အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္

စုိင္ယဒ္ရိယာဇ္။    ။ အတ္စ္လာမု အလုိင္ကြန္းမ္၊ အသင္ေျပာဆုိခဲ့သကဲ့သုိ႔ပင္ အစၥလာမ္တြင္ အမ်ဳိး သမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်မႈရွိသည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္သိရွိပါသည္။ သို႔ပါလွ်က္ အစၥလာမ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား အား ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တူညီေသာအခြင့္အေရးကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပးမ ထားပါ သနည္း။

ေဒါက္တာဇာကိရ္။    ။ ညီေနာင္မွေမးေသာ ေမးခြန္း၏အေျဖမွာ ကြၽႏု္ပ္၏ ေဟာေျပာမႈ၌ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ ပါ သည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားသည္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားတြင္ တန္းတူညီသည္ဟု ကြၽႏု္ပ္မွတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမြဆက္ခံျခင္းတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ ရွိသင့္သည္။ အေမြဆက္ခံမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ အက်ဳံးမ၀င္ပါသနည္း။ သာမန္အားျဖင့္ လူမ်ားက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္မွာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ေ၀စုေ၀ပံု၏ တစ္၀က္ကုိသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ရရွိေပသည္။ ယင္းေမးခြန္း ၏အေျဖကုိ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၊ အမ်ဳိးသမီးက႑၊ က်မ္းပိုဒ္ (၁၁)ႏွင့္ (၁၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ထုိအာယသ္ေတာ္မ်ားတြင္ အစၥလာမ့္ နည္းက် အေမြ မည္သုိ႔မည္ပံု ခြဲျခမ္းရမည္ကုိ တင္ျပထားေပသည္။

“(အို-မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတို႔) အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား၊ အသင္ တို႔၏ သားသမီးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ (ဤသို႔)အမိန္႔ ေပးေတာ္မူေလသည္။ (သား) ေယာက္်ားအတြက္ (သမီး)မိန္းမ ႏွစ္ေယာက္၏ ေ၀စုေ၀ပုံႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်(၀ါ) ေယာက်္ားကေလး၏ ေ၀စု ေ၀ပုံမွာ မိန္းကေလး ၏ေ၀စုေ၀ပုံ၏ ႏွစ္ဆ ျဖစ္သည္။ တဖန္ အကယ္၍ (သမီး)မိန္းမ မ်ား သည္ ႏွစ္ဦး ထက္ပို ခဲ့လွ်င္ ထိုသူတို႔ အတြက္ (ကြယ္လြန္ သူ) ထားရိွခဲ့ေသာ(အေမြ)ပစၥည္း၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖစ္ေပ သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း(သမီး) မိန္းမသည္ တဦးတည္းသာ ျဖစ္ခဲ့ပါမူ ၄င္း၏အဖို႔ (ကြယ္လြန္ သူထားရိွခဲ့ေသာ အေမြပစၥည္း၏) ထက္၀က္ပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ၄င္းျပင္  အကယ္၍ ယင္း (ကြယ္လြန္သူ)၌ သားသမီး တစုံတေယာက္ ရိွခဲ့ပါမူ ထို(ကြယ္လြန္)သူ၏ မိဘႏွစ္ပါးတို႔အနက္ အသီးသီးတို႔အတြက္ (ကြယ္လြန္သူ၏ အေမြပစၥည္းအနက္မွ) ေျခာက္ပုံ တပုံစီျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ထို(ကြယ္လြန္)သူ၌ သားသမီး တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ်မရိွ၍ မိဘႏွစ္ပါးတို႔သည္ (သာလွ်င္) ယင္း (ကြယ္လြန္သူ၏ အေမြကို ဆက္ခံ ခဲ့ၾကပါမူ သို႔ျဖစ္ လွ်င္ ၄င္း (ကြယ္လြန္သူ)၏ အမိအဘို႔မွာ သုံးပုံတပုံျဖစ္သည္။ တဖန္ (အကယ္၍) ယင္း (ကြယ္လြန္သူ)၌ (မိဘႏွစ္ပါးအျပင္) ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမ မ်ားလည္းရိွၾကပါေသာ္ ထို(ကြယ္လြန္)သူ၏ အမိအဘို႔ မွာကား ေျခာက္ပံုတပံုသာ ျဖစ္၏။ ၄င္းျပင္  အသင္တို႔အတြက္  အကယ္၍သာ အသင္တို႔၏ ဇနီးမိန္းမမ်ား၌ သားသမီး တစံု တေယာက္မွ် မရွိခဲ႔လွ်င္၊  ထိုဇနီးမိန္းမမ်ား ထားရွိခဲ႔ၾက ေသာ (အေမြ)ပစၥည္း ၏ ထက္၀က္ပင္ျဖစ္သည္။ (သို႔ျဖစ္ေပ ရာ ဤ အေမြခဲြတမ္းသည္)  အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ အထံေတာ္မွ (အသင္တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေထာက္ထားကာ) ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ တာ၀န္တရပ္ ပင္။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အရာခပ္သိမ္း တို႔ကို အႂကြင္းမဲ့သိရိွေတာ္မူေသာအရွင္၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္ မူေပသတည္း။

