ရစူလ္တမန္ေတာ္ မုိဟမၼဒ္(စြ)

(၁)။ – “မုဟမၼဒုရ္ရစူလုလႅာဟ္” (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္)
အစၥလာမုအလိုင္ကြမ္္ဝရဟ္မသုလ္လာဟိ ဝဗရကဟ္

ကြၽန္ေတာ့္ရဲ့ေလးစားခ်စ္ခင္အပ္ပါေသာ သာသနာ့ညီအစ္ကိုေတာ္၊ ညီအစ္မေတာ္မ်ားရဲ့ သာသနာ့ “အသိ” တိုးပြါးေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မြန္ နဲ႕ ဤ “မုဟမၼဒုရ္ရစူလုလႅာဟ္”(ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) အခန္းဆက္ ပို႕စ္ကို စတင္ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေခါင္းစဥ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ အလြန္အင္မတန္ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးၾကတဲ့ စၾကဝဠွာခပ္သိမ္း၊ေလာကခပ္သိမ္း အတြက္ မဟာက႐ုဏာေတာ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရေတာ္မူေသာကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ရဲ့ ဘိုင္အိုဂရာဖီ ကို ကြၽန္ေတာ္သိသမွ် ၊လက္လွမ္းမွီသမွ် ထဲက ေကာက္ႏႈတ္ ေရးသားျခင္းပါ။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ့ အင္မတန ္ျမင့္စြင့္လွစြာေသာ ဘဝ နဲ႕ စာရိတၲ ေတာ္ကို အျပည့္အစုံ ေဖာ္ၾကဴးႏိုင္ဖို႕ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ့ ကေလာင္သြားမွာအင္အား စြမ္းပကားလုံးဝမရွိပါဘူး။ အဲဒီ အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္အေရးအသားေတြမွာအမွားအယြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ့့္ရဲ့အားနည္းခ်က္ သက္သက္သာျဖစ္ပါတယ္။ အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေစ၊ မရွင္းလင္းေသာအခ်က္တစ္ခုခု ျဖစ္ေစ၊ ျမင္ေတြ႕မိပါက စာ႐ႈ “အသိ” ယူသူ ညီအစ္ကိုေတာ္၊ ညီအစ္မေတာ္မ်ားအေနနဲ႕ ကြၽန္ေတာ့္အား ျပဳျပင္ေပးေစလိုပါတယ္ လို႕ေမတၲာရပ္ခံရင္း…………

မျပတ္မစဲသနားၾကင္နာ ညႇာတာေတာ္မူထေသာ အနႏၲက႐ုဏာေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူထေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္အစျပဳပါ၏။

အလႅႅာဟုမၼဆြလႅိအလာ မုဟမၼဒင္န္၊ ဝအလာ အားလိ မုဟမၼဒင္န္၊ ကမာဆြလ္လိုင္သ၊အလာ အိဗ္ရာဟီးမ၊ ဝအလာ အားလိ အိဗ္ရာဟီးမ၊ အင္န္နက ဟမီးဒုန္ မဂ်ီးဒ္။

အလႅႅာဟုမၼ ဗားရိက္၊ အလာ မုဟမၼဒင္န္၊ ဝအလာ အားလိ မုဟမၼဒင္န္၊ ကမာဗားရတ္က္သ၊အလာ အိဗ္ရာဟီးမ၊ ဝအလာ အားလိအိဗ္ရာဟီးမ၊ အင္န္နက ဟမီးဒုန္ မဂ်ီးဒ္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ၏ ဘ၊ဘိုး၊ေဘး၊ဘီ၊ဘင္ အထက္အဆက္အႏြယ္

ဘ၊ဘိုး၊ေဘး၊ဘီ၊ဘင္ အထက္အဆက္အႏြယ္ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္ အာေရဗ်လူမ်ိဳးတို႕၏ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ အလြန္အေရးပါေသာအမႈတစ္မႈျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ၏ မ်ိဳး႐ိုးဆင္းသက္ပုံသည္လည္း တိက်ေသသပ္စြာမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းခံခဲ့ ရေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ သည္ တမန္ေတာ္ၾကီး အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္)၏ သားေတာ္ၾကီး တမန္ေတာ္အိစၥမာအီးလ္(အလိုင္ဟိစၥလာမ္) မွတစ္ဆင့္ဆင္းသက္လာသူ အရဗ္စစ္စစ္ျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ ဘ၊ဘိုး၊ေဘး၊ဘီ၊ဘင္ အထက္အဆက္အႏြယ္ မ်ိဳး႐ိုး အစဥ္အဆက္ကို ေဖာ္ျပရေသာ္…………….

မုဟမၼဒ္ ဘင္န္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဘင္န္ အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္ ဘင္န္ ဟာရွင္မ္ ဘင္န္ အဗ္ဒုမုနားဖ္ဘင္န္ ကုဆိုင္ယ္ ဘင္န္ ကိလဘ္ ဘင္န္ မုရ္ရဟ္ ဘင္န္ ကအဘ္ ဘင္န္ လုအိယ္ ဘင္န္ ဂါလိဘ္ဘင္န္ ဖိဟ္ရ္ ဘင္န္ မာလိက္ ဘင္န္ နာဒိရ္ ဘင္န္ ကိနာနာ ဘင္န္ ခုဇိုင္ယ္မဟ္ ဘင္န္ မုဒ္ရိကာဘင္န္ အိလ္ယားစ္ ဘင္န္ မုဒရ္ ဘင္န္ နိဇာရ္ ဘင္န္ မအဒ္ ဘင္န္ အဒ္နန္၊ အဒ္နန္သည္ တမန္ေတာ္အိစၥမာအီးလ္ မွတစ္ဆင့္ဆင္းသက္လာသူ ျဖစ္သည္ ကို ပညာရွင္အားလုံးကအကြဲအလြဲမရွိ လက္ခံထားေပသည္။ ဤသည္ကား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏ ဖခင္အဆက္အႏြယ္တည္း။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ မိခင္အမည္မွာ အာမိနာ ျဖစ္ျပီး၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ မိခင္ဘက္မွအဘိုး၏အမည္မွာ ဝဟ္ဘ္ ဘင္န္ အဗ္ဒုမုနာဖ္ ျဖစ္ေပသည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ၏ လူမ်ိဳးစု

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ အာေရးဗ်ျပည္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာအရွိဆုံးေသာ လူမ်ိဳးစု ျဖစ္သည့္ကု႐ိုက္ရွ္ အႏြယ္ဝင္ျဖစ္ေလသည္။ ကု႐ိုက္ရွ္သည္ ဖိဟ္ရ္ ဘင္န္ မာလိက္ ႏွင့္ နာဒိရ္ဘင္န္ ကိနာနာ တို႕၏ အပိုေဆာင္းနာမည္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သူတို႕၏သားေျမးတို႕သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ “ကု႐ိုက္ရွ္” ဟုထင္ရွားခဲ့ၾကေလသည္။ကု႐ိုက္ရွ္ လူမ်ိဳးစုသည္ အာေရးဗ် ကြၽန္းဆြယ္ တစ္ခြင္လုံးတြင္ ဂုဏ္္သိကၡာၾကီးမားေသာ လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ရပ္တည္လာခဲ့ၾကသည္။ ကု႐ိုက္ရွ္လူမ်ိဳးစုဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာကုဆိုင္ယ္ သည္ ကု႐ိုက္ရွ္ လူမ်ိဳးတို႕၏ ၾကီးက်ယ္မႈကို ျဖစ္တည္ေစခဲ့ေသာ အခန္းက႑ မ်ား တြင္ အလြန္အေရးပါေသာ ေနရာမွပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ ကုဆိုင္ယ္ ၏အမည္ရင္းမွာ ဇိုင္ဒ္ ျဖစ္ ျပီး သူ၏ဖခင္ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ သူ၏ မိခင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရာ ဆီးရီးယားျပည္အနီးရွိ အဇ္ရာ လူမ်ိဳးစု တို႕၏ ေဒသတြင္ ၾကီးျပင္းလာသူျဖစ္ေပသည္။ လုလင္ပ်ိဳအရြယ္သို႕ေရာက္ေသာအခါသူသည္ မကၠဟ္ျမိဳ႕သို႕ ျပန္လာခဲ့ျပီး ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခြင့္အာဏာ ကို ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဤျမင့္မားလွေသာ ရာထူးအဆင့္အတန္းအရ သူအလိုရွိေသာအခ်ိန္ႏွင့္ သူအလိုရွိေသာ သူအား ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္တံခါးကိုဖြင့္ေပးရန္ အာဏာလည္းရရွိခဲ့ေပသည္။ မကၠဟ္ျမိဳ႕သို႕လာေရာက္ေသာ ဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ားအား ျမိဳ႕ခံမ်ားမွ အစားအေသာက္မ်ားခ်က္ျပဳတ္ေကြၽးေမြး ဧည့္ခံျခင္း၊ ပ်ားရည္၊ စြန္ပလြန္သီး ႏွင့္ စပ်စ္သီးေျခာက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားတည္ခင္းျခင္း၊စသည့္ဓေလ့တို႕ကိုလည္း စတင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္၏ေျမာက္ဖက္တြင္ ဒါ႐ုလ္နဒ္ဝဟ္ အမည္ရွိအေဆာက္အအံု
ၾကီးတစ္ခုကိုလည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၊ ယင္းအေဆာက္အအံု သည္ အရဗ္လူမ်ိဳးစု အသီးသီးတို႕၏စည္းေဝးရာ၊ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ဌာေန အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လက္ထပ္ပြဲမ်ားက်င္းပရာခန္းမေဆာင္ၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း တည္ရွိခဲ့ေပသည္။

၎ျပင္ သူသည္ ကု႐ိုက္ရွ္လူမ်ိဳးစု ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ စစ္ေရး စသည္တို႕၏ အခြင့္အာဏာကို ယုံပုံလႊဲအပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသူလည္းျဖစ္သည္။ သူ၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ထက္သန္မႈ၊ သေဘာထားၾကီးမႈ၊ ညဏ္အေျမႇာ္အျမင္ၾကီးမႈတို႕ေၾကာင့္ သူ၏ဦးေဆာင္မႈကို မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္အားလုံးက ၾကည္ျဖဴေက်နပ္စြာနာခံခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကု႐ိုက္ရွ္လူမ်ိဳးစုသည္ ကြၽန္းဆြယ္တစ္ေလွ်ာက္ ပြါးမ်ား ျပန္႕ႏွံ႕လာခဲ့ေပသည္။ဤသည္ကား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏ မ်ိဳးႏြယ္စု “ကု႐ိုက္ရွ္” အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္းပင္။

(၂)။ – “မုဟမၼဒုရ္ရစူလုလႅာဟ္” (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္)
ဗႏူဟာရွင္မ္ ဟူေသာ အႏြယ္အမည္

