က်ား၊မအတူတကြေရာေႏွာေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ/ မျပဳ …

က်ား၊ မအတူတကြေရာေႏွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ/ မျပဳ

ဘီေဂ်း ။    ။ အစၥလာမ္၌ အလုပ္လုပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လိင္မတူသူမ်ား ေရာေႏွာ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳျခင္းသည္ ေခတ္မီပါေသးေလာ (သုိ႔) ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီေလာ။

ေဒါက္တာဇာကိရိႏုိက္(ခ္) ။    ။ ၎မွ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမွာ အစၥလာမ္တြင္ လိင္မတူသူမ်ား အား ေရာေႏွာ ၍ အတူတကြ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ ဤအခ်က္ သည္ ေခတ္မီ ပါေသး သေလာ။ သို႔မဟုတ္ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီေလာ။ အသင့္အေနႏွင့္ ေခတ္မီျခင္းဆုိ သည္မွာ သင္၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ေရာေႏွာဆက္ဆံ အတူေနထုိင္ျခင္း ကုိ ေခၚဆုိ နားလည္ ထားသည္။ (သုိ႔) အသင့္အေနႏွင့္ ၎အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ကုိ ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေစျခင္းကုိ ေခတ္မီျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိပါက အစၥလာမ္ သည္   ေခတ္   ေနာက္   က်ေနၿပီ ဟု ကြၽႏု္ပ္္ခံစားမိပါသည္။

အေနာက္တုိင္းမီဒီယာ၊ အေနာက္တုိင္း ယဥ္ေက်းမႈမ်ားက ေျပာၾကားေန သည္မွာ ၎တုိ႔သည္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေျမာက္မ်ားစြာေပးခဲ့သည္။ ၎အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာအဆင့္ အတန္း က်ဆင္းမႈကုိ ဖယ္ရွား၍ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းကုိ ျမင့္တင္ေပးေနသည္။ စာရင္း ဇယား မ်ားအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိတကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ယူရန္သြားသူ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ၾကသူ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ (၅၀%)မွာ မုဒိန္းက်င့္ခံေနရသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ၅၀% ေတာင္ မုဒိမ္း က်င့္ ခံေနရျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဟု အသင္ သိပါသလား။ အေမရိကန္၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ က်ားမေရာေႏွာၿပီး ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ရျခင္းေၾကာင့္ပင္။

အကယ္၍ အသင့္အေနႏွင့္ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္  မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကုိ ခံသင့္သည္ဟု ေတြးေခၚ ယူဆ လွ်င္ အစၥလာမ္သည္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေခ်ၿပီ။ အကယ္၍  မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ လိင္ ေယာက္်ား၏ မုဒိမ္းက်င့္ ျခင္းကုိ မခံသင့္ဘူးဆုိလွ်င္ေတာ့ အစၥလာမ္ သည္ ေခတ္ အမီ ဆံုးျဖစ္ေနမည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s