Sal-le alar Moham-madin (ၿပဳံးၿပဳံးေလး ႏွင္႔ဂ်ႏၷတ္သြားမယ္)

Sal-le alar Moham-madin (ၿပဳံးၿပဳံးေလး ႏွင္႔ဂ်ႏၷတ္သြားမယ္)

ယာရဘ္ဘိ စြလ္ေလ ၊ဝစြလ္လိမ္ ၊ဒါေအမာန္ အာဘဒါ ၊
အာလာဟာဘိေဘက ၊ခုိင္ရ္ေရ ခြလ္ေက ကြလ္ေလဟိမ္
O Sunatiner,shower Salaat and Salaam forever
andevenupon Your belove, is the all of creation

ေလာကီေလာကုတ္  ႏွစ္ဌာနလံုးေခါင္းေဆာင္  မဟာတမန္ေတာ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္(စြ) ၊  လူ႔ေလာကသို႔ၾကြ ျမန္းလာျခင္းသည္အလႅာဟ္

အရွင္ျမတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားခ်ီးျမင့္သည့္ ဆုလာဘ္(နအ္မတ္)  မ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုး ဆုလာဘ္ျဖစ္သည္။ အျခားနိအ္မတ္အားလံုး

သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ စြဒကဟ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရရွိသည္။အကယ္၍ တမန္ေတာ္ျမတ္ကိုမဖန္ဆင္းခဲ့လွ်င္စၾကဝ႒ာကိုပင္ အလႅာဟ္

အရွင္ျမတ္က ဖန္ဆင္းေတာ္မူမည္  မဟုတ္ေပ။
မဟာတမန္ေတာ္ႀကီး(စြ) ပြင့္လာျခင္းသည္ စၾကဝ႒ာ အနႏ ၱ မွအဖန္ဆင္းခံ ဗႏၶာမ်ား ေအးခ်မ္းသာယာေစ၍ ႏွစ္ဘဝၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကိုတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။
ထိုတမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼာဒ္(စြ) အေပၚသုိ႔ စြာလဝတ္၊စလိမ္ေမတၱာပို႔သျခင္းသည္လည္းေကာင္း ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထားရွိျခင္း

သည္လည္းေကာင္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မြတ္ဆလင္တို႔အတြက္  အလြန္အေရးႀကီးလွသည္။

……..ဧကန္အမွန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ မလာအိကဟ္ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ အေပၚ၀ယ္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ပို႔သၾကကုန္၏။ အို-မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္လည္း ထိုနဗီတမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚ၀ယ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ပို႔သျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ လြန္စြာ စလာမ္ ေမတၱာပို႔သျခင္းကိုလည္းေကာင္းျပဳၾက ေလကုန္။ (ကြရ္အန္-၃၃ း ၅၆ )
 

ဤက်မ္းေတာ္ျမတ္၏ အာယာတ္ေတာ္တြင္ တမန္ျမတ္(စြ) အေပၚသို႔  အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဆာလာမ္ေမတၱာပို႔သ

ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းေကာင္းကင္တမန္(မလာအိကာ) မ်ားကလည္း တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ) ေပၚသို႔  ဆလာမ္  ေမတၱာပို႔သေၾကာင္း သိရွိရၿပီးအီမာန္သက္ဝင္  ယံုၾကည္ေသာ  မုအ္မင္အေပါင္းတို႔သည္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚသို႔ စြာလာဝတ္ဆလာမ္ေမတၱာပို႔သ

ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  မိန္႔ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။
အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ အလာအိကာတမန္မ်ားျပဳလုပ္ေသာ ျပဳက်င့္လုပ္ရပ္ကို မုအ္မင္အေပါင္းတို႔အားလည္းလုပ္ေဆာင္ရန္

အမိန္႔ညႊန္ၾကားေပးသည္မွာ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရွိနားလည္းရမည္ျဖစ္သည္။
သုိ႔အတြက္  တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ) ေပၚသုိ႔ခ်စ္ျခင္း   ေမတၱာထားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စြာလာဝတ္ေမတၱာပို႔သျခင္းသည္

လည္းေကာင္းမုအ္မင္၊အီမန္သက္ဝင္ယံုၾကည္သူတို႔အေပၚတြင္ အထူးအေရးႀကီးေသာ တာဝန္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္နာခံ၍ တမန္ေတာ္(စြ) ေပၚသုိ႔ ဒ ရူးဒ္ ဆလာမ္ေမတၱာပို႔သျခင္းျဖင့္မ်ားစြာကုသိုလ္ ၊ ရဟမတ္မဂၤလာမ်ားရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

