ဟု နာလည္ရပါသည္။ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ ကိုနာခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း သေဘာ ေပါက္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဤဘာသာ၀င္တို႔သည္ သဒၶါယံုၾကည္မႈရွိ အပ္ေသာ စိတ္ထားကိုလည္ းပိုင္ဆိုင္ သူမ်ားျဖစ္ သည္ ဟု သေဘာေပါက္ ရပါသည္။ ထိုမွ်မက အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားသည္ အခ်ိန္မွန္၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းသူမ်ား ၊လွဴဒါန္း ေပးကမ္းသူမ်ား ၊ ၀ါေဆာင္သူမ်ား ၊ ဘုရားဖူးခရီးသြားသူမ်ား အျဖစ္လည္း သေဘာေပါက္ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔အနက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရလွ်င္ ဤဘာသာ၀င္တို႔သည္ ပင္လွ်င္သာတူညီမွ်၀ါဒ က်င့္သံုး သူမ်ား၊လူသားအခ်င္းခ်င္း ကိုညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ သေဘာထားသူမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း ၾကင္နာ သနား တက္သူမ်ား၊ေလာက္တြင္အမွန္တရားဟူသည္ကို ႏွစ္သက္လိုလားသူမ်ား၊ ဘာသာအဆံုးအမႏွင့္ အညီ   ေန႔စဥ္ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူမ်ားဟူ၍ဆိုလွ်င္ လြဲမွားစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။
လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား ထြန္းကားမႈရႈေထာင့္မွၾကည္႔လွ်င္ ဤဘာသာတရားကို သက္၀င္ၾကည္ညိဳမႈမွ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေပၚေပါက္ေသာ လူ႔ေလာက ေကာင္း က်ိဳးေဆာင္ ပညာရပ္မ်ားလည္း ဖြံ႕ျဖိဳးၾကြယ္၀လာ ခ့ဲသည္ကို ကမာၻ႕သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ၌ ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ပညာရပ္မ်ားမွ အႏု ပညာရပ္မ်ား၊ ဗိသုကာ ပာသေဘာမ်ား ၊ အေျခခံသိပၸံ ပညာအခ်က္အလက္ မ်ား ဒႆနိက အေတြး အေခၚမ်ား။ေဆး၀ါးကုသေရး ပညာမ်ား၊ နကၡတ္ပညာရပ္မ်ား၊ တရားဥပေဒ တိုင္ရာ အေတြးအေခၚ မ်ားစသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စက္မႈ သိပၸံ ကမာၻၾကီး တိုးတက္မႈ အတြက္ ကမာၻသံုးႏွစ္ ၇ရာစု မွ ၁၈ ရာစုႏွစ္မ်ား အတြင္း အစီအရီ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ထိုပညာရပ္မ်ားသည္ အေျခခံ ေကာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

စကားစပ္မိ၍ ယေန႔ေခတ္သစ္ စက္မႈ သိပၸံကမာၻၾကီး အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ လူသန္းေပါင္း ၅၆၀၀   ေက်ာ္ရွိေသာ ကမာၻၾကီး၌ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ၊ အိမ္နီးနား ခ်င္း ေကာင္းပီသမႈႏွင့္ စည္း လံုး ညီညြတ္ စြာဆက္ဆံ ေပါင္းသင္မႈတို႔မွာ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ား သားစဥ္ေျမး ဆက္မ ပ်က္အားထုတ္ က်င့္ၾကံ႕ရမည္႔ တရားမ်ားျဖစ္ေန သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

သို႔မွသာ လူသားအားလံုး၏ ဘ၀မ်ားသည္ စည္ပင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံမ်ား ၊စည္ပင္ တိုးတက္ေရး   ႏွင့္ကမာၻၾကီး ၏ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး တို႔ကို ျဖည္႔ ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ ဟု ကြ်န္ေတာ္ တို႔ သေဘာေပါက္  သင္ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္၀တၱရား ကိုကမာၻေပၚတြင္ ထင္ရွားေသာ ဘာသာၾကီးအနက္ လူသန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ (၁၉၉၆ ခုထုတ္ စာရင္းအရ ) တို႔၏ အစၥလာမ္ ဘာသာအဆံုးအမ က ၀ိုင္း၀န္းျဖည္႔ တင္းေပးႏိုင္မည္႔ အင္အား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုရပါမည္။ အာရွတုိက္ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ သန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ တို႔က လည္း ထိုစိတ္ထားျဖင့္ ေန႔စဥ္ ဘ၀လုပ္ငန္း တို႔ကို က်င့္ၾကံ အားထုတ္ ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ ပါသည္။

က်င္းပၾကေသာ တမန္ေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား ၌ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ဗဟုသုတအျဖစ္ဖတ္ရႈမိေသာ စာတစ္ပုိဒ္ ကို အမွတ္ရမိပါသည္။ ထိုစာပိုဒ္မွာ “တမန္တာ္ တို႔တြင္ မ်က္စိက အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ္ လည္း ႏွလံုးသား မူကား အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမရွိေပ” ဟူေသာာ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ တို႔သည္ ဆရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ သေဘာေပါက္ၾကလွ်င္ တမန္ေတာ္တို ႔ေဟာၾကား သည္႔အတိုင္း တူညီေအာင္ ၾကိဳးစားလိုက္နာ ၾကရမည္ကိုခံယူၾကလွ်င္ မိတ္ေဆြတို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သည္ ႏွလံုးသား ကိုအိပ္ေပ်ာ္ေနျခင္း မရွိေအာင္ ႏိုးၾကားၾကိဳး စား၍ မိမိအက်ိဳး ၊အမ်ား အက်ိဳး ၊ ကမာၻေလာကၾကီး တစ္ခုလံုး ေကာင္းက်ိဳး အထိကို   ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ေမာင္ဆုရွင္ (၁၉၉၈) အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း မ်ားတုိးပြားဖို႔၊ျပည္႔အားမာန္ မဂၢဇင္း (၃၂-၃၄)

