အိဒဒ္ကာလၿပီးသည့္ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္တာ၀န္

အိဒဒ္ကာလၿပီးသည့္ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္တာ၀န္

ကမားရ္စုိင္ယဒ္ (အုိးအိမ္ဦးစီး႒ာန အတြင္းေရးမွဴး) ။  ။ အသင္၏ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာေကာင္းေသာ စကားတြင္း၌ အသင္သည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးအား “အီဒဒ္”(ေစာင့္ဆုိင္း) ကာလ အတြင္း၌ ၎၏ခင္ပြန္းမွ ၎အား ေကြၽးေမြးေထာက္ပံ့ရမည္ဟု ေျပာၾကားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းမိန္းကေလးကုိ ၎၏ မိဘမ်ားက ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးရမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာကိစၥတြင္ မိဘမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ မတတ္စြမ္း ႏုိင္ခဲ့ေသာ္ မည္သူမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္း။

ေဒါက္တာဇာကိရ္ ။     ။ ႏွမေတာ္မွ ေမးျမန္းသြားေသာ ေမးခြန္းမွာ အလြန္ပင္ ေကာင္းလွပါသည္။ အမ်ဳိး သမီး တစ္ေယာက္ သည္ ကြာရွင္း ျပတ္စဲျခင္းခံရသည္လုိ႔ ဆုိၾကပါစုိ႔။ ယင္းအမ်ဳိးသမီး၏ အီဒဒ္ (ေစာင့္ဆုိင္းကာလ) သံုးလ (သုိ႔) ကေလး မီးဖြားၿပီးသည့္တုိင္ေအာင္ ၎၏ ခင္ပြန္း မွ   ေကြၽးေမြး   ေထာက္ပံ့၊ ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ ၎ေနာက္ သူမ၏ ခင္ပြန္း၏တာ၀န္ျဖစ္ တယ္လုိ႔ ကြၽႏု္ပ္ ၏ ေဟာေျပာတင္ျပမႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းကုိ ေတာင္းပန္ပါရေစ။ ၎င္းေနာက္ ယင္းအမ်ဳိးသမီးအား ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္တာ၀န္မွာ သူမ၏ ဖခင္(သုိ႔) အစ္ကုိ၊ ေမာင္မ်ား၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူမ၏ ဖခင္ႏွင့္ အစ္ကုိ၊ ေမာင္မ်ားမွ သူမအား ေစာင့္ေရွာက္ ႏုိင္စြမ္း မရွိပါက သူမ ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားသည္ သူမအား ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ သူမ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မ်ား မွ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါလွ်င္ သူမကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ မြတ္စလင္မ္ အြမၼသ္၏ တာ၀န္ ပင္ျဖစ္သြားေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ (ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းထားရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ဇကားသ္ရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိလာပါက ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိ   ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေပ မည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္ မ်ားကုိ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသမီး မ်ား ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံေတာ္၏တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ဓမၼသတ္ ဖတ၀ါ, မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s