အလႅာဟ္က ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးတဲ့အရွင္ လား?ဒါမွမဟုတ္ လက္စားေခ်ေတာ္မူတဲ့ အရွင္လား?

အလႅာဟ္က ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးတဲ့အရွင္

လား?ဒါမွမဟုတ္ လက္စားေခ်ေတာ္မူတဲ့

အရွင္လား?

၃၃။အလႅာဟ္က ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးတဲ့ အရွင္လား?ဒါမွမဟုတ္ လက္စားေခ်ေတာ္မူတဲ့အရွင္လား?

အေမး။      ။ကုရ္အာန္ထဲမွာ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာပဲ အလႅာဟ္ရွင္က မဟာဂရုဏာေတာ္ရွင္ၿဖစ္တယ္။
ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာ ေပးေတာ္မူတဲ့ အရွင္ၿဖစ္တယ္လို႕ ဆိုထားသလို အရွင္က ၿပင္းထန္စြာ
အၿပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူမယ္ဆိုၿပီးလဲ အၾကိမ္မ်ားစြာ ဆိုထားၿပန္ပါတယ္။အလႅာဟ္က
ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာ ေပးေတာ္မူတဲ့ အရွင္လား ဒါမွမဟုတ္ လက္တံု႕ၿပန္တတ္တဲ့အရွင္လား.?

အေၿဖ။      ။(၁)  အလႅာဟ္သည္ မဟာ့ မဟာဂရုဏာေတာ္ရွင္တည္း။

ကုရ္အာန္ထဲမွာ အၾကိမ္မ်ားစြာပဲ အလႅာဟ္ရွင္က မဟာဂရုဏာေတာ္ရွင္ရယ္လို႕ ဆိုထားပါတယ္။
တကယ္ဆုိရင္ က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕ စူရာဟ္ေပါင္း ၁၁၄ ခုစလုံုး စူရာဟ္ ေသာင္ဗဟ္ က႑ အမွတ္ (၉)က
လြဲရင္ လွပတဲ့ပံုေသနည္းတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ ဗစၥမီလႅာ ဟိရ္ ရဟ္မာ နိရ္ ရဟီးမ္ ဆိုၿပီး “အလြန္ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာသနား
ေတာ္မူေသာ မဟာဂရုဏာေတာ္ရွင္ၿဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္၏ နာမေတာ္ၿဖင့္ အစၿပဳပါ၏”လို႕
အဓိပၸါယ္ ရတဲ့ စာသားနဲ႕ခ်ည္း အစခ်ီထားပါတယ္။

             (၂) အလႅာဟ္သည္ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူေသာ အရွင္ၿဖစ္၏။

ေမးထားတဲ့ေမးခြန္းက အလႅာဟ္ရွင္ဟာ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူတဲ့ အရွင္လား။ဒါမွမဟုတ္
ကလဲ့စားေခ်ေတာ္မူေသာ အရွင္လားတဲ့

က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္မွာ စူရာဟ္ နီစာအ္ က႑ (၄) ပါဒ (၂၅)နဲ႕ စူရာဟ္ မာအိဒဟ္ က႑ (၅)
ပါဒ (၇၄) အပါအဝင္ စူရာဟ္ေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာမွာပဲ…….
                                        “အမွန္ပင္ အလႅာဟ္အရွင္သည္ အလြန္တရာ ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေတာ္အရွင္၊
အလြန္ သနားညွာတာ ဂရုဏာေတာ္မူေသာအရွင္ ၿဖစ္ေတာ္မူေပ သတည္း
လို႕ဆိုထားပါတယ္။”