(၂) အစၥလာမ္ ဘာသာ၏ လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္၍ ဆရာၾကီး ပါရဂူ(၁၉၂၀-) ၏တင္ျပခ်က္

အစၥလာမ္ဘာသာ၌လည္း ပရဟိတလုပ္ငန္းသည္ ၾကီးမားေသာ အခန္းက႑ကပါ၀င္ေနသည္။ ကုရ္ အာန္ က်မ္းစာ ၌ မြတ္စလင္အားလံုး သည္ညီရင္း အစ္ကို မ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျငိဳးထားၾကေသာ ညီအစ္ကိုသားခ်င္းမ်ားကို ေသြးစည္းေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္။ အလႅဟ္အရွင္ျမတ္ ကိုထိတ္ လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕ ပါ။သင္သည္ ကရုဏာရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါေစ ဟု မိန္႔ဆိုထားသည္။ လူတို႔၏ ညီအစ္သားခ်င္းဘ၀ကို ထုတ္ေဖၚေျပာျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ၏ ပရဟိတေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကို ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား ၌ ေတြ႔ျမင္ သိရွိရသည္။ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း (ဘားလမ္း) ၌ရွိေသာ မြတ္စ လင္ေဆးရံု သည္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကစျပီး လူနာမ်ား ၏ခိုကိုးရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကာလကတၱားျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ ဘုန္းၾကီးေတာ္ၾကီး   ေက်ာင္း   အနီး၌ ရွိေသာ မြတ္စလင္   ေဆရံုၾကီးသည္လည္းကလကတၱားျမိဳ႕ ရွိေဆးရံုၾကီး မ်ား ထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယျပည္ အျခားျမိဳ႕ မ်ား၌လည္း မြတ္စလင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရံုမ်ားကို အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၌ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားၾကီးမွဴးျပီး ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ လူအိုရံုမ်ားလည္းရွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ရပ္ကြက္မ်ား၌ အစၥလာမ္ သာသာ၀င္မ်ားသည္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ၌ေက်ာင္းတက္ႏိုင္သည္႔ အေျခအေန မရွိနေသာ ဆင္းရဲသား သမီးမ်ားကို ေက်ာင္း စရိတ္   ေထာက္ပံ့ေနၾကသည္။
(ပါရဂူ။ (၂၀၀၂) သမဂၢနံတေပါသုေခါ။ သုခအစစ္ႏွင့္ သုခအတု ၂၅-၂၆)

(၃) အစၥလာမ္ဘာသာ၏ မိဘဆရာ သမား သက္ၾကီး၀ါၾကီး မ်ားအေပၚ ရိုေသ ေလး စား   ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာေရးဆရာၾကီးဒဂုန္နတ္ရွင္ ( ၁၈၉၈-၁၉၈၉)တင္ျပခ်က္

“ထို႔ျပင္ အေရွ႕တိုင္းသား မ်ားျဖစ္သည္႔ မြတ္စလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ မိဘဆရာသမားႏွင့္တကြ သက္ၾကီး၀ါၾကီး တို႔ကို ရိုေသေလးစား ဆက္ ဆံၾက ရျခင္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း စသည္႔ကိစၥ မ်ားျဖင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ တဖြစိရ္ေခး အစၥလာမ္ တရားေတာ္ က်မ္းစာမ်ား တြင္ေဖၚျပထား သည္။ မိဘဘိုးဘြား သက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ားႏွင့္ေက်းဇူးရွင္ ဆရာ သမား အပါအ၀င္ တို႔ကို မရိုမေသဆက္ဆံမိေသာအျပစ္သည္ သူ႔အသက္သတ္ျခင္း၊ သူ႔ဥစၥာ ခိုးယူျခင္း၊ သူ႔မယား အားျပစ္မွားျခင္း၊ စသည္႔မေကာင္းမႈ တို႔ထက္ပိုမို ကာ အျပစ္ၾကီးေလးေသာ ဂိုနာဟ္ကဗ်ီရာေခၚ ျပစ္မႈ ၾကီး တစ္ရပ္ဟု ဆိုထားသည္။

တစ္ဖန္ အဆိုပါ မိဘ ဘိုးဘြား သက္ၾကီး၀ါၾကီး ႏွင့္ဆရာသမားေက်းဇူးရွင္မ်ားကိေလးစားသမႈ လုပ္ေကြ်းျပဳ စု သူတို႔ကိုမူကား ခိုခါဇီ ေလာက္ရာဇီဟု ဆိုေသာ လူနတ္သာဓုေခၚျခင္း ဂ်ႏၷသတ္တို႔သည္႔ နိဗၺာန္ဘံုသို႔ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုထားျပန္သည္။
(ဒဂုန္နတ္ရွင္ (၁၉၈၉ ၊ေဖေဖၚ၀ါရီ) ပူဇာစပူဇေနယ်နံ၊စစ္ျပန္မဂၢဇင္း ၁၇

ေဒါက္တာသန္း၀င္း ေရးသားေသာ အစၥလာမ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးသာသနာ ႏွင့္သူတို႔အျမင္ စာအုပ္မွ   ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။

မြတ္စလင္ သတင္းစဥ္

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ေဆာင္းပါး. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s