နဗီတမန္ေတာအီဗရာဟီးမ္ “ခလီလြလႅာဟ္” (အလိုင္ဟိစၥလာမ္)

Prophet Ibrahim (A)

နဗီတမန္ေတာအီဗရာဟီးမ္ “ခလီလြလႅာဟ္” (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ ဖခင္အမည္မွာ အာဇရ္ဟုေခၚပါသည္။ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္အာဒမ္ (အ) ဖန္ဆင္းျခင္းခံရျပီး ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ (၂၀၀၀) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။

ဖြားျမင္ျခင္း
နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္အီဆာ (အ) မဖြားျမင္မီ သကၠရာဇ္ ႏွစ္ေထာင့္တစ္ရာေျခာက္ဆယ္(၂၁၆၀) ခုႏွစ္တြင္ ဖရားသ္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း၌ တည္ရွိေသာ ေရွးေဟာင္းက်သည့္ “အြတ္ရ္” အမည္ရွိျမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ ခဲ့ေတာ္မူသည္။ ထိုနယ္ေျမေဒသကို ေရွးေဟာင္း ေခတ္တြင္ “ဘာဘိလ္” ႏုိင္ငံဟု ေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိေခတ္တြင္မူ အီရတ္ႏိုင္ငံဟုေခၚ ဆိုၾကသည္။

နမရူးဒ္ဘုရင္ႏွင့္ ၄င္း၏အိပ္မက္
ထိုအခ်ိန္အခါက ဘာလိလ္ႏိုင္ငံကို နမရူးဒ္ မည္ေသာ ဘုရင္ဆိုးၾကီးက အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ေလသည္။ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ဖခင္သည္ နမရူးဒ္ ဘုရင္၏ နန္းေတာ္၌ အရာရွိၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ေလသည္။ ဘုရင္ၾကီးသည္ ညတစ္ည၌ အိပ္မက္တစ္ခုကို ျမင္မက္ခဲ့သည္။

၄င္းအိပ္မက္၏သေဘာကို နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ဤႏွစ္တြင္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံ၌ ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးဖြားျမင္လိမ့္မည္။ ၄င္းကေလးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘုရင္းၾကီး၏ သိကၡာ ေတာ္မ်ားစြာ က်ဆင္းလိမ့္မည္။ သို႔ရွိရာ ဘုရင္ၾကီးက ဤႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုး ေန႔ရက္အထိ ဖြားျမင္မည့္သားေယာက်္ားေလး မ်ားအား သတ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္္ ေလသည္။ ထို႔ျပင္မည္သည့္ခင္ပြန္းသည္မွ မိမိတို႔၏ ဇနီးသည္မ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေပါင္းသင္းျခင္း မျပဳရဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္ေလသည္။

ဖခင္အာဇရ္
တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ ဖခင္ အာဇရ္မွာ နမရူးဒ္ ဘုရင္၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈေသာ လူယံုေတာ္ၾကီး တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ရွိရာ နမရူးဒ္ ဘုရင္၏ ေၾကျငာခ်က္အတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ဤတစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး မိမိဇနီးၾကင္ယာထံ သြားေရာက္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ေန႔သ၌ မိမိအလုပ္ကိစၥတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိအိမ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ မိမိဇနီးၾကင္ယာအားျမင္ေတြ႕ကာ လူ႔ဘဝကို မလြန္ဆန္႔ႏိုင္၍ ေပါင္းသင္းမႈျပဳလိုက္ေလသည္။ ထိုေန႔မွစ၍ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ သေႏၶတည္ခဲ့ေလသည္။ ဖခင္အာဇရ္မွာ သားေယာက်္ားေလးဖြားျမင္လာပါက ၄င္းအားသတ္ျဖတ္မည္ဟု အခိုင္အမာ ရည္ရြယ္ ထားခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ဖြားျမင္ေတာ္ မူခဲ့သည့္ အခ်ိန္၌ ဖခင္ၾကီး အာဇရ္သည္ ခရီးလြန္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္ၾကီးမွာ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) အား အလံုပိတ္ထားေသာ အခန္းတစ္ခန္း၌ ဝွက္ထားေလသည္။ ဖခင္ၾကီး အာဇရ္ခရီးမွျပန္ေရာက္လာျပီး ကေလးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေလရာ ၄င္းဇနီးမွ ကေလး အေသသာဖြားျမင္ခဲ့သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ေလသည္။