တဖန္ အကယ္၍ ယင္းဇနီးမိန္းမတုိ႕၌ သားသမီးတစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိခဲ႔ပါမူ အသင္တို႔ အတြက္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ား ထားရွိခဲ႔ၾကေသာ(အေမြ) ပစၥည္းမ်ားအနက္မွ ေလးပံု တစ္ပံုသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ (သို႔ရာ တြင္ ၄င္းအေမြ ပစၥည္းတို႔ကို) ထိုဇနီးမိန္းမ မ်ားက မွာၾကားခဲ႔ၾကေသာ ေသတမ္းစကား (သို႔မဟုတ္   ေသတမ္း စာအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ား) ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္၄င္း၊ (ထိုဇနီး သည္တို႔ အေပၚ ၀ယ္ တင္ရွိေနေသာ)ေ<ကးၿမီမ်ားကိုဆပ္ၿပီးေနာက္တြင္ လည္းေကာင္း (ခြဲေ၀ရေပမည္)။ ၄င္းျပင္ အကယ္၍ အသင္တုိ႔၌ သားသမီး တစ္စံုတစ္ေယာက္ မရွိခဲ႔ပါ လွ်င္၊ အသင္တုိ႔ ထားရွိခဲ႔ၾကေသာ (အေမြ) ပစၥည္းမ်ားအနက္မွ ၄င္းဇနီး မိန္းမတို႔အတြက္ ေလးပံု တစ္ပံုသည္ ျဖစ္သည္။

တဖန္ အကယ္၍ အသင္တို႔၌ သားသမီး တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိခဲ႔ပါေသာ္  ထိုဇနီးမိန္းမတို႔ အတြက္ အသင္တို႔ ထားရွိခဲ႔ၾကေသာ (အေမြ) ပစၥည္းမ်ား အနက္မွ ရွစ္ပံုတစ္ပံု (သာ)ျဖစ္သည္။ (သို႔ရာတြင္ ယင္း အေမြပစၥည္းတို႔ကို) အသင္တို႔မွာၾကားခဲ႔ေသာ ေသတမ္းစကား (သို႔မဟုတ္ ေသတမ္းစာ အရ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ား)ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္၄င္း၊ (အသင္တို႔အေပၚ၀ယ္ တင္ရွိေသာ)   ေၾကြးၿမီကို ေပးဆပ္ၿပီးေနာက္၄င္း၊ ခြဲေ၀ရမည္။” ( ၄း ၁၂)

အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္ အခ်ိန္ကာလအမ်ားစုတြင္ အမ်ဳိးသမီး၏ေ၀စုမွာ အမ်ဳိးသားေ၀စုေ၀ပံု၏ တစ္၀က္သာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမႈကိစၥ တုိင္းအတြက္ မဟုတ္ေပ။

