Is God Really Loving and Just? ဘုရားသခင္ဆိုတာ တကယ္႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ တရားမွ်တျခင္းေပးပါသလား။

ဘုရားသခင္ဆိုတာ တကယ္႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ တရားမွ်တျခင္းေပးပါသလား။

Is God Really Loving and Just?

ဘုရားသခင္ဆိုတာ တကယ္႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ တရားမွ်တျခင္းေပးပါသလား။ ေမးခြန္း။ ဘုရား သခင္ ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား၊ ဂရုဏာညွာတာမႈေပးသနားျခင္းနွင္႔ တရားမွ်တျခင္း ရွိမႈေတြ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ အစၥလာမ္က အေရးဆိုတင္ျပေပးထားပါလ်င္ ၁)၊ ဘာေၾကာင္႔ အလႅာဟ္က (ကၽြန္ေတာ္တို႔) ဘဝ ၾကမ္းတမ္း ေစရတာပါလဲနဲ႔ ၂)၊ မတူညီေသာ လူတန္းစားေတြအတြက္ ဘာေၾကာင္႔ ခက္ခဲမႈအဆင္႔မ်ိဳးစံုနဲ႔ ျဖစ္ေစရတာလဲ။ အေျဖ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခ်စ္ခင္သနားေတာ္မူေသာ၊ ေမတၱာဂရုဏာ ထားေတာ္မူဆံုးေသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ႔ အခ်က္အတြက္ ေမးခြန္းသည္ ေမးရန္ပင္ ေဝးကြာလြန္းသည္႔အေနမွာ ရွိပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ ၁၁၄ ေသာ အပိုဒ္ခြဲမ်ားတြင္ ခၽြင္းခ်က္တစ္စူရာဟ္မွလြဲ က်န္စူရာဟ္အားလံုး၏ အစတြင္ “အလြန္႔အလြန္ ခ်စ္ခင္သနားေတာ္မူေသာ၊ မ်ားစြာေသာဂရုဏာထားေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္႔ နာမေတာ္ စတင္ပါသည္” ဆိုေသာ စာတန္းငယ္ျဖင္႔ စတင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမွားဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း အေၾကာင္း စူရာဟ္နံပါတ္ ၉ တြင္ ဤသို႔ နာမေတာ္ျဖင္႔မစထားပဲ အလႅာဟ္အရွင္႔ျမတ္အား အေၾကာက္  ထားၾကဖို႔နဲ႔ ရႈိင္တြန္မ္ အဖ်က္အင္အားစုထံ မလိုက္နာဖုိ႔ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ား ပါရွိထားပါတယ္။ ေနာက္စူရာဟ္တစ္ပိုဒ္အတြင္းအေၾကာင္းအရာတြင္ ဤ “အလြန္႔အလြန္ ခ်စ္ခင္ သနား ေတာ္မူေသာ၊ မ်ားစြာေသာဂရုဏာထားေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္႔ နာမေတာ္ စတင္ပါသည္” ဆိုတဲ႔ အေၾကာင္းထည္႔သြင္းပါရွိထားပါေသးတယ္။ တကယ္ေတာ႔ အလႅာဟ္အရွင္ ႏွင္႔ တရားမွ်တျခင္းဆိုတာ ခြဲျခားလို႔ မရႏိုင္ပါ။ အစၥလာမ္၏ ဘာသာေရးအေျခခံ ထားမႈသည္ တရားမွ်တ မႈအေၾကာင္းပင္။ ဒီ တရားမွ်တျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သင္႔တင္႔စြာ၊ေကာင္းစြာ ဆက္ဆံျပဳမူၾကရပါမယ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဖန္ဆင္းရွင ္ကို ဖန္ဆင္းခံမ်ားက ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈလုပ္ၾကဖို႔ရယ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ စူရာဟ္ ၁၆း၉၀ မွာ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိမိတို႔ ေဆြမ်ိဳးသား