……..သို႔ျဖစ္လွ်င္ (အသင္သည္) လက္ယာဘက္သားတို႔တြင္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အသင့္အဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္း မႈသည္ရွိေပမည္(ဟု သတင္းေျပာၾကားျခင္းကို ခံရေပမည္။)

အထက္ပါအာယာဝတ္ေတာ္အရရွင္းလင္းျပတ္သားစြာသိရသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ) အေပၚသုိ႔ ဒရူးဒ္ဆလာမ္ေမတၱပို႔

သျခင္းသည္ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္သူ သူေတာ္စင္၊ သူေတာ္ေကာင္း ဂ်ႏၷတီဘႏၵဟ္(သုခဘံုသား) အဆြာဟာေဘယမိန္း

(လကၤ်ားဘက္စာရင္းဝင္)ဟူသည္ ဂ်ႏၷတ္သို႔သြားခြင့္ရရွိသူမ်ား၊ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ အာမလ္နဟ္ကို လက္ယာဘက္လက္တြင္ရရွိမည့္

သူကို ဆိုလိုပါသည္။

 

ဟဇ္ရသ္အဘူ  သြာလ္ဟဟ္(ရဇီ)  ကမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ –  တေန႔ေသာအခါ  တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)   ၏ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္တြင္

အလြန္ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာ  အရိပ္အေယာင္မ်ားေပၚလြင္ေနလ်က္   ေရာက္ရွိလာၿပီးမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ…ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္(စြ)

ထံဂ်ီဗရာအီးလ္အမီးန္(အလစ)  ေရာက္ရွိလာ၍ ဤသုိ႔ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ—-

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(စြ)၏ ေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ- ” အို…..မိုဟမၼဒ္(စြ) အသင္၏  အြမၼသ္သားတစ္ဦးသည္ အသင့္အေပၚသို႔ဒရူးဒ္တစ္ႀကိမ္ပို႔ပါက  ငါအလႅာအရွင္ျမတ္သည္ထိုသူ႔အေပၚ(၁၀)ႀကိမ္ ရဟ္မသ္ပို႔သ ၿပီး အြမၼသ္သားတစ္ဦးသည္ အသင့္အေပၚသုိ႔  စလာမ္တစ္ႀကိ္မ္ဆက္သပါက  ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူ႔ကို(၁၀)ႀကိမ္ စလာမ္ပုိ႔သမည္ကို အိုကိုယ္ေတာ္ျမတ္(စြ) အသင္သေဘာတူသလားဟု ေမးျမန္းရာငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္(စြ)သည္ သေဘာတူပါသည္ “ဟုေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္အရ တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)ထံေတာ္သုိ႔ ဒရူးဒ္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ စလာမ္တစ္ႀကိမ္  ဆက္သသူေပၚသုိ႔အလႅာဟ္

အရွင္ျမတ္ထံမွ (၁၀)ႀကိမ္ရဟမတ္ ႏွင့္ (၁၀)ႀကိမ္စလာမ္ေရာက္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

ကန္ဇြလ္  အမၼါလ္က်မ္းတြင္  အထက္ပါဟဒီးစ္ ေတာ္ကိုပင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ….. အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က  မိန္႔သည္မွာ

လူတစ္ဦးသည္  တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ) ကို ဒရူးဒ္တစ္ႀကိမ္ ပို႔သပါက ငါအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ငါ၏ မလာအီကာမ်ားသည္ ထိုသူအေပၚသုိ႔ (၁၀) ႀကိမ္ ဒရူးဒ္ပို႔သပါမည္။ အကယ္၍လူတစ္ဦးသည္  တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ) အေပၚစလာမ္တစ္ႀကိမ္ဆက္သပါက  ငါအရွင္ျမတ္ႏွင့္ ငါ၏ မလာအီကာမ်ား  ထိုသူအေပၚသုိ႔ စလာမ္(၁၀) ႀကိမ္ပို႔သပါမည္။ (၁၈၁/၂)

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(စြ) ထံေတာ္သုိ႔ဒရူးဒ္စလာမ္ ပို႔သသူအေပၚသုိ႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္ေတ္ ေျမာက္မ်ား

စြာႏွင့္ မလာအိကဟ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ထိုသူအေပၚသုိ႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္မ်ားရရွိရန္ ဒိုအာေတာင္းဆိုၿပီး ထိုသူ႔ကို စလာမ္လည္းေျမာက္မ်ားစြာပို႔သပါသည္။

