တမန္ေတာ္လူးသ္ (အ) လက္ထပ္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အတုိင္းအတာမ်ား

Prophet Luth (a)

တမန္ေတာ္လူးသ္ (အ) လက္ထပ္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အတုိင္းအတာမ်ား

တမန္ေတာ္လူးသ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္)

တမန္ေတာ္လူးသ္(အ) ၏ ဖခင္အမည္မွာ “ဟာရာန္” ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ လူးသ္(အ)သည္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္(အ)၏ တူအရင္းေတာ္စပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တမန္ေတာ္လူးသ္(အ)၏ဖခင္ႏွင့္ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္(အ)တို႔ သည္ တစ္ဖေအတည္းမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ညီအစ္ကိုအရင္းအျခာျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္လူးသ္(အ) ကို တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္(အ)က အလြန္ခ်စ္ျမတ္ ႏိုးခဲ့သည္။ တစ္ခါက ေရာမလူမ်ဳိးမ်ား တမန္ေတာ္လူးသ္(အ)အား ဖမ္းဆီး၍ အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္(အ)သည္ ေရာမ လူမ်ဳိးမ်ားအား“ေဂ်ဟားဒ္”(သာသနာစစ္ထိုးမွဳ) ျပဳ၍ တူေတာ္သူအား ေရာမလူမ်ဳိး မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းခံရမွဳမွ ကယ္တင္ခဲ့ဖူးေလသည္။

တမန္ေတာ္လူသ္ (အ) အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ပင္လယ္ေသေဒသကမ္းစပ္ရွိ “ဆိုေဒါမ္” ဟုေခၚေသာ ၿမိဳ႕တြင္ေနၾက၏။ တမန္ေတာ္လူးသ္(အ)၏ အြမၼသ္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ လဝါသတ္သ္(ဝါ) အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း ကမာစပ္ယွက္ျခင္းဟူေသာ လူညြန္႔တုံးေစသည့္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္ကို ႏွစ္သက္ၾက၏။

သူတို႔၏ စာရိတၱမွာ အလြန္ဆိုးရြား ပ်က္စီးေနၾက၏။ ဆိုေဒါမ္ ၿမိဳ႔ကို အစြဲျပဳ၍ “ဟုိမုိဆဆ္ဆဲလီတီကုိ” အဂၤလိပ္လို “ဆိုဒိုမီ” ဟုေခၚပါသည္။ တမန္ေတာ္လူးသ္(အ)သည္ မိမိ၏ အြမၼသ္အမ်ဳိးသားမ်ားအား ေဖာ္ျပပါဆိုးရြားသည္ စာရိတၱမွ ေရွာင္ၾကည္စြန္႔လြတ္ၾကရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတိုက္တြန္း မိန္႔ၾကားေသာ္လည္း၊ အြမၼသ္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ၄င္းအက်င့္ဆိုးအား စြန္႔လြတ္ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေပ။ သူတို႔က တမန္ေတာ္ လူသ္ကိုပင္ တုိင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ပစ္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၾက၏။ သို႔ရိွရာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ထိုအက်င့္စာရိတၱ ပ်က္စီးေနေသာ အြမၼသ္အမ်ဳိးသားမ်ားအား ထိုၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးရွိ ကမာၻေျမကို လွန္အပစ္ရန္ ဂ်ီဗရာအီးလ္ေကာင္းကင္တမန္အား ေစခိုင္း၍(အဇားဗ္) အျပစ္ဒဏ္ ခတ္ေလသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္ ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္လူးသ္(အ)၏ သြန္သင္ဆံုးမမွဳအား လိုက္နာမွဳမရွိေသာ သူမ်ားသည္ တစ္ဦးမက်န္ ေသေၾကပ်က္စီးကုန္ၾကေလသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ (၂၆ း ၁၆၀-၁၇၁) ရႈ႕ပါ။

