ဒအ္၀ဟ္ အင္ျမန္မာ အပုိင္း (၄)

Da’wah in Myanmar (4) Establishing Salat

ဒအ္၀ဟ္ အင္ျမန္မာ အပုိင္း (၄)
ဆြလာသ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သင္ယူ သင္ေပးျခင္း

ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းတြင္ ကလိမာ၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးပါသလို ကလိမာ၏ လိုအပ္ခ်က္ အေပၚ တြင္ ပထမဦးဆံုး တာ၀န္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္ တို႔အေပၚတြင္ ဆြလာသ္ ဟူေသာ တာ၀န္သည္ မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ က်ေရာက္လာပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္မွတ္ျပဒါန္းသည္ ဥပေဒအေၾကာင္း တရားအေပါင္းတို႔သည္ ဆြလာသ္ ဟူသည္ အလြန္အေရးႀကီး အမိန္႔ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဟုိဇုိင္ဇာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မည္သည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕သည္ျဖစ္ေစ ပထမဦးဆံုး လုပ္သည့္အလုပ္မွာ ဆြလာသ္ ဖတ္ကာ အလႅာဟ္ထံေတာ္မွ အကူအညီေတာင္းခံေလ့ရွိပါသည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္ထံေတာ္မွ ဆြလာသ္ ဖတ္ရင္းျဖင့္ ၄င္း ဆြဘရ္ ျပဳလုပ္ရင္းျဖင့္၄င္း အကူအညီေတာင္းခံၾကေလာ့ ဟု၍ပါသျဖင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ အခက္အခဲျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ ဆြလာသ္ဖတ္ကာ အကူအညီေတာင္းခံၾကျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေနာက္လုိက္မ်ား၊ သားသမီးးမ်ားကို ဆြလာသ္ တည္ေဆာက္ၾကရန္ အမိန္႔ေပးၾကေလာ့၊ သူတို႔အား ဆြလာသ္ကို မွန္မွန္ တည္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကေပေလာ့။ ဆြလာသ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သိထားသင့္သည္။

၁။ ဆြလာသ္ဟူသည္ အိဗါဒသ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ရြတ္ဖတ္စရာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါ၀င္သည္။
၂။ ဆြလာသ္ဟူေသာ တာ၀န္သည္ အမိန္႔ေတာ္မွန္သမွ်တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္သည္။
၃။ ဆြလာသ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိရာဂ်္ ခရီးလက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။
၄။ ဦးစြာ အႀကိမ္ ၅၀ ဖတ္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္း ၅ ႀကိမ္သာ ဖတ္ရန္တာ၀န္ျဖစ္သည္။
၅။ ကိယာမသ္ေန႔တြင္လည္း ပထမဦးဆံုး ေမးခံရမည့္ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။
၆။ စင္စစ္ ဆြလာသ္သည္သာ အစၥလာမ္သာသနာ၏ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။
၇။ ဆြလာသ္သည္သာ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္၏ ေသာ့ျဖစ္ပါသည္။
၈။ အစၥလာမ္သာ သနာတြင္ ဆြလာသ္သည္ ခႏၶာကုိယ္တြင္ ဦးေခါင္း သ႑န္ အလားပင္ျဖစ္ပါသည္။
၉။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ ေနာက္ဆံုးသတိေပးစကားသည္ “ဆြလာသ္ ဆြလာသ္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။
၁၀။ ဆြလာသ္ကုိ အိမ္တြင္ေနေစ၊ ခရီးထြက္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ေၾကာက္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဖတ္ရမည္။
၁၁။ ဆြလာသ္ကို ျငင္းဆန္သူသည္ မဖတ္ရြတ္သူသည္ ကာဖိရ္ ျဖစ္သည္။
၁၂။ ကာဖိရ္ႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ တို႔၏ ျခားနားမႈသည္ ဆြလာသ္ပင္ျဖစ္သည္။
၁၃။ မည္သူမဆို ဆြလာသ္ကို ဖတ္ရြတ္အံ့၊ ၄င္းဆြလာသ္သည္ ၄င္းအတြက္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ အလင္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္သို႔ လမ္းျပေခၚေဆာင္သြားေပမည္။
၁၄။ ခေလး၊ ဦးေႏွာက္မေကာင္းသူအတြက္ ဆြလာသ္ဖတ္ျခင္းသည္ ကင္းလြတ္သည္။
၁၅။ ခေလး အသက္ ၇ ႏွစ္တြင္ ဆြလာသ္ဖတ္ရန္ လမ္းညႊန္ရမည္။ အသက္ ၁၀ ခန္ထိ မဖတ္လွ်င္ ရုိက္ႏွက္ကာ ဖတ္ေစရန္ လမ္းညႊန္ရမည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ သို႔ျဖစ္၍ထုိသုိ႔ေသာ္ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳသူတို႔၌ ႀကီးမားေသာ ပ်က္စိး ျခင္းရွိ၏။ ၁၀၈ း ၄။ ထုိသို႔ေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဆြလာသ္ကိုပင္ ေမ့ေလွ်ာ့ထားၾက၏။ ၁၀၈ း ၅။ ထိုသူ တို႔သည္ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳျခင္း စသည့္ ေကာင္းမႈမ်ားကို ျပစားမႈအျဖစ္ျပဳလုပ္ၾက၏။ ၁၀၈ း ၆။ မည္သူမဆို ဆြလာသ္ကို တည္ေဆာက္ၾကအ့ံ၊ တို႔အျပင္ ျမဲျမဲ တည္ေဆာက္ၾကအံ့၊ သူတို႔အတြက္ ဂ်ႏၷသ္ ဥယ်ဥ္သို႔ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခြင့္သည္ လြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ မြတ္စ္လင္မ္ မွန္လွ်င္ ဆြလာသ္ကို တည္ေဆာက္၇န္ လံုး၀ မေမ့သင့္ေပ။ ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ ျခင္းသည္ အဓိက အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို လမ္းညႊန္မႈျပဳေနသည္ကို သတိျပဳရမည္။ ပထမ အခ်က္သည္၊

