ဂူဗိမာန္ေတာ္အတြင္းရွင္လွ်က္စံပယ္ေတာ္မူေနေသာ ဟယာေတာတ္နဗီီမုိဟမၼဒ္စြလႅာလႅဟုအလုိက္ဟိစၥလာမ္

ဂူဗိမာန္ေတာ္အတြင္းရွင္လွ်က္စံပယ္ေတာ္မူေနေသာ

 ဟယာေတာတ္နဗီီမုိဟမၼဒ္စြလႅာလႅဟုအလုိက္ဟိစၥလာမ္
အမွာစာ
(  ဤက်မ္းစာေရးရၿခင္းက အာကီဒါပုိင္းဆုိင္၍ လည္းေကာင္း၊ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကေတာင္းဆုိ၍ လည္းေကာင္း၊အမွန္

တကယ္သိသင္႔ထုိက္ေသာ အေၾကာင္းအရာၿဖစ္ေန၍္ လည္းေကာင္းