Menses – ဓမၼတာရာသီေသြး၊မီးတြင္းေသြးႏွင့္ ေရာဂါေသြးမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

  Menses – ဓမၼတာရာသီေသြး၊မီးတြင္းေသြးႏွင့္ ေရာဂါေသြးမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

       ဓမၼတာရာသီ ေသြးႏွင္႔ပါတ္သက္၍ ကြရ္က်မ္းၿမတ္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းပညတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ လာရွိ၏။

         ထုိမွတပါးတံု၊ (အုိ-နဗီတမန္ေတာ္) အသင့္ အား ထုိသူတုိ႔သည္ ရာသီပန္းပြင့္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းၾက၏။
အသင္သည္ (ထုိသူတုိ႔ အားဤသုိ႔)ေျဖၾကား ပါေလ။ ထုိ(ရာသီပန္းပြင့္ျခင္း)သည္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာအညစ္အေၾကး တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ေခ်သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ရာသီပန္းပြင့္ သည့္အခ်ိန္တြင္ အသင္တုိ႔သည္ ဇနီးမိန္းမမ်ား ႏွင့္ (ကာယသံသဂၢျပဳျခင္းမွ) ခဲြခြာ၍ေနၾကေလကုန္၊ ၎ျပင္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ား သန္႔စင္လာၾကသည့္တုိင္ေအာင္ အသင္တုိ႔ သည္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ားထံသုိ႔ မခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္လင့္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ား(ေကာင္းစြာ)သန္႔စင္လာၾကေသာ အခါ အသင္တုိ႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ရွိထား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ ထုိဇနီးမိန္းမမ်ားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္။ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (ေမ့မွားမႈကုိ) ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ေသာသူမ်ားကုိ ခ်စ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ ထုိ႔အတူ ထုိအရွင္ျမတ္သည္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေသာသူမ်ားကုိလည္း ခ်စ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ (ကြရ္အန္ ၂ း ၂၂၂ )

ထို႔အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၾသဝါဒေတာ္တစ္ပါးတြင္ (ဟိုင္ဇ္) ဓမၼတာရာသီမွ အလႅာဟ္အရွင္သည္ အာဒမ္၏ သမီးတို႔၏

နဖူးစာတြင္ ေရးမွတ္ထားေသာ အရာတစ္ရပ္ပင္ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

ရာသီပန္းပြင့္ေနေသာ  အမ်ိဳးသမီးႏွင့္သံဝါသ  (ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာျခင္း)  သည္ တရားေတာ္အရ  ဟရာမ္ျဖစ္ေခ်၏။ ထို႔ျပင္

ေဆးပညာရွင္ႀကီးမ်ားက ထိုအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္လက္ ႏွီးေႏွာျခင္းသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ အရင္းခံျဖစ္သည္ဟု ထုတ္

ေဖာ္ေျပာဆိုၾကေလသည္။

ဓမၼတာ မီးတြင္းေရာဂါ မီးယပ္တို႔၏ သိမွတ္ဖြယ္

မ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ရာသီးေသြး၊ မီးယပ္ေရာဂါေသြး၊ မီးတြင္းေသြး ဤသံုးရပ္ကို မျခားနားတတ္ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕

မွာ ရာသီေသြးႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါကို တစ္မ်ိဳးတည္းဟု မွတ္သားၾကေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးစြာ ၄င္းေသြးသံုးရပ္၏ ျခားနားပံုကို သိထားရန္ အေရးႀကီး၏ ။ သုိ႔မွသာ ထင္ေယာင္ထင္မွားမႈျဖင့္ နမာဇ္ စြန္႔

ျခင္းအျပစ္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပ၏ ။

ဓမၼတာရာသီေသြး

မိန္းမတို႔တြင္ လစဥ္ဓမၼတာအားျဖင့္ အဂၤါဇတ္အတြင္းမွ ေသြးဆင္းျခင္းကို ရာသီေသြးဟု ေခၚေလသည္။

ဓမၼတာရာသီလာေနစဥ္ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း၊ ရိုဇဟ္ဥပုသ္ ေဆာက္တည္ျခင္း မပိုင္ေခ်။ ကင္းလြတ္ခြင္႔ ရွိ၏။သုိ႔ရာတြင္ သန္႔ရွင္းၿပီး

ေနာက္တြင္ ရိုဇဟ္ကို ကဇာျပဳရန္ အေရးႀကီး၏ ။  နမာဇ္ကိုကား  ကဇာျဖည္႕ရန္  တာဝန္မရွိေပ။  (ဤျခားနားမႈသည္ တရားေတာ္

ျမတ္၏ ပညတ္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ရိုဇာဟ္၏ ကဇာျဖည္႕ျခင္းကုိအေၾကာင္းၿပဳ၍ နမာဇ္အေပၚ သံုးသပ္၍ ကဇာမျပဳျခင္းသည္

တရားေတာ္ကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေပသည္။)

