နဗီတမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစြလာမ္)

Prophet Swaleh (PBUH)

နဗီတမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစြလာမ္) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ဖခင္အမည္မွာ အဗီးဒ္ဟုေခၚပါသည္။ တမန္ေတာ္၏ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သာသနာ႔သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအၾကား အကြဲအလြဲရွိပါသည္။

တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ခႏၷာကိုယ္အေရာင္အဆင္းမွာ အျဖဴေပၚ အနီေရာင္သမ္းသည္။ ဦးေခါင္းရွိဆံပင္မ်ားမွာ ေျဖာင့္တန္းစြာရွိ၏။ ဖိနပ္စီးျခင္း မျပဳဘဲ သြားေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွအပ အျခားမည္သည့္ေနရာမွ စခန္းခ်ေန ထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။

တမန္ေတာ္ဟူးဒ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) အၾကာတြင္ နဗီအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး စမူးဒ္အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔အား “ဒါအ္ဝါ” လမ္းမွန္ တရားဖိတ္ေခၚ မႈျပဳရန္ နဗီအျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံရေလသည္။

ထိုအခ်ိန္အခါက စမူးဒ္အမ်ိဳးအႏြယ္တို႕သည္ “ေဟဂ်ာဇ္” ေဆာ္ဒီအာေရဗ်” ႏွင့္ (ရွားမ္) (ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ) အၾကား (၁၈) မိုင္ပတ္ဝန္းက်င္အထိ က်ယ္ျပန္႔လွ်က္ရွိေသာ (ဝါဒီအတ္လ္ကိုရာ) အမည္ရွိ နယ္ေျမေဒသတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾက၏။ စမူးဒ္မ်ိဳးႏြယ္တို႔သည္ သံျဖင့္ ရုတ္တုတစ္ခုျပဳလုပ္ထားကာ ၄င္းရုပ္တုအား “စဂ်္ဒါ” ဦးခ်ေလ့ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းရုပ္ထုအား မိမိတို႔၏ ခဝပ္ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာအရွင္အျဖစ္ မွတ္ယူလ်က္ရွိခဲ့ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) သည္ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားအား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္ၾကရန္ “ဒါအ္ဝါ” ေပးဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဖိတ္ေခၚမႈကို လက္မခံခဲ့ၾကေခ်။

စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အား “အသင္သည္ အမွန္တကယ္ နဗီျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဤမာေက်ာေသာ ေက်ာက္ေဆာင္အတြင္းမွ ဇီးရွိေသာ ကုလားအုပ္မ တစ္ေကာင္ထုတ္ေပးျပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေရွ႕ ေမွာက္၌ပင္ သားေမြးျပ ရမည္” ဟု ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ ခ်က္ျခင္းပင္ အရွင့္ထံ စဂ်္ဒါဦးခ်ကာ ဒိုအာဆုပန္ခဲ့ေလသည္။ ထုိအခါ စမူးဒ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လမ္းၫႊန္ျပခဲ့ေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးသည္ မိမိတည္ေနရာတြင္လႈပ္လ်က္ အက္ကြဲ လာျပီး၊ ၄င္းအတြင္းမွ ကုလားအုပ္မတစ္ေကာင္ ေပၚထြက္လာကာ၊ စမူးဒ္ေခါင္းေဆာင္တို႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဒူးေထာက္ထိုင္ခ်ကာ သားဖြားျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စားက်က္ကြင္းရွိရာ ကြင္းျပသို႔ ေလွ်ာက္သြားေလသည္။ ေမြးကင္းစ ကုလားအုပ္ ကေလးမွာလည္း ေနာက္မွ လုိက္ပါသြားခဲ့ေလသည္။

ထိုအခ်င္းအရာကို ျမင္ေတြ႕ၾကရေသာ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အလြန္အံ့အားသင့္ခဲ့ ၾကျပီး အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ေန႔ႏွင့္ တစ္ညတာ၌ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူတို႔ အီမာန္လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ေန႔ မိုးလင္းလာသည့္အခါ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္ျခင္းကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဤတစ္ၾကိမ္၌ “စမူးဒ္” အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ျငင္းဆန္မႈသည္ ပို၍ဆိုးရြားလာခဲ့၏။ ထိုအခါတမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) က စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားအား “အသင္တို႔သည္ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ၾကသည္။ သို႔ရွိရာ အသင္တို႔သည္ အရွင္ျမတ္၏ ကုလားအုပ္မအား ဖ်က္ဆီးေႏွာက္ယွက္ျခင္း မျပဳၾကေလႏွင့္။ ထိုကုလားအုပ္မအား ကမာၻေျမေပၚတြင္ သြားလာလႈပ္ရွား ေနထိုင္စားေသာက္ရန္ လႊတ္ထား ၾကေလကုန္” ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ မိမိ၏အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) တိုင္တိုင္ ေနထိုင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကုလားအုပ္မႏွင့္ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ကၽြဲႏြားတိရစာၦန္မ်ားအတြက္ ေရကန္မွ ေရေသာက္သံုးရန္ အလွည့္က်စနစ္ကို သီးျခားသတ္မွတ္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြင္းမွ ဆိုးသြမ္းသူ (၉) ဦးတို႔သည္ အလႅာဟ္၏ ကုလားအုပ္မအား သတ္ျဖတ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ “ ကဒါရ္ (အေဖ) ဆာလစ္ဖ္” အမည္ရွိသူယုတ္မာသည္ ရဗီအြတ္လ္စာနီ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ကုလားအုပ္မအား လည္လွီးသတ္ျဖတ္ျပီး၊ အသားကို ေၾကာ္၍စားၾကေလသည္။

