ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ ႏုိက္

Dr. Zakir Naik

Muslim Personality

ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ ႏုိက္

ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္ သည္ M.B.B.S ဘြဲ႕ရ ေဆးကုသည့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦး ျဖစ္ သည္။ သူ႔အား အိႏၵိယႏုိင္ငံ မံုဘုိင္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ကမၻာေပၚ တြင္ ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အလြန္ နံမည္ႀကီးေသာ စကားေျပာေကာင္းလြန္သူအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ မည္သူမဆို သူရွင္းလင္းတင္ ျပသည့္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မရွင္းသည့္အေၾကာင္းမ်ား က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အေၾကာင္းမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကို နားေထာင္မိလွ်င္ အလြန္ပင္ အံ့ႀသသြားတတ္ပါသည္။

ထိုသို႔အံ့ၾသရသည့္အေၾကာင္းမွာ သူသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကုိ အေၾကာင္းအရာမ်ား အလုိက္ စူရာမ်ား အာယသ္ေတာ္မ်ားကို နံမည္၊ စူရာနံပါတ္ အာယသ္နံပတ္ အလုိက္ အတိအက်ေဖၚျပႏုိင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ က်မ္းျမတ္္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကိုသာ ေလ့လာထားသည္မဟုတ္ဘဲ၊ ခရိယာန္တို႔၏ ဘုိင္ဘဲလ္က်မ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ရဟူဒီတို႔၏ ေတာင္ရာသ္ႏွင့္ သာလ္မုဒ္ က်မ္းမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာက်မ္းျဖစ္ေသာ မဟာဘာရသာ ႏွင့္ ဘဂ္၀ဂီတာ က်မ္းမ်ား၊ အျခားက်မ္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာေလ့လာထားသျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ေမးခြန္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္သည္ သိပၸံနည္းက်က် အေတြးအေခၚက်က် ေက်လည္ေအာင္ ရွင္းလင္းတင္ျပ ႏုိင္သူျဖစ္သျဖင့္ လူတုိင္း ဘာသာ၀င္အသီးသီးတုိင္းသည္ အလြန္ေက်နပ္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သူသည္ လက္ရွိ ဘာသာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ား၏ အလြန္ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေက်လည္ ေအာင္ရွင္းျပႏုိင္ျခင္းမွာ သူသည္ မ်ားစြာေသာ ခက္ခဲေသာ စာေပမ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္သင့္သည္ကို က်က္မွတ္သလို ေလ့လာထုိက္သည္ကို ေလ့လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရ ႏွစ္အတြက္ ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အျပင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီယားႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၊ ကေနဒါ၊ ယူေအအီး၊ ကာတာ၊ ဗဟ္ရိမ္း၊ ကူ၀ိတ္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ေမာရိရွ၊ ႀသစေၾတးလွ်၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ စင္ဂါပူရ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထုိင္း စသည့္ႏုိင္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေကာင္ဖာရဲန္စ္ ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ စစ္တပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆရားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ သာမန္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္သည္ မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ သည္။ ေဆြးေႏြးသူတို႔သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအျပင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာ ၀င္ မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွင့္ ေအပရဲလ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမွ ေဒါက္တာ ၀ိလီယမ္ ကမ့္ဘဲလ္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ က်မ္းျမတ္ကု၇္အာန္ႏွင့္ ဘိုင္ဘဲလ္ကို သိပၸံနည္းက်က် ေဆြးေႏြးပြဲပင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ကုရ္အာန္ သုေသသန ေဖါင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ သုေသသန ေဖါင္ေဒးရွင္းကို ၁၉၉၁ ခုႏွင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ အစၥလာမ္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးျမွင့္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သလို၊ အစၥလာမ္ သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေက်လည္စရာမ်ား မွားယြင္းနားလည္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆြးေႏြး ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဇာကိရ္ႏုိက္သည္ မိမိ၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား အမ်ားျပည္သူထံသို႔ေရာက္ရွိ ေအာင္ မီဒီယာကုိ ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ခဲ့သည္။ အင္တာနက္၊ တီဗြီ၊ စာေပ စာအုပ္မ်ားျဖစ္၄င္း၊ ဗြီဒီယုိႏွင့္ စီဒီ ဒီဗြီဒီမ်ားျဖင့္၄င္း တီဗြီ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အင္တာဗ်ဴးမ်ားျဖင့္၄င္း အစၥလာမ္သာသနာကို ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္လည္း သူ၏ တီဗြီ ပရိုဂရမ္မ်ားကို အစဥ္ လႊင့္တင္ျပသေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္၏ ၀ဗ္ဆိုဒ္ကို (www.irf.net) မွ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္၏ ထူးျခားတစ္ခုမွာ ၉-၁၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ အေရးအခင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္ မွန္သမွ် အေမရိကသို႔သြားေရာက္ရာတြင္ အလြန္ပင္ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ မ်ားစြာေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာ အတြက္မူ အလြန္ပင္ လြယ္ကူျပန္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သူကို ထိုအခ်ိန္တြင္ အင္တာေနရွင္နယ္ အစၥလာမ္စ္ အင္တာနက္ ယူနီဗာစီတီ ေလာက္စ္အင္ဂ်လီစ္ ၿမိ႔ ကေန ဆုေပးပြဲအတြက္ ဖိတ္ေခၚသျဖင့္ သြားျခင္းျဖစ္ သည္။ သူကေျပာသည္မွာ အင္မီဂေရးရွင္း ေအာ္ဖိစာမ်ားက သူ႔ကုိေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံေၾကာင္း အလြန္အဆင္ေျပေၾကာင္း ေျပာေလသည္။