(၃) အလႅာဟ္အရွင္သည္ ထိုက္သင့္သူတို႕ကိုသာ ၿပင္းစြာေသာ အၿပစ္ဒဏ္ ေပးေတာ္မူသည္။

အလႅာဟ္ရွင္က အလြန္တရာ ခ်မ္းသာခြင့္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္ၿဖစ္တဲ့ အၿပင္ ထိုက္သင့္သူတို႕ကို
ေတာ့ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္လဲ ၿပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူတဲ့အရွင္ ၿဖစ္ပါတယ္။က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္မွာ မယံုၾကည္သူ
ေတြနဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ၿငင္းပယ္တဲ့သူေတြကို အလႅာဟ္က ၾကီးေလးတဲ့ ၿပစ္ဒဏ္ ေပးမယ္လို႕ဆိုထားတဲ့ ပါဒ
ေတာ္ေတြ အမ်ားအၿပားပဲ ပါရွိပါတယ္။အရွင့္ကိုဖီဆန္တဲ့ သူအားလံုးကို အရွင္က အၿပစ္ေပးေတာ္မူမွ ၿဖစ္ပါ
တယ္။ကုရ္အာန္ရဲ႕ ေၿမာက္မ်ားစြာေသာ ပါဒေတာ္ထဲမွာ ငရဲဘံုမွာ အလႅာဟ္ရွင္က အရွင့္ကို ဖီဆန္သူအာလံုး
ကို ေပးမဲ့ၾကီးေလးတဲ့ ၿပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

                               “အၾကင္သူတို႕သည္ ငါအရွင္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကို ၿငင္းပယ္သူတုိ႕
အဖို႕ရာကား ငါအရွင္သည္ မၾကာမီပင္ ငရဲသို႕ ထည့္သြင္းေတာ္မူအံ့။သူတို႕၏
အေရၿပားမ်ား ကြ်မ္းေလာင္သြားၿပီးတိုင္မွာ ၿပစ္ဒဏ္ အရသာကို သူတို႕ၿမည္စမ္း
ရစိမ့္ေသာငွာ ငါအရွင္က ထိုအစား အေရၿပားအသစ္ကို လဲလွယ္ေပးအံ့။အလႅာဟ္
အရွင္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႕ကို ႏိုင္နင္းေတာ္မူေသာအရွင္ ႏွင့္ အနႏၱဥာဏ္ေတာ္
ရွင္တည္း။”(အလ္ ကုရ္အာန္-4:56)

(4) အလႅာဟ္ရွင္သည္ တရားမွ်တေတာ္မူ၏။
ေမးထားတဲ့ေမးခြန္းက အလႅာဟ္ရွင္ဟာ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူတဲ့ အရွင္လား။ဒါမွမဟုတ္
ကလဲ့စားေခ်ေတာ္မူေသာ အရွင္လားတဲ့။အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ဂရုၿပဳမိၾကဖို႕ လိုတာကေတာ့
အလႅာဟ္အရွင္ဟာ ဂရုဏာေတာ္ရွင္နဲ႕ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူတဲ့ အရွင္ၿဖစ္တဲ့အၿပင္ မေကာင္းတဲ့
သူေတြနဲ႕ ဆိုးယုတ္ေကာက္က်စ္တဲ့သူေတြကို ထိုက္သင့္ရာရာ ၾကီးေလးတဲ့ၿပစ္ဒဏ္ကို ေပးေတာ္မူတဲ့အရွင္
လဲပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ဒါဟာအရွင္က တရားမွ်တေတာ္မူေသာ အရွင္ၿဖစ္ေနလို႕ပါပဲ။ကုရ္အာန္ထဲမွာက စူရာဟ္ နီဆာမွာ…                               “အလႅာဟ္အရွင္သည္ ၿမဴမွဳန္ခန္႕ေသာ္မွ် မေတာ္မတရား မၿပဳၿပီ”လို႕
(အလ္ ကုန္အာန္- 4:40)မွာဆုိထားပါတယ္။
စူရာဟ္ အန္ဗီယာမွာ ေရွ႕ွဆက္ၿပီး ဆိုထားပါေသးတယ္။
                           “ငါအရွင္သည္ တရားစီရင္မည့္ေန႕ၾကီးအတြက္ သမာဓိခ်ိန္ခြင္မ်ားကို ထားေတာ္မူအံ့။
သို႕အတြက္ အဘယ္သူသည္မွ် စိုးစဥ္းေသာမွ်ပင္ မတရားၿပဳခံရမည္မဟုတ္ၿပီ။မုန္ညင္း
ေစ့ တစ္ေစ့စာမွ်ဆိုလွ်င္လည္းထည့္တြက္မည္သာတည္း။ငါအရွင္၏ စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ပင္
လံုေလာက္ေနရေခ်အံ့။”(အလ္ ကုရ္အာန္-21:47)