၁။ ဆြလာသ္ဖတ္မည့္သူတစ္ဦးသည္ ဦးစြာ အဇာန္ကို ေကာင္းစြာ သိ၇မည္။
၂။ အာဇာန္ေပးလွ်င္ လုိက္ဗုိက္ လုပ္တတ္၇မည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗလီသုိ႔ေရာက္၇မည္။
၃။ အီမာမ္ကို လက္ခံရမည္။
၄။ ဆြလာသ္ ဖတ္မည့္ စီးတန္းတြင္ ၀င္ေရာက္ကာ ညီညာစြာ တန္းစီရမည္။
၅။ အီမာန္ေနာက္တြင္ စလာမ္ကုန္ဆံုးသည့္တုိင္ အတူ ၀တ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အခ်က္ ၅ ခ်က္သည္ ေအာက္ေဖၚျပပါအခ်က္ ၅ ခ်က္ကို သတိေပးေနသည္။

၁။ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ရန္လမ္းညႊန္ျခင္း
၂။ ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းကို လက္ခံျခင္း
၃။ မိမိတို႔အတြင္း တစ္ဦးဦးကို အမီးရ္အျဖစ္ တင္ေျမာက္ျခင္း
၄။ မိမိတို႔အတြင္း ကြာျခားမႈမ်ား၊ အဆင့္အတန္း၊ အေရာင္၊ စသည္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္။
၅။ အမီးရ္၏ အမိန္႔ကို လက္ခံျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္တြင္ သတိျပဳသင့္သည့္ အခ်က္ ေနာက္ထပ္ ၂ ခုပါ၀င္ပါသည္။

၁။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ လမ္းညႊန္သည့္အတုိင္း ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။
၂။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ဆြလာသ္တည္ေဆာက္သည့္အတုိင္း ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။
အထက္ပါအခ်က္ ၂ ခ်က္သည္ ပထမ အခ်က္ လာအိလာဟ အိလႅလႅာဟ္ ကို လမ္းညႊန္ေနၿပီး ဒုတိယ အခ်က္သည္ မုူဟမၼဒြန္ ရစူရြလႅာဟ္ကုိ လမ္းညႊန္ေနပါသည္။

ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ေအာက္ပါ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို အေကာင္းအထည္ေဖၚရန္လိုပါသည္။

၁။ ကိလိမာ လာအိလာဟ အိလႅလႅာဟ္အေပၚ လံုး၀ ယံုၾကည္လာရန္ႀကိဳးပမ္းရမည္။
၂။ ဆြလာသ္အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။
၃။ ဆြလာသ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ပုိမိုနားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။
၄။ ဆြလာသ္ဖတ္တုိင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္၀ယ္ တည္ရွိမႈကို သတိျပဳရမည္။
၅။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈကို သတိထားေနရမည္ျဖစ္သည္။

ဆြလာသ္ဆုိသည္မွာ

မည္သူမဆို ဆြလာသ္ကိုတည္ေဆာက္သည္ဆိုရာတြင္ ဆြလာသ္အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာသိထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ မည္သို႔ျပည့္စံု ျပည့္၀မည္ကိုလည္း သိထားရမည္။

၁။ ဆြလာသ္ ၏ စည္းမ်ဥိးစည္းကမ္းမ်ားကို အစ ေနကာ အဆံုးတုိင္ေအာင္ သိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ဖရဇ္ တာ၀န္မ်ား၊ ၀ါဂ်ိဗ္ တာ၀န္မ်ား၊ စြႏၷသ္တာ၀န္မ်ား၊ မြတ္စ္သဟဗ္ တာ၀န္မ်ားကို လည္းေကာင္းစြာသိထားရမည္။

၂။ အထူးသျဖင့္ ၀ူဇူ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေကာင္းစြာသိထားရမည္။ ၀ူဇူတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဖရဇ္ တာ၀န္ မ်ား၊ ၀ါဂ်ိဗ္ တာ၀န္မ်ား၊ စြႏၷသ္တာ၀န္မ်ား၊ မြတ္စ္သဟဗ္ တာ၀န္မ်ားကို လည္းေကာင္းစြာသိထားရမည္။

၃။ သယမ္မြမ္ လုပ္နည္းကိုလည္းေကာင္း သယမြမ္ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သယမြမ္၏ ဖရဇ္ တာ၀န္ မ်ား၊ ၀ါဂ်ိဗ္ တာ၀န္မ်ား၊ စြႏၷသ္တာ၀န္မ်ား၊ မြတ္စ္သဟဗ္ တာ၀န္မ်ားကို လည္းေကာင္းစြာ သိထားရမည္။

၄။ ေရခ်ဳိးျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း ေကာင္းစြာသိထား၇မည္။ ေရခ်ဳိးျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဖရဇ္ တာ၀န္ မ်ား၊ ၀ါဂ်ိဗ္ တာ၀န္မ်ား၊ စြႏၷသ္တာ၀န္မ်ား၊ မြတ္စ္သဟဗ္ တာ၀န္မ်ားကို လည္းေကာင္းစြာသိထားရမည္။

ဆြလာသ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

ဆြလာသ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ စည္းပူး၍ မကုန္ႏုိင္စရာပင္ျဖစ္သည္။ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၄င္း အေၾကာင္းမ်ားစြာကို တင္ျပထားၿပီး မြတ္စ္လင္မ္ ဆုိသူတုိင္းသည္ ၄င္းအမိန္႔ေတာ္မ်ား အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ကို ေကာင္းစြာ မွတ္သားက်က္မွတ္ထား၇န္အေရးႀကီးပါသည္။

အဗူကသာဒ ဗင္ ရဗီ (ရ) တင္ျပသည္မွာ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေလသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က အိုနဗီတမန္ေတာ္၊ အသင္၏ အြမၼသ္အတြင္းမွ မည္သူမဆို ဆြလာသ္ကို အခ်ိန္မွန္ ဖတ္ရြတ္ၾကသည္ျဖစ္အံ့၊ ထိုသူသည္ ငါအရွင္ကုိယ္တုိင္ ကတတိေပးထားသည့္အတုိင္း သူ႔ကို ဂ်ႏၷသ္ ဥယ်ဥ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္ မဖတ္ရႊြတ္ၾကသူတို႔သည္ မိမိ၏ ဂတိေတာ္တြင္ ပါ၀င္မည္မဟုတ္ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ဆြလာသ္၀တ္ျပဳျခင္းမရွိသူတို႔သည္ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္ေတာ္မွ အပယ္ခံရမည့္သူမ်ားျဖစ္ေပ မည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ မၾကာခဏ မိန္႔ေတာ္မူေလ့ရွိသည္မွာ မိမိ မ်က္လံုးမ်ား၏ ခ်မ္းေျမ့မႈကို မိမိသည္ ဆြလာသ္ အတြင္းေတြ႕ရွိရပါသည္တဲ့။