မီးယပ္ေရာဂါေသြး

ေရာဂါ၏ ဖိစီးမႈေၾကာင့္  ေသြးဆင္းတတ္ေပသည္။  ၄င္းကိုေရာဂါေသြးဟုသာ ေခၚ၏ ။ ၄င္းပညတ္ခ်က္မွာ ေနပူရွိန္ျဖင့္   ႏွာ

ေခါင္းေသြး  ယိုျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္  ျဖစ္ေပသည္။  ဤကဲ့သုိ႔ ေရာဂါေသြးေပၚစဥ္မွာပင္  နမာဇ္ရိုဇာဟ္မ်ားကို ေဆာက္တည္ရေပမည္။  သို႔

သာမကထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ကာမစပ္ယွက္ျခင္းလည္းပိုင္၏ ။

သားဖြားမီးတြင္းေသြး

သားဖြားၿပီးေနာက္ မိန္းမ၏ အဂၤါစပ္မွ က်ဆင္းေသာေသြးကို နိဖာဆ္ ဟု ေခၚေလသည္။ ယင္းသို႔ က်ဆင္းေနစဥ္ ရာသီေသြး

ကဲသုိ႔ပင္ နမာဇ္ရိုဇာဟ္၊ စလာဝသ္ စသည္မ်ား မျပဳပိုင္ေပ။ ထားျမစ္ထား၏ ။ ၄င္းသံုးရပ္၏ အေသးစိတ္ကို ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပပါအံ့ ။

ရာသီေသြးႏွင့္စပ္လ်ဥ္၍ သမားေတာ္တို႔၏အဆို

ေဆးပညာရွင္တို႔၏  အေက်ာ္အေမာ္  ေဒါက္တာဂ်ီလာနီ ေရးသားအပ္သည္မွာ ရာသီးေသြးမွာ အပ်ိဳမိန္းမအရြယ္မ်ားမွ

မီးရက္တိုင္း ဓမၼတာဆင္းျခင္းကို မီးယပ္ရာသီဟုေခၚေပသည္။

၄င္း၏ အေရာင္အေသြးမွ မခဲပ်စ္ဘဲ အနီရဲရဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကာကီေရာင္ေသာ္ လည္းေကာင္းျဖစ္သည္။ထိုေသြးသည္

သားအိမ္ႏွင့္ အဂၤါစပ္တို႔၏ အညီွအေဟာက္မ်ားႏွင့္ ေရာျပြန္းသြားရာမွ အန႔ံဆိုးသြားတတ္သည္ဟု  မွတ္တမ္းျပဳထားေလသည္။  မိန္း

ကေလးတို႔အဖို႔ ရာသီပန္းပြင့္ျခင္းသည္ အပ်ိဳေဘာ္ဝင္ျခင္း၏ လကၡဏာ ျဖစ္လသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သေႏၶ တည္ျခင္း၏အခ်ိန္တြင္ ရာသီေသြးမ်ားသည္ ဝမ္းတြင္းရွိ ကေလး၏ အဟာရႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အ

ပိုင္းတို႔တြင္ အသံုးဝင္၏ ။ သားဖြားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အပိုအလွ်ံေသြးမ်ားမွာ မီးတြင္းေသြးအျဖစ္ႏွင့္ က်ဆင္းသြားေလသည္။ထိုနည္း

အတိုင္းပင္ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးေနစဥ္ ထိုေသြးသည္ မိခင္၏ ႏို႔ရည္အသြင္သို႔ ေျပာင္းသြားေလသည္ ။

အပူအေအးမွ်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (၁၂)ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္ အတြင္း အပ်ိဳေတာ္ဝင္(ရာသီ) လာတတ္ၾကေပသည္။ အပူ ဒီဂရီမ်ား

ေသာ  ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (၉) ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ (၁၀) ႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊  ေအးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (၁၆) ႏွစ္မွ (၂၁) ႏွစ္အတြင္း အပ်ိဳ

ေတာ္ဝင္ကာ ရာသီပန္းပြင့္ပါသည္။

ရာသီေသြး၏ ရက္ကာလ

ရာသီေသြး၏ ရက္ကာလမွ အနည္းဆံုး (၃) ရက္မွ အမ်ားဆံုး (၁၀) ရက္တိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ထက္ ေလွ်ာ့ျခင္း ပိုျခင္း

မ်ားသည္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၏ သေဘာလကၡဏာ အမွတ္အသားျဖစ္ေပသည္။

(မစ္စ္ဗဟဲဟ္ဟစ္က္မသ္)

မီးယပ္ေပၚခ်ိန္တြင္ သတိျပဳရန္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ မီးယပ္မွန္ျခင္းမွာ က်န္းမာျခင္းႏွင့္ နဖူးစာေကာင္းျခင္း၏ လကၡဏာျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူကား မီးယပ္

လာခ်ိန္တန္၍ မလာျခင္း၊ အလာမ်ားျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္တတ္ေပသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ရာသီပန္း