       (၅) ဥပမာ စာေမးပြဲမွာ စာခိုးခ်တဲ့ ေက်ာင္္းသားကို ခြင့္လႊတ္လိုက္တဲ့ ဆရာလို……..
          စာေမးပြဲေၿဖဆိုေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ခိုးခ်ၿပီးေၿဖမယ္။အတန္းေစာင့္ ဆရာက ဒါကို
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ဖမ္းမိသြားတယ္။ဆရာၿဖစ္သူက “ငါဟာ အင္မတန္ သနားဂရုဏာၾကီးတဲ့ဆရာပဲ။ခြင့္လႊတ္
ခ်မ္းသားၾကီးတဲ့ဆရာပဲ၊တပည့္ေရ ဆက္သာ ခိုးခ်ကြာ”ဆိုၿပီး ခြင့္ေပးလိုက္တယ္ထား။စာေမးပြဲအတြက္ အပတ္
တကုတ္ ၾကိဳးစားလာခဲ့ၾကတဲ့ တၿခားေက်ာင္းသား/သူ ေတြကေတာ့ ဒီဆရာကို အၾကင္နာရွိတဲ့ဆရာ ဂရုဏာၾကီး
တဲ့ဆရာဆိုၿပီး ေခၚၾကမွမဟုတ္ဘူး။မတရာတဲ့ဆရာလို႕ပဲ ေခၚၾကမွာၿဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုမဟုတ္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ သြား
ၿပီး သနားၾကင္နာ ပိုေနတဲ့ဆရာရဲ႕ လုပ္ရပ္က တၿခားေက်ာင္းသားေတြကိုပါ ခိုးခ်ဖို႕ အားေပးအားေၿမွာက္ၿပဳရာ
ေရာက္သြားပါတယ္။
ရွိသမွ် ဆရာအားလံုးကသာ အၾကင္နာၾကီး ဂရုဏာၾကီးၿပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအာလံုးကို စိတ္ၾကိဳက္
ခိုးခ်ခြင့္ ေပးသြာမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေက်ာင္းသားကမွ စာကို ၾကိဳးစားေနစရာ လိုေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။စာေမးပြဲမွာ
အားလံုးက ဘာသာစံုအမွတ္အၿပည့္နဲ႕ ဂုဏ္ထူးခ်ည္းထြက္ကုန္ၾကဖို႕ပဲရွိတယ္။စာေတြ႕ေရးေၿဖ စာေမးပြဲမွာ
ေက်ာင္းသားတိုင္းက ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးနဲ႕ ေအာင္ကုန္ၾကမယ္။ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတ့ ဒီေက်ာင္းသားေတြ
ဟာ ဘဝမွာ အရွံဳးနဲ႕ရင္ဆိုင္ၾကရမယ္။စာေမးပြဲစစ္ေပးရတဲ့ အလံုးစံုေသာ ရည္ရြာ္ခ်က္ကလဲ အခ်ည္းအႏီွး အရာ
မထင္ၿဖစ္သြားေတာ့မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

(၆)ဤေလာကီဘဝသည္ တမလြန္အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာ တစ္ခုၿဖစ္သည္။

ဒီေလာကီဘဝဟာ တမလြန္အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္တစ္ရပ္ပဲၿဖစ္တယ္။က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္လာ
စူရာဟ္ မုလ္က္ ထဲမွာ အခုလိုလာရွိထားပါတယ္။
                        “အသင္တို႕အနက္ အဘယ္သူသည္ အက်င့္အမူအားၿဖင့္ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္သည္ကို
စမ္းသပ္အံ့ေသာငွာ အၾကင္အရွင္ၿမတ္သည္ ေသၿခင္းႏွင့္ ရွင္ၿခင္းတို႕ကို ဖန္ဆင္း
ေတာ္မူခဲ့၏။ထိုအရွင္သည္ အလြန္တရာခန္႕ၿငားေတာ္မူေသာအရွင္ ေတာ္မူေသာ
အရွင္ အဖန္တလဲလဲ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေသာအရွင္တည္း”(အလ္ ကုရ္အာန္-67:2)