မိခင္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈ
မိခင္ၾကီးမွာ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) အား လွ်ိဳ႕ ဝွက္စြာ ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ခဲ့ေလသည္။ တစတစႏွင့္ ၾကီးျပင္းလာျပီး တမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ) မွာ အသိစိတ္ဓာတ္ ရလာခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ အြမၼဒ္မ်ား
တမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ အြမၼဒ္မ်ားသည္ ေန၊ လ ႏွင့္ ၾကယ္တာရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ခဝပ္ကိုးကြယ္ရာမ်ားအျဖစ္ ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ အရွင္ ငါးေထာင္ (၅၀၀၀) ခန္႔ကို သတ္မွတ္ထားခဲ့ေလသည္။ ၄င္းတို႔ အနက္ ေနႏွင့္လတို႔မွာ အၾကီးဆံုးခဝပ္ကိုးကြယ္ရာမ်ားဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ အသိဏ္ပြင့္လာေသာအသိညာဏ္ပြင့္လာေသာ အရြယ္သို႔ေရာက္ရွိေလရာ ဖခင္ၾကီး အာဇရ္မွာလည္း သားေတာ္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသျဖင့္ မည္သို႔မွ ဒုကၡမေပးရက္ခဲ့ေပ။

တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ျမင့္ျမတ္ေသာ အေတြးအေခၚ
တမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ အလံုပိတ္ထားေသာ အခန္းတြင္းမွ အျပင္သို႔ ထြက္ခဲ့ရာ စႀကၤာဝဠာအတြင္းရွိ အရာခပ္းသိမ္းကို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူျပီး ဤအရာခပ္သိမ္းအားဖန္ဆင္းေသာအရွင္တစ္းပါး မုခ်ဧကန္ရွိလိမ့္မည္ဟု ေတြးေခၚ မႈရရွိခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ အြမၼဒ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေန၊ လ၊ နကၡတ္တာရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရွိရာ ၄င္းတို႔သည္ အဖန္ဆင္းခံအရာဝတၳဳမ်ားမွ ငါးေထာင္ခန္႔ေသာ အရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္း ခံထိုက္သည္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားခဲ့၏။ ထိုအရာမ်ားအနက္ ေနႏွင့္ လတို႔သည္ အၾကီးဆံုးေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ မိမိအြမၼဒ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မွားယြင္းေသာ သာသနာကို စိတ္ပါဝင္စားျခင္း မရွိေပ။

တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ မိုးေကာင္းကင္အထက္တြင္ လင္းဝင္းေတာက္ပေသာ လကို ေတြ႕ျမင္သည္။ ထို႕ေနာက္ လ၏ လင္းဝင္းမႈမွာ ေမွးမွိန္သြားခဲ့သည္။ ဤနည္းပင္ ၾကယ္တာရာမ်ား ေတာက္ပေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေတာ္မူသည္။ တဖန္ေနမင္းၾကီး ထြက္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေနာက္ ညအခ်ိန္တြင္ ေနမင္းၾကီးသည အေမွာင္ထု၌ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ထိုအခ်င္းအရာမ်ားအေပၚ စဥ္းစားေတြးေတာ ၾကံစည္ၾကည့္သည့္ အခါတြင္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) အဖို႔ ရရွိလာသည့္ အေျဖမွာကား ဤျမင္ေတြ႕ ေနရေသာ အရာခပ္သိမ္းတို႔တြင္ အတက္ႏွင့္ အက်ဟူေသာ ဥပေဒ၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈသည ရစ္ပတ္လွ်က္ ရွိေနသျဖင့္ ၄င့္တို႔သည္ ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ အရာမ်ား မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ခဝပ္ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ အရွင္ဟူသည္ အတက္အက်ဟူေသာ နယ္နမိတ္ေဘာင္ခတ္မႈ မွ လြတ္ကင္းေနရသည့္ အရွင္သာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။

