တမန္ေတာ္ဟူးဒ္(အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အေၾကာင္း

Prophet Hudd (a)

တမန္ေတာ္ဟူးသ္(အ) ၏ ဖခင္အမည္မွာ “အဗၺဒြလႅာဟ္” ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ ဟူးသ္(အ)၏ ခႏၶာကိုယ္အေရာင္အဆင္းမွာ ဂ်ဳံႏုေရာင္ကဲ့သို႔ ျဖဴေဖြးၿပီး အလြန္ ေခ်ာေမာလွပေသာ နဗီတမန္ေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ရုပ္ဆင္းေတာ္အားျဖင့္ ဖခင္ႀကီးတမန္ေတာ္အာဒမ္(အ)ႏွင့္ အလြန္ပင္တူေလသည္။တမန္ေတာ္ဟူးသ္(အ)အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ “အားဒ္”အမ်ဳိးအႏြယ္ဝင္ ပထမအုပ္စုဖက္သို႔ နဗီအျဖစ္ တင္ေျမွာက္၍ ေစလြတ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က “အားဒ္” အမ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ားသည္ “အာမၼာန္းၿမိဳ႕” ႏွင့္ “ေဟဇရာေမာ့သ္ၿမိဳ႕” အၾကားတြင္ ေနထို္င္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထို႔ျပင္ “ယီမင္းႏိုင္ငံ” ၏ ပတ္ဝန္က်င္၌လည္း ေနထိုင္ခဲ့ၾက သည္။

“အားဒ္”အမ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ေတာင့္တင္း ခိုင္မာထြားႀကိဳင္းမွဳသည္ အံအားသင့္ေလာက္ေအာင္ ရွိခဲ့သည္။ “အားဒ္”အမ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ားမွ အရပ္အပုဆံုး လူ၏ အရပ္အေမာင္းမွာ အေတာင္(၆၀)ခန္႔ရွိသည္။ ခႏၶာကိုယ္အလြန္ ထြားႀကိဳင္းၿပီး လူသန္မာမ်ားျဖစ္ခဲ့က်သည္။ ၄င္းမ်ဳိးႏြယ္တစ္ဦး၏ နတ္ရွ္သာ(နံနက္စာ) စားေသာက္မွဳမွာ ကုလားအုပ္တစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္အခါက အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကုလားအုပ္မ်ားကို ေတာေတာင္တိုင္္းတြင္ ျပည္ႏွက္စြာေပါက္ဖြား ေစခဲ့သည္။

“အားဒ္”အမ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ားသည္ ဌင္းတို႔ကဲ့သို႔ သန္မာထြားႀကိဳင္းေသာသူမ်ား ေတြ႕ျမင္ျခင္းမရွိသည့္အခါ၊ အင္အားနည္းပါးေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အျခား(မခ္လူးသ္) အဖန္ဆင္းခံမ်ားအား အထင္အျမင္ေသးျခင္းသာမက ၫွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မွဳမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ရုပ္ထုမ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္းဖက္သို႔ ကိုင္းညြတ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဌင္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ သန္မာမွဳကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘဝင္ျမင့္ၾက၏။
အေၾကာင္းမဲ့ အက်ဳိးမရွိေသာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားတည္ ေဆာက္ၾက၏။ ထို႕အျပင္ ခ္ို္င္ခံျမင့္မားေသာ ရဲတိုက္ႀကီးမ်ားေဆာက္ရာတြင္ အလြန္ဝါသနာထံုၾကသည္။ “အားဒ္”အမ်ဳိးႏြယ္ဝင္ “ရွဒ္ဒါးဒ္” အမည္ရွိ ဘုရင္တစ္ပါး သည္ “ဘာေဂေအရာမ္” မည္ေသာ ဥယ်ာဥ္ႀကီးအား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဌင္းဥယ်ာဥ္သည္ ေလာက၌ ၿပိဳင္စံရွားျဖစ္သည္ဟူ၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ဟူးသ္(အ)သည္ “အားဒ္”အမ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ားအား သြန္သင္ဆံုးမခဲ့သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ တစ္ပါးတည္းရွိေၾကာင္းႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။ တုပႏႈိင္းယွႈဥ္ကိုးကြယ္ ျခင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ျငင္းဆိုျခင္းႏွင့္ ရုပ္ထုမ်ား ကိုးကြယ္ျခင္းမွ တားျမစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဌင္းတုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထက္ သန္မာထြားက်ဳိင္း ေသာသူမည္မွ်ရွိ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဌင္း၏အမိန္႔ကို နာခံရမည္နည္းဟု ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။

တမန္ေတာ္ဟူးသ္(အ)၏ ဆံုးမလမ္းၫႊန္မႈကို ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ “အားဒ္” အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ေဒသ၌ မိုးေခါင္ခဲ့သည္။ သံုးႏွစ္တိုင္တိုင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကပ္ဆိုက္ခဲ့သည္။ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္းမ်ား ေျခာက္ေသြ႕ကာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား လည္း လံုဝမရွိခဲ့ေပ။ ကပ္ႀကီး ဆိုက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ “အားဒ္”အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အလြန္ထိတ္လန္႔ သြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ ထံုတမ္းစဥ္လာအရ “အားဒ္”အမ်ဳိးသား မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က “ကာ့အ္ဗာ”ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခစားၾကကာ ရုိးက်ဳိးစြာျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါး၌ မိုးရြာေစရန္ ဆုပန္ၾကသည္။

