ကဗရ္အာဇာဘ္မွလႊတ္ကင္းသူမ်ားေၾကာင္း

ကဗရ္အာဇာဘ္မွလႊတ္ကင္းသူမ်ားေၾကာင္း

အဗ္ဗားစ္သခင္၏ သားေတာ္ အဗ္ဒြလ္လႅာဟ္(ရေသြ႔) သခင္က မိန္႔သည္မွာ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) ကိုယ္ေတာ္၏ ဆြဟာဗာ သခင္တစ္ပါးသည္ ကဗရ္တစ္ခုေပၚတြင္ တဲထုိး၍ေနသည္။ ၄င္းသည္ ေအာက္တြင္ ကဗရ္ရွိမွန္းမသိေပ။ ကဗရ္အတြင္းမွ ေသသူတစ္ဦးသည္ စူရာဟ္မြလ္က္ (တဗာရကလ္လသီ) အစအဆံုး ဖတ္ေနသည္ကို ႀကားရသျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံ ခစား၍ အေႀကာင္းစံုကိုေလွ်ာက္တင္ေလရာ ကိယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) က ဤစူရာဟ္သည္ ကဗရ္၏ အဇားဗ္ အျပစ္ဒဏ္ကို တားျမစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
(တရ္ေသီက်မ္း)

အဘူဟုရိုင္ရဟ္(ရေသြ႔) သခင္က ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႔ေတာ္ မူသည္မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ စူရာဟ္တစ္ခုရွိသည္။ ထုိစူရာဟ္သည္ အာယသ္ ေတာ္ေပါင္း 30 ရွိသည္။ ၄င္းစူရာဟ္ကို အသက္ရွင္ေနစဥက အျမဲရႊတ္ဖတ္ သူအား ၄င္းစူရာဟ္က အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ခ်မ္းသာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းေပးသျဖင့္ ေသသူသည္ ကဗရ္၏ အဇာဗ္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေလသည္။ ၄င္းစူရာဟ္သည္ တဗာရကလ္လသီ (စူရာသြလ္မြလ္က္) ျဖစ္သည္။ (မစ္ရွ္ကာတ္က်မ္း)

သူေတာ္စင္မ်ားက မိန္႔ႀကသည္မွာ – စူရာဟ္တဗာရကလ္လသီ ႏွင့္ စူရာဟ္အလစ္ဖ္လာမ္မီးမ္ ၊ စဂ်္ဒါဟ္ ႏွစ္ပုဒ္သည္ အဇာဗ္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွ လြတ္ကင္းေစေသာ အရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ လူတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ ထိုစူရာဟ္ႏွစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္႐ြတ္၍ အိပ္ႀကရန္ သင့္ေပသည္။ ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ) ကိုယ္ေတာ္သည္ ထုိစူရာဟ္ ႏွစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္႐ြတ္ေတာ္မမူဘဲ အိပ္စက္ေတာ္ မမူခဲ့ေပ။ (မစ္ရွ္ကာတ္က်မ္း)

ခါလစ္ဒ္(ရေဟ့) တာေဗ့အီ က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ – စူရာဟ္မြလ္က္ ႏွင့္ စူရာဟ္အလစ္ဖ္ လာမ္မီးမ္ ၊ စဂ်္ဒါဟ္ ႏွစ္ပုဒ္သည္ အသီးသီး ကဗရ္အတြင္း၌ အလႅာ့ဟ္အရွင္ျမတ္ အား ေလွ်ာက္ႀကသည္မွာ – အုိ . . . အရွင္၊ က်ေနာ္မ်ိဳးသည္ အရွင္ခ်မွတ္ေပးေသာ က်မ္းစာေတာ္မွ ျဖစ္လွ်င္ ဤဖတ္ရြတ္ သူကုိ ခ်မ္းသာေပးသနားေတာ္မူပါ။ အကယ္၍ က်ေနာ္မ်ိဳးသည္ အရွင့္ က်မ္းေတာ္မွ မဟုတ္လွ်င္ က်ေနာ္မ်ိဳးကို အရွင့္က်မ္းေတာ္မွ ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူပါ။

သခင္က ဆက္လက္၍ မိန္႔ႀကားသည္မွာ – ဤစူရာဟ္ႏွစ္ပုဒ္သည္ ေသသူအား အဇားဗ္ အျပစ္ဒဏ္မ်ားမွ လြတ္ကင္းေစရန္အတြက္ ငွက္မ်ားပမာ အေတာင္ျဖန္႔၍ ေသသူအား အုပ္ထားႀကေပသည္။
(မစ္ရွ္ကာတ္က်မ္း)အလ္ဟာဂ်္ေမာ္လာနာမူဆာ (မဇြာေဟရီ) ၏ အစၥလာမ့္ အေျချပက်မ္း တြဲ – ၁ မွ ကူးယူသည္။

written by Hay Shan

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s