နမရူးဒ္မင္းဆိုး
တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ)၏ ေခတ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဘုရင္မွာ နမရူးဒ္ အမည္ရွိေသာမင္းဆိုးျဖစ္ခဲ့၏။ ၄င္းသည္ ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ အရွင္ကဲ့သို႔ မင္းလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ နမရူးဒ္သည္ ျပည္သူလူထုအားႏွလံုးသြင္းထားသည့္ စကားမွာ ၄င္းသည္ ႏိုင္ငံအားအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ အရွင္ကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ေနမင္းၾကီးသည္ အၾကီးဆံုးကိုးကြယ္ရာျဖစ္သကဲ့သို႔ ၄င္းနမရူးဒ္ အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ ေနမင္း၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိေပးခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ အျပင္းထန္ဆံုး စြန္႔စားမႈမ်ား
(၁) တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ နမရူးဒ္ဘုရင္ႏွင့္ ၄င္းက သတ္မွတ္ထားေသာ ခဝပ္ကိုးကြယ္ရာအရာမ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့သည့္အျပင္ တစ္ပါးတည္ေသာ အရွင္ဖက္သို႔ မိမိ အြမၼဒ္အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့ေလသည္။ ၄င္းဖိတ္ေခၚ မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ နမရူးဒ္ မင္းဆိုးၾကီးသည္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) အား မီးတြင္းသို႔ ပစ္ခ်၍ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) အား မီးေဘးအႏၱရာယ္မွ ကယ္တင္ေတာ္မူေလသည္။ ဤသည္ စစ္မွန္ေသာ သာသနာေတာ္အတြက္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ) က မိမိအသက္ကို အသံုးခ်ခဲ့ေသာ ၾကီးမားသည့္ စြန္႔စားမႈ ျဖစ္ေလသည္။

(၂) တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ မီးေဘး အႏၱရာယ္မွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိခဲျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း အြမၼဒ္အမ်ိဳးသား/အမိ်ဳးသမီးမ်ားအား တစ္ပါးတည္းေသာ အရွင္ဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚျမဲဖိတ္ေခၚေလသည္။ ထိုအခါ နမရူးဒ္ဘုရင္ႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) အား တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္လိုက္ၾက ေလသည္။ ထိုသို႔ႏွင္ထုတ္ရာတြင္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ႏွင့္အတူ ၾကင္ယာေတာ္ ဘီဘီဆာရာဟ္သခင္မႏွင့္ တူေတာ္တမန္ေတာ္လူးသ္ (အ) တို႔လည္း လုိက္ပါခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ ေမြးရပ္ဌာေနစြန္႔ခြာမႈသည္ စစ္မွန္ေသာ သာသနာေတာ္အတြက္ စြန္႔စားမႈၾကီးျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

(၃) တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) တို႔အဖြဲ႕သည္ အေျခအေနမဲ့စြာျဖင့္ ဖရားသ္ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးစြာပထမ “ဟာရာန္း” မည္ေသာ အရပ္ေဒသသို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ “ပင္လယ္နီ” ၏ ကမ္းေျခေဒသမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ၊ ပါလက္စတိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းႏုိင္ငံခ်မ္းသာေသာ ဘဝသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ဟူေသာ အသံကို အဖန္ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျပန္သည္။ ဤသည္ကား ခဝပ္ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အတြက္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို အသံုးခ်ခဲ့သည္ တတိယ စြန္႔စားမႈၾကီးျဖစ္ေလသည္။

(၄) တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္မိမိေနရပ္ျဖစ္ေသာ အီရတ္ ႏုိင္ငံမွ သက္ေတာ္ခုႏွစ္ဆယ့္ငါး (၇၅) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ထြက္ခြာခဲ့ေလသည္။ (၁၀) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ခရီးသည္ဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ျပီး သက္ေတာ္ရွစ္ဆယ္ေျခာက္ (၈၆) ႏွစ္အရြယ္တြင္ သားေတာ္ တမန္ေတာ္ အစၥမာအီးလ္ (အ) အားဖြားျမင္ခဲ့သည္။