ေနာက္တစ္ခုက ၀ူဇူျပဳတုိင္း မည္သူမဆို မစ္၀ါက္ တံပူ တုိက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တံပူတုိက္ျခင္း ၀ူဇူျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို နားလည္ထားသင့္သည္။

တံပူစားျခင္းအက်ဳိးငါးျဖာ

၁။ တံပူစားျခင္းသည္ ခံတြင္းကို သန္႔ရွင္းေစကာ ခ်ဳိၿမိန္ေစၿပီး အနံ႕အသက္ကုိလည္း ေပ်ာက္ေစပါသည္။
၂။ တံပူစားျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အတြက္ ေက်နပ္စရာျဖစ္ၿပီး ရႈိင္သြာန္ကို ဒုကၡေရာက္ေစသည္။
၃။ တံပူစားျခင္းသည္ သြားဖံုးမ်ားကို ခုိင္မာေစၿပီး မ်က္စိကုိလည္း ရွင္သန္ေစသည္။
၄။ တံပူစားျခင္းသည္ စြႏၷသ္ ေတာ္ျဖစ္သည္။
၅။ တံပူပံုမွန္စားျခင္းသည္ လာအိလာဟအလႅလႅာဟ္အား ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ဖတ္ခြင့္ရရန္ အခြင့္အေရး ပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္အေရး ႀကီးသည့္အခ်က္သည္ ဆြလာသ္ဖတ္ရာတြင္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္ ဖရာဇ္အဆင့္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔တြင္ အတြင္း ၇ ခ်က္ႏွင့္ အျပင္ဘက္ ၆ ခ်က္တုိ႔ျဖစ္သည္။

အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၆ ခ်က္သည္။

၁။ ဆြလာသ္ဖတ္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ျခင္း
၂။ ဆြလာသ္ဖတ္ရန္ ေနရာ သန္႔ရွင္းျခင္း
၃။ ဆြလာသ္ဖတ္စဥ္ ၀တ္ဆင္သည့္ အ၀တ္အထည္မ်ား၏ သန္႔ရွင္းျခင္း
၄။ မိမိခႏၶာကုိယ္ သန္႔ရွင္းျခင္း (ဂ်နာဘသ္၊ ေရခ်ဳိးရန္တာ၀န္ရွိျခင္း)
၅။ ၀ူဇူရွိျခင္း
၆။ ကိဗ္လာဘက္ မ်က္ႏွာမူျခင္း

အတြင္းဆုိင္ရာ ၇ ခ်က္ရွိသည္။

၁။ နိယသ္ျပဳျခင္း
၂။ သက္ဘီရ္ (သဟ္ရီမဟ္၊ ဟရာမ္) ဖတ္ျခင္း၊ စူရာ ဖါသိဟဟ္ႏွင့္ အျခားစူရာတြျခင္း
၃။ မတ္တပ္ရပ္ျခင္း
၄။ ရုကုအ္ျပဳျခင္း
၅။ စိဂ်္ဒဟ္ျပဳျခင္း
၆။ သရွာဟူဒ္ ဖတ္ျခင္း
၇။ စလာမ္ျပဳျခင္း

စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေရွ႕ေတာ္တြင္ရွိျခင္း

ဆြလာသ္ဖတ္ရာတြင္ ဖတ္သူတုိင္းသတိထာရမည္မွာ ဖတ္ေနစဥ္ မိမိတို႔၏ စိတ္သည္ အဘယ္သို႔ေရာက္ေန သနည္း။ စင္စစ္ ဆြလာသ္ဖတ္နစဥ္ မိမိစိတ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေရာက္ေနရမည္။ စိတ္ကူးကို လုပ္ယူရမည္။ ဆြလာသ္အစမွသည္ အဆံုးတုိင္ေအာင္ ငါသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေရွ႕ေတာ္တြင္ ရပ္ေန သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ငါသည္ မေတြ႕ႏုိင္ေသာ္လည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ငါ့အားျမင္သည္။ ၾကည့္ေနသည္ဟု အစဥ္ ထင္ျမင္ထားကာ ဆြလာသ္ကို ၿပီးဆံုးေအာင္ ဖတ္ႏုိင္ျခင္းသည္ မိမိဆြလာသ္၏ ပုိင္ႏုိင္ျခင္း အဆင့္ကို ေရာက္သည္ဟု သတိထားရမည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈ

အထက္ပါအတုိင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နွစ္သက္မႈကို ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တဆင့္ခ်င္းအလိုက္ ေသခ်ာေစျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏ ႏွစ္သက္မႈကို ပိုမိုေသခ်ာစြာ ရရွိသည့္အေၾကာင္း ေသခ်ာသြာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုေသခ်ာေစျခင္သည္ မိမိ၏ ႀကိဳးပမ္းကာ ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အျခားမည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွ မရွိကာ အလႅာဟ္ အတြက္သာ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုပီျပင္ပုိင္ႏုိင္စြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွာ မိမိ၏ လုပ္ရပ္ အတြင္း မိမိ၏ ခႏၶာႏွင့္ ၀ါဥါည္ ကို လုပ္ရပ္အတြင္း ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ႀကိဳးပမ္းမူ႔၏ ပံုစံသည္ မိမိခင္၏၀မ္းအတြင္း ႀကီးျပင္းဖြံ႕ျဖိဳးေနသာ သားေလာင္းသည္ မည္သို႔ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေနကာ အပူပင္ကင္းကင္းျဖင့္ တည္ရွိေနထုိင္ေနသလုိ မိမိကိုယ္၌သည္လည္း ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ သားေလာင္းအတုိင္း ဆြလာသ္အတြင္း ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေနကာ ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးမိေနျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။ အၾကင္အခ်ိန္တြင္ မိမိိ၏ စိတ္သည္ ထိုသို႔ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေနသည္ကို သတိထားမိလွ်င္ မိမိ၏ ဆြလာသ္သည္ ျပည့္၀ေသာ၊ အႏွစ္သာရျပည့္စံုေသာ ဆြလာသ္ျဖစ္သည္ကို မိမိအေနျဖင့္ နားလည္ထား ရမည္။ ထိုသို႔ျပည့္၀ျပည့္စံုေသာ ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆြလာသ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္သူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈကို ခံစားႏုိင္ကာ သူတို႔ေတာင္းေသာ ဆုမြန္ဒိုအာတို႔သည္လည္း ျပည့္၀ ကာ ကဗူလ္ျပဳႏုိင္ေခ်မွာ ေသခ်ာသြားပါသည္။

ဆြလာသ္အမ်ဳိးအစားမ်ား၊

ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်ိန္ႏွင့္ အရည္အတြက္မ်ားသည္ ဟနဖီတို႔အတြက္ျဖစ္သည္။