ပြင့္ခ်ိန္တြင္ –

(၁)     ကာမစပ္ယွက္ျခင္းမွ လံုးဝေရွာင္ရွားရန္၊ ထိုသို႔မဟုတ္မူ ေသြးအလာမ်ားတတ္၍ ေရာဂါတိုး၏ ။  ထိုျပင္ ဆိုးဝါးေသာ ေရာဂါအသြင္သုိ႔ ေရာက္လာတတ္အံ့။ အစၥလာမ္ တရားေတာ္ျမတ္သည္ ထိုစဥ္တြင္ သံဝါသျပဳျခင္းကို လံုးဝ ဟရာမ္ျပဳ ထားေပ ၏ ။

(၂)     ရာသီေပၚခ်ိန္တြင္ အေအးစာမ်ား ေရွာင္ရွားရန္ အေရးႀကီး၏ ။ ေရေအးျဖင့္လည္း ေျခလက္ မ်က္ႏွာေဆးေၾကာျခင္း

ကိုပင္ ေရွာင္ရွားရေပ၏ ။ ထို႔ျပင္ ေဖ်ာ္ရည္၊ ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ေရခဲႏွင့္ အခ်ဥ္အသီးမ်ားမွာလည္း ေရွာင္ရွားရန္အေရးႀကီး၏။

(၃)     ရာသီေပၚခ်ိန္တြင္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္လည္း အႏာၱရယ္ျဖစ္ေစ၏ ။ ထို႔အတူ ကိုယ္ကာယ သန္႔ရွင္းမႈသည္လည္း   အ

ေရးႀကီး၍ အဝတ္အစားမ်ားကိုလည္း သင့္သင့္တင္တင့္ ဝတ္စား ဆင္ယင္ရေပ၏ ။

(၄)     ရာသီေပၚခ်ိန္တြင္ ခုန္ေပါက္ျခင္း၊ ေျပးလႊားျခင္း၊ ေလွခါးထစ္ေပၚသို႔ ကပ်ာကယာတက္ျခင္း၊ ပူေဆြးေသာကေရာက္

ျခင္း၊ ေဒါသအမ်က္ ထြက္ျခင္း စသည္တို႔သည္လည္း ရာသီေသြးကို ပ်က္ျပားေစေသာ အေၾကာင္းခံမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔

ေၾကာင့္ ေရွာင္ရွားရ၏ ။

ရာသီပန္းပြင့္ခ်ိန္ကာလတြင္ ေရခ်ိဳးျခင္းတို႔သည္လည္း ထိခိုက္ေစေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ၾက၏ ။ထိုစဥ္တြင္ အေအးစာ

ကိုေရွာင္ရသကဲ့သုိ႔ ပူေလာင္ေသာကၽြမ္းေသာ ပူစပ္ေသာအရပ္တို႔မွ လည္းေရွာင္ရွားရ၏။

ဥပမာ-အသား၊  လက္ဖက္ရည္၊  ပူစပ္ေသာ မဆလာမ်ားျဖစ္သည္။  သို႔ျဖစ္ပါ အပူအေအးမွ်ေသာ အစာေၾကလြယ္

ေသာ အာဟာရမ်ားကို သံုးစြဲရေပ၏ ။

ရာသီေသြး၏ မတ္စ္အလဟ္မ်ား

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

ရာသီေသြး၏ ရက္ပိုင္းကာလသည္ အနည္းဆံုး သံုးေန႔ႏွင့္ သံုးညျဖစ္သည္။ အမ်ားဆံုးမွာ ဆယ္ေန႔ဆယ္ည ျဖစ္သည္ ။တစ္

ဦး တစ္ေယာက္အား ထို႔ထက္နည္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မ်ား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လာလွ်င္ ေရာဂါေသြးသာျဖစ္သည္။

မတ္စစ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)

ရာသီေသြးေပၚ၍  သံုးရက္ျပည့္ေသာ္လည္း  သံုးညမျပည့္ေသးမီ  အလ်င္ ရပ္ဆိုင္းသြားမူ  ဤေသြးကို ေရာဂါေသြးဟူ၍သာ

မွတ္ရ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)

ဓမၼတာရာသီလာခ်ိန္အတြင္း ေသြးသည္ အနီ၊ အဝါ၊ အစိမ္း၊ ကာကီ၊ အနက္ေရာင္ စသည္တို႔ ေပၚလွ်င္ ၄င္းသည္ ရာသီ

ေသြးသာျဖစ္သည္။ ဓမၼတာလာစဥ္ အသံုးျပဳရေသာ အဝတ္ပိုင္းတြင္ အေရာင္လံုးဝ မေတြ႕ရမႈ ရာသီလာျခင္းမွာ သန္႔ရွင္းသြားေလ

ၿပီျဖစ္၍ နမာဇ္ ေဆာက္တည္ရေပ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္  (၄)

ဓမၼတာရာသီမွ (၉) ႏွစ္ မတိုင္မီ အလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း (၅၅) ႏွစ္ေက်ာ္လြန္၍လည္းေကာင္း၊ မလာတတ္ေပ။ ၄င္းအ

လ်င္ႏွင့္ ေနာက္မွေပၚေသာေသြးသည္ ေရာဂါေသြးသာျဖစ္သည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္   (၅)