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ အႏြယ္အမည္မွာ ဗႏူဟာရွင္မ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ေဘးေတာ္ ဟာရွင္မ္ ကို အစြဲျပဳ၍ဗႏူဟာရွင္မ္ (ဟာရွင္မ္၏သားေျမးမ်ား) ဟုတြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘးေတာ္ဟာရွင္မ္ သည္ မကၠဟ္ဘုရားဖူးမ်ားကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ ၾကိဳဆိုဧည့္ခံတည္ခင္း ရေသာ တာဝန္ကို ႏွစ္ျခိဳက္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး သူလြန္ေသာအခါသူ၏ညီ မုသြာလိဘ္ က ဤတာဝန္ကိုဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေလသည္။ မုသြာလိဘ္လြန္ေသာအခါဟာရွင္မ္ ၏သားေျမးမ်ားက ဤတာဝန္ကို ျပန္လည္လက္ လႊဲယူခဲ့ သည္မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ ရွရီအသ္အရ အစၥလာမ္ သာသနာျပန္လည္ ရွင္သန္လာသည့္ ကာလအထိပင္။
အစဥ္အဆက္ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ကု႐ိုက္ရွ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္းရာသီ တြင္ယီမင္၊ ေႏြရာသီတြင္ ဆီးရီးယား ေဒသမ်ားသို႕ ကုန္ခရီးမ်ားကို ဟာရွင္မ္ကပင္စီစဥ္ေပးရေလ သည္။ ဤသို႕ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈသည္ ကု႐ိုက္ရွ္ လူမ်ိဳးစုအတြက္ အေရးပါခဲ့ရုံမက၊ အလြန္ပင္အက်ိဳးၾကီးမားခဲ့ေလသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကု႐ိုက္ရွ္တို႕အေပၚျပဳေပးသနားေတာ္ မူခဲ့ေသာ ဤသည့္ ေက်းဇူးကို ျပန္ေျပာင္းသတိရေစရန္အလို႕ငွါ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရဟ္၁၀၆ တြင္ ကု႐ိုက္ရွ္ တို႕၏ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈခရီးမ်ားတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့သည့္အေၾကာင္းမိန္႕ၾကားထားေပသည္။
ဟာရွင္မ္ သည္ ဆီးရီးယားသို႕ ခရီးသြားရာတြင္ ယသ္ရိဘ္ (ေနာင္တြင္ မဒီနဟ္ ဟုတြင္လာသည့္) ျမိဳ႕ကိုျဖတ္သန္းသြားေလ့ရွိသည္။ ယင္းသို႕ျဖတ္သန္းသြားေလ့ရွိရာ၊ တစ္ၾကိမ္တြင္ ယသ္ရိဘ္ အေရာက္ဗႏူ အဒီ ဘင္န္ နဂ်္ဂ်ာရ္ လူမ်ိဳးစုမွ စလ္မာ ဘင္န္သိ အမရ္ အမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ထိမ္းျမားခဲ့ျပီးသားတစ္ဦးထြန္းကားခဲ့ေလသည္။ ထိုသားငယ္ေမြးဖြားစဥ္တြင္ ဆံပင္တြင္ အျဖဴၾကား မ်ားပါရွိေနသည္ကို အစြဲျပဳ၍ စလ္မာ ဘင္န္သိ အမရ္ သည္သူ၏ သားအား “႐ိႈင္ယ္ဗာ” (ဆံျဖဴရွင္) ဟုအမည္မွည့္ခဲ့ေလသည္။ ဟာရွင္မ္ သည္ ယသ္ရိဘ္ ျမိဳ႕မွ ျပန္ခါနီးတြင္ သူ၏ ဇနီးသည္ျဖစ္သူ စလ္မာ ဘင္န္သိ အမရ္သည္ “႐ိႈင္ယ္ဗာ” အားကိုယ္ဝန္လြယ္ထားဆဲပင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ဟာရွင္မ္ သည္ မကၠဟ္သို႕ျပန္ေရာက္ျပီး ကြယ္လြန္သြားေလခဲ့ရာ၊ ဟာရွင္မ္၏သား “႐ိႈင္ယ္ဗာ” ၏ေမြးဖြား ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဟာရွင္မ္၏ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မသိလိုက္ရေပ။
ဟာရွင္မ္ကြယ္လြန္ျပီးရွစ္ႏွစ္ခန္႕ ၾကာေတာ့မွသာလွ်င္ ဟာရွင္မ္၏ညီ မုသြာလိဘ္သည္”႐ိႈင္ယ္ဗာ” သည္ ဟာရွင္မ္၏သားျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ အားစုံစမ္းမိေလေတာ့သည္။ ၎ေနာက္ မုသြာလိဘ္သည္ သူ၏ အစ္ကိုသားျဖစ္သူ “႐ိႈင္ယ္ဗာ” အားမကၠဟ္ျမိဳ႕သို႕ေခၚေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ မုသြာလိဘ္ ႏွင့္ ႐ိႈင္ယ္ဗာ တို႕ႏွစ္ဦး မကၠဟ္ျမိဳ႕သို႕ ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ လူအမ်ားက ႐ိႈင္ယ္ဗာ အားမုသြာလိဘ္ ၏ ကြၽန္အျဖစ္မွတ္ထင္မိၾကသည့္အေလ်ာက္ “အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္”(မုသြာလိဘ္ ၏ကြၽန္) ဟူ၍သာေခၚေဝၚ ႏႈတ္က်ိဳးခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ဟာရွင္မ္၏ သား ႐ိႈင္ယ္ဗာ သည္မူလအမည္ေပ်ာက္၍ “အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္” ဟူ၍သာ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။
အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္ သည္ အလြန္ခန္႕ညားတည္ၾကည္ ႐ႈခ်င္စဖြယ္ ႐ုပ္ရည္ ရွိသူအျဖစ္ၾကီးျပင္း လာခဲ့ျပီး ကု႐ိုက္ရွ္ လူမ်ိဳးစု၏ အေရးပါေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
အျဖစ္ရပ္တည္လာခဲ့ေပသည္။ သူသည္ ကု႐ိုက္ရွ္လူမ်ိဳးစု၏ အဓိပတိ ျဖစ္လာခဲ့ျပီး သူ၏ ရက္ေရာမႈေၾကာင့္ “ရက္ေရာသူ အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္” အျဖစ္ထင္ရွားခဲ့သည္။ သူသည္ပိုလွ်ံေနေသာ အစားအေသာက္မ်ားအား မရွိဆင္းရဲသားမ်ားသာမက တိရိစၧာန္ မ်ားႏွင့္ ငွက္မ်ားအားလည္း ရက္ေရာစြာ ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ လူအမ်ားကသူ႕အား “ေျမျပန္႕ရွိ လူမ်ား၊ သားရဲ တိရိစၧာန္မ်ား ႏွင့္ေတာင္ေပၚရွိငွက္မ်ားအားေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္သူ” ဟုေခၚေဝၚလာၾကျပန္ေလသည္။
အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္ သည္ ဇမ္ဇမ္ေရတြင္းကို ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိသူဟူေသာ ဂုဏ္ကိုလည္းပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဤေရတြင္းသည္ တမန္ေတာ္အိစၥမာအီလ္ ကေလးသူငယ္ဘဝက သူ၏မိခင္ဟာဂ်ရဟ္သခင္မၾကီးက သဲကႏၲာရတြင္ ေျပးလႊားေရ ရွာေနခဲ့စဥ္ ကေလးငယ္တမန္ေတာ္အိစၥမာအီလ္သဲျပင္ေျခာက္ေျခာက္ကို ေျချဖင့္ကန္ေက်ာက္ရာမွ အလႅာဟ့္အလိုေတာ္ျဖင့္ ေရထြက္လာခဲ့ေသာေရတြင္းျဖစ္ေလသည္။ ဂ်ဳရ္ဟုမ္အမည္ရွိ လူမ်ိဳးစုသည္ မကၠဟ္ျမိဳ႕မွ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရေသာအခါဤေရတြင္းအားဖုံးအုပ္ေဖ်ာက္ဖ်က္သြားရာမွ အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္ ကျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။
အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္လက္ထက္တြင္ က်ဴးေက်ာ္သူ အဘိစီးနီးယန္း (အီသိယိုပီးယန္း) ခရစ္ရွန္ဘုရင္အဘ္ရဟာ က ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ဖ်က္စီးရန္ ၾကီးမားလွေသာ ဆင္တပ္ၾကီးျဖင့္ မကၠဟ္ျမိဳ႕ကိုဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။ ဤအေၾကာင္းကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ စူရဟ္ ၁၀၅တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကမိန္႕ဆိုထားေလသည္။ ယင္းအဘ္ရဟာသည္ စစ္သားေပါင္းေျခာက္ေသာင္းျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စစ္တပ္ၾကီးကို ဦးစီး၍ စစ္ခ်ီလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႕ဖ်က္စီးရန္ အၾကံမည္သို႕ျဖစ္တည္လာသနည္းဟူမူ ၎အဘ္ရဟာသည္ ယီမင္ျပည္တြင္ အလြန္ၾကီးမားခမ္းနားေသာေသာခရစ္ရွန္ခ်ာခ်္ ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္ျငႇားလည္း ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္သာ ဘုရားဖူးမ်ားျဖင့္စည္ကားေနျခင္းေၾကာင့္ မနာလိုမ႐ႈစိမ့္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ပင္။
ယင္းခရစ္ရွန္ဘာသာဝင္ဘုရင္ အဘ္ရဟာ၏စစ္တပ္အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မည္သို႕မည္ပုံ႐ႈံးနိမ့္ ပ်က္စီးေစခဲ့ေၾကာင္း စူရဟ္ ၁၀၅ ဘာသာျပန္အားဖတ္႐ႈ ၾကည့္ကသိႏိုင္ပါသည္။ဤသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားဝတ္ျပဳရန္မ်က္ႏွာလွည့္ ရာ အမွတ္သညာ ေက်ာင္းေတာ္အားဖ်က္စီးရန္ၾကံရြယ္သူတို႕အတြက္ ေလာကီျပစ္ဒဏ္ပင္။ မကၠဟ္သမိုင္း၏ဤအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္အဘ္ရဟာ၏ စစ္တပ္ၾကီးအားဆန္႕က်င္၍ ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ခဲ့ေသာ အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္ ၏ စိတ္ဓာတ္သည္ လည္းမွတ္တမ္းတြင္ခဲ့ေလသည္။ အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္သည္ သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္အဘ္ရဟာအားရဲဝံ့စြာဆန္႕က်င္ခဲ့ျပီး၊ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ကိုမူ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ အလႅာဟ္ကသာေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု ခိုင္ခိုင္မာမာ ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ (အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္၏ယုံၾကည္မႈကဲ့သို႕ကြၽန္ပ္တို႕ မုစ္လင္မ္မ်ား ယုံၾကည္က်င့္သုံးရမည္ဟုလုံးဝမဆိုလိုပါ။ သမိုင္းလာ အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္၏ ခံယူယုံၾကည္ခဲ့ပုံကိုသာ ေရးျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္၏ သားျဖစ္ျပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ၏ဖခင္ျဖစ္သူ အဗ္ဒုလႅာဟ္ သည္ အလြန္ခန္႕ညားၾကည့္ခ်င္ ႐ႈခ်င္စဖြယ္ ေသာလူငယ္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။အဗ္ဒုလႅာဟ္ သခင္ သည္ ဝဟ္ဘ္ ဘင္န္ အဗ္ဒုမုနာဖ္၏သမီးအာမိနာသခင္မႏွင့္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့ျပီးမ်ားမၾကာမီပင္ အာမိနာသခင္မသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိေလေတာ့သည္။ သို႕ေသာ္ မီးမဖြားမွီပင္ အဗ္ဒုလႅာဟ္သခင္အားသူ၏ ဖခင္က ယသ္ရိဘ္ သို႕ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ကိစၥအလို႕ငွါေစလႊတ္ခဲ့ရာ လမ္းခရီးတြင္အဗ္ဒုလႅာဟ္သခင္ ကြယ္လြန္ရွာေလသည္

(၃)။ – “မုဟမၼဒုရ္ရစူလုလႅာဟ္” (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္)
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ဖြားျမင္ေတာ္မူျပီ။

ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြဦးေပါက္ရာသီ ရဗီအုလ္ေအာ္ဝ္ဝလ္လ ၏ ကိုးရက္ေျမာက္၊တနလၤာေန႕ (အခ်ိဳ႕အဆိုမ်ားအရ ရဗီအုလ္ေအာ္ဝ္ဝလ္လ ၁၂ ရက္)၊
ခရစ္ရွန္ဘုရင္အဘ္ရဟာမကၠဟ္ သို႕က်ဴးေက်ာ္႐ႈံးနိမ့္ျပီး ၅၅ ရက္ အၾကာ တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ ဟိဝစလ္လမ္) သည္
မကၠဟ္ရွိ “ရွိအဗ္ ဗႏူဟာရွင္မ္” ၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
အဲ အလႅာဟ္ အစ္နာက်ီးစ္ေက ဟဲဟီး ကိယားေအာ္ကားသ္
ဂ်ိဳကေရ အဒါေရ ႐ႉကုရ္ ေသေရး ဝိုနဲအ္မသ္ေက ။
အိစီးနဲအ္မသ္ေက သူနဲ စိရာေဂ်မုနီးရ္ ေဘေဂ်။
ဖိရ္ဘီ ကဟြန္းက ဟမ္ဒ္ဝစနာ ဇ႐ူးရ္ ဘရ္ပူးရ္
က႐ိုးရြန္းစလားမ္ ေအာ္ရ္ စလ္ဝါးသ္ ဟို
ရဲဟ္မသုလ္လိလ္အားလမီးန္ေပ။
Ae Allah, Is Naa kyees key hai hi kiya awkaat
jo karey adaae shukur theray wo nemat kay
Isee nemat kay thune Siraje Muneer bayjay
Phir bhi kahoon ga hamd wa sana zaroor barpoor,
karooron salaam aur salwaat ho
Rehmatul Lil Aaalameen pay.
အထက္ပါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဒီပို႕စ္ကိုေရးရင္းနဲ႕ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ရဲ့ဖြားျမင္ျခင္း အေၾကာင္း ေရာက္ေတာ့ ရင္ထဲက ဆႏၵအျပည့္နဲ႕ ခ်က္ခ်င္းစပ္ဆိုမိတဲ့ အူရဒူ ကဗ်ာခ်ိဳးေလးပါ။ အူရဒူ မတတ္သူမ်ားအသံဖလွယ္လြယ္ကူဖို႕ အဂၤလိပ္အကၡရာေတြနဲ႕ပါ ေရးျပထားပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာျပန္ကေတာ့………
အိုအလႅာဟ္ ကြၽန္ပ္ကဲ့သို႕ ဘာမဟုတ္သည့္ သူ၏ အဆင့္အတန္းကမည္မွ်ရွိေန၍
အရွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဆပ္ႏိုင္မည္နည္း။ ထိုေက်းဇူးေတာ္ကား “စိရာေဂ်မုနီးရ္”
(လင္းဝင္းေတာက္ပေသာ မီး႐ႉးမီးတိုင္ / သူရိယ) ပင္။
သို႕ေသာ္ျငႇားလည္း အရွင့္အားခ်ီးမြမ္းေထာမနာျခင္းႏွင့္အရွင့္သန္႕စင္ျမင့္ျမတ္ပုံ
ကိုေတာ့ မ်ားစြာ ရြတ္ဆိုပါမည္။
ကုေဋႏွင့္ခ်ီေသာ စလာမ္ႏွင့္ဆြလဝါးသ္မ်ားကိုလည္း “ရဲဟ္မသုလ္လိလ္အားလမီးန္”
(စၾကဝဠွာအေပါင္းအတြက္က႐ုဏာေတာ္) အေပၚ ပို႕ဆက္ပါမည္။
အာရဗီဘာသာစကားျဖင့္ “ဆင္” ကို ဖီလ္ဟုေခၚဆိုပါသည္။ အဘ္ရဟာ၏ဆင္တပ္ကို အစြဲျပဳ၍ ထိုႏွစ္သည္ (ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖြားျမင္ေသာႏွစ္) အာမုလ္ဖီလ္ (ဆင္ႏွစ္) ဟု တြင္ခဲ့ေလသည္။ ဂရီဂိုရိယန္ ျပကၡဒိန္ အရ ထိုေန႕သည္ C.E 571 ဧျပီလ ၂၂ ရက္ တြင္ က်ေရာက္သည္။
အာမိနာသခင္မကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္တြင္ သူမသည္ သူမ၏ ဝမ္းဗိုက္မွ လြန္စြာလင္းဝင္းေတာက္ပေသာ အလင္းေရာင္တစ္ခုထြက္လာျပီး ထိုအလင္းေရာင္ေၾကာင့္ ဆီးရီးယားရွိနန္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း လင္းဝင္းေရာင္ျပန္ဟပ္သည္ ဟု အိပ္မက္ျမင္မက္ခဲ့ေလသည္။ မီးဖြားခ်ိန္က်ေရာက္ေသာအခါ အဗ္္ဒုရ္ရဟ္မာန္ဘင္န္ေအာ္ဖ္ (ရသြီယလ္လာဟုသအာလာအန္ဟု) ၏ မိခင္ျဖစ္သူ ရွိဖြာ ဘင္န္သိ အမရ္ သည္ ဝမ္းဆြဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘိုးေတာ္အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္ သည္ ေျမးဦးဖြားျမင္ျခင္းေၾကာင့္အလြန္အမင္းဝမ္းေျမာက္ျပီး ေျမးဦးေလးအား ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္သို႕ ခ်ီေပြ႕ယူ ေဆာင္သြားျပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေက်းဇူးတင္ ႐ႈကုရ္ ျပဳ၍ အထံေတာ္မွ ေကာင္းျခင္း အျဖာျဖာကိုေတာင္းခံ ခဲ့ေပသည္။ ေျမးဦးေလးသည္ ၾကီးစြာေသာခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံရမည့္သူဟု ယုံၾကည္သည့္အေလ်ာက္ “မုဟမၼဒ္” ဟုအမည္မွည့္ခဲ့ေလသည္။ အရဗ္တို႕၏ ထုံးတမ္းဓေလ့အရ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ ကေလး (ကိုယ္ေတာ္ျမတ္) ၏ ဦးေခါင္းမွ ဆံပင္မ်ားကိုရိတ္ပယ္ခဲ့ ေလသည္။ ၎ေနာက္သူသည္မကၠဟ္သားတို႕အားဖိတ္ေခၚစု႐ုံး၍ ထမင္းစားပြဲၾကီးကို ပြဲခံ ခဲ့ေပသည္။
မုဟမၼဒ္အား ပထမဦးဆုံး မိခင္ျဖစ္သူ အာမိနာသခင္မက ႏို႕ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးျပီး၊ ေနာင္တြင္ သူ၏ ဖခင္၏ ကြၽန္မတစ္ဦးျဖစ္သူ အုမ္ အိုင္မာန္ က ႏို႕ခ်ိဳတိုက္ေကြၽး ခဲ့ေပသည္။ အုမ္ အိုင္မာန္ သခင္ မ သည္ အဘိစီးနီးယန္းလူမ်ိဳးျဖစ္ျပီး အမည္ရင္း မွာ ဗရကဟ္ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ အစၥလာမ္ကို သက္ဝင္ခဲ့ျပီး မဒီနဟ္သို႕ဟိဂ်္ရသ္ ျပဳခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဤေလာကမွ ႂကြျမန္း ျပီးေျခာက္လအၾကာတြင္ မဒီနဟ္ ျမိဳ႕၌ပင္ အလႅာဟ့္အမိန္႕ခံယူခဲ့ေလသည္။(ရသြီယလ္လာဟုသအာလာအန္ဟာ)။

(၄)။ – “မုဟမၼဒုရ္ရစူလုလႅာဟ္” (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္)
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ၏ ႏို႕စို႕ဘက္ညီအစ္ကိုမ်ား

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ အားႏို႕ခ်ိဳ တိုက္ေကြၽးခဲ့သူမ်ားတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ ဦးေလး ျဖစ္သူအဗူလဟဘ္၏ ကြၽန္ စိုဝိုင္ဗဟ္ သခင္မလည္းပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ စိုဝိုင္ဗဟ္ သခင္မသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူသူမ၏ သား မတ္စ္႐ူးဟ္၊ ဟမ္ဇဟ္ဘင္န္ အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္ ႏွင့္ အဗူစလမဟ္ ဘင္န္ အဗ္ဒုလ္အဆဒ္မခ္ ဇူမီတို႕ကိုလည္း ႏို႕ခ်ိဳတိုက္ ေကြၽးေနခဲ့ေပသည္။ သို႕ျဖစ္ေပရာ အထက္ပါ သုံးဦးတို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏ ပထမဦးဆုံးေသာ ႏို႕စို႕ဘက္ညီအစ္ကိုမ်ားျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

ဟလီမဟ္ စအ္ဒိယဟ္ ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာက္ဝယ္

ထိုေခတ္အခါက အရဗ္လူမ်ိဳး တို႕၏ ဓေလ့တစ္ခုမွာ၊ မိမိတို႕၏ ရင္ေသြးငယ္ မ်ားအားဘဲဒ္ဝဲန္ (BEDOUIN) အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ ထံပို႕ထား ေစာင့္ေရွာက္ေစျပီး သဲကႏၲာရတြင္အသက္အရြယ္ႏွစ္အတန္ငယ္ရလာသည္ အထိၾကီးျပင္းေစျခင္းပင္။ ဤ သို႕ျပဳရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မွာကႏၲာရတြင္ ၾကီးျပင္းေစျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ သန္စြမ္းက်န္းမာသည္ဟု မကၠဟ္သားတို႕က ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကႏၲာရဘဲဒ္ဝဲန္ (BEDOUIN) အရဗ္တို႕ ၏ ဝန္းက်င္တြင္ ၾကီးျပင္းျခင္းျဖင့္ အာေရဗ် တစ္ခြင္လုံးတြင္ အသုံးျပဳေသာကြၽန္းဆြယ္သုံး အာရဗီဘာသာစကား ကို က်နစြာတတ္ေျမာက္ေစရန္ လည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ထိုစဥ္က ဘိုးေတာ္ျဖစ္သူ အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္သည္ သူ၏ ေျမးေလးအား ႏို႕ခ်ိဳတိုက္ေကြၽး ေစာင့္ေရွာက္၍သဲကႏၲာရတြင္ ၾကီးျပင္းသည္အထိ တာဝန္ယူေပးမည့္ ဘဲဒ္ဝဲန္ (BEDOUIN) အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအားရွာေဖြေနခဲ့ေလသည္။ တစ္ၾကိမ္တြင္ ဗႏူစအဒ္ ဘင္န္ ဗကရ္ ဘင္န္ ဟဝါဇင္န္ အႏြယ္မွ ဘဲဒ္ဝဲန္အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ မကၠဟ္ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသို႕ လာေရာက္ကမ္းလွမ္း ေလသည္။ ထိုအခါ အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္သည္ ထိုအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးျခင္းစီအား သူ၏ေျမးေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ဖသက္ဆိုးကေလးငယ္အား ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းျဖင့္ရရွိမည့္ အဖိုးအခ ဆုလာဘ္သည္ အလြန္ပင္ နည္းပါး မည္ဟုထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆၾကျပီး ကေလးငယ္အား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မည္သူကမွ် လက္မခံခဲ့ေပ။ ထိုေန႕တြင္ပင္ ဟလီမဟ္ ဘင္န္သိ ဇုဝိုင္ဘ္သည္လည္း အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္ ထံေရာက္ရွိလာခဲ့ေလသည္။ အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္၏ လက္ေမာင္းမ်ားေပၚတြင္ လွဲလွ်က္ရွိေသာ ခ်စ္စဖြယ္ဖသက္ဆိုး ကေလးငယ္အားျမင္ျပီးေနာက္ အေၾကာင္းစ ုံကိုလည္း သိရေသာအခါက႐ုဏာ စိတ္ယိုဖိတ္မိ၍ ကေလးငယ္အား ဝမ္းပန္းတသာလက္ခံလိုက္ေလေတာ့သည္။ သူမႏွင့္သူမ၏ ခင္ပြန္းတို႕သည္ အိမ္အျပန္ခရီးတြင္ လက္မဲ့ မျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ျပီးကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား ယုယုယယ ခ်ီေပြ႕ ၍ သဲကႏၲာရရွိ သူတို႕၏အိမ္သို႕ျပန္ခဲ့ေလေတာ့သတည္း။

ဤသို႕ျဖင့္အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ား ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ ကံထူးမႈ ကို ဟလီမဟ္ စအ္ဒိယဟ္ သခင္မက ရရွိသြားခဲ့ေတာ့သည္။ ဟလီမဟ္ သခင္မႏွင့္ သူမ၏ခင္ပြန္း ဟာရိသ္ ဘင္န္ အဗ္ဒုလ္အုဇၨဟ္ တို႕သည္ စအဒ္ ဘင္န္ဗကရ္ ဘင္န္ ဟဝါဇင္န္ အႏြယ္ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး သူတို႕၏ကေလးငယ္ မ်ားသည္လည္းကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ ႏို႕စို႕ဘက္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေပေတာ့သည္။

ဟလီမဟ္ သခင္မ၏ အိမ္သို႕ မဂၤလာအေပါင္းခေညာင္းေလျပီ

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား ေဆာင္ယူခဲ့ခ်ိန္မွ စ၍ သူမတို႕၏ ဘဝအေျခအေနမ်ားသိသိသာသာေျပာင္းလဲလာမႈကို ဟလီမဟ္သခင္မႏွင့္ ခင္ပြန္းတို႕က ေကာင္းစြာသတိျပဳမိေလသည္။ မကၠဟ္ျမိဳ႕သို႕ လာေရာက္စဥ္က လြန္စြာၾကဳံလွီ အားနည္း ေႏွးေကြးေသာ ေသာ ျမည္းမေလးအား အစီးအနင္း အျဖစ္ျပဳ၍လာေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အျပန္ခရီးတြင္မူ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား သယ္ေဆာင္ထားေသာ ထိုျမည္းမေလးသည္ အလြန္ သြက္လက္စြာ
ခရီးႏွင္ခဲ့သည္မွာ အတူခရီးသြားေသာ ကာရဗဲန္ခရီးသည္စုတို႕သည္ေနာက္ခပ္လွမ္းလွမ္းသို႕ က်န္ခဲ့သည္ အထိပင္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးသည္ ဟလီမဟ္သခင္မ၏အိမ္တြင္ ေနထိုင္စဥ္ ထိုအိမ္သည္ ေကာင္းျခင္း မဂၤလာအျဖာျဖာတို႕ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။

ဟလီမဟ္သခင္မ ကိုယ္တိုင္၏ဆင့္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား မေဆာင္ယူလာခင္တြင္ သူမတို႕ေနထိုင္ရာအရပ္သည္ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးျပီးလူႏွင့္တရိစၧာန္တို႕ အလြန္ဆင္းရဲ ကပ္ဒုကၡေရာက္ ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူမတို႕ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုလားအုပ္မ သည္ ႏို႕တစ္စက္မွ မထြက္ေသာအခ်ိန္၊ ဟလီမဟ္သခင္မ ၏ ကေလးအရင္းသည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ မႈေၾကာင့္ညလုံးေပါက္ သနားစဖြယ္ငိုေႂကြး ေနေသာအခ်ိန္၊ ရင္ေသြး၏ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာခံစားမႈေၾကာင့္ ဟလီမဟ္သခင္မႏွင့္သူမ၏ ခင္ပြန္းတို႕သည္ စိတ္ႏွလုံးပူပန္ ေသာကေရာက္ ၍ တစ္ညလုံး အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္။ သို႕ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေလး ေရာက္ရွိလာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အစစအရာရာေသာ အေျခအေနတို႕သည္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေလျပီ။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား သူမ၏အိမ္အေရာက္ သူမ၏ေပါင္ေပၚယုယစြာတင္၍ ၾကင္နာသည့္အခ်ိန္ မွစ၍ သူမ၏ မိခင္ေမတၲာအရည္ အာဟာရ တို႕သည္ အလြန္အမင္းအလွ်ံအပယ္ စီးဆင္း လာခဲ့ျပီး ထိုအာဟာရ ကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးႏွင့္ သူမ၏သားတို႕သည္ ဝလင္စြာေသာက္သုံးလွ်င္ျမန္စြာအိပ္စက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဟာရိသ္ သည္သူ၏ ကုလားအုပ္မအားၾကည့္႐ႈေသာ္၊ ကုလားအုပ္မ၏ႏို႕အံု တို႕သည္ လွ်ံထြက္သေယာင္ေယာင္ ျပည့္ေဖာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။ ယင္းကုလားအုပ္မ ထံမွ အလြန္တရာမ်ားျပားေသာ ႏို႕ရည္ တို႕သည္ ဟလီမဟ္သခင္မ တို႕တစ္မိသားစုလုံးအား ဝဝလင္လင္ျဖစ္ေစသည္ထက္ပင္ ပိုခဲ့ေပသည္။ ကုလားအုပ္မ သည္သာမက သူမတို႕၏ ဆိတ္မမ်ားသည္လည္း။ ယခင္ကရွိခဲ့ေသာ ရွားပါးမႈဒဏ္ သည္ ယခုမူ အိပ္မက္အလား။သူမတို႕ေနထိုင္ရာ ဒရရ္ ဗႏူစအဒ္ ေဒသ ရွိ အစာေရ ရွားပါးမႈ ကပ္သည္ သူမတို႕မိသားစုအားကြင္း၍အလား။ ဤသို႕ျဖင့္ ဟလီမဟ္သခင္မ သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္ အထိ ႏို႕ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးျပီး ႏို႕ျဖတ္လိုက္ေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးသည္ အစာေရစာ ရွားပါးေသာအရပ္၊ ကာလတြင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ေသာ္လည္း သန္သန္မာမာက်န္းက်န္းမာမာ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ဟလီမဟ္သခင္မ၏ေတာင္းဆိုမႈ

ဟလီမဟ္သခင္မသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအားေျခာက္လတစ္ၾကိမ္ မကၠဟ္သို႕ေခၚသြားျပီးကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ မိခင္ႏွင့္အျခားေဆြမ်ိဳးတို႕အား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးႏွင့္ အတူရွိေနေစေလ့ရွိသည္။ ၎ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား ေခၚ၍ သူမေနထိုင္ရာ အရပ္သို႕ျပန္လာေလ့ရွိသည္။ ႏို႕ ျဖတ္ျပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား သူ၏မိခင္ထံသို႕ ျပန္လႊဲအပ္ရန္ လာေရာက္ခဲ့ေလသည္။ သို႕ေသာ္သူမသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလး၏ မိခင္ အာမိနာသခင္မအားေနာက္ထပ္ ကာလတစ္ခုအထိ ဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္ ခြင့္ျပဳရန္ အသနားခံ ေတာင္းဆိုခဲ့ေလသည္။ အာမိနာသခင္မလည္း သနားေသာအားျဖင့္ ေတာင္းဆိုမႈကို လိုက္ေလ်ာခဲ့ေလသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ဟလီမဟ္ သခင္မသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား ဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႏွစ္ သို႕ပင္တိုင္ခဲ့ေလ သည္။ ႏွစ္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား မိခင္ရင္းထံ ျပန္ပို႕ေတာ့ရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွ နိမိတ္လကၡဏာ ျပသ ခဲ့သျဖင့္ ဟလီမဟ္သခင္မ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ထိတ္လန္႕၍ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအားဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မျပဳရဲေတာ့ဘဲ မိခင္ရင္းျဖစ္သူ အာမိနာ သခင္မထံ အျပီးျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းခဲ့ ေလေတာ့သည္။

(၅)။ – “မုဟမၼဒုရ္ရစူလုလႅာဟ္” (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္)
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလး၏ ရင္ဘတ္ေတာ္အား ဖြင့္ေတာ္မူျခင္းခံရေလျပီ

ဆြဟာဗဟ္ၾကီး အနတ္စ္ဘင္န္မာလိက္ (ရသြီယလ္လာဟုသအာလာအန္ဟု) သခင္ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္မွာ တစ္ေန႕တြင္ ကေလးအရြယ္ မုဟမၼဒ္ သည္ ဟလီမဟ္သခင္မ၏အိမ္အနီး အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ကစားေနခိုက္ ႐ုတ္တရက္ဆိုသလို ေကာင္းကင္တမန္ၾကီး ဂ်ိဘ္ရာအိလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္)ေရာက္ရွိလာျပီး မုဟမၼဒ္ ေလးအားလွဲအိပ္ေစေလသည္။ ထို႕ေနာက္ မုဟမၼဒ္ ၏ ရင္ဘတ္အား ဖြင့္ျပီးလွ်င္ ႏွလုံးအား ထုတ္ႏႈတ္ေလသည္။ ႏွလုံးမွအသား အစိတ္ပိုင္း တစ္ခုကို ဆြဲထုတ္ျပီး”ဤသည္ သင့္အတြင္းရွိေသာ ႐ိႈင္ယ္သြာန္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပင္။” ဟုလည္း ေျပာဆိုေလသည္။ ၎ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏ ႏွလုံး အား ဇမ္ဇမ္ေရ ျဖည့္ထားေသာ ေရႊလင္ပန္းတြင္ထည့္ေဆးေၾကာျပီး ရင္ဘတ္ထဲသို႕ ျပန္လည္ေနရာတက်ထည့္သြင္းခဲ့ေလသည္။ ဤအျဖစ္ကို ျမင္ေသာ အျခားကေလးမ်ားသည္ “မုဟမၼဒ္ အသတ္ခံရျပီ” ဟုေၾကာက္လန္႕တၾကား ေအာ္ဟစ္၍ ဟလီမဟ္ သခင္မထံေျပးလႊားသြားခဲ့ၾကသည္။ ဟလီမဟ္ သခင္မသည္ ကေလးငယ္မ်ားေခၚရာသို႕ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္အျပည့္ ျဖင့္သြားၾကည့္ခဲ့ရာ ကေလးငယ္ မုဟမၼဒ္ အသက္ရွင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေလသည္။ သို႕ရာတြင္မုဟမၼဒ္ေလး သည္ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးထိတ္ျပီး မ်က္ႏွာ ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္ေနသည္ကိုေတာ့ ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။ အနတ္စ္သခင္က ဆက္လက္၍ ေျပာျပသည္မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟု အလိုင္ဟိဝစလ္လမ္)၏ ရင္ဘတ္ေတာ္တြင္ခ်ဳပ္ရာ ကိုလည္း သူ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟူ၍။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးသည္ မိခင္ရင္းႏွင့္အတူ

ဤသည့္အျဖစ္ ေၾကာင့္ ဟလီမဟ္သခင္မသည္ထိတ္လန္႕ျပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား မကၠဟ္ရွိမိခင္ရင္းထံ ျပန္ပို႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအား သူ၏မိခင္ရင္းကေစာင့္ေရွာက္ရင္း ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ အၾကာ၊ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏သက္ေတာ္ ေျခာက္ႏွစ္ရွိေသာ အခါ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ သူ၏ ဘိုးေတာ္၊ မိခင္၊ အုမ္ အိုင္မာန္ သခင္ မတို႕ႏွင့္အတူ သူ၏ မိခင္ဘက္မွေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိရာ ယသ္ရိဘ္ ျမိဳ႕သို႕ ခရီးထြက္ခဲ့ေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ဖခင္ ျဖစ္သူ အဗ္ဒုလႅာဟ္သည္လည္း ထိုျမိဳ႕၌ပင္ ေခါင္းခ်ခဲ့သည္ျဖစ္ရကား။ ယသ္ရိဘ္ ျမိဳ႕တြင္တစ္လေနထိုင္ျပီးေနာက္ မကၠဟ္သို႕ျပန္ရန္ခရီးရွည္ၾကီးကို ထြက္ခြါလာရာလမ္းခရီးတြင္ အာမိနဟ္သခင္မ နာမက်န္းျဖစ္ျပီး အဘ္ဝါ မည္ေသာအရပ္တြင္ ကြယ္လြန္၍ ထိုအရပ္၌ပင္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ရေလသည္။ (အင္န္နလိလႅာဟိ၊ဝအင္န္နအိလိုင္ဟိရားဂ်ိအူးန္)။ သို႕ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးသည္ သက္ေတာ္ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ အရြယ္တြင္ မိဘမဲ့ (ယသီးမ္) ဘဝသို႕ ေရာက္ခဲ့ရရွာေလသည္။

ဘိုးေတာ္၏ အၾကင္နာ

အဘိုးအိုၾကီး အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္ သည္ ခ်စ္လွစြာေသာ မိဘမဲ့ေျမးေလး၏ မိခင္ဆုံးပါးျခင္းေသာကကို မၾကည့္ရက္ႏိုင္လွ်က္ ပင္ ေလးလံလွေသာ စိတ္ႏွလုံး ဝန္ကို မႏိုင့္တစ္ႏိုင္ထမ္းပိုး၍ မကၠဟ္သို႕ခရီးဆက္ရန္ စတင္ ခဲ့ေလသည္။ သူ၏ သားအရင္းမ်ား အတြက္ပင္ မေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးေသာ အၾကင္နာအဟုန္တိုသည္ မိဘမဲ့ေလး မုဟမၼဒ္ အတြက္ ျဖစ္တည္ခဲ့ေလျပီ။ အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူထိုင္ရာတြင္ မုဟမၼဒ္ေလးသည္ သူ၏အနီးရွိ မည္သူမွ်ထိုင္ခြင့္မရွိေသာ အခင္းေပၚဝယ္ထိုင္ေလ့ရွိျပီး ဘိုးေတာ္ အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္ ၏ ေနာက္ေက်ာ အား ေဆာ့ကစားေလ့ရွိသည္။ အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္သည္ကားျပဳံးလွ်က္ပင္။ မိဘမဲ့ မုဟမၼဒ္ ေလး၏ ေရွ႕အနာဂတ္သည္ မည္သို႕မွ် ေတာက္ပလာႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္သည္ ေတြးဆေကာင္းေတြးဆခဲ့ေပမည္။ ေၾကကြဲစရာေနာက္အျဖစ္တစ္ခုကား အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္ သည္သူအလြန္ ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုး တြယ္တာေသာ မုဟမၼဒ္ေလးႏွင့္ အခ်ိန္တိုေတာင္းစြာသာ ေနခြင့္ရခဲ့ျခင္းပင္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏သက္ေတာ္ ရွစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္လ၊ဆယ္ရက္ တြင္ ဘိုးေတာ္ အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေလသည္။ (အင္န္နလိလႅာဟိ၊ဝအင္န္နအိလိုင္ဟိရားဂ်ိအူးန္)။

ဦးေလးေတာ္၏ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္

အဗ္ဒုလ္မုသြာလိဘ္ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ သားျဖစ္သူ အဗူသြာလိဘ္ က ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေလးအားဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ ေလသည္။ အဗူသြာလိဘ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ဖခင္ အဗ္ဒုလႅာဟ္သခင္တို႕သည္ ညီအစ္ကို အရင္းမ်ားျဖစ္ၾက၏။ အဗူသြာလိဘ္ သည္ ဓနႂကြယ္ေသာသူ တစ္ဦးမဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေဆာင္က်ဥ္းလာေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံမွ ဗရ္ကသ္ ေၾကာင့္ အဗူသြာလိဘ္သည္ သူရွာေဖြ ရရွိေသာ ေငြစအနည္းငယ္သည္ပင္ သူ၏မိသားစုစားဝတ္ေနေရးဖူလုံ ေၾကာင္းသတိျပဳမိခဲ့ေလသည္။

(၆)။ – “မုဟမၼဒုရ္ရစူလုလႅာဟ္” (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္)
ခရစ္ရွန္ဘုန္းၾကီး ဘဟီရာ ၏ သတိေပးခ်က္

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) သက္ေတာ္ ၁၂ ႏွင့္အရြယ္ေရာက္သည့္အခါ(အခ်ိဳ႕ သမိုင္းမ်ားအဆိုအရ ၁၂ ႏွစ္ ၂ လ ၁၀ ရက္) ဦးေလးေတာ္ အဗူသြာလိဘ္ သည္ ကုန္သည္အစုတစ္စုႏွင့္ ဆီးရီးယား သို႕အတူလိုက္ပါသြားရန္စီစဥ္ျပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုပါေခၚေဆာင္၍ ခရီးထြက္ခဲ့ေလေတာ့သည္။
ကုန္သည္အစုသည္ ဆီးရီးယားသို႕အသြား ဘဆြရဟ္ ျမိဳ႕သို႕အေရာက္ ေခတၱခဏ နားၾကေလသည္။ထိုျမိဳ႕၌ ဘဟီရာ မည္ေသာ ခရစ္ရွန္ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး ရွိေလသည္။ သူသည္ ကုန္သည္အစုအား ၾကိဳဆိုရန္အလို႕ငွါ ေရာက္ရွိလာခဲ့ ျပီး ခရီးသည္အားလုံးအား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ အနီးသို႕ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏လက္ကို ဆြဲကိုင္၍ “ဤသူသည္ ကမ ၻာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အရွင္ျမတ္၏ ေစတမန္ပင္၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အား လူသားအားလုံး အတြက္ က႐ုဏာေတာ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္” ဟုေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ လူအမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ဤသို႕ဆိုရသနည္း ဟုစုံစမ္းေမးျမန္းၾကေလသည္။ ဘဟီရာက ………….
“သူ (မုဟမၼဒ္) ဤ ဘက္သို႕လာ သည့္အခါက ေက်ာက္တုံးမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားသည္ ကိုင္းညြတ္အ႐ိုအေသေပးၾကေလသည္။ ေစတမန္ တစ္ပါးမွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ ဖန္ဆင္းခံကိုမွ် ဤသို႕ အ႐ိုအေသမေပးၾက။ ၎ျပင္ ကြၽန္ပ္္ သည္ သူ၏ ပုခုံးႏွစ္ဖက္ေအာက္နားရွိ ပန္းသီးသဏၭာန္ ေစတမန္ျဖစ္ျခင္း၏တံဆိပ္ေတာ္ကို လည္း သူ၌ေတြ႕ရသည္။ ဤအေၾကာင္း ကြၽန္ပ္္တို႕၏ က်မ္းစာမ်ား၌ပါရွိသည္။” ဟုရွင္းျပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ဘဟီရာ သည္ ကုန္သည္အစုအား ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ထမင္းစားပြဲၾကီး တစ္ပြဲကိုတည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ေလသည္။ ၎ေနာက္ ဘဟီရာသည္ အဗူသြာလိဘ္ အား ႏွစ္ဦးတည္း ေတြ႕ဆုံျပီးမုဟမၼဒ္ အား ေရွ႕ခရီးသို႕ ဆက္လက္မေခၚသြားရန္ႏွင့္ ေနရပ္သို႕သာ ျပန္လႊတ္ရန္သတိေပး ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးႏွင့္ ေရာမ လူမ်ိဳးမ်ားက ကတိေတာ္လာ ေစတမန္အျဖစ္မွတ္ယူျပီး အႏၲရာယ္ ျပဳမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႕သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အဗူသြာလိဘ္ သည္ ခရစ္ရွန္ဘုန္းၾကီး ဘဟီရာ ၏ သတိေပးစကားကို တစ္ေလးတစ္စား ဂ႐ုမူျပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အားမကၠဟ္ သို႕ ျပန္လည္ပို႕လိုက္ေလေတာ့သည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ မကၠဟ္ ျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ရင္း အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ သူ၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း(စိုဆိုင္တီ) တြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွား ခဲ့ျပီး အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးပါသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခန္းကဏၰၰမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ ေအာက္တြင ္ဆက္လက္ေရးသားမည့္ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုကား ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ မိမိ၏အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ား အနက္ ထင္ရွားေသာက႑ႏွစ္ခု အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

(၇)။ – “မုဟမၼဒုရ္ရစူလုလႅာဟ္” (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္)
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ႏွင့္ ဖိဂ်ရ္ စစ္ပြဲ

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ သက္ေတာ္ ႏွစ္ဆယ္အေရာက္ ဇုလ္ကအ္ဒဟ္လ တြင္ ကု႐ိုက္ရွ္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ကိနာနာလူမ်ိဳးစု တို႕ကတစ္ဖက္၊ ကိုင္ယ္စ္ ဂီလာန္ လူမ်ိဳးစု ကတစ္ဖက္ စစ္ပြဲြဲျဖစ္ပြါးခဲ့ေလသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားသည္ အလြန္ျပင္းထန္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ အက်အဆုံးအလြန္မ်ားခဲ့သည္။
ေနာက္ဆုံးတြင္ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈ ပိုမ်ားေသာတစ္ဖက္ အားက်န္ တစ္ဖက္က အသက္ဖိုးေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရမည္ ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ထား၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကေလသည္။ ဤစစ္ပြဲသည္လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ စတုတၳေျမာက္စစ္ပြဲျဖစ္ျပီးအျပင္းထန္ဆုံးႏွင့္အေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံးေသာစစ္ပြဲ တစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ဤစစ္ပြဲသည္ အရဗ္လူမ်ိဳးစု မ်ားအၾကားျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ခဲ့ ေသာ စစ္ပြဲ ျဖစ္ျပီး “ဖိဂ်ရ္ စစ္ပြဲ” ဟု သမိုင္းတြင္ အမည္ရခဲ့ ေလသည္။ အာရဗီဘာသာစကားတြင္ “ဖိဂ်ရ္” ဟူသည္ “အက်င့္တန္ျခင္း” ဟုအဓိပၸါယ္ရေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဤအမည္တြင္ခဲ့သနည္း ဟူမူယင္းစစ္ပြဲသည္ စစ္မက္ျပိဳင္ ဆိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာလ တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ ျပီး ဤလ ၏ ထူးျမတ္မႈကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ေသြးစြန္းေစခဲ့ ၾကျခင္းေၾကာင့္ပင္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ကု႐ိုက္ရွ္လူမ်ိဳး စုဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုစစ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ စစ္ေျမျပင္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာတာဝန္မွာ ရန္သူတို႕ပစ္လႊတ္ေသာ ျမားတံ မ်ားကို စုေဆာင္း၍ ကု႐ိုက္ရွ္လူမ်ိဳးစုဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာသူ၏ ဦးေလးမ်ားထံ ပို႕ေပး ရျခင္းပင္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ႏွင့္ ဟိလ္ဖူလ္ ဖုဒူလ္

ဖိဂ်ရ္စစ္ပြဲ ေျပျငိမ္းျပီး ေနာက္လတြင္ ကု႐ိုက္ရွ္ လူမ်ိဳးစုၾကီး ဝင္ အႏြယ္ငါးႏြယ္က စုေပါင္း၍ ပဋိညာဥ္ တစ္ခုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေလသည္။ ယင္း အႏြယ္ငါးႏြယ္ကား ဗႏူဟာရွင္မ္၊ ဗႏူအဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္၊ ဗႏူအဆဒ္၊ ဗႏူ ဇဟ္ရာႏွင့္ ဗႏူ တိုင္မ္ တို႕ျဖစ္ၾကေလသည္။
ဤ ပဋိညာဥ္ ခ်ဳပ္ဆိုရျခင္းအေၾကာင္းကား…………တစ္နယ္တစ္ေက်းမွ တစ္စိမ္းတစ္ရံစာ တစ္ဦးအားတရားမွ်တမႈ ကို ျပဳေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ရွက္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရွိခဲ့ေလသည္။ ဇာဘိဒ္ျမိဳ႕(ယီမင္ အေနာက္ပိုင္း မွျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕) မွ လူတစ္ဦးသည္ မကၠဟ္ျမိဳ႕သို႕လာေရာက္၍ သူ၏ ကုန္စည္မ်ားကိုေရာင္းခ်ေလသည္။ မကၠဟ္ျမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အားဆ္ဘင္န္ ဝိုင္လ္ သည္ ထိုသူ၏ကုန္စည္အားလုံးအားယူေဆာင္၍ ေငြကိုကားလုံးဝမေပးေပ။ မတရားမႈျပဳခံရေသာ ထိုဇာဘိဒ္ ျမိဳ႕သားကုန္သည္ သည္ဗႏူ အဗ္ဒုလ္ ဒရ္၊ ဗႏူ မခ္ဇူးမ္၊ ဗႏူ ဂ်မဟ္၊ ဗႏူ စဟ္မ္ ႏွင့္ ဗႏူအဒီယ္ လူမ်ိဳးစုဝင္တို႕ထံ ခ်ဥ္းကပ္၍သူ႕အား တရားမွ်တ စြာျပဳေပးရန္ အကူအညီ ေတာင္းရွာေလသည္။ ထိုလူမ်ိဳးစုဝင္အားလုံးတို႕သည္မည္သူမွ် အေရးတယူျပဳ အကူအညီမေပးခဲ့ၾက။ ထိုသူသည္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့စြာျဖင့္ ဂ်ဘလ္အဗူကိုယ္စ္ မည္ေသာေတာင္ထိပ္သို႕တက္၍ သူမတရားျပဳခံရမႈ ကို လူထုအား သိေပးေၾကညာေလေတာ့သည္။ ၎ျပင္သူသည္ သူ႕အားကူညီၾကရန္ လူထုအား အကူအညီေတာင္းေလသည္။ အဗ္ဒုလ္ မုသြာလိဘ္ ၏ သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဇုဘိုင္ရ္ က ထိုမတရားျပဳခံရေသာ လူအား ကူညီရန္ေရွ႕ထြက္လာခဲ့ေပသည္။ ဇုဘိုင္ရ္ သည္ အႏြယ္ငါးႏြယ္တို႕ ၏ ကိုယ္စားလွယ္တို႕အား ဗႏူတိုင္မ္အႏြယ္ဝင္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဘင္န္ ဂ်ဒ္အန္ ၏ အိမ္တြင္ စု႐ုံးရန္ဖိတ္ေခၚျပီး အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ေလသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ အႏြယ္ ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီးက သေဘာတူ ပဋိညာဥ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ၊ ေနာင္တြင္ တစ္စုံတစ္ဦး ဤသို႕မတရားျပဳမူ ခံရပါက ပဋိညာဥ္ တြင္လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ အႏြယ္တို႕က တရားျပဳခံ ရသူေရွ႕မွ မားမားရပ္၍ တရားမွ်တမႈကိုေဆာင္က်ဥ္း ေပးရန္ပင္။ ၎ေနာက္သူတို႕သည္ အားဆ္ဘင္န္ ဝိုင္လ္ အား စုေပါင္း ဖိအားေပး၍ မတရားရယူထားေသာ ကုန္စည္မ်ားကို ထိုဇာဘိဒ္ ျမိဳ႕သားကုန္သည္ အားျပန္ေပးေစေလသည္။

ထို ပဋိညာဥ္ခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္လည္း သူ၏ ဦးေလးေတာ္ မ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနခဲ့ ျပီး ထိုပဋိညာဥ္အား ဂုဏ္သေရရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ အျဖစ္ မွတ္ယူေလးစားခဲ့ေလသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မွ ကိုယ္ေတာ့္အား တမန္ေတာ္တာဝန္အပ္ႏွင္း ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ အေတာ္ၾကာၾကာအထိကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုေလ့ရွိခဲ့သည္။

“ငါ သည္ အဗ္ဒုလႅာဟ္ ဘင္န္ ဂ်ဒ္အန္ ၏ အိမ္တြင္ပဋိညာဥ္ ကို သေဘာတူခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကစဥ္က သက္ေသအျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထို ပဋိညာဥ္အစား ငါ့အား နီျမန္းေသာကုလားအုပ္ေပးလွ်င္ပင္ ငါလက္ခံမည္မဟုတ္။ (ထိုပဋိညာဥ္အားေဖာက္ဖ်က္မည္မဟုတ္။) ငါ့အားအမိုက္ေခတ္ေပ်ာက္ ျပီး အစၥလာမ္သာသနာထြန္းကား လာေသာ ေန႕ရက္မ်ားတြင္ပင္ ထိုပဋိညာဥ္အား ဆက္လက္ေထာက္ခံ
ရန္တစ္စုံတစ္ဦးကေတာင္းဆိုခဲ့ပါက ငါသည္ သေဘာတူခဲ့မည္သာ။”
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) သက္ေတာ္ ၁၂ ႏွင့္အရြယ္ေရာက္သည့္အခါ(အခ်ိဳ႕ သမိုင္းမ်ားအဆိုအရ ၁၂ ႏွစ္ ၂ လ ၁၀ ရက္) ဦးေလးေတာ္ အဗူသြာလိဘ္ သည္ ကုန္သည္အစုတစ္စုႏွင့္ ဆီးရီးယား သို႕အတူလိုက္ပါသြားရန္စီစဥ္ျပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုပါေခၚေဆာင္၍ ခရီးထြက္ခဲ့ေလေတာ့သည္။
ကုန္သည္အစုသည္ ဆီးရီးယားသို႕အသြား ဘဆြရဟ္ ျမိဳ႕သို႕အေရာက္ ေခတၱခဏ နားၾကေလသည္။ထိုျမိဳ႕၌ ဘဟီရာ မည္ေသာ ခရစ္ရွန္ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး ရွိေလသည္။ သူသည္ ကုန္သည္အစုအား ၾကိဳဆိုရန္အလို႕ငွါ ေရာက္ရွိလာခဲ့ ျပီး ခရီးသည္အားလုံးအား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ အနီးသို႕ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏လက္ကို ဆြဲကိုင္၍ “ဤသူသည္ ကမ ၻာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အရွင္ျမတ္၏ ေစတမန္ပင္၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အား လူသားအားလုံး အတြက္ က႐ုဏာေတာ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္” ဟုေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ လူအမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ဤသို႕ဆိုရသနည္း ဟုစုံစမ္းေမးျမန္းၾကေလသည္။ ဘဟီရာက ………….
“သူ (မုဟမၼဒ္) ဤ ဘက္သို႕လာ သည့္အခါက ေက်ာက္တုံးမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားသည္ ကိုင္းညြတ္အ႐ိုအေသေပးၾကေလသည္။ ေစတမန္ တစ္ပါးမွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ ဖန္ဆင္းခံကိုမွ် ဤသို႕ အ႐ိုအေသမေပးၾက။ ၎ျပင္ ကြၽန္ပ္္ သည္ သူ၏ ပုခုံးႏွစ္ဖက္ေအာက္နားရွိ ပန္းသီးသဏၭာန္ ေစတမန္ျဖစ္ျခင္း၏တံဆိပ္ေတာ္ကို လည္း သူ၌ေတြ႕ရသည္။ ဤအေၾကာင္း ကြၽန္ပ္္တို႕၏ က်မ္းစာမ်ား၌ပါရွိသည္။” ဟုရွင္းျပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ဘဟီရာ သည္ ကုန္သည္အစုအား ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ထမင္းစားပြဲၾကီး တစ္ပြဲကိုတည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ေလသည္။ ၎ေနာက္ ဘဟီရာသည္ အဗူသြာလိဘ္ အား ႏွစ္ဦးတည္း ေတြ႕ဆုံျပီးမုဟမၼဒ္ အား ေရွ႕ခရီးသို႕ ဆက္လက္မေခၚသြားရန္ႏွင့္ ေနရပ္သို႕သာ ျပန္လႊတ္ရန္သတိေပး ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးႏွင့္ ေရာမ လူမ်ိဳးမ်ားက ကတိေတာ္လာ ေစတမန္အျဖစ္မွတ္ယူျပီး အႏၲရာယ္ ျပဳမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႕သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အဗူသြာလိဘ္ သည္ ခရစ္ရွန္ဘုန္းၾကီး ဘဟီရာ ၏ သတိေပးစကားကို တစ္ေလးတစ္စား ဂ႐ုမူျပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အားမကၠဟ္ သို႕ ျပန္လည္ပို႕လိုက္ေလေတာ့သည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ မကၠဟ္ ျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ရင္း အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ သူ၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း(စိုဆိုင္တီ) တြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွား ခဲ့ျပီး အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးပါသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခန္းကဏၰၰမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ေလသည္။ ေအာက္တြင ္ဆက္လက္ေရးသားမည့္ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုကား ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ မိမိ၏အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ား အနက္ ထင္ရွားေသာက႑ႏွစ္ခု အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

(၈)။ -“မုဟမၼဒုရ္ရစူလုလႅာဟ္” (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္)
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

ဖခင္ ၊ မိခင္ ႏွင့္ အဘိုးတို႕ ဆုံးပါးျပီးေနာက္ ဦးေလးေတာ္ ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ၾကီးျပင္းလာရေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ သည္ ဆက္ခံစရာ မည္သည့္အေမြမွ မရွိသည့္ ဆင္းရဲသား တစ္ဦး ဘဝျဖင့္သာရွိေနေလသည္။ အစတြင္ မိမိ အသက္ရွင္ေန ထိုင္ ဖို႕ရာ အလုပ္အကိုင္ အျဖစ္ ဗႏူ စအဒ္ အႏြယ္ ပိုင္ဆိတ္မ်ားကို ေက်ာင္းခဲ့ေသာ္ လည္း ဆီးရီးယားမေရာက္ခင္ မကၠဟ္္ သို႕ လွည့္ ျပန္လာခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ကု႐ိုက္ရွ္တို႕၏ ဆိတ္မ်ားကိုအဖိုးအခအနည္းငယ္မွ်သာယူ၍ ေက်ာင္း ခဲ့ေလသည္။

ဆိတ္ေက်ာင္းသည့္ အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳခဲ့ျခင္း သည္ တမန္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း တမန္ေတာ္ျဖစ္ျပီးေနာက္တြင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကမိန္႕ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ “အလႅာာဟ္ တမန္ေတာ္မ်ားအနက္ ဆိတ္၊ သိုး ေက်ာင္းသည့္ အလုပ္ကို မလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ သူတစ္ဦးတစ္ေယာတ္ မွမရွိ” ဟု။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ မွန္ကန္တိက်သစၥာရွိမႈ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္မႈ တို႕ေၾကာင့္ လူအမ်ားက ကိုယ္ေတာ္ အား “အလ္အမီန္း” (သစၥာရွင္) ဟူေသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေခၚေဝၚ လာၾကေလသည္။

ခဒီဂ်ဟ္ (ရသြီယလ္လာဟုသအာလာအန္ဟာ) သခင္မ ၏ လူယုံေတာ္ အျဖစ္္

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ သည္ “အလ္အမီးန္” ဟူေသာ ဂုဏ္ထူး ျဖင့္ထင္ရွားလာေသာအခါ မကၠဟ္ျမိဳ႕ရွိ ခ်မ္းေသာေသာ မုဆိုးမ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခဒီဂ်ဟ္ ဘင္န္သိ ခုဝိုင္လိဒ္ က သူမ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုန္စည္တို႕အား ဆီးရီးယားသို႕ သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ကုန္သြယ္ရန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အား ကမ္းလွမ္း၍ လူယုံေတာ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္လိုက္ေလသည္။ သူမသည္ ဂုဏ္သေရရွိ ကု႐ိုက္ရွ္ မိသားစုမွျဖစ္ျပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သူမ၏ ကုန္စည္မ်ားအား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႕သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ေပးရန္ လူယုံေတာ္ ခန္႕အပ္ေလ့ရွိသည္။

လုလင္ပ်ိဳ မုဟမၼဒ္ သည္ ခဒီဂ်ဟ္ ၏ ကြၽန္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မိုင္စရဟ္ ႏွင့္အတူ ကုန္စည္မ်ား ကိုယူေဆာင္၍ ဆီးရီးယားသို႕ ခရီးထြက္ေလသည္။ ထိုကုန္ခရီးသည္ အလြန္ေအာင္ျမင္ျပီးအလြန္အျမတ္အစြန္း ရ ခဲ့ေသာခရီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ျပီး မကၠဟ္ျမိဳ႕သို႕ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ရရွိခဲ့သမွ်အျမတ္အစြန္းအားလုံးအား ခဒီဂ်ဟ္ ထံသို႕ အပ္ႏွံခဲ့ေလသည္။

ခဒီဂ်ဟ္ သခင္မႏွင့္ ထိမ္းျမားေတာ္မူျခင္း

ခဒီဂ်ဟ္ သည္ သူမဘဝတြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ မုဆိုးမ ျဖစ္ခဲ့ ရရွာသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။သူမသည္ပထမဦးဆုံး အသီးက္ ဘင္န္ အရဲဒ္ ႏွင့္လက္ထပ္ခဲ့ျပီး အသီးက္ ကြယ္လြန္ ေသာအခါ အဗူဟလာ ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ေလသည္။ အဗူဟလာ ႏွင့္သားတစ္ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ အဗူဟလာကြယ္လြန္ေသာအခါ ကု႐ိုက္ရွ္ မွ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႕က သူမအား ထိမ္းျမားရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ သူမသည္ မည္သူ၏ ကမ္းလွမ္း ခ်က္ကိုမွ လက္မခံခဲ့ေပ။ သူမ၏ ကြၽန္ မိုင္စရဟ္ ထံမွမုဟမၼဒ္၏ စာရိတၲ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို ၾကားရသည့္ အခါသူမသည္ မုဟမၼဒ္အား သူမ၏ဘဝ ၾကင္ေဖာ္ အျဖစ္ လက္တြဲရန္ စဥ္းစားမိေလေတာ့သည္။ သို႕ႏွင့္ သူမ ၏ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာ ျဖစ္သူ နဖီစဟ္ မွတစ္ဆင့္ မုဟမၼဒ္ ထံ သတင္းေပါက္ၾကားေစလိုက္ေတာ့ သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ သည္ နဖီစဟ္ ထံမွ တစ္ဆင့္ ၾကားရေသာ သတင္းစကားကို မူတည္၍သူ၏ ဦးေလးေတာ္မ်ား ႏွင့္တိုင္ပင္ေလသည္။

သူ၏ ဦးေလးမ်ားသည္လည္း အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ၾကျပီးေနာက္ ခဒီဂ်ဟ္ သခင္မ ၏ ဦးေလးျဖစ္ သူ အမရ္ ဘင္န္ အဆဒ္ ထံ မုဟမၼဒ္ ၏ မဂၤလာစကား ကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကေလသည္။ အမရ္ဘင္န္ အဆဒ္ သည္ ကမ္းလွမ္းခ်က္အား သူ၏ တူမေတာ္ ကိုယ္စား ဝမ္းေျမာက္စြာ လက္ခံလိုက္ေလေတာ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ခဒီဂ်ဟ္သခင္မ အား မဂၤလာဦး လက္ေဆာင္အျဖစ္ကုလားအုပ္ အေကာင္ႏွစ္ဆယ္ (အခ်ိဳ႕ ပညာရွင္ တို႔ အဆိုအရ ကုလားအုပ္ ေျခာက္ေကာင္) ေပးခဲ့ေလသည္။ ဗႏူဟာရွင္မ္ အႏြယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခား ကု႐ိုက္ရွ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခဲ့ေလသည္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳျပီးေနာက္ အဗူသြာလိဘ္ သည္ မဂၤလာဆုံးမစကား (ခုသြ္ဗဟ္) ကို ျမြက္ၾကားခဲ့ေလသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဆီးရီးယား ခရီးမွ ျပန္ေရာက္ရွိျပီး ႏွစ္လ ႏွစ္ရက္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ႏွင့္ ခဒီဂ်ဟ္ သခင္မတို႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိမ္းျမားစဥ္က ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏ သက္ေတာ္ မွာ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ ရွိျပီး ခဒီဂ်ဟ္ သခင္မ ၏ သက္ေတာ္မွာ ေလးဆယ္ရွိေလသည္။ (အခ်ိဳ႕အဆိုအရ သူမ၏ သက္ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့့္ရွစ္ႏွစ္)။