ခ်င္းမ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈနဲ႔ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုသည္၊ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈ၊ ဆက္ဆံေရးဆိုးရြားမႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို တားျမစ္တယ္၊ အသင္တို႔ကို သတိေပးႏိႈးေဆာ္ မႈလာလိမ္႔မယ္လို႔ အဆိုျပဳထားပါတယ္ ဆိုတဲ႔အေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားေပးပါတယ္။ ေမးခြန္းရဲ.ပထမပိုင္းက ေမးထားသည္မွာ- အလႅာဟ္ရဲ.ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားျခင္းျပီးေနာက္မွာ ဘာေၾကာင္႔ သူက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဘဝကို (သက္ရွင္ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ား၊ ဖ်ားနာေနထိုင္မေကာင္းမႈမ်ား၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ဒဏ္က်ေရာက္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ား စသည္) ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေစရတာလဲ ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ပထမပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ေမ႔ထားလို႔မရတဲ႔အခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီ ယာယီသာျဖစ္တဲ႔ ဘဝဟာ ဘုရားသခင္ရဲ. ဆုလာဒ္ ေကာင္း ျခင္းမ်ားနဲ႔ သူရဲ. အျပစ္ေပးဒဏ္ခတ္မႈမ်ား အၾကား စမ္းသပ္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါ။ “ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အားျဖင္႔ ” ဆိုသည္႔အခ်က္ကို လက္မကၡံျငင္းပယ္ျခင္းသည္ လံုးဝအေၾကာင္းအခ်က္မဲ႔မႈနဲ႔ မထုတ္ေဖာ္ျပမႈသာျဖစ္ပါသည္။ ဒါဟာ မည္သူမဆို မၾကာခင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေနာက္မွေသာ္လည္းေကာင္း ေသဆံုးၾကရမည္ဆိုေသာ အခ်က္အတြက္ ဘုရား သခင္ ႏွင္႔ သေဘာမတူညီမႈသာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။ မည္သူတစ္ေယာက္မွ မေအာင္ႏိုင္ပါ၊ ဘုရား

သခင ္ႏွင္႔ ယွဥ္ျပိဳင္အႏိုင္ရႏိုင္စရာမရွိပါ။ တခါတရံေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္တိုတစ္ခု အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဦးဦးသည္ ေအာင္ႏိုင္သူဟု စိတ္ခံစားရေသာ္ျငားလည္း ထို ပိုတိုက္ခိုက္ယွဥ္ျပိဳင္သူ ပိုျပီးဆံုးရႈံးရပါမယ္။ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာလုပ္ေဆာင္ရန္ကား သူ(ဘုရားသခင္)ကတိေပးထားေတာ္မူေသာ ေနာက္ဆံုးေအာင္ျမင္မႈသို႔ သြားသည္႔နည္း လမ္းျဖစ္သည္႔ ဘုရားသခင္ကို (လက္နက္ခ်) အညံ႔ခံ၊ အရႈံးေပးျခင္းသာ။ ဒီထက္ပိုပါက မုခ် တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသာ အဆံုးအရံႈးထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ားလမ္းေၾကာင္း ေအာက္သို႔ ပါသြားရပါလိမ္႔မယ္။ စမ္းသပ္ခံဘဝအျဖစ္ ျဖတ္သန္းျခင္းဟာ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ၾကိဳးပမ္းျခင္းနဲ႔ေတြးေတာျခင္းတို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔အတိုင္းအတာအျဖစ္ စာေမးပြဲဝင္ ေရာက္ေျဖဆိုေနရျခင္း တနည္းျဖစ္ေလတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ.ကေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး က ခ်စ္ၾကတယ္ေလ၊ သူတို႔ ေက်ာင္းနဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြမွာ သိပ္မခ်စ္ဘူးဆိုတဲ႔အေနေၾကာင္႔ စာခက္ခက္ခဲခဲလုပ္ေစဖို႔ အခိုင္အမာေတာင္းဆိုလုပ္ခိုင္းတယ္လို႔ မစဥ္းစားမိၾကဘူးမဟုတ္ဘူးလား။ သူတို႔ကေလးေတြ မ်ားစြာေသာ စာေမးပြဲေတြအတြက္ အျပင္းအထန္ ထိခိုက္ခံစား ပင္ပန္းၾကီး စြာၾကိဳးစား ၾကရတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးျမင္ၾကရတာဟာ သူတို႔အတြက္ မေကာင္းမႈျဖစ္ေစ တယ္လို႔မျမင္၊ ပိုေသခ်ာခိုင္မာတဲ႔ အာမခံခ်က္ရွိ ပညာတက္ေတြျဖစ္ဖို႔ ေျခလွမ္းအဆင္႔တစ္ခု အျဖစ္သာျမင္ၾကတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲက တခ်ိဳ.က ကေလးေတြေက်ာင္းစာမလုပ္လို႔ ည႔႔ံဖ်င္းမွာစိုးလုိ႔ ကန္ေက်ာက္ရိုက္ႏွက္ ဆံုးမၾကတာလည္းရွိပါတယ္။ သင္ခန္းစာလိုက္ႏိုင္ဖို႔၊ အက်င္႔စာရိတၱေကာင္းမြန္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ကေလးေတြကို ပိုေကာင္းတဲ႔ လူေတာ္ေလးေတြျဖစ္လာဖို႔ အျပစ္ေပးဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ိဳးလုပ္ၾကတာပါ။ ဘဝမွာ ဒီလို အျပစ္ေပး၊ အရိုက္ခံရတဲ႔ အေနအထားက အလႅာဟ္ဟာ အေကာင္းဆံုးမွ်တေတာ္မူသည္ဆိုသည္႔ အခ်က္ကို အမွတ္ရေစပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ လူတစ္ေယာက္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈထက္ ေက်ာ္လြန္၍ စမ္းသပ္ျခင္းမျပဳပါ။ ကုရ္အာန္ ၂း၂၈၆ မွာ မည္သည္႔တစ္ဦးကိုမွ် အဆိုပါသူခံႏိုင္ရည္ရွိမႈထက္ေက်ာ္လြန္တဲ႔ ဝန္ပိျခင္းမ်ိဳး ေပးမထားပါ ဟု အသိေပးထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ. (ကိစၥတစ္ခုတိုင္းအတြက္)အခိုင္အမာရွိမႈနဲ႔ ဘဝမွာ ျဖတ္သန္းႏိုင္တဲ႔ စိတ္ဓါတ္ၾကံ.ခိုင္မႈတို႔အတြက္ ခြန္အားရဖို႔ ကူညီေပးပါရန္ အလႅာဟ္ထံမွ အားေမြးျမဴရရွိရန္ ေတာင္းခံရပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈေတြအတြက္ ရင္ဆိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ ဆုေတာင္းၾကဖို႔ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂း၂၈၆ မွာ ေဖာ္ျပထားခဲ႔ပါတယ္။ အျပစ္ျပဳမႈေတြ ရန္တန္႔ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အျပစ္ျပဳခဲ႔မႈမ်ားအတြက္ ခြင္႔လႊတ္ခ်မ္းသာေပးပါရန္လည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ အကာအကြယ္ယူ အားထားယံုၾကည္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝဟာ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုျဖစ္တယ္၊ လိုအပ္ပါက ေပးဆပ္မႈမ်ားရွိတယ္ ဆိုေသာ္လည္း ကုရ္အာန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းအတြက္ အခက္အခဲမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ မသင္ျပထားပါဘူး။ ဒါနဲ႔ဆန္႔က်င္ျပီး ကုရ္အာန္မွာ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးအတြက္ ခက္ခဲမႈျဖစ္ေစလိုျခင္းမဟုတ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚ သူ႔ရဲ.မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ျပီးဆံုးေစဖို႔သာ ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာေပးထားပါတယ္။ ဘာသာေရးကိစၥမွာပင္ ခက္ခဲမႈနဲ႔ ေလးလံမႈအတြက္ မထုတ္ျပန္ထားပါဘူး။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္သခင္က ဘာသာေရးရာအမႈထမ္း ကိစၥမ်ားတြင္ ေလးလံျခင္း၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစျခင္းမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔အား မျဖစ္ေစဖို႔ သတိေပးထားေၾကာင္း အနတ္စ္ဗင္မာလစ္က ဆင္႔ျပန္ေျပာဆိုထားခဲ႔ဘူးပါတယ္။ ဆဟီးဒ္ဘူခါရီ အတြဲ၈ အမွတ္ ၁၄၆။ ဘာသာေရးသမားျဖစ္ျခင္းအတြက္ အမ်ားဆံုး ခံယူခ်က္အမွား ျဖစ္ၾကတဲ႔အခ်က္ကေတာ႔ ဘာသာေရးသမားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေစဖုိ႔ အခက္ဆံုးက်င္႔စဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသာ လိုက္နာ က်င္႔သံုးရမယ္ လို႔ထင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳမူျခင္းဟာ အစၥလာမ္အရ မမွန္ပါ။ အာေအရွာဟ္သခင္မ ဆင္႔ျပန္ထားခဲ႔ေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ နည္းလမ္းတစ္ခုတြင္ “တမန္ေတာ္ျမတ္ထံ ကိစၥတစ္ခုအတြက္ ၂ မ်ိဳးနည္းလမ္းေပးလာတိုင္း အဲဒီ ၂ ခုထဲက ပိုလြယ္တဲ႔နည္းလမ္းကိုသာ အျပစ္မျဖစ္သေရြ. ေရြးခ်ယ္ေလ႔ရွိတယ္၊ ဒါပင္မဲ႔ ဒါဟာ အျပစ္ရွိတယ္ဆိုတဲ႔အခါမ်ိဳးမွာသာ အဲဒီနည္းလမ္းက ေဝးေဝးမွာပဲေနတယ္။” ဟုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဆဟီးဒ္ဘူခါရီ အတြဲ၈ အမွတ္ ၇၇၇။ ေမးခြန္းရဲ. ဒုတိယပိုင္းျဖစ္တဲ႔ အလႅာဟ္က မတူညီေသာ လူတန္းစားေတြအတြက္ ဘာေၾကာင္႔ ခက္ခဲမႈအဆင္႔မ်ိဳးစံုနဲ႔ ျဖစ္ေစရတာလဲ ဆိုတာအတြက္ကေတာ႔ အလႅာဟ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ရိုးသား၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖစ္ေစရန္ လိုလားေတာ္မူတာပါ။ မတူညီေသာ တစ္ေယာက္ခ်င္းတိုင္းမွာ မတူညီတဲ႔ နားလည္ႏိုင္မႈအဆင္႔ဆင္႔ရွိျပီး၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈနဲ႔ စိတ္ခံစားျမဲျမံမႈေတြလည္း မတူညီႏိုင္ပါ။ တစ္ေယာက္ခ်င္းတိုင္းဟာ ဒီလိုကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေနမႈ အဆင္႔အတိုင္း စမ္းသပ္ခံရသင္႔တယ္ဆိုတာဟာ တရားမွ်တျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ အကယ္၍ တစ္ေယာက္က ရုပ္ပိုင္း၊နာမ္ပိုင္း အားနည္းသူျဖစ္ပါက စမ္းသပ္ခံရမႈက ရုပ္ပိုင္း၊နာမ္ပိုင္း အားေကာင္းသူအတြက္ စမ္းသပ္မႈနဲ႔ယွဥ္တဲ႔အခါ ပိုလြယ္ကူမယ္လို႔ မွန္းၾကည္႔လို႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ ၾကီးစြာစမ္းသပ္ခံရေလ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အားျဖင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ျမင္႔ရေလဆိုတာသိဖို႔ ဘဝရဲ.