ဥပမာအားျဖင့္ ကြယ္လြန္သူ ေသဆံုးသူ၌ အထက္သုိ႔ ဆန္တက္ေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ ေအာက္သုိ႔ စုန္ဆင္းေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား မရွိခဲ့ပါက ထုိကြယ္လြန္သူ၏ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားမွာ တစ္ဦး လွ်င္ (၆)ပံု၊ (၁)ပံုက်စီ ညီတူညီမွ် ရရွိပါမည္။ ကြယ္လြန္ေသဆံုးသူ၌ ကေလးမရွိခဲ့လွ်င္ (ထုိကြယ္ လြန္သူ၏) အေဖႏွင့္ အေမမွာ (၆)ပံု (၁)ပံုက်စီ အညီအမွ်ရရွိပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ကေလးမရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ ေသဆံုးသြားပါက ၎င္း၏ ခင္ပြန္းမွာ ပစၥည္း၏ ေ၀စုေ၀ပံု၏ တစ္၀က္၊ မိခင္မွာ သံုးပံုတစ္ပံု၊ ဖခင္မွာ ေျခာက္ပံုတစ္ပံုရရွိမည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ မိခင္၏ ေ၀စုေ၀ပံု မွာ ဖခင္၏ ေ၀စုေ၀ပံုထက္ (၂)ဆမ်ားေနေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး၏ ေ၀စုေ၀ပံုသည္ အမ်ဳိးသား၏ ေ၀စုေ၀ပံုထက္ (၂)ဆ မ်ားေန သည္ဟု ဆုိလုိႏုိင္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ မ်ားေျမာင္စြာေသာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ သမီးႏွင့္ဇနီး သည္တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသား၏ေ၀စုေ၀ပံု၏ တစ္၀က္ကုိသာရရွိသည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ အေနႏွင့္ အသင္ႏွင့္ သေဘာခ်င္း တိုက္ဆုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား အမ်ဳိးသား မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္၏ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကုိ တာ၀န္ယူေျဖရွင္း ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ေယာက္်ားမ်ားအား မတရားျပဳမူဆက္ ဆံရန္ အမိန္႔မေပး ထားပါ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ားအား အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ပုိ၍ သာလြန္ျခင္းတစ္ရပ္ ခ်ီးျမင့္ထားေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ “အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး” ဟူေသာ ကြၽႏု္ပ္၏ေဟာေျပာတင္ျပမႈ၌ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အေနႏွင့္ ယင္း ျပႆနာမ်ား၏ အေျဖကုိရရွိေပ လိမ့္ မည္။

ကြၽႏု္ပ္အေနႏွင့္ ဥပမာတစ္ခုေဆာင္ျပရပါလွ်င္ လူတစ္ေယာက္သည္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိၾကပါစုိ႔။ ထုိသူ ေသဆံုးၿပီးေနာက္  သားသမီး မ်ားကုိ ခြဲေ၀ေပးရန္ ေငြ(၁)သိန္းခြဲ က်န္ခဲ့သည္။ သူ႔တြင္ သားတစ္ေယာက္၊ သမီးတစ္ေယာက္ ရွိေနသည္။ အစၥလာမ့္ရွရီအတ္ တရားဥပေဒအရ သားမွာ ႐ူပီ (၁)သိန္းရရွိၿပီး၊ သမီးမွာမူ ႐ူပီ (၅)ေသာင္းရရွိေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သားအေနႏွင့္ ႐ူပီ(၁)သိန္းကုိ လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ယင္းေငြျဖင့္ မိသားစုအား အဓိကထား၍  ၾကည့္႐ႈေစာင္မရေပမည္။ ထုိ႔အတြက္ ယင္းသို႔ မိသားစု၏တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ သား၏ေငြမွာ ႐ူပီ(၈၀၀၀၀) (သုိ႔) (၁)သိန္းအထိ ကုန္သြားႏုိင္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမွာမူကား သူမလက္ခံရရွိသည့္ ႐ူပီ(၅၀၀၀၀)ကုိ ၎င္း၏ မိသားစုအား ေကြၽးေမြးၾကည့္႐ႈေစာင္မရာတြင္ သံုးစြဲရန္ မလုိပဲ သူမ၏ တစ္ဦးတည္းပုိင္ေငြပင္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့သည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in ဓမၼသတ္ ဖတ၀ါ, မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s