ခဒီဂ်ဟ္ (ရသြီယလ္လာဟုသအာလာအန္ဟာ) သခင္မ သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္) ၏ ပထမဦးဆုံးဇနီး ၾကင္ရာေတာ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ခဒီဂ်ဟ္ သခင္မ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ ကာလ တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ အျခား မည္သူႏွင့္ မွ်လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ခဒီဂ်ဟ္ သခင္မ သည္ အိဗ္ရာဟီးမ္ သခင္ေလး မွလြဲ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ရင္ေသြးအားလုံး ၏ မိခင္ ျဖစ္ခဲ့ေပ သည္။ ေမြးဖြားရာအစဥ္အတိုင္း အမည္နာမတို႕ကို ေဖာ္ျပရေသာ္ ကာစင္မ္သခင္ေလး၊ ဇိုင္ယ္နဗ္သခင္မ၊ ႐ုကိုင္ယ္ယဟ္သခင္မ၊ အုမ္မိကုလ္စူးမ္သခင္မ၊ ဖြာသိမဟ္ သခင္မ၊ အဗ္ဒုလႅာဟ္ သခင္ေလးတို႕ျဖစ္ ၾက ေလသည္။ အိဗ္ရာဟီးမ္ သခင္ေလးသည္ မာရိယဟ္ ကိဗ္သြိယာ (ေကာ့ပ္တစ္ ေမရီ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ တို႕၏ ရင္ေသြးျဖစ္ေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ သားေတာ္အားလုံးတို႕သည္ ကေလးဘဝ ၌ပင္ ကြယ္လြန္ ခဲ့ၾကျပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏ သမီးေတာ္ သုံးပါးစလုံးသည္ သူမတို႕ ဖခင္၏ တမန္ေတာ္ဘဝကို ၾကဳံၾကိဳက္ ခဲ့ၾကေလသည္။ အားလုံးေသာသမီးေတာ္ တို႕သည္ အစၥလာမ္သာသနာကို သက္ဝင္ယုံၾကည္ခဲ့ၾကျပီး မဒီနဟ္ သို႕ဟိဂ်္ရသ္ျပဳခဲ့သူမ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သမီးေတာ္ ဖြာသြိမဟ္ သခင္မ မွ လြဲ၍ က်န္ သမီးေတာ္ႏွစ္ပါးမွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ပင္ ကြယ္လြန္ ခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္သို႕ ႂကြျမန္းေတာ္မူျပီး ေျခာက္လ အၾကာတြင္ သမီးေတာ္ဖြာသိမဟ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေလ သည္။ (အင္န္နလိလႅာဟိ၊ဝအင္န္နအိလိုင္ဟိရားဂ်ိအူးန္)။

(၉)။ – “မုဟမၼဒုရ္ရစူလုလႅာဟ္” (ဆြလ္လလ္လာဟုအလိုင္ဟိဝစလ္လမ္)
အလ္ဟဂ်္ရ္ အလ္အဆ္ဝဒ္ (ေက်ာက္နက္တုံး) အျငင္းပြါးမႈ

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ သက္ေတာ္ သုံးဆယ့္ငါးႏွစ္ အရြယ္တြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈၾကီး တစ္ခုေၾကာင့္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ပ်က္စီးယိုယြင္း ခဲ့ရ ေလသည္။ ကအ္ဗဟ္္ ေက်ာင္းေတာ္ နံရံမ်ားသည္ ေရမလႊမ္းမိုးမွီအလွ်င္က ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ မီးေလာင္မႈ တစ္ခု ေၾကာင့္ အတန္ ပ်က္စီးေနခဲ့ျပီး ေရလႊမ္းမိုးသည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ပို၍ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေလသည္။ ကု႐ိုက္ရွ္ တို႕အထြတ္အျမတ္ထားရာ အေဆာက္
အအံု သည္ျပိဳက် ပ်က္စီးေတာ့မည့္ အလားပင္။

သူတို႕အထြတ္အျမတ္ထားရာ အေဆာက္အအံု ျပိဳက် ပ်က္စီးမည့္ အေရးကို စိုးရိမ္ျပီး ကု႐ိုက္ရွ္ တို႕သည္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ကို ျပန္လည္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္မွျဖစ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ျပန္လည္ မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ သည့္ စီမံကိန္း တြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊အတိုးအညြန္႕စားျခင္း၊ မတရားရယူထားေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း စသည္တို႕ကို လုံးဝမပါဝင္ေစရဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။

ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ကို မြမ္းမံတည္ေဆာက္ရန္ နံရံမ်ားကို ျဖိဳခ်ရမည္ ျဖစ္ရာ၊ထိုသို႕ျဖိဳခ် လွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေက်ာင္းေတာ္အား လက္ေရာက္သူ အား ျပစ္ဒဏ္ ခတ္မည္ကို စိုးရိမ္ မိခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ဝလီးဒ္ ဘင္န္ မုဂီရာ ဆိုသူက “အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ ကိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြည္ခ်က္ျဖင့္ လက္ေရာက္သူတို႕အားျပစ္ဒဏ္ခတ္မည္ မဟုတ္” ဟုေကြၽးေက်ာ္ျပီး ကအ္ဗဟ္ နံရံကို ျဖိဳခ် ရန္ ပထမဦးဆုံး အားထုတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဝလီးဒ္ ၏ အားထုတ္မႈ ႏွင့္ အလႅာဟ့္ ထံမွ မည္သို႕ေသာ အျပစ္ဒဏ္ မွ မက်ေရာက္သည္ကို ေတြ႕ရွိျပီးက်န္သူမ်ားကပါကအ္ဗဟ္ နံရံမ်ားအား စတင္ ျဖိဳခ်ၾကေလေတာ့သည္။ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္၏ နံရံ တို႕အား တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) တည္ခဲ့ေသာ အုတ္ျမစ္ေပၚလာသည္အထိ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖိဳခ် ႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။
၎ေနာက္ မ်ိဳးႏြယ္စု အသီးသီးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားခ်မွတ္ျပီး ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။ လူအမ်ားထဲမွ ဂုဏ္သေရရွိ လူမ်ားသည္ေက်ာက္တုံးမ်ားကို သယ္ယူလာၾကျပီးေက်ာင္းေတာ္အနီးတြင္ ပုံထားၾကေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္လည္း သူ၏ ဦးေလးေတာ္ အဗၺားစ္ႏွင့္ အတူေက်ာက္တုံးသယ္သည့္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
ဘကူးမ္ အမည္ရွိ ေရာမ လူမ်ိဳး ပန္းရန္ ပညာရွင္သည္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ တည္ေဆာက္ရာအလုပ္တြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ကု႐ိုက္ရွ္တို႕သည္ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ကို အျပီးသတ္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေငြကို မစုေဆာင္း ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေျမာက္ဖက္နံရံေနရာတစ္ခုတြင္ ကိုးေပခြဲခန္႕ ဧရိယာကိုသာ လႊမ္းျခဳံႏိုင္ေသာ နံရံေလး တစ္ခုသာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ထိုနံရံေလးအား ဟိဂ်္ရ္ အိစ္မာအီလ္ ဟုေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ နံရံတည္ေဆာက္ရင္း အလ္ဟဂ်္ရ္ အလ္အဆ္ဝဒ္ (ေက်ာက္နက္တုံး) ထားရွိမည့္ ေနရာသို႕ေရာက္ေသာအခါ အျငင္းပြါးမႈ တစ္ရပ္ စတင္ေလေတာ့သည္။
အားလုံးေသာ အႏြယ္ေခါင္းေဆာင္တို႕က ေက်ာက္နက္တုံး ကို ေက်ာင္းေတာ္နံရံတြင္း ထည့္သြင္းသည့္တာဝန္ကို ယူလိုၾကသည္။ ဤ အျငင္းပြါးမႈသည္ ေလးငါးရက္ခန္႕ၾကာျမင့္လာျပီး ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္ၾကမည့္ အေျခအေန သို႕ပင္ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ေပသည္။ထိုစဥ္္ လူအမ်ားထဲမွ အသက္အရြယ္အၾကီးဆုံးျဖစ္ေသာ အဗူ အုမိုင္ယ္ယာက အျငင္းပြါးမႈကို ေျပလည္ေစမည့္ အၾကံေပးခ်က္ တစ္ခုကို တင္ျပခဲ့ေလသည္။သူ ၏ အၾကံေပးခ်က္ကို အားလုံးက သေဘာတူခဲ့ေလသည္။ ထိုအၾကံေပးခ်က္ကား ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ အဝင္ဝ မွပထမဦး ဆုံး ဝင္ေရာက္လာမည့္ သူအား အျငင္းပြါးမႈကို ေျဖရွင္းရန္အာဏာလႊဲအပ္ရမည္ဟူ၍ပင္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အလိုေတာ္အရ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ အဝင္ဝ မွပထမဦး ဆုံး ဝင္ေရာက္လာသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ျဖစ္ေနေလသည္။
“ဟာ-မုဟမၼဒ္ပါလား!!! သူက သစၥာရွင္ ဘဲ၊ ဒီေတာ့တို႕အားလုံး သူ႕ရဲ့ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူၾကမယ္”။ လူတို႕က ဤသို႕ ေရရြတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႕ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အားအက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းျပ ခဲ့ၾကျပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ပိတ္စ ၾကီးၾကီး တစ္စယူလာရန္ေျပာေလသည္။ ထို႕ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ေက်ာက္နက္တုံးအားထိုပိတ္စေပၚတြင္ တင္ထားခိုင္းျပီး မ်ိဳးႏြယ္အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးတို႕အား ပတ္စၾကီး၏အနားသတ္မ်ားကို ကိုင္ခိုင္းျပီး ပိတ္စၾကီးအား တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း မခိုင္းလိုက္ေလသည္။ ေခါင္းေဆာင္အားလုံးတို႕က ေက်ာက္နက္တုံးကို တင္ထားေသာ ပိတ္စၾကီးအားမျပီး ေက်ာက္နက္တုံး ထည့္သြင္းမည့္ နံရံ ေပါက္ အား တည္ျပီးေသာ္၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ယင္း ေက်ာက္နက္တုံး အားသူ၏လက္ေတာ္တို႕ျဖင့္
နံရံေပါက္တြင္းသို႕ တြန္းသြင္းလိုက္ေလေတာ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၏ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အမႈကို ေခါင္းေဆာင္အားလုံးက အလြန္ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ဤသို႕ျဖင့္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ အလ္ဟဂ်္ရ္အလ္အဆ္ဝဒ္ (ေက်ာက္နက္တုံး) အျငင္းပြါးမႈ ၾကီးကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။

Posted by Infomation Of Muslim

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s