ဟဇ္ရသ္အဗ္ေန႔ဝဟ္ဟားဗ္(ရဇီ)က -တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)က ဤသုိမိန္႔ေတာ္မူသည္ဟု-ဆင္႔ၿပန္ဆုိသည္မွာ-ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္(စြ)

ကို (၁၀)ႀကိမ္ စလာမ္ဆက္သပါက ထိုသူသည္ ကၽြန္တစ္ေယာက္ကိုလြတ္ၿငိမ္း  ခ်မ္းသာခြင့္ေပးသကဲ့သို႔ အက်ိဳးခံစားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဟဇ္ရသ္အဘူဘကရ္ ဆြိဒၵီးက္(ရဇီ) ကမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ…..

တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)အေပၚ ဒရူးဒ္ပို႔သျခင္းသည္ ဂိုနာဟ္မ်ားကိုေရေအးက မီးကိုၿငိမ္းေစႏိုင္သကဲ့သုိ႔ပယ္ပ်က္ႏိုင္ၿပီး၊ ကိုယ္ေတာ္

္ျမတ္(စ)ကို စလာမ္ဆက္သျခင္းသည္ ကၽြန္တစ္ေယာက္ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည္ထက္ပို၍ မြန္ၿမတ္ပါသည္။

(ရွဖာက်မ္း – ႏွာ – ၆၁/၂)

ဟဇ္ရသ္အဗ္ဒြလႅာဟ္အိဗ္ေန႔မ(စ္) အူးဒ္(ရဇီ)က တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ) ဤသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္မဟု ဆင္႔ၿပန္ေတာ္မူသည္မွာ—

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားအုပ္စုသည္ကမာၻ႔ေျမေပၚတြင္ လွည့္လည္သြားလာလ်က္ ရွိၿပီး၄င္းတို႔သည္ ငါ၏အြမၼသ္

သားမ်ား ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္(စြ) အေပၚသုိ႔ ဆက္သေသာစလာမ္မ်ားကို ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ထံ သယ္ေဆာင္ပို႔သေလ့ရွိပါသည္။

(နတအီ၊ ဒါရိမီ၊ မိရွ္ကားသ္ က်မ္း – ႏွာ -၈၆)

အထက္ပါဟဒီးစ္ေတာ္အရ စိုက္ယာဟီးန္၊ မလာအိကဟတ္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ားသည္ ကမာၻေျမေပၚတြင္ တမန္ေတာ္

္ျမတ္(စြ) အားစလာမ္ ဆက္သသူမ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြလွ်က္ရွိၿပီး၊၄င္းတို႔၏စလာမ္မ်ားကို တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ) ထံေတာ္သုိ႔ အၿမဲပို႔

ေဆာင္ေပးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဟဇ္ရသ္အဘူဟူရိုင္ရဟ္(ရဇီ) မွတဆင့္ ဟဒီးစ္ေတာ္တစ္ပုဒ္ ဆင့္ျပန္လာရွိသည္မွာ…..

တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ….အေရွ႕အရပ္မွျဖစ္ေစ ၊ အေနာက္အရပ္မွျဖစ္ေစ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္အေပၚသုိ႔  ေမတၱာစလာ္ဆက္သပါက ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္(စြ) ႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက ထိုသူ၏စလာမ္ ျပန္လည္ေျဖ

ၾကားပါမည္။ (ဂ်လာအြလ္အဖ္ဟာမ္၊ဣဗ္ေနကိယမ္၊ ႏွာ -၂၅)

အထက္ပါ  ဟဒီးစ္ေတာ္အရ   ႏွစ္ဘဝသခင္ေက်းဇူးေတာ္ရွင္   မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)ထံေတာ္သုိ႔ေမတၱာစလာမ္ဆက္သသူ   မြတ္စလင္(မ္)တိုင္းကို   မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(စြ) ႏွင့္ မလာအိကဟ္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ားထံမွ စလာမ္၏ဂ်ဝါးဗ္ ျပန္လည္စလမ္

္ပို႔သျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္လာ   အာယသ္ေတာ္္ ႏွင့္  ဟဒီးစ္ေတာ္ အရ  ဆြလာတ္သို႔စလာမ္ဒရူးဒ္ရွရီးဖ္ဖတ္ျခင္းႏွင့္  စလာမ္ပို႔ျခင္း၏  ထူးကဲမြန္ျမတ္မႈမ်ားႏွင့္   မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