အစၥမာအီးလ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ (စမီအြလႅာဟ္) (သို႔မဟုတ္) အလႅာဟ္အရွင့္အမိန္႔ကို ၾကားနာသူဟု ရပါသည္။ ထိုသို႔အသက္ၾကီးမွ ရရွိခဲ့ေသာ သားေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) အား တမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ) က အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခဲ့သည္။ ထိုအခါ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ ျပင္းထန္ေသာ ဆန္းစစ္မႈကို တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ ခံခဲ့ရျပန္ေလသည္။

သားေတာ္အစၥမာအီးလ္ႏွင့္ ဇနီးဟာေဂ်ရာဟ္သခင္မအား လူသူကင္းေဝး၍ အစာေရစာ လံုးဝမရွိေသာ မကၠာျမိဳ႕ေတာ္သို႔ စြန္႔လႊတ္ရန္ အမိန္႔ေတာ္က်ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ သားေတာ္တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) သက္ေတာ္တစ္ဆယ့္သံုး (၁၃) ႏွစ္ အရြယ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) အား အျပင္းထန္ဆံုး ဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္ကို ျပဳေတာ္မူခဲ့ျပန္သည္။ ၄င္းမွာ အသင္သည္ မိမိ၏ သားေတာ္ အစၥမာအီးလ္အား ငါအရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈရယုူရန္အလို႕ငွာ ဇဗာဟ္(လည္လွီးျခင္း) ျပဳရန္ အမိန္႔ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ သားေတာ္အား ကုရ္ဘာနီျပဳလုပ္ရမည့္ စြန္႔စားမႈတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။

ကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္အား ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း
ကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္အား ဦးစြာပထမတမန္ေတာ္အာဒမ္ (အ) က အနီေရာင္ပတၱျမားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္ (အ) ၏ ဘဒ္ဒိုအာေၾကာင့္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ေလျပင္းမုန္တိုင္း တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္အရ ဗိုင္တြလႅာေက်ာင္းေတာ္အား မိုးေကာင္းကင္အထက္သို႔ ေကာင္းကင္တမန္ ဖေရရွ္တာမ်ားက သယ္ယူခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္အရ သားေတာ္ အစၥမာအီးလ္ (အ) ၏ အကူအညီျဖင့္ ကာ့အ္ဗာေက်ာင္းေတာ္အား ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။

ဝဖားသ္ကြယ္လြန္ျခင္း
တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) သည္ ဒြႏၷီယာေလာကတြင္ တစ္ရာ့ခုႏွစ္ဆယ့္ငါး (၁၇၅) ႏွစ္ သက္ေတာ္ ထင္ရွားေနထိုင္ေတာ္မူခဲ့ျပီး ဝဖားသ္ျပဳ အရွင့္အမိန္႔ကို ခံယူေလသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မွ ထြန္းကားခဲ့သည့္ တစ္ဦးတည္ေသာ တမန္ေတာ္မိုဟမၼဒ္သခင္ (စြ) ၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ စြန္႔စားမႈၾကီးေလးရပ္သည္ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ ျမင္ရေပမည္။ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္အတြက္ က်ိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ ဆြဟာဗာသာဝကၾကီးမ်ား၏ သက္တမ္းေလွ်ာက္၌လည္း ၄င္းစြန္႔စားမႈမ်ားကို ေတြ႕ဆြဟာဗာသာဝကၾကီးမ်ား၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌လည္း ၄င္းစြန္႔စားမႈမ်ားကို ေတြ႕ရေပမည္။ သို႔ရွိရာ သာသနာေတာ္အတြက္ၾကိဳးပမ္းရန္ တာဝန္ရွိေသာ အြမၼဒ္ေနာက္လိုက္သား/သူမ်ားသည္လည္း ၄င္းစြန္႔စားမႈၾကီးေလးရပ္သည္ အေရးၾကီး လွေပသည္။

Posted by A Muslim of Myanmar

Credit :

http://myanmarwind.blogspot.com/2011/02/prophet-ibrahim.html

 

 

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s