တမန္ေတာ္လူသ္ (အ) ဆိုဆံုးမမႈကို အျခားသူမ်ားပါမက မိမိ၏ ဇနီးသည္ပင္လွ်င္ မႏွစ္သက္ သျဖင့္ ၄င္းဇနီးသည္သည္လည္း ပ်က္စီးသူမ်ားတြင္ ပါ၀င္သြားပါသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၆၆ း ၁၀ တြင္ ႀကည့္လွ်င္ သိႏုိင္ပါသည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ အက်ယ္ဖြင့္ သေဘာအရသိရသည္မွာ တမန္ေတာ္လူသ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဖရိရွ္သာ သံုးပါးကို သူ၏ အမ်ဳိးသားမ်ား အျပစ္ဒါဏ္ေပးရန္ ဆိုေဒါမ္ ၿမိဳ႕သို႔ ေစလႊတ္လိုက္ပါသည္။ မလာအိကာ သံုးပါးသည္ ၄င္းၿမိဳ႔အျပင္ဘက္တြင္ နားေန ခုိက္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေခ်ာင္းနံေဘးတြင္ ေရခပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ျဖင့္ သူတို႔က အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား အသင္တို႔ၿမိဳ႕တြင္ နားခုိစရာ ေနရာရွိက မိမိတို႔အား ျပေပးရန္ ေျပာဆိုပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္သည္ တမန္ေတာ္လုသ္ (အ) သမီးျဖစ္ေနၿပီး၊ ၄င္းက ဧည့္သည္မ်ားကို ေတြ႕သည့္ အခါ အလြန္ပင္ အ့ံၾသေနမိသည္။ ၄င္းက စိတ္အတြင္း စဥ္းစားမိသည္မွာ အလြန္ေခ်ာေမာလွပ ေသာ ဧည့္သည္မ်ား ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္က ငါ၏ ၿမိဳ႔သားမ်ားသည္ ၄င္းဧည့္သည္မ်ားကို မတရားမႈ ျပဳၾကလိမ့္မည္။ သို႔ျဖင့္ သူမသည္ စုိးရိမ္လွ်က္ ဧည့္သည္တို႔ကို “အသင္တို႔ ဤေနရာ တြင္ပင္ ေနၾကပါ။ မိမိသည္ ဖခင္ျဖစ္သူကို ေခၚေပးမည္” ဟုဆိုကာ ၿမိဳ႔တြင္းသို႔ အေျပး၀င္ကာ ဖခင္ ျဖစ္သူအား အက်ဳိးအေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါသည္။

ဖခင္ျဖစ္သူ လူသ္ (အ) သည္ ၿမိဳ႕ျပင္ သို႔ အေျပးလာကာ ဧည့္သည္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုၿပီး ၿမိဳ႕၏ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းျပပါသည္။ ၿမိဳ႕တြင္း ေနထုိင္လိုပါက မိမိအိမ္တြင္သာ ေနထုိင္ေစလိုၿပီး အျခားမည္သည့္ေနရာမွ စိတ္ခ်ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕တြင္း လူတို႔၏ စရုိက္မ်ားကိုလည္း ေျပာျပပါ သည္။ သို႔ျဖင့္ ညလူေျခတိတ္ခ်ိန္တြင္ သူတို႔သည္ ၿမိဳ႔အတြင္းသို႔ တိတ္တဆိတ္ ၀င္ေရာက္လာၾက ပါသည္။