အကယ္၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ေသြးေပၚခဲ့မူ ထိုေသြးသည္ ရာသီေသြး မဟုတ္ေပ။ ေရာဂါေသြးသာျဖစ္သည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၆)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ ေသြးေပၚလာရာမွ ဆက္တိုက္ သံုးေလလတိုင္ တစ္ဆက္တည္း ေပၚေန၏ ။ထိုအခါ ေသြးေပၚလာရာ

မွ ပထမဆယ္ရက္ကို ရာသီေသြး မွတ္ယူ၍ က်န္ေသြးမ်ားကို ေရာဂါေသြးဟု မွတ္ယူရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၇)

တစ္ဦးမွာ လစဥ္ ေလးငါးရက္မွ် ဓမၼတာ လာေလ့ရွိ၏ ။ ကံအားေလ်ာ္စြာ တစ္လတြင္ ငါးရက္မွ်ဆင္းလာ၏ ။ ထိုေနာက္ဒုတိယ

တြင္ (၁၅) ရက္တိုင္ လာခဲ့ျပန္၏ ။ ထိုအခါ ငါးရက္ ကို ဓမၼတာေသြးဟု မွတ္၍ က်န္ (၁၀) ရက္ ကို ေရာဂါေသြးဟု ယူဆရမည္။ထို႔

ေနာက္ ယခင္ေလးရက္ကို အသိအမွတ္ မျပဳရေတာ့ေပ။ အေလ့အထ ေျပာင္းသြားသည္ဟု မွတ္ယူရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၈)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည ္ ဓမၼတာလာရာ၌  မည္သည့္ဓေလ့မွ  သတ္မွတ္ခ်က္  မရရွိေသးေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ  ေလးရက္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခုနစ္ရက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆယ္ရက္ေသာ္လည္းေကာင္း လာေလ့ရွိ၏ ။ဤရက္မ်ားအားလံုးသည္ ဓမၼတာ

မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ ထိုအမ်ိဳးသမီးမွာ  ရံဖန္ရံခါ ဆယ္ရက္ထက္သာ  ပို၍ ေသြးဆင္းခဲ့မူ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ယခင္လ၌ ဓမၼ

တာေသြးျဖစ္၍ က်န္ရက္မ်ားမွာ ေရာဂါေသြးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၉)

ရာသီႏွစ္ႀကိမ္  စပ္ၾကားမွာ  သန္႔ရွင္းေနျခင္း၏ ရက္ကာလအၾကာမွာ အနည္းဆံုး (၁၅) ရက္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးမွာ ကန္႔သတ္

ခ်က္မရွိေပ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၀)

မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ပထမအႀကိမ္ ေသြးျမင္ရမႈ အကယ္၍ဆယ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ၄င္းထက္ ရက္နည္းေသာ ရက္အားလံုး

မွာ ရာသီေသြးျဖစ္သည္။ ဆယ္ရက္ထပ္ပိုမို၍ က်ဆင္းေသာ္ ဆယ္ရက္မွာ ဓမၼတာေသြးျဖစ္၍ က်န္ပိုသွ်ံ ရက္အားလံုးမွာ ေရာဂါေသြး

ျဖစ္ေလသည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၁)

ဓမၼတာေသြးေပၚေနစဥ္၌ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း၊ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းမပိုင္ေခ်။ ၄င္းတို႔ႏွစ္ရပ္တြင္ ျခားနားမႈမွာ ထိုရက္ပိုင္းမ်ား နမာဇာ္

သည္ လံုးဝ  ခြင့္လႊတ္ခ်က္ရွိ၏ ။  ကိုယ္သန္႔ရွင္းၿပီးေနာက္တြင္ ကဇာျပဳရန္ မလိုေပ။  ရိုဇာကိုမူကား  ကိုယ္သန္႔၍ေနာက္တြင္ ကဇာ

ေစာင့္ထိန္းရေပ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၂)

အကယ္၍  ဖရပ္ဇ္ဖတ္ေနလ်က္  ဓမၼတာေသြးမ်ား  က်ဆင္းလာမူ  ထိုအခါ  ထိုနမာဇ္ကို အဆံုးသတ္လိုက္ရ၏ ။  ဤနမာဇ္

သည္ ခြင့္လႊတ္ၿပီးျဖစ္ရာ သန္႔ရွင္းသည့္ေနာက္တြင္ ဤသည္ကို ကဇာျပဳရန္ မလိုေပ။ အကယ္၍ ထိုအျဖစ္သည္ စြႏၷသ္ ဖတ္ေနစဥ္၌

လည္းေကာင္း၊ နဖိလ္ ဖတ္ေနစဥ္၌ လည္းေကာင္းျဖစ္မူ ကဇာျပဳရေပ၏ ။ (အေၾကာင္းေသာ္ကား နဖ္လ္ႏွင့္စြႏၷသ္ မ်ားသည္ နိယသ္

ခ်ီးၿပီး ပ်က္သြားမူ ၄င္းကို ထပ္မံဖတ္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပ၏ ။)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၃)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ယခုအခ်ိန္တန္ေသာ နမာဇ္ကိုမဖတ္ရေသးေပ။ ထို႔ျပင္ နမာဇ္၏ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္က်ေရာက္လာ