ေသာၾကေန႔ဒရူးဒ္မ်ားမ်ားပုိ႔သရန္

ဟဇရတ္အဘူဟူရုိင္ရာ(ရဇီ) သခင္မွတဆင္႔ဆင္႔ၿပန္ခဲပသည္မွာေသာၾကာေန႔ အာစြရ္ဖတ္ၿပီး ၎ ေနရာ မွမေရြ႔ခင္ထုိေနရာ`၌

ေအာက္ပါ ဒရူဒ္ကုိ အၾကိမ္ (၈၀ )တစိထုိင္တည္းဖတ္ပါက ထုိသူ၏ ႏွစ္ (၈၀ )မွ် အၿပစ္ဂုိနားကုိ ကင္းလႊတ္ေတာ္မူမည္အၿပင္၊ ႏွစ္(၈၀)

အီဗါဒဒ္ ေကာင္းသုိလ္ၿပဳလုပ္ခဲ႔ သည္ဟု ၎၏အမလ္နာမဟ္တြင္ ေရးသားမွတ္တင္ေတာ္မူမူမည္။၎ ဒရူးဒ္ရွရိဖ္မွာေအာက္ပါ

အတုိင္းၿဖစ္ပါသည္။———–

အလႅာဟ္ဟြမ္မား ၊စြလ္ေလအာလာ ၊မုိဟမ္မေဒနိလ္ ၊နဗီယိလ္ အူမီေယ

================

 ဒရူးဒ္မပုိ႔သသူတုိ႔အတြက္က်ိန္စာ

ဒရူဒ္ပုိ႔သလွ်င္ကုသုိလ္အက်ဳိးစဝါဘ္ ရရွိသကဲပသုိ႔ မပုိ႔သေနပါကလည္း ထုိသူအဖုိ႔ လာအအ္နတ္(ေဘးထုိက္ေၾကာင္း) က်မ္းေတာ္

ၿမတ္တြင္လာရွိပါသည္။

(  )။ -တမန္ေတာ္္ၿမတ္ အမည္နာမေတာ္ ၾကားပါလ်က္ တမန္ေတာ္ၿမတ္အပၚသုိ႔ (စြလႅာလႅာဟု အလုိက္ဟိစၥလာမ္) ဟု ဒရူဒ္ပုိ႔သၿခင္း

မၿပဳပါက ထုိသူသည္ ဣေၿႏၵ သိကၡာမဲ႔ သူၿဖစ္ပါေစ၊ ထုိသူသည္ အလြန္ ေစးနဲသူၿဖစ္သည္။

(၂)။-တမန္ၿမတ္(စြ) သည္ ပလီ၏မိန္ဘရ္( တရားေဟာ ေလွကားပလႅင္ ) တက္ေနစဥ္ ဂ်ိဘ္ရိလ္ သခင္ၾကြေရာက္၍ ( ၃ ) ခု ေသာ

စကားကုိ ဘဒ္ဒူၿပဳလုပ္ခဲဲ႔သည္။၎ အနက္ ဒုတိယေၿမာက္ စကားမွာ-တမန္ေတာ္ၿမတ္၏ နာမေတာ္ ကုိၾကားပါလ်က္ တမန္ေတာ္ၿမတ္

အေပၚသုိ႔ (စြလႅာလႅာဟု အလုိက္ဟိစၥလာမ္) ဟု ဒရူဒ္ပုိ႔သၿခင္းမၿပဳပါက ထုိသူသည္ ပ်က္စီးပါေစ ဟူေသာ က်ိန္စာ အေပၚ တမန္ေတာ္

ၿမတ္က အမိန္(အလႅာအရွင္ၿမတလက္ခံေတာ္မူပါ)ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

(၃)။-ဟဇရတ္ ဂ် လဲရ္(ရဇီ)မွတဆင္႔ ဆင္႔ၿပန္သည္မွာ—(တမန္ေတာ္္ၿမတ္ အမည္နာမေတာ္ ၾကားပါလ်က္ တမန္ေတာ္ၿမတ္အပၚသုိ႔ (စြလႅာလႅာဟု အလုိက္ဟိစၥလာမ္)ဟု ဒရူဒ္ပုိ႔သၿခင္းမၿပဳပါက ထုိသူသည္ အလြန္ကံဆုိးၿဖစ္သည္။ (နစာအီက်မ္း)
 