အိမ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ တမန္ေတာ္ လူသ္ (အ) ၏ ဇနီးျဖစ္သူသည္ တိတ္တဆိတ္ အျပင္သို႔ထြက္ၿပီး မိမိအမ်ဳိးသားမ်ားကို မိမိအိမ္၌ အလြန္ေခ်ာေမာလွပေသာ လူငယ္မ်ား ေရာက္ ေနေၾကာင္းေျပာျပလုိက္သည္။ ထိုအခါ ၿမိဳ႔အတြင္း လူတို႔သည္ စိတ္လႈပ္ရွားကာ တမန္ေတာ္ လူသ္ (အ) ၏ အိမ္သို႔ လာေရာက္ၾကကာ တံခါးေခါက္ေလသည္။ သူတို႔က ဧည္သည္လူငယ္မ်ားအား မိမိတို႔ထံအပ္ရန္ ေတာင္းဆုိၾကေလသည္။ တမန္ေတာ္လူသ္ (အ) သည္ ၄င္းတို႔အား ေတာင္းပန္ ေျပာၾကားေလသည္။ သူတို႔က လံုး၀လက္မခံဘဲ တံခါးမ်ားကို ထုႏွက္ကာ အတြင္သို႔ အတင္း၀င္ ေရာက္၇န္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ တမန္ေတာ္က အသင္တို႔ အလႅာဟ္အဇါဗ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကရန္ ေျပာဆုိေလသည္။ သူတို႔က လက္မခံဘဲ အတင္း၀င္ေရာက္ကာ လူငယ္မ်ားကို ဆြဲယူၾကကုန္၏။

ဤတြင္ လူငယ္ဧည္သည္မ်ားက မိမိတို႔သည္ လူမဟုတ္ဘဲ မိုးေကာင္းကင္မွ တမန္မ်ားျဖစ္ၾက၏ ဟုေျပာဆုိေလသည္။ ထိုအခါ လူတို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကကုန္၏။ လူတို႔သည္ တမန္ေတာ္လူသ္ အိမ္မွ ထြက္ေျပးၾကကုန္၏။ မနက္ခ်ိန္ေရာက္သည့္အခါ ဧည့္သည္တို႔သည္ တမန္ေတာ္လူသ္ (အ) ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ အီမာန္ယံုၾကည္သူမ်ားကို ၄င္းၿမိဳ႕မွ ေခၚထုတ္သြားကာ ၄င္းၿမိဳ႕သည္ ဖ်က္ဆီးလုိက္ပါသည္။

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ၄င္းၿမိဳ႕မွ ေျမကို အေပၚသို႔ မတင္လုိက္ၿပီး ျပစ္ခ်လုိက္သျဖင့္ လူမ်ားႏွင့္ ရွိသမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ အမႈံ႕ျဖစ္သြားေလသည္။ ၄င္းတို႔ အထဲတြင္ တမန္ေတာ္လူသ္ (အ) ၏ ဇနီးျဖစ္သူလည္း ပါ၀င္သြားပါသည္။ ဤသည္ကား အလႅာဟ္ ရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ၾကသူမ်ား၏ နိဂံုးပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းကို ဖတ္ရႈ႕ျခင္းျဖင့္ ယေန႔ မိမိတို႔၏ ကမာၻတြင္ ၿမိဳ႕တုိင္းတုိင္း၌ အလႅာဟ္အမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ကာ အျပစ္က်ဴးလြန္ေနသူမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ဟိုမိုဆဲဆ္ဆဲလ္မ်ား၊ ေဂးမ်ား၊ ပေရာစ္တီက်ဴတ္မ်ား၊ အရက္ေသစာေသာက္စားသူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးသူမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အိုမြတ္စ္လင္မ္ မုိ႔မင္တို႔ အသင္တို႔ သတိထားၾကေပေလာ့၊ ဤ အေၾကာင္းကို ေျပာျပၿပီး လူတို႔ကို သံေ၀ဂ ရၾကရန္ ေဟာေျပာၾကပါေလာ့။ ယေန႔ ဂလုိဘဲလ္ ေ၀ါမင္း က မ်ားလာသလို မီးေတာင္ေတြေပါက္၊ အပူခ်ိန္ေတြတက္ ေရေတြခမ္းေျခာက္လာ၊ မုန္တုိင္းေတြ ဒီေရ ေတြတက္လာၾက၊ ဆုိနာမီႏွင့္ ငလွ်င္ ေတြ ခဏခဏ လႈပ္ေနျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွ အဇါဗ္ ၏ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္ကို သတိထားၾကေလာ့။

Posted by A Muslim of Myanmar

Credit :

http://myanmarwind.blogspot.com/2010/05/prophet-luth.html

 

 

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s