ျပင္းထန္ခါးသည္းလွတဲ႔စမ္းသပ္မႈ ေအာက္က တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ႏွစ္သိမ္႔ေပး၊ စိတ္ေအးျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါလွပါတယ္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔စမ္းသပ္မႈကို သည္းခံဇြဲရွိတယ္ဆိုပါက ပိုျပီးအဆင္႔ျမင္႔အားေကာင္းလာပါလိမ္႔မယ္။ အနာဂတ္မွာ ၾကီးမားတဲ႔စိမ္ေခၚခံရမႈကိုပင္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ကာ အဆင္႔ျမင္႔ျမင္႔ ဆုလာဘ္ေတြ ရလာႏိုင္ျခင္း ျဖစ္လာဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္ပါမယ္။ လြယ္ကူတဲ႔ရိုးရိုးဥပမာကေတာ႔ လူတစ္ေယာက္ဟာ မဟာဘြဲ. သို႔မဟုတ္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ (Ph.D) ယူဖို႔လုပ္ေနရျခင္းမွာ ဒီပလိုမာ သို႔မဟုတ္ ရိုးရိုးဘြဲ႔တစ္ခုယူဖို႔လုပ္ေနျခင္းထက္ အားထုတ္ၾကိဳးစားရမႈနဲ႔ ေပးဆပ္လုပ္ကိုင္ရမႈေတြ ပိုလိုအပ္တာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဘြဲ. သို႔မဟုတ္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ (Ph.D) ရထားျပီးသူဟာ ဒီပလိုမာ သို႔မဟုတ္ ရိုးရိုးဘြဲ႔ရထားသူထက္ ပိုျမင္႔တဲ႔ အလုပ္အကိုင္အဆင္႔ရာထူးရျပီး လုပ္ခနဲ႔ ရပိုင္ခြင္႔ေတြလည္း ပိုလြယ္ကူေကာင္းမြန္စြာရမွာပဲျဖစ္တဲ႔ နမူနာေလ။ ပိုျပင္းထန္ခံစားရတဲ႔ စမ္းသပ္မႈၾကံဳရေလ ပိုေကာင္းမြန္တဲ႔ အဆင္႔ျမင္႔ျမင္႔ရေလ လို႔ဆိုထားတဲ႔ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင္႔ ေမးခြန္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္ေလ။ ဒါကေတာ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ စမ္းသပ္ခံရမႈ အစစ္လား၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးရမႈလားဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလို ခက္ခဲတဲ႔ေမးခြန္းမိ်ဳးအတြက္ တုန္ျပန္မႈအေနနဲ႔ အစၥလာမ္မွာ ျပဆိုထားတာကို သိဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ အသက္ရွင္သန္ေနရဆဲ၊ ေနရစဥ္တေလွ်ာက္ ဘုရားသခင္ျမတ္ထံမွာ (လက္နတ္ခ်)အရံႈးေပး၊ ေတာင္းပန္ဝန္ခ်ဖို႔ အခ်ိန္ရေသးတယ္ဆိုတာပါ။ ဒါေၾကာင္႔ စမ္းသပ္မႈေၾကာင္႔လား၊ အျပစ္ဒဏ္ေၾကာင္႔ဆိုတာ သိပ္ျပီး အေရးမၾကီးေတာ႔ဘူးျဖစ္တယ္ေလ။ အေရးၾကီးတာကေတာ႔ ဒီျဖစ္ရပ္ အေပၚကေန ေလ႔လာ၊ သိပ္ေနာက္မက်သြားခင္ ကိုယ္႔ဘဝကို ျပဳျပင္ပါ။

ဘာသာျပန္။ ျမတ္ေဇယ် မွတ္ခ်က္။ မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ The Criteria – 1st issue of June 2008 သတင္းစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၄ ပါ Ask Brother Shah ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္စြာ ဘာသာျပန္ ဆိုျခငၿဖစ္သည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s