၏။ ထို႔ျပင္ ဓမၼတာေသြးလည္း ေပၚလာ၏ ။ သို႔ရွိရာယခု ဤနမာဇ္သည္လည္း ကင္းလႊတ္ခြင႔္္ရွိ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၄)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ငါးရက္မွ် ရာသီလာေသာ အေလ့အထ ရွိ၏ ။ သုိ႔ေသာ္ ေလးရက္မွ်လာ၍ ရပ္သြား၏ ။ ထိုအခါ ေရ

ခ်ိဳး၍ နမာဇ္ဖတ္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ငါးရက္မျပည့္ေသးသေရြ႕ လင္ခန္းမယားခန္း သြားခြင့္မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္

ဆိုေသာ္ မိမိဓေလ့အတိုင္း ထပ္မံလာႏိုင္ေသး၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၅)

ဓမၼတာရာသီလာေသာအခါတြင္  ကာမစပ္ယွက္ျခင္းမွအပ  လင္ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္  စားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း၊ ထိုင္ထျခင္း၊   လဲ

ေလ်ာင္းျခင္း အားလံုးပိုင္၏ ။ ကာမစပ္ယွက္မိမည္ကို စိုးရိမ္ရလွ်င္ အတူတကြ လဲေလ်ာင္းျခင္း၊ ဒူးေပၚ ေပါင္ေပၚေနျခင္း၊ ကာမစိတ္

ကို ႏိုးထေစေသာ အေနအထိုင္မ်ားကို လံုးဝ မပိုင္ေခ် ။ (အထူးသျဖင့္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ဤေခတ္ လူတို႔သည္ ထိုသုိ႔ ေနထိုင္ျခင္း

မွ ေရွာင္ရွားအပ္ေပသည္။)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၆)

အကယ္၍ ဆယ္ေန႔ဆယ္ညတိတိ ဓမၼတာရာသီလာ၍ ရပ္ဆိုင္းသြား၏ ။ သို႔ေသာ္ ယခုတိုင္ ေရမခ်ိဳးေသးေပ။သို႔ရွိရာ ေရခ်ိဳး

ျခင္း မျပဳေသးဘဲ စပ္ယွက္ျခင္းသည္လည္း ပိုင္၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၇)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ လစဥ္ ရာသီသံုးရက္ လာေလ့ရွိ၏ ။သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕လ၌သံုးရက္ျပည့္သြားေသာ္လည္း ေသြးဆင္းျခင္း

မရပ္စဲလွ်င္ ယခု ေရမခ်ိဳးရ၊ နမာဇ္လည္း မဖတ္ရ။ အကယ္၍ ဆယ္ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဆယ္ရက္အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း

ရပ္စဲမူ ထိုရက္ပိုင္း၏ နမာဇ္အားလံုးသည္ ကင္းလႊတ္ခ်က္ရွိ၏ ။ ကဇာဖတ္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။ ရာသီေသြး၌သာ ေရတြက္၍ဓေလ့ေျပာင္း

သြားၿပီဟု မွတ္ယူရေပမည္။ အကယ္၍ ဆယ္ရက္ၿပီး၍ မရပ္စဲဘဲ (၁၁) ရက္သို႔ ကူးေျပာင္း က်ဆင္းလာေသာ္ ထိုအခါ ၄င္းရက္အား

လံုးကို ေရာဂါေသြးဟု မွတ္ယူ၍ သံုးရက္မွ ၾကြင္းေသာရက္မ်ားသည္ ရာသီမဟုတ္ေၾကာင္း မွတ္ယူရမည္။ထိုအခါ ေရခ်ိဳး၍ရက္ေပါင္း

(၇) ရက္၏ ကဇာကို ျဖည့္စြက္ရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၈)

ဆယ္ရက္ဆယ္ညတိတိ ရာသီလာ၏ ။ ထို႔ေနာက္ ရာသီေသြး ရပ္စဲခ်ိန္မွ နမာဇ္၏ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္၏ ။ ၄င္းအခ်ိန္သည္

အလႅာဟ္ဟု အပ္ကၠဗရ္တစ္ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုႏိုင္ရံုမွ်သာ ျဖစ္၏ ။  ထိုအခါ၌လည္း  ေရခ်ိဳး၍  နမာဇ္ကို  ေဆာက္တည္ရန္  ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခ်ိဳး၍ ထိုနမာဇ္ကို ကဇာျပဳရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၉)

အကယ္၍ ရမ္ဇာန္လျမတ္၌ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ရာသီလာျခင္း ရပ္ဆိုင္းသြားမူ ထိုေန႔ညေနအထိတိုင္ ဝါေရွာင္ေနသမ်ားကဲ့သုိ႔မစား

မေသာက္ဘဲ ေနသြားရန္မွာ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပ၏ ။ သို႔ရာတြင္ ဝါေရွာင္သူမ်ားကဲ့သို႔ အစာအငတ္ေနျခင္းျဖင့္ ထိုေန႔သည္ ရိုဇာထားေသာ