၁။ ဖရာဇ္
၂။ ၀ါဂ်ိဗ္
၃။ စြႏၷသ္ မုအကၠိဒဟ္
၄။ န၀ါဖိလ္

၁။ ဖဂ်ရ္ဆြလာသ္ကို ေနမထြက္ခင္ဖတ္ရန္ ဖရဇ္ ၂ ရကအသ္ စြႏၷသ္ ၂ ရကအသ္ ရွိသည္။
၂။ ဇူဟုရ္ကို မြန္းလႊဲခ်ိန္ စြႏၷသ္ ၄၊ ဖရဇ္ ၄၊ စြႏၷသ္ ၂၊ နဖိလ္ ၂၊ အသီးသီးဖတ္ရမည္။
၃။ အဆြာရ္ကုိ ညေနေစာင္းတြင္ စြႏၷသ္ ၄၊ ဖရဇ္ ၄၊ ရကအသ္ အသီးသီး ဖတ္ရမည္။
၄။ မဂ္ရိဗ္ကုိ ေန၀င္ခ်ိန္ ဖရဇ္ ၃၊ စြႏၷသ္ ၂၊ နဖိလ္ ၂၊ ဖတ္ရမည္။
၅။ အိရွာကုိ ေန၀င္ၿပီးခ်ိန္ စြႏၷသ္ ၄၊ ဖရဇ္ ၄၊ စြႏၷသ္ ၂၊ ၀ိသိရ္ ၃၊ နဖိလ္ ၂၊ ရကအသ္ အသီးသီးဖတ္ရမည္။
၆။ ဂၽြမၼဟ္ကို မြန္းလႊဲခ်ိန္ စြႏၷသ္ ၄၊ ဖရဇ္ ၂၊ စြႏၷသ္ ၄၊ စြႏၷသ္ ၂၊ နဖိလ္ ၂၊ ရကအသ္ အသီးသိး ဖတ္ရမည္။
၇။ အိးဒ္ကုိ ေနထြက္ၿပီးခ်ိန္ ၂ ရကအသ္ ဖတ္ရမည္။
၈။ အိရွိရာက္ကို ေနထြက္ၿပီးခ်ိန္ ၂၊ ၂ နဖိလ္ ရကအသ္ အသီးသိး ဖတ္ရမည္။
၉။ က်ားရွ္ကုိ ေနက်ခ်ိန္ နဖိလ္ ၄ ရကအသ္ အသီးသိး ဖတ္ရမည္။
၁၀။ အ၀္၀ါဘီးန္ကို မဂ္ရိဗ္အခ်ိန္ နဖိလ္ ၂၊၂၊၂၊ စုစုေပါင္း ၆ ရကအသ္ အသီးသိး ဖတ္ရမည္။
၁၁။ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ကုိ ညေႏွာင္းပုိင္း နဖိလ္ ၂၊၂၊၂၊ ၂၊ ၂၊ ၂၊ စုစုေပါင္း ၁၂ ရကအသ္ အသီးသိး ဖတ္ရမည္။
၁၂။ သစ္ဘီဟ္ကုိ အခ်ိန္မေရြး နဖိလ္ ၄ ရကအသ္ အသီးသိး ဖတ္ရမည္။ ၄

ရွာဖအိ မဇ္ဟဗ္၀င္တို႔အတြက္သည္ ဆြလာသ္ တည္ေဆာက္သည့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ဖရဇ္ တာ၀န္ကုိ ၀ါဂ်ိဗ္ ဟုသာ ေခၚေ၀ၚၾကၿပီး က်န္ ဆြလာသ္မ်ားကို နဖိလ္ သို႔မဟုတ္ န၀ါဖိလ္ ဆြလာသ္မ်ားဟုသာ သတ္မွတ္ထား ပါသည္။ စြႏၷသ္ ဆြလာသ္ ၀ါဂ်ိဗ္ ဆြလာသ္မ်ား ဟူသည့္ အေခၚအေ၀ၚမ်ားသည္ ကြာျခားပါသည္။ ၀ိသိရ္ ဆြလာသ္ သည္ ၃ ရကအသ္ သည္ အားလံုးအတြက္ မွန္ေသာ္လည္း ရွာဖအီတို႔က ၀ိသိရ္ ဖတ္ရာတြင္ ၂ ရကအသ္ ၿပီးေနာက္ စလာမ္ လွည့္ၿပီး၊ တဖန္ ဆြလာသ္ ၁ ရကအသ္ကို သတ္သတ္ ဖတ္ၾကသည္။