အမွန္ေတာ့ သူေျပာသလို လြယ္လြယ္ျဖင့္ သူ႔ကုိ ျပည္၀င္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းေတာ့မဟုတ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ သတင္းစာ တစ္ခုက သူကို အင္တာဗ်ဴးလုပ္သည့္အခါ သိလာရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကို အင္မီဂေရးရွင္း ေအာ္ဖိစာ အေတာ္မ်ားမ်ားက အေတာ့္ကိုပင္ အံ့ၾသခ်ီးမြမ္း သြားပါသည္။ အျဖစ္က သူက မြတ္စ္လင္မ္ ဦးထုပ္ႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ရွသျဖင့္ သူ႔ကုိ အစတြင္ လြယ္လြယ္ျဖင့္ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ သူ႔ကို ေအာ္ဖီစာ အခန္းတြင္ ေခၚလုိက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေမးပါသည္။ ၄င္းေမးခြန္းမ်ားတြင္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ အေရးအခင္းကို ဘယ္လိုျမင္သနည္း ဟုေမးရာ၊ ေဒါက္တာက သူရႈပ္ခ်ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ လူအမ်ားကို စေတးၿပီးလုပ္သည့္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကို မဆို သူ ရႈပ္ခ်ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူ႔ကို ဂ်ီဟာဒ္ အေၾကာင္းေမးရာ၊ သူက ဂ်ီဟာဒ္အေၾကာင္းကို ကုရ္အာန္ ဘုိင္ဘဲလ္၊ ေသာင္ရာသ္၊ ဂီတာ၊ မဟာဘာရာသာ စသည့္ က်မ္းမ်ားျဖင့္ အကိုးအကားမ်ားကို စာမ်က္ကအစ တင္ျပေဆြးေႏြးရာ အင္မီဂေရး ရွင္း ေအာ္ဖီစာမ်ားကုိ အေတာ္ပင္ အံ့ၾသကုန္ၾက၏ အခ်ိန္ ၁ နာရီခန္႔ သူတရားကို သူတို႔နားေထာင္ၿပီး ေနာက္ မွတ္ခ်က္ခ်ရာ သူတို႔က ကမၻာေပၚမွာ လက္ရွိ ဥါဏ္အေကာင္းဆံုး မွတ္သားဥါဏ္ အေကာင္းဆံုးမွာ ဤလူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာဆိုၿပီး လႊတ္ေပးလုိက္ပါသည္။ အျခား အင္မီဂေရးရွင္း ေအာဖီစာ မ်ားကလည္း မိမိတို႔၏ ဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားေမးခြန္းမ်ား ကိုလည္း ေမးျမန္းၾကရာ အားလံုးကလည္း အံ့ၾသ ကုန္ေသည္။ ဤသည္မွာ ေဒါက္တာဇာကိရ္ ႏုိက္အတြက္၄င္း အစၥလာမ္အတြက္၄င္း ဂုဏ္ယူစရာ အေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ကမာၻေပၚတြင္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္၄င္း၊ ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အလြန္နံမည္ႀကီးေသာ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွ အာမဒ္ ဒီဒါသ္ သည္ ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္ကို ဒီဒါဒ္ ပလပ္စ္ ဆုေပးအပ္ရာ အာမဒ္ ဒီဒါသ္က ေဒါက္တာဇာကိရ္ႏုိက္ကို ေျပာသည္မွာ အိုငါ့သား အေမာင္သည္ ၄ ႏွစ္တာအတြင္း ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္သည့္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းကိုလုပ္ျပႏုိင္သည္မွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းၿပီး ငါ့အေနျဖင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းကိုလုပ္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အခ်ိန္ယူခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။
ယခုအခါ ေဒါက္တာဇာကိရ္ႏုိက္သည္ မိမိ၏ အလြန္ထက္ျမက္ေသာ ပညာစြမ္းအားကို အသံုးခ်ရင္း မ်ားစြာေသာ လူသားမ်ားကို အစၥလာမ္အေၾကာင္း ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမာၻေနရာအနံ႔တြင္ အစၥလာမ့္ ယူနီဗာစီတီမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ကို အစၥလာမ္သာသနာအာ ျမန္ျမန္ထက္ထက္မ်က္မ်က္ ရွင္းလင္းတင္ျပႏုိင္မည့္ ထရိန္နင္ မ်ားကို ေပးလွ်က္ ရွိေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။ ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ–.

Posted by A Muslim of Myanmar

Credit :

http://myanmarwind.blogspot.com/2010/10/dr-zakir-naik.html

 

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s