ေန႔ဟူ၍ စရင္း၌ မပါရံုသာမက ၄င္းေန႔အတြက္ ကဇာကိုပင္ ထားရဦးမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၂၀)

လျမတ္ရမ္ဇန္တြင္  ဆယ္ေန႔ဆယ္ည  ကုန္လြန္ၿပီးမွ  ရာသီေသြးရပ္ဆိုင္းခဲ့၏ ။  သုိ႔ေသာ္  ထိုည၏အခ်ိန္  ကုန္ဆံုးဖို႔ရာဝယ္

အလႅာဟ္ဟိုအကၠဗရ္တစ္ႀကိမ္ ဖတ္ရံုမွ်သာ က်န္ရစ္မူ၊ ထိုအခါ၌လည္း နံနက္၏ ရိုဇာဝါဂ်စ္ဗ္ ထိုက္ေပ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၂၁)

အကယ္၍ ထိုသို႔ ရာသီရပ္ဆိုင္းၿပီး ညအခ်ိန္မွာ ေရခ်ိဳးႏိုင္ရံုမွ်သာ အခ်ိန္ရွိမူ ထိုအခါတြင္းလည္း နံနက္၏ ရိုဇာသည္ ဝါဂ်စ္ဗ္

ျဖစ္ေပ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၂၂)

ေရခ်ိဳးႏိုင္ရံုမွ် အခ်ိန္ကုန္လ်က္ ေရခ်ိဳးျခင္း မျပဳခဲ့လွ်င္လည္း ရိုဇာ၏ နိယသ္ ခ်ီလိုက္ရ၏ ။ ထို႔ေနာက္ နံနက္မိုးမလင္းမီ  ေရ

ခ်ိဳးလိုက္ရမည္။ အကယ္၍  နံနက္အရုဏ္ဦးေပၚမည့္အလ်င္  အခ်ိန္ကုန္လြန္နီး  ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေနမခ်ိဳးႏိုင္မူ နံနက္၏ ရိုဇဟ္မပိုင္ႏိုင္

ေတာ့ေခ် ။ သို႔ရာတြင္ တစ္ေနကုန္ မစားမေသာက္ဘဲေန၍ ထိုေန႔၏ ကဇာကို ထပ္ျဖည့္ရေပမည္။

၄င္းျပင္ ရာသီေသြး ေရာဂါေသြးမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရာ ပညတ္ေတာ္မ်ားမွာ အေျမာက္အျမား ရွိေပေသး၏ ။ အိမ္ေထာင္သည္ အ

မ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိလင္ေယာက်္ားမွတစ္ဆင့္ သာသနာ့ပညာ ရွင္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးျမန္းပါရန္ ။

မီးတြင္းေသြး၏ ပတ္စ္အလာမ်ား

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)

သားဖြားၿပီးေနာက္ အဂၤါဇတ္မွ ေပၚေသာ ေသြးကို နိဖာဆ္မီးတြင္းေသြးဟုေခၚ၏ ။ ထိုေသြးဆင္းျခင္း၏ ကာလသည္အမ်ား

ဆံုး ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိေပ။ ဤမွ်တိုင္ အကယ္၍ သားဖြားၿပီး နာရီဝက္မွ် လာ၍ရပ္သြားမူ

ထိုေသြးသည္လည္း နိဖာဆ္ မီးတြင္းေသြးပင္ ျဖစ္၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ထက္ပို၍ ေသြးဆင္းမူ ၄င္းေသြးဆင္းရက္မ်ားအနက္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္မွ

နိဖာဆ္စာရင္း၌ပါ၍ က်န္ရက္မ်ားမွာ ေရာဂါေသြးမ်ား ျဖစ္ေပ၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ ျပည့္ၿပီးလွ်င္ ေရခ်ိဳး၍နမာဇ္ဖတ္

လိုက္ရေပမည္၊ ေသြးရပ္ဆိုင္းျခင္းကို မေစာင့္ရ။ အဆိုပါမတ္စ္အလဟ္သည္ ပထမဆံုးအႀကိ္မ္ သားဖြားသူတို႔ အတြက္သာျဖစ္၏ ။

ယခင္ သားဖြားၿပီးေသာ မိခင္မ်ားအတြက္မွာ ယခင္မီးတြင္းေသြးေပၚခဲ့ေသာ ရက္မွ်ပင္ျဖစ္၍ က်န္ရက္မ်ားကို ေရာဂါေသြး၌  စာရင္း

သြင္းရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)

မီးတြင္းေသြး၏  အမိန္႔သည္လည္း  ရာသီေသြးကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္၍  နမာဇ္ကိုကင္းလႊတ္ခြင့္ရွိ၍  ရိုဇာမ်ားကိုမူကား  သန္႔ရွင္း၍  ေရခ်ိဳးၿပီးေနာက္ ကဇာေစာင့္ထိန္းရေပ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၄)

