နဗီတမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္းဗ္ (အ)

Prophet Shoa’ib (A.H)

နဗီတမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္းဗ္ (အ) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္းဗ္၏ ဖခင္အမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈရွိသည္။ ေအမာမ္ နဗဝီသခင္က တမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္းဗ္ ၏ ဖခင္ေတာ္အမည္ကို (မီကီးလ္) ဟု လည္းေကာင္း၊ အစ္ဗ္ႏုိအဆီးရ္သခင္က (ဒြိဳင္းအူးန္) ဟု လည္းေကာင္း ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားအဆိုအရ (မီးကီးလ္) ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္းဗ္ (အ) ၏အမည္ရင္းမွာ (ယရွ္ရႈးန္) ျဖစ္ျပီး၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အမည္မွာ (ခတြီဗြလ္အမ္ ဘီယာ ႏွင့္ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္မ်ားအတြင္း “ခြတ္သ္ဘာ” မိန္႔ၾကားသူ) ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ ရွိဳအိုင္းဗ္ သည္ တမန္ေတာ္ လူးသ္၏ေျမး ေတာ္စပ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္း၏ မိခင္သည္ တမန္ေတာ္လူးသ္၏ သမီးပင္ျဖစ္သည္။ မိခင္အမည္မွာ မကီးလ္ ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္းဗ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္မူစာ (အ) ၏ေယာကၡထီးေတာ္လည္းျဖစ္သည္။ သမီးေတာ္ “စဖူရာ” သခင္မသည္ တမန္ေတာ္မူစာ၏ ဇနီးျဖစ္ခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္းဗ္ (အ) သည္စြလားသ္ မ်ားစြာ ဝတ္ျပဳသူျဖစ္သည္။ အုပ္စု ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ “မဒ္ယန္” ေဒသရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ “အိုင္ကာဟ္” ေဒသရွိ အမ်ိဳးသားမ်ား ဖက္သို႔ နဗီအျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္း ခံရေလသည္။ “မဒ္ယန္” ႏွင့္ “အိုင္ကာဟ္” ေဒသရွိအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရး ေခ်ာင္ လည္ၾကေသာ္လည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို မသိတတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ ပစၥည္းမ်ားခ်ိန္တြယ္သည့္အခါ လိမ္လည္လွည့္စားမႈမ်ား ျပဳၾကသည္။ ဝယ္ယူသူအား ပစၥည္းကို အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့၍ ေပးၾကသည္။ ဤသို႔မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ အီမာန္သက္ဝင္ ယံုၾကည္ရန္ တမန္ေတာ္ရွိအုိင္းဗ္ (အ) က အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျဖာင့္ဖ်ေျပာ ဆိုၾကေသာ္လည္း ၄င္းအက်င့္ဆိုးမ်ား မစြန္႔လႊတ္သည့္ အျပင္ ျပုျမဲ သာျပဳၾကေလသည္။ တမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္းဗ္ (အ) ၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈကို လက္ခံျခင္းမရွိၾကသည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ၄င္းအမ်ိဳးအႏြယ္အေပၚသို႔ အဇားဗ္အျပစ္ဒဏ္ ခ်ေတာ္မူသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေလပူမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခတ္ေစျပီး၊ ၄င္းေလပူျဖင့္ပင္ ထိုအမ်ိဳးအႏြယ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ေလာင္ကၽြမ္းပ်က္စီးေစခဲ့သည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ “အာဇားဗ္” အျပစ္ဒဏ္ခ်ျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ တမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္းဗ္ (အ) သည္ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္သူမ်ားအား ေခၚေဆာင္ကာ၊ မကၠာျမိဳ႕ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ၾကေလ သည္။ တမန္ေတာ္ရွိုဳအိုင္းဗ္၏ မ်က္လံုးွႏွစ္လံုးမွာလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ေလ သည္။ တမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္း (အ) သည္ သက္ေတာ္(၁၄၀) ႏွစ္တြင္ မကၠာျမိဳ႕တြင္ပင္ ကြယ္လြန္ေတာ္မူေလသည္။

Posted by A Muslim of Myanmar

Credit :

http://myanmarwind.blogspot.com/2011/01/prophet-shoaib-ah.html

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in တမန္ေတာ္က႑. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s