မိုးဆုပန္ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိုးေကာင္းကင္အထက္၌ မိုးသားတိမ္လိပ္သံုးခု ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုမိုးသားတိမ္လိပ္ သံုးခုအနက္ တစ္ခုမွာ အနီေရာင္ရိွၿပီး၊ ဒုတိယတစ္ခုမွာ အျဖဴေရာင္ျဖစ္၍ တတိယမိုးသားမွာ အနက္ေရာင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိုးသားသံုးခုအနက္ တစ္ခုကိုအသင္တို႔ေရြးခ်ယ္ၾကေလာ့ဟု အကြယ္မွ အသံတစ္ခုထြက္ေပၚလာသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အနက္ေရာင္မိုး သားအား မိုးေရမ်ားစြာရွိမည္ဟု ယူဆကာ အနက္ေရာင္မိုးသားကို ေရြးခ်ယ္ၾက သည္။ သိုရွိရာ ထိုအနက္ေရာင္ရွိ မိုုးသားသည္ “ကာ့အ္ဗာ” ေက်ာင္းေတာ္ အထက္မွ ယီမင္ႏ္ို္င္ငံဖက္သို႔ ဦးတည္ကာ ေရြ႕လ်ားသြားၿပီး “အားဒ္”အမ်ဳိးသားမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသ၌ ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။

“အားဒ္”အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ယူဆခဲ့သည့္အတိုင္း အနက္ေရာင္မိုးသားမ်ား တြင္ ေရမ်ားမရရွိခဲ့ၾကပါ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ “အာဇားဗ္” အျပစ္ဒဏ္သာ ပါလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်င္းအရာကို “အားဒ္”အမ်ဳိးအႏြယ္ဝင္မွ “မဟဒ္”အမည္ရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဦးစြာပထမ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ ဌင္းအမ်ဳိးသမီးသည္ “အားဒ္” အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ ဖံုးလြမ္းေနသည့္ အနက္ေရာင္မိိုးသားအတြင္း၌ မီးေတာက္ မီးလွ်ံမ်ားကို ေတြ႕ရွိကာ၊ အို…အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ တမန္ေတာ္ဟူးသ္(အ) အေပၚသို႔ အီမာန္သက္ဝင္ ယံုၾကည္ၾကေလကုန္။ သို႔မဟုတ္ပါက မၾကာမီအတြင္း အသင္တို႔သည္ အျပစ္ရၾကကုန္အံဟု ဟစ္ေအာ္ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေလသည္။ “အားဇဗ္” အျပစ္ဒဏ္၏ အတိတ္နိမိတ္အေၾကာင္းကို အသိေပးျခင္းခံရေသာ္လည္း၊ ဂုဏ္မာန ေထာင္လႊား၍ မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီေနျခင္းေၾကာင့္ မည္သ္ို႔မွ် နားလည္သေဘာ ေပါက္ျခင္း မရွိခဲ့ၾကေခ်။

သို႔ရွိရာ “အာဇားဗ္” အျပစ္ဒဏ္၏ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ေလနီၾကမ္းႀကီး တိုက္ခတ္ေလသည္။ ဌင္းေလနီၾကမ္းသည္ ခုႏွစ္ည ႏွင့္ ရွစ္ရက္တိုင္တိုင္ အဆက္မျပတ္ တိုက္ခတ္၍ “အားဒ္”အမ်ဳိးသားမ်ား ေနထိုင္ရာနယ္ေျမအား လႈပ္ခါသြားေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္ႀကီးမ်ား၊ ေက်ာက္တံုး၊ ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ သစ္ပင္ႀကီးငယ္မ်ားအား အျမစ္မွႏႈတ္ယူကာ “အားဒ္”အမ်ဳိးသားမ်ား အေပၚသို႔ က်ေရာက္ေစခဲ့သည္။

တမန္ေတာ္ဟူးသ္(အ)ႏွင့္ ဌင္းအေပၚ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္သူမ်ားမွအပ က်န္“အားဒ္” အမ်ဳိးသားအားလံုး သည္ ဌင္းေလနီၾကမ္း၏ ေခ်မႈန္းျခင္းကို ခံခဲ့ရေလ သည္။ ဤကမာၻေပၚတြင္ သန္မာထြားႀကိဳင္းေသာ “အားဒ္”အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အစအန ပင္ ရွာမေတြ႕ေအာင္ ပ်က္စီးေသေၾကခဲ့ၾကေလသည္။
တမန္ေတာ္ဟူးသ္(အ)သည္ သက္ေတာ္(၁၈၀)အရြယ္တြင္ “ဝဖားသ္” အရွင့္အမိ္္န္႔ ကို ခံယူၿပီး မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၌ “ဒဖာန္” ျမဳတ္ႏွံျခင္းခံေတာ္မူေလသည္။ အခ်ဳိ႕ သမို္င္းပညာရွင္မ်ားက “ဟဇရာေမာ့သ္ၿမိဳ႕”၌ လည္းေကာင္း၊ “ဒမတ္ရွ္ကတ္ၿမိဳ႕” ၌ လည္းေကာင္း ျမဳတ္ႏွံသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

Posted by A Muslim of Myanmar

Credit :

http://myanmarwind.blogspot.com/2010/05/prophet-hudd.html

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in တမန္ေတာ္က႑. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s