တကၠဝါ – Takkwa

ဧကန္မုခ်အသင္တို႔အနက္သက္ၠဝါ(သီလ၊သမာဓိ)အရွိဆုံးသူသာလွ်င္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏

ထံေတာ္ဝယ္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးသူျဖစ္ေခ်၏ ။” (စူရဟ္ ၄၉ ၊အာယတ္ ၁၃)
သကၠ္ဝါ ဆိုသည္ေဝါဟာရသည္ ( ဝါ ကာ ရာ )ဆိုသည္ပင္းမ စကားလုံးမွဆင္း သက္ လာ ပါ သည္။ ၎၏အဓိပၸါယ္ မွာထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေရွာင္ ဖယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရွရီအီအဓိပၸါယ္မွာမိမိ ၏ေလာ ကုတၱရာအတြက္အရႈံးျဖစ္ေစ သည့္အ ရာမ်ား မွေရွာင့္ဖယ္ျခင္းအားေခၚဆိုပါ သည္။ေနာက္ တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ျပဳခိုင္း သည့္အရာမ်ားကိုက်င့္ေဆာင္ၿပီး၊ေရွာင္ခိုင္းသည့္ အရာမ်ားကိုေရွာင္ျခင္းအားေခၚဆိုပါသည္။ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)သခင္ႀကီးထံသက္ၠဝါ ႏွင့္ပတ္သက္

ၿပီးေမးျမန္းသည္အခ်ိန္ေအမာမ္မွအေျဖေပးေတာ္မူသည္မွာ –
“အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေပးထားသည့္ေနရာတိုင္းဦးညြတ္လိုက္ပါ(လိုက္နာပါ)၊တားျမစ္ထား

သည့္ေနရာတိုင္းမွေဝးေဝးေနလိုက္ပါ။”စဖီးနာသိုလ္ေဗဟာက်မ္းအတြဲ၂ စာမ်က္ႏွာ၆၇၈

ထိုအတြက္ေၾကာင့္ သက္ၠဝါေခၚသီလသမာဓိသည္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိေပသည္။ ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏အမိန္႔ကိုနားခံက်င့္သုံးျခင္းျဖစ္ပါ သည္။တစ္နည္းဆိုရ လွ်င္ဝါဂ်စ္ဗ္မွန္ သမွ်ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္နည္းဆိုရလွ်င္မည္သည္ဝါဂ်စ္ဗ္မွန္သမွ်ကိုလက္မလြတ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ဝါဂ်စ္ဗ္ဆိုသည္မွာအလႅာဟ္

ဟိုအရွင္ျမတ္ခ်မွတ္ထားသည္အခ်က္မ်ားမွန္သမွ်ကိုမလိုက္နာမက်င့္သုံးပါကအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏အမ်က္ေတာ္စူးရွမႈ ကိုျဖစ္ေစ သည္အရာ ကိုေခၚ ဆိုပါသည္။

ဝါဂ်စ္ဗ္မွန္သမွ်ကိုလက္မလြတ္ျခင္းႏွင့္အတူတတ္ႏိုင္သမွ်၊မိုစ္သဟဗ္မ်ားကို လည္းလက္ မလြတ္သင့္ ေခ်။ မိုစ္သဟဗ္ဆို သည္မွာျပဳလုပ္ လွ်င္စဝါဗ္ရရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး၊မျပဳလုပ္ပါက၊အျပစ္မထိုက္ေခ်။

ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္တားျမစ္ထားသည္ဟရမ္မွန္သမွ်မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဟရမ္ဆိုသည္မွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္တားျမစ္ထားသည္အခ်က္မ်ားမွန္သမွ်ကို မေရွာင္ၾကဥ္ ပါက အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏အမ်က္ေတာ္စူး ရွမႈကိုျဖစ္ေစသည္ အရာကိုေခၚဆိုပါသည္။
အျခားတဖက္တြင္လည္းမက္(က)႐ူးမ်ားကိုလည္းေရွာင္ဖယ္၊ေရွာင္ၾကဥ္ရေပမည္။မက္(က)႐ူးဆိုသည္ကား

ေရွာင္ၾကဥ္လွ်င္စဝါဗ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊မေရွာင္လွ်င္အျပစ္မထိုက္ေခ်။အၾကင္မည္သူမဆိုသက္ၠဝါအဆင့္ျမင့္ကိုဆြတ္

ခူးလိုလွ်င္ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ သည့္အ လႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္တားျမစ္ထား သည္ဟရမ္မွန္သမွ် မွ   ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ကိုပို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

အေၾကာင္းမွာဤကဲ့သို႔ဟရမ္မွန္သမွ်မွေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ျဖင့္ေကာင္းျမတ္သည္လုပ္ရပ္္မွန္လွ်င္ မည္မွ်ပင္ နည္း ပါးေစ ပါေစ၊ အလႅာဟ္ဟိုအ ရွင္ျမတ္သခင္ လက္ခံေေတာ္မူေပမည္။
အေၾကာင္းမွာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္မိန္႔ေတာ္မူထားသည္ကား –
“ဧကန္အမွန္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္မြတ္သကီ(ဟရမ္မ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္သူမ်ား)၏(ေကာင္း မႈ) ကို သာ လက္ခံေတာ္ မူေပမည္ ။” (စူရဟ္ ၅ ၊အာယတ္ေတာ္ ၂၇)
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မွလည္းမိန္႔ေတာ္မူထားသည္ကား -“ဒုိအာက ဘူလ္ျဖစ္ ရန္ အတြက္မြတ္ သကီ (ဟရမ္ မ်ား ကိုေရွာင္ၾကဥ္သူ) ႏွင့္အနည္း ငယ္ေတာင္း ခိုင္းလ်င္လုံေလာက္ၿပီး၊အရသာ ရွိသည္ ထမင္း အ တြင္းဆားအနည္းငယ္ သာထည့္ဖို႔ လိုသကဲ့သို႔ျဖစ္ေခ်သည္။”

အိုဒါသြဒ္ဒါအီက်မ္း

www.msmuslim.com

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s