ဖရဇ္ ဆြလာသ္မ်ားကို မလြတ္တမ္းဖတ္ ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ဖတ္ရမည္။ ဖတ္သည့္အခါတြင္လည္း အဦးဆံုး သက္ဗိရ္ ကို အမွီ ဖတ္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆြလာသ္ဖတ္ရန္ အာဇာန္ၾကားသည့္အခါတြင္ ဆြလာသ္ဖတ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဟနဖီတို႔အတြက္ ၀ါဂ်ိဗ္ ဆြလာသ္မ်ားသည္ ဖရဇ္ ဆြလာသ္ထက္ တဆင့္ နိမ့္သည့္ အဆင့္တြင္ရွိေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ကိုလည္း မလႊတ္တမ္းဖတ္ရမည္။ စြႏၷသ္ မုအကၠိဒဟ္ ဆြလာသ္မ်ားသည္လည္း မလႊတ္တမ္း ဖတ္သင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ၄င္းတို႔ကို မည္သည့္အခါမွ် လႊတ္လုိက္သည္ ဟူ၍မရွိပါ။

နဖိလ္ ဆြလာသ္မ်ားတြင္ သံုးမ်ဳိးေတြ႕ရသည္။

၁။ အခ်ိန္သတ္မွတ္ကာ ဖတ္ရသည့္ နဖိလ္ ဆြလာသ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ အိရွ္ရာက္၊ က်ားရွ္ ေအာင္၀ါဘီးန္ ႏွင့္ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ ဆြလာသ္မ်ားျဖစ္သည္။

၂။ အခ်ဳိ႕ေသာ နဖိလ္ ဆြလာသ္ မ်ားသည္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိပါ။ ဥပမာ သဟယသြလ္ ၀ူဒူ၊ သဟယသြလ္ မစ်္ဂ်ိဒ္၊ ဆြလာသြလ္ ဟာဂ်ာသ္၊ ဆြလာသြသ္ ေသာင္ဗာ၊ ဆြလာသြသ္ သါစ္ဘီးဟ္၊

၃။ အခ်ိန္ႏွင့္ အႀကိမ္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသာ မည္သည့္ ဆြလာသ္မ်ဳိးမဆို။

ခရီးသြားသူ မြတ္စ္လင္မ္ တို႔သည္ ၄ ရကအသ္ ဆြလာသ္မ်ားကို ၂ ၇ကအသ္ ဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ဖတ္လည္းဖတ္သင့္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိမိတို႔အား အခြင့္အေရး ေပးျခင္းကို ရယူခံစားထုိက္ သည္။ မွတ္သင့္သည္မွာ ခရီးဟူသည္ ၄၈ မိုင္ကြာေ၀းေသာ ကီလိုအားျဖင့္ ၉၀ ကြားေ၀းသည့္ ခရီးျဖစ္ ရမည္။

ခရီးထြက္သူတုိင္းအဖို႔ ခရီးထြက္ေနစဥ္ လုပ္ထိုက္သည္မွာ

၁။ လႊတ္သြားသည့္ ဆြလာသ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျခင္း
၂။ ဖရာဇ္ႏွင့္ ၀ါဂ်ိဗ္ ဆြလာသ္ မ်ားကို မပ်က္မကြက္ ဖတ္ျခင္း။
၃။ စြႏၷသ္ မုအကၠိဒဟ္ မ်ားကို မလႊတ္တမ္းဖတ္ျခင္း
၄။ န၀ါဖိလ္ မ်ားကို မ်ားမ်ားဖတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္သင့္ပါသည္။