(၄)။-ဟဇရတ္ ဟဘၻရတ္ (ရဇီ)မွတဆင္႔ ဆင္႔ၿပန္သည္မွာ– တမန္ေတာ္္ၿမတ္ ဤကဲ႔သုိ မိန္ေတာ္မူ၏ဂ်ိဘၻရိလ္သခင္သည္ အလႅာ၏အရ္ရွကလႅင္ေန၍ေအာ္ဟစ္ မိန္ေတာ္မူသည္မွာတမန္ေတာ္ၿမတ္၏မည္နာမေတာ္ ၾကားပါလ်က္ တမန္ေတာ္ၿမတ္အပၚသုိ႔ (စြလႅာလႅာဟု အလုိက္ဟိစၥလာမ္) ဟု ဒရူဒ္ပုိ႔သၿခင္းမၿပဳပါက ထုိသူသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲသုိ႔သြားမည္။(ကႏၨလ္အအ္မာလ္၊ဒလယ္မီ)

  ဖတ္လြယ္၊မွတ္လြယ္၊က်က္လြယ္ ေသာ ဒရူးဒ္စြာဝါတ္ အခ်ဳိ႕ကုိေအာက္တြင္ၿမန္မာဘာသာၿဖင္႔ေရးသားတင္ၿပထားပါသည္။
ေၿမာက္မ်ားစြာေသာဒရူး အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေပးထား လင္႔( link ) မ်ားကလိက္ လုပ္၍အလြယ္တကူဖတ္နဳိင္ပါသည္။

၁။–ဘိစၥမိလႅာ ေဟဝစၥလာမူ အလာ ရစူလိလႅာ
၂။–ဂ်ဇလႅာဟု အႏၷား မုိဟမၼဒါန္ မာဟုဝါလဟု
၃။–အလႅာမြမၼား စြလ္ေလ အလာ မုိဟမၼဒင္ ဝအန္ေဇလဟြလ္ ေမာက္အာဒြလ္ မူကရ္ ရဘာ အင္ဒက ယြဝ္မလ္ ကိယာမာ
၄။–အလႅဟြမၼား စြေလႅ အာလာ မုိဟာမၼဒီေယာင္း ဝအာလာ အာဗီနာ အိဘ္ရာဟင္မ္
၅။–အလႅာဟြမၼား စြေလႅ အာလာမုိဟမၼဒင္ နိ္ နဗီအိလ္ အူမိေယ ဝအာလာအာေလ ဝစလာမ္
၆။–အလႅာ ဟြမၼားစြလ္ေလႅအာလာ မုိဟမၼဒင္
ရ။–အလႅာဟြမၼား စြေလႅအာလာ မုိဟာမၼဒင္ ကြလႅမား ဇကရုဇ္ ဇာေကရုနာ ၊ဝကြလႅမား ဂဖလာ အန္ဇိက္ ရိဟိလ္ ဂါးေဖလုန္း။
၈။–အလႅာဟြမၼား စြေလႅ အာလာမုိဟမၼဒင္ ကမာ ၊ တူဟိဘ္ဘူး ဝတရ္ဇာ လဟု။
၉။–စြလႅာဟု အလုိက္ကာ ယာနဴေရ မုိဟမၼဒင္ ၊ နဴရုန္း၊ မိန္းနဴရိလႅား။
၁၀။–အလႅာဟြမၼား စြေလႅ အာလာ မုိဟာမၼဒင္ နဗီ ယိလ္ အူမိေယ ၊ဝအာလာေလဟိ ဝအာစြာဟာေဘဟိ ၊ဝဘာေရက္ ဝစလ္ လိမ္။

မိမိၾကဳိက္နွစ္သက္ ဒရူးဒ္ရွရိဖ္မ်ားကုိ လင္႔ဖြင္႔ ဖတ္နဳိင္ပါသည္။

Images for darood


 
www.daroodpak.info/

www.faizaneattar.net/Durood/index.html

 

Benefits and bounties of reciting duroodDurood in Arabic
Muhammed has clearly proclaimed that Durood Shareef is the panacea of all ills and that if any one comes across a calamity he should recite the maximum number of Durood Shareef and God has promised that:

if anyone recites Durood only once, He showers ten blessings on the reciter immediately.