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၌ ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္ နိဖာဆ္ေသြးဆင္းေလ့ရွိ၏ ။ သို႔ရာတြင္ ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္လြန္ေသာ္လည္း

ေသြးရပ္စဲျခင္း မရွိလွ်င္ ယခု ေရမခ်ိဳးလင့္။ အကယ္၍ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ျပည့္မွ ေသြးရပ္စဲေသာ္ ဤရက္အားလံုးတို႔သည္ နဖာဟ္

မီးတြင္း၌သာ စာရင္းဝင္အံ့ ။

အကယ္၍ ရက္ေပါင္း  ေလးဆယ္ထက္  ေက်ာ္လြန္သြားမူ  ထိုအခါရက္ေပါင္းသံုးဆယ္သည္ နိဖာဆ္မီးတြင္းေသြးမ်ားျဖစ္၍

က်န္ေသြးဆင္းရက္မ်ားသည္ ေရာဂါေသြးမ်ား ျဖစ္ေပအံ့။ ေရာဂါေသြးရက္မ်ား၏ နမာဇ္ကို ကဇာျပဳရေပအံ့ ။

အၾကင္အခါ  ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ထက္  သာလြန္သြားမူ  ေသြးမ်ားရပ္စဲသည္အထိ  မေစာင့္ဆိုင္းရေပ ။  ထိုအခါ ေရခ်ိဳး၍

နမာဇ္စတင္ဖတ္လိုက္ရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၅)

အၾကင္အမ်ိဳးသမီး၌  သားေလွ်ာခဲ့ရာ  သေႏၶသားတြင္  အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ျဖစ္တည္ေနၿပီးျဖစ္လွ်င္  သားေလွ်ာက်ၿပီး

ေနာက္ ထြက္ေပၚလာေသာေသြးသည္လည္း နိဖာဆ္မီးတြင္းေသြး ျဖစ္ေလသည္။ အကယ္၍ ပဋိသေႏၶသည္လံုးဝ မထင္ရွားေသးဘဲ

အသားတံုသမွ်သာရွိမူ၊ ထို႔ျပင္  ကေလးေလွ်ာၿပီး  ေသြးသံုးရက္မွ်ဆင္းခဲ့မူ  ၄င္းကို ရာသီေသြးဟု မွတ္ရေပမည္ ။ ထိုရက္ထက္နည္းလွ်င္

ေရာဂါေသြးျဖစ္ေလသည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၆)

အၾကင္အမ်ိဳးသမီးတြင္ သားဖြားၿပီးေနာက္ ေသြးလံုးဝမဆင္းခဲ့ပါမူ ထိုအခါတြင္လည္း သန္႔ျပန္႔ေစျခင္းငွာ ေရခ်ိဳးရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္

ျဖစ္ေပ၏ ။

ဓမၼတာေသြး မီးတြင္းေသြးမ်ား ေပးေနေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

ကုရ္အန္ဖတ္ျခင္းႏွင့္သင္ေပးျခင္း၏ မတ္စ္အလဟ္မ်ား

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)

အသိဥာဏ္ရွိေသာ၊ အရြယ္ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဝဇူမရွိဘဲ က်မ္းျမတ္ကုရ္အန္ ကိုင္တြယ္ျခင္း မ

ပိုင္ေခ်။ သို႔ျဖစ္ေပရာ ခႏၶာကိုယ္၏ ျပင္ပ၌ရွိေသာ သဘက္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ၊လက္ကိုင္ပဝါစသည္မ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ခြင့္ ရွိေလသည္

ထို႔အျပင္ အကယ္၍ မိမိၿခံဳထားေသာ ေစာင္ သို႔မဟုတ္ ျခံဳထားသည္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိမူ ၄င္းျဖင့္လည္း ကိုယ္တြယ္ခြင့္ မရွိေပ။

(ဗိလ္ရြရ္ရာအိက္)

          ဓမၼတာရာသီႏွင့္ မီးတြင္းေသြးေပၚေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကုရ္အန္ရြတ္ဖက္ သရဇၥ်ာယ္ျခင္း ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ား မျပဳ

ပိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း အကယ္၍ မကိုင္မျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာမူ သယမ္မြမ္ျပဳ၍ ကိုင္တြယ္ခြင့္ရွိေလသည္။

(ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)

ရာသီေသြး မီးတြင္းေသြးမ်ား ေပၚေပါက္ေနစဥ္၌ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း၊ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ကို သဝါဖ္ျပဳ

ျခင္း၊  ကာမစပ္ယွက္ျခင္း၊  က်မ္းျမတ္ကုရ္အန္  ရြတ္ဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဝတ္အဖံုးအိတ္ မပါဘဲ ကိုယ္တြယ္ျခင္းမ်ားသည္ ဟရာမ္

ျဖစ္ေခ်၏။

(အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၄)

ပန္းကန္ျပားတစ္ခုတြင္လည္းေကာင္း၊ ေငြက်ပ္ျပားတစ္ခုတြင္လည္းေကာင္း၊ သအ္ဝီဇ္ဒိုအာဗူးတြင္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္