ပ်က္သြားေသာ ဆြလာသ္မ်ား ကဇြာ ဆြလာသ္မ်ားကို ေနာင္တ ရေနသင့္သည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိျပန္ည္ စဥ္းစားေနသင့္သည္မွာ မိမိသည္ ဘ၀တြင္ မည္မွ်ေသာ ဆြလာသ္မ်ား ပ်က္ခဲ့သနည္း။ မိမိပ်က္ခဲ့ ေသာ ဆြလာသ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းစြာ စဥ္းစားသင့္သည္။ မွတ္မွတ္မိမိ စဥ္းစားရမည္။ မေသခ်ာခဲ့လွ်င္ အေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ကိန္းကဏန္းတစ္ခုကိုေတာ့ ေကာင္းစြာ မွတ္္သားလုိက္သင့္သည္။ မည္သို႔မွ် မလုပ္တတ္လွ်င္ နားလည္သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို တြက္ခုိင္းရမည္။ မည္သို႔မွ် မလုပ္လွ်င္မူ ပ်က္ခဲ့ေသာ ဆြလာသ္မ်ားအတြက္ အျပစ္ခံရမည္ကို သတိျပဳရမည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ မည္သူမဆို ပ်က္ခဲ့ေသာ ဆြလာသ္မ်ားကို မျဖစ္မေန ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ရမည္။ မဖတ္ျဖစ္ေတာ့ေသာ ဆြလာသ္ မ်ား အတြက္ ကိုယ္ကို၌ကလည္း မတတ္ႏုိင္ေတာ့လွ်င္ အလႅာဟ္ အ၇ွင္ျမတ္ထံမွ ခြင့္လႊတ္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ရ မည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အခရာ အဓိက ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ၾကသူ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး တာ၀န္ရွိသည္ မွာ မိမိကုိယ္တုိင္း ဆြလာသ္ကို ႀကိဳးပမ္းဖတ္ၾကသလို အျခားသူမ်ားကိုလည္း စိတ္ပါလာေအာင္ ကူညီး ဆြဲေဆာင္ကာ ဖတ္ေစရမည္။ မဖတ္တတ္ပါက ကူညီသင္ေပးရမည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ မဖတ္တတ္ပါက လည္း သင္ၾကားေပးပါ။ မိမိေၾကာင့္ လူတစ္ဦး ကုရ္အာန္ဖတ္တတ္လာျခင္း၊ ဆြလာသ္ ဖတ္တတ္လာပါက ထိုသူ ဖတ္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ထိုသူလည္း ဆြ၀ါဗ္ ရေနမည့္ အျပင္ သင္ေပးသူသည္လည္း ညီမွ်ေသာ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေပးအပ္ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားသင့္ပါသည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔သည္က အသင္သည္ ငါ့ထံေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းလို႔လာပါက ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္ထံသို႔ ေျပးလႊားကာ အေရာက္လာမည္ျဖစ္၏၊ အသင္သည္ ငါ့ထံသို႔ လက္တစ္ေတာင္ခန္႔ ေရွ႕သုိ႔တုိး လာက ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္ထံသို႔ တစ္ကုိက္ခန္႔ ေရွ႕သို႔ လာမည္ျဖစ္သည္။ အသင့္သည္ ငါ့ထံသို႔ တစ္လွမ္းခန္႔လာလွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္ထံသို႔ တစ္လွန္ခန္႔ ေရွ႕သို႔ လွမ္းလာမည္ျဖစ္သည္။
တနည္းအားျဖင့္ ဆုိလွ်င္ မိမိတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ကူညီလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လည္း မိမိတို႔ကို ျပန္လည္ကူညီမည့္ သေဘာကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္အား ကူညီလွ်င္ ဆိုသည္ မွာ အစၥလာမ္သာသနာကို မြတ္စ္လင္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ တာ၀န္သိသိ ေကၽြပြန္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
တာ၀န္ေက်ပြန္သည္ဆိုသည္ထက္ ေက်နပ္မႈကို ရယူသည့္ သေဘာျဖင့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္ သည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ မည္သူမဆို ဖရဇ္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္လွ်င္ ထုိသူသည္ မိမိ၏ အနီးနားသုိ႔ ေရာက္လုေပသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုသူသည္ နဖိလ္ ဆြလာသ္မ်ားကို ေကာင္းစြာႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ ဖတ္ရြတ္လွ်င္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထုိသူ၏ လက္မ်ားျဖစ္ကာ ထိုသူသည္ ကိုင္လိုသည့္အရာကို ကုိင္ႏုိင္ေပ သည္။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူ၏ ေျခေထာက္မ်ားျဖစ္ကာ ၄င္းေျချဖင့္ ထုိသူသည္ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္သည့္ ေနရာသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေပေတာ့သည္။ မည္သည့္အရာကိုမဆုိ ထိုသူလုပ္အ့ံ ငါအရွင္၏ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ထိုသူသည္ လုပ္ေပေတာ့မည္။

Posted by A Muslim of Myanmar

Credit :

http://myanmarwind.blogspot.com/2010/05/dawah-in-myanmar-4-establishing-salat.html

 

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s