In various books of Hadith like Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawood, Al-Muwatta, Al-Sunan al-Sughra, Sunan ibn Majah, Darmi, Sunan al-Bayhaqi and Miskhaat Shareef, certain benefits of reciting Durood are mentioned. Below is a list of some mainly from Sahih al-Bukhari:

1. For every Durood Shareef that you recite, ten sins are forgiven, ten good deeds are entered into your sheet of actions and ten position are upgraded.
2. Allah showers ten blessings on the man who recites a Durood.
3. The first man who will meet Muhammed on the Day of Judgement will be that person who had recited the Durood maximum number of times in his lifetime.
4. Those who recite Durood in maximum number will be nearest and dearest to Muhammad in the next world.
5. If any one is involved in a difficulty then he must recite countless number of Durood Shareefs.
6. Reciting Durood Shareef eradicates poverty and hunger.
7. If the Sawaab[clarification needed] of the Durood Shareef is dedicated to another person, then that person will receive the Sawaab, while the Sawaab of the reciter will not be lessened.
8. Reciting excessive Durood Shareef brings purity.
9. Reciting maximum number of Durood Shareef is full compensation of all sins.
10. Any one who recites excessive Durood Shareef in this world will be safe and sound in the next world.
11. When a prayer is made to Allah it is never accepted unless praise of Allah Ta’ala and Durood Shareef on Muhammad is first of all recited.
12. Those who recite Durood quite often will see Divine Light on the dark Day of Judgement.
13. Three persons will be under the cool shade and the favours of Allah Ta’ala on the Doom’s Day. One who kept Muhammad’s Sunnah alive, one who removed difficulty of a fellow being and one who recited maximum number of Durood Shareef in his lifetime.
14. When you forget anything and your memory fails to recollect it, then recite Durood, you will remember the forgotten thing.
15. Reciting Durood in this world is rewarding in the next.
16. The reciter of 10 Duroods in the morning and 10 in the evening will receive the help of Muhammad on the Day of Judgement.
17. One who recites Durood Shareef near the shrine of Muhammad is heard by him there and then alone.
18. Any one who recites Durood is just as one who purchased a slave and freed him.
19. If a Durood is written in a book by someone, Angels of Allah shower blessings on him till the Durood remains in that book.
20. Muhammad said that he himself recites blessings on one who recites Durood on him.
21. Any one who wants to meet his Allah with a happy face must recite countless number of Durood Shareef.
22. Reward equivalent to a big mountain (Uhad) is given to one who recites one Durood.
23. All people will be presented to Muhammad with their habits, natures and distinct manner, so it is obligatory for a man to recite maximum number of Durood.
24. Allah is Great and Almighty to forgive all sins of the reciter during the day and night when he recites Durood Shareef.
25. If any one meets in a tragedy, he should recite Durood Shareef in countless numbers.
26. Reciting Durood is like giving something in charity.
27. Reciting maximum number of Durood kills all hardships.
28. Recite Durood Shareef in countless number on Friday, as it is presented to me (Muhammad).
29. Bad deeds of 200 years (equivalent) are obliterated if a man recites 100 Durood on Friday.
30. Anyone who recites Durood will overcome all their troubles.
31. If the name of Muhammad is mentioned and one who hears it but does not recite Durood Shareef, understand that he has forgotten the path to Paradise.
32. “I pray for all those who recite Durood on me”, said Muhammad.
33. If any one recites Durood Shareef from any place, any part of the world from any distance, it actually reaches Muhammad immediately. Allah Ta’ala has appointed several Angels who are given exclusive duty to collect all Durood Shareef and present the same before Muhammad immediately.
34. Angels of Allah shower 70 blessings on a man who recites Durood once.
35. Whenever you hear the call of prayers (Azaan) you should recite Durood.
36. Wherever you are, from any quarter of the world, you must recite Durood as it reaches Muhammad.
37. Ablution is not complete if Durood is not recited on it.
38. Muhammad said to his wife that any one who hears the name of Muhammad and does not recite Durood on him will not see the beautiful face of Muhammad on the Day of the Judgement.
39. Sayyiduna Ali (radi Allahu anhu) reports that Rasoolullah said, “The real miser is he in whose presence I am mentioned and then he fails to recite “Durood” on me”.
40. If a person recites 1,000 Durood Shareef daily, he will never die unless he himself sees his place in Heaven with his own eyes.
41. The Durood Shareef that is recited by the person is written with a Golden Pen on a Silver tablet by the Angels. The Angels then present this Durood Shareef to Sayyiduna Rasoolullah and proclaim, “O Habeeb of Allah! The son of such and such a person has presented this gift in your majestic court”.[5] 

kotinmaung2010@gmail.com……..or……….comment ၿဖင္႔အမွားေတြ႔လွ်င္အေၾကာင္းၾကားပါ။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s