အျခားေသာ အသံုးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ကုရ္အန္က်မ္းေတာ္ျမတ္မွ မည္သည့္ အာယသ္ျဖစ္ေစ ေရးသားထားလွ်င္

၄င္းပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းကို ကိုယ္မသန္႔ေသာသူမမ်ား အတြက္ ကိုင္ခြင့္မရွိေခ်။ သို႔ျဖစ္ရာ အကယ္၍ ထိုအရာမ်ားအေပၚ အဝတ္

အုပ္ထားေသာ္ သို႔မဟုတ္ အိတ္တြင္း၌ ထုပ္ထားေသာ္ ထိုအခါ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ပိုင္၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၅ )

စူရဟ္ဖာေတဟာ တစ္ပုဒ္လံုးကို ဒိုအာအျဖစ္ဖတ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ရဗ္ဗနာအားသိနာ အဆံုးတိုင္ဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုရ္အန္

က်မ္းလာ အျခားေသာ ဒိုအာမ်ားကို ဒိုအာေတာင္းဆိုရန္ ဆႏၵျဖင့္ဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ ပိုင္၏ ။

(ရွာမီ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၆)

ဓမၼတာေသြး မီးတြင္းေသြး ေပၚေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာၿပီး၍ ကိုယ္မသန္႔ျဖစ္ေနစဥ္လည္းေကာင္း ဒိုအာ

ကုႏူသ္ဖတ္ျခင္းပိုင္၏ ။

(အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၇)

ကေလမာေတာ္ႏွင့္ ဒရူဒ္ရွရီဖ္ဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစ္စ္သိဂ္ဖာရ္ဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္မ်ားကို တသျခင္းမ်ားႏွင့္ လာေဟာင္းလဝလာကူးဝသ အဆံုးတိုင္ ဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ ပိုင္၏ ။

(ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မွတ္ခ်က္။        ။၄င္းစာပိုဒ္မ်ားကို ဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္ျငားလည္း ရုိေသမႈ၏ စည္းကမ္းအရ စိတ္အတြင္းမွ ဖတ္ျခင္းသည္သာ

ပို၍ ေကာင္းမြန္ေပ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၈)

ရာသီေသြး မီးတြင္းေသြးမ်ား ေပၚေနစဥ္၌ နမာဇ္ခြင့္လႊတ္ခ်က္ ရွိျငားေသာ္လည္း မြတ္စ္သဟဗ္တစ္ရပ္မွာကား နမာဇ္အခ်ိန္

ေရာက္ရွိေလတိုင္း မုစြာလႅာအခင္းေပၚတြင္ ဝုဇူႏွင့္ေခတၱထိုင္၍ အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္မ်ားကို တသေနရေပ၏ ။သုိ႔မွသာ ကိုယ္သန္႔

ၿပီးေနာက္ နမာဇ္အေလ့အထ ရွိေနသည့္အေလ်ာက္ နမာဇ္ဖတ္ရန္ ေၾကာက္လန္႔ၿငီးေငြ႕မည္ မဟုတ္ေခ် ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၉)

အကယ္၍ အၾကင္အမ်ိဳးသမီးသည္ ေက်ာင္းသူမ်ားအား  ကုရ္အန္က်မ္းျမတ္ သင္ၾကားျပသေပးရေသာ္  ဤသို႔ မသန္႔ေသာ

အခါမ်ိုး၌ ဟစ္ဂ်္ေဂ်တစ္လံုးခ်င္း သင္ျပေပးပိုင္၏ ။ (ရဝါန္) တန္းဖတ္သည့္ နည္းျဖင့္ သင္ျပေသာအခါ အာယသ္တစ္ခုလံုး အျပည္ ့

မဖတ္ရ။ တစ္လံုးခ်င္းဖတ္ၿပီး အသက္ကို ျဖတ္ခါ ျဖတ္ခါ ရွဴေပးရမည္။

(အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၀)

ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာၿပီး မသန္႔ျဖစ္ေနေသာအခါမ်ိဳးတြင္ လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ ပါးစပ္တို႔ကို ေဆးေၾကာၿပီးလွ်င္ အစာစားသံုးပိုင္ခြင့္

ရွိေပသည္။

မွတ္ခ်က္။   ။တာလိမ္မြန္နီဆာက်မ္းမွ တုိက္ရုိက္ ကုိးကားေဖၚၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား ကုိ အမ်ဳိးတုိင္း

သိရွိထားရန္လုိ အပ္မည္ၿဖစ္၍ ဘာသာေရးဗဟုသုတ အၿဖစ္တင္ၿပပါသည္။အမ်ဳိးသမီးအခ်င္းခ်င္း လက္ဆင္႔ကမ္းမွ်ေဝ ခြင္႔ပါသည္။

အမ်ဳိးတုိင္း ဘာသာေရးကုိင္းရႈိင္းးၿပီး ကုသုိလ္ေကာင္းမႈပြါးမ်ားနဳိင္ပါေစ။…..အာမိန္

comment ၿဖင္႔ အမွားအယြင္း ေတြ႔ရွိပါကာ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံသည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s