(၇)အလႅာဟ္အရွင္က အားလံုးကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ဘယ္သူ႕ကိုမွ အၿပစ္မေပးဘဲ ရွိခဲ့ပါမူ အရွင္းအား
           ဘယ္သူက နာခံေတာ့မွာနည္း။
တကယ္လို႕သာ အလႅာဟ့္ဘက္က လူတိုင္းလူတိုင္းကိုသာ ခြင့္လႊတ္လိုက္ၿပီး ဘယ္သူ႕ကိုမွ
အေရးယူ အၿပစ္မေပးေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့လဲ လူသားေတြက ဘာေၾကာင့္ အလႅာဟ္ရဲ႕ အမိန္႕ပညတ္ေတြ
ကို နာခံေနၾကရေတာ့မွာလဲ။ဘယ္သူမွ ငရဲကိုသြားရေတာ့မွာ မဟုတ္တာကိုေတာ့ ကြ်ႏ္ုပ္ကလဲ သေဘာက်
တာပါပဲ။ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ ဒီလိုသာဆိုရင္ေတာ့ ဒီကမၻာၾကီးက ေလာကငရဲခန္းၾကီး ၿဖစ္သြားမွာေပါ့။
လူသားအားလံုးကသုခဘံုကို သြားၾကရမယ္ဆိုရင္ေရာ ဒီကမၻာကို လူသားေတြလာရၿခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္
နဲ႕ အသံုးဝင္မွဳကဘာလဲ။ဒီေလာကီကမၻာကိုလဲ တမလြန္အတြက္ စမ္းသပ္ရာ တစ္ခုလို႕ မေခၚဆိုႏိုင္ေတာ့ဘူး
ေပါ့။

(၈)အလႅာဟ္က သတိ သံေဝဂရသူကိုသာလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးမွာၿဖစ္သည္။
အလႅာဟ္ရွင္က လူတစ္ဦးက အမွန္တကယ္ သတိသံေဝဂရမွသာ ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူမွာ
ၿဖစ္တယ္။က်မ္းၿမတ္ကုရ္အာန္လာ စူရာဟ္ ဇုမရ္ က႑ (၃၉) ပါဒ (၅၃-၅၅) မွာ အခုလို လာရွိထားပါတယ္။
                               “ေၿပာေလာ့…အို မိမိကုိယ္ကို ထင္တိုင္းက်ဲၾကကုန္ေသာ ေက်းကြ်န္တို႕၊
အလႅာဟ္၏ ဂရုဏာေတာ္မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မမဲ့ၾကကုန္ႏွင့္။အသင္တို႕၏
အရွင္သည္ကား အလြန္တရာ ခြင့္လႊတ္ရွင္တည္း။မဟာ ဂရုဏာေတာ္
ရွင္တည္း”(အလ္ ကုရ္အာန္-39:53)

                             “အသင္တို႕ထံ ၿပစ္ဒဏ္မဆိုက္မီမွာ အရွင့္ဘက္သို႕ ေနာင္တသံေဝဂႏွင့္လွည့္ၾက။
အရွင္၏ အလိုေတာ္ကို ဦးညႊတ္ၾကကုန္။အခ်ိန္လင့္သြားလွ်င္မူ အသင္တို႕သည္
မည့္သည့္ အကူအညီကိုမွ် ရရွိၾကမွာ မဟုတ္ၿပီ။”(အလ္ ကုရ္အာန္-39:54)
                            “ထို႕အၿပင္ အသင္တို႕သည္ ၿပစ္ဒဏ္က အသင္တို႕ထံ ရုတ္ၿခည္း ဆိုက္ေရာက္မလာ
မီအလွ်င္ အသင္တို႕၏ အရွင္သခင္ထံမွ အသင္တို႕ထံ ထုတ္ၿပန္ပို႕ခ်ေတာ္မူထားရာ
အေကာင္းဆံုးေသာလမ္းစဥ္ကို လိုက္နာၾကကုန္။”(အလ္ ကုရ္အာန္-39:55)

သတိသံေဝဂပြားမွဳနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ စံညြန္းေလးခုရွိပါတယ္။

-ပထမအခ်က္က ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ရပ္က မွားေနတာကို လက္ခံရပါမယ္။
-ဒုတိယအခ်က္က ဒီလုပ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႕ပစ္ရပါမယ္။
-တတိယ္ခ်က္က ဒါကို ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေတာ့မွ မက်ဳးလြန္ရေတာ့ပါဘူး။
-ေနာက္ဆံုး စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ တစ္စံုတစ္ဦးအေပၚထိခိုက္နစ္နာေစမွဳေပၚခဲ့ရင္ ဒီအတြက္
အေလ်ာ္အစား ေပးဆပ္ရပါမယ္။

ေဒါက္တာဇကိးရ္ႏိုက္ခ္ ရဲ႕ စာအုပ္ကို (ဝါးခယ္မ ေမာင္မင္းႏိုင္) ဘာသာၿပန္ေသာ (ေစာဒက ႏွင့္ အေၿဖ၂)
ေမးခြန္း နံပါတ္ ၃၃

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s