ကုလားအုပ္မ၏ သားငယ္သည္ ၄င္းမိခင္အား လည္လွီးသတ္ျဖတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေလရာ ထိုေနရာမွ လွည့္၍ထြက္ေျပးသြားကာ ေတာင္တစ္ေတာင္၏ ထိပ္ေပၚသို႔တက္သြားေလသည္။ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ကုလားအုပ္မ၏ သားကို ဖမ္းဆီးရန္ လုိက္လာခဲ့ၾကသည္။ ကုလားအုပ္ငယ္ရွိေသာ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ တက္သြား ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုသတင္းကို တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလုိင္ဟိဟစၥလာမ္) သိရွိေလရာ အခ်င္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ကုလားအုပ္မအား သတ္ျဖတ္ထားျခင္းႏွင့္ ကုလားအုပ္မ၏ သားငယ္မွာ ေတာင္ထိပ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ခုိလႈံ ေနျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ လြန္စြာ ပူေဆြးဝမ္းနည္းမိခဲ့သည္။ ကုလားအုပ္မ၏ သားငယ္သည္လည္း တမန္ေတာ္ဆြာေလ႔ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အားျမင္ျပီး ေအာ္ဟစ္ညည္းျငဴကာ မ်က္လံုးမ်ားမွ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်သည္အထိ ငိုေၾကြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သံုးၾကိမ္သံုးခါ အသံျပဳဟစ္ေအာ္ခဲ့သည္။

ထိုအခါ ကုလားအုပ္သားငယ္ရပ္ေနေသာ ေက်ာက္ေဆာင္ၾကီးသည္ တစ္မဟုတ္ခ်င္း အက္ကြဲကာ ထိုကုလားအုပ္သားငယ္အား ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ အီမာန္သက္ဝင္ ယံုၾကည္သူေလးေထာင္ (၄၀၀၀) အားမိမိႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္၍ မကၠာေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဖက္သို႔ ခရီးႏွင္ခဲ့ေလသည္။ က်န္ရစ္ေနခဲ့ေသာ အမိန္႔ဖီဆန္သူ စမူးဒ္ အမိ်ဳးသားမ်ားကို “အသင္တို႔ အဖို႔သံုးရက္တာအခ်ိန္ကာလအတြင္း အာဇားဗ္ အျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္မည္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေလသည္။ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း ၾကာသပေတးေန႔တြင္ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားသည္ ဝါထိန္သြားခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔ေသာၾကာေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ မ်က္ႏွာျပင္ မ်ားသည္ ေသြးမ်ားလိမ္းက်ံထားသကဲ့သို႔ နီရဲသြားခဲ့သည္။ တတိယစေနေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ မ်ာက္ႏွာျပင္မ်ား မဲနက္သြားခဲ့ေလသည္။ ထိုစေနေန႔၌ပင္ ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗရာအီးလ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) ၏ အလြန္ျပင္းထန္၍ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားစရာ ေကာင္းေသာ ေအာ္ဟစ္သံၾကီးေၾကာင့္ စမူးဒ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အသဲမ်ား ကြဲအက္သြားကာ လူၾကီးလူငယ္တစ္ဦး မက်န္ ေသေၾကပ်က္စီးသြားခဲ့ၾကေလသည္။ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ (၂၈၀) အရြယ္တြင္ မကၠာေရႊျမိဳ႕ေတာ္၌ ကြယ္လြန္ေတာ္မူခဲ့ျပီး (ဟဂ်္ေရအဆ္ဝဒ္) အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌ ျမွဳပ္ႏွံေတာ္မူျခင္းခံရေလသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာသမိုင္းပညာရွင္မ်ားက တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အလုိင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ (၅၈) ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္ဟု ဆိုၾကေလသည္။

Posted by A Muslim of Myanmar

Credit :

http://myanmarwind.blogspot.com/2011/01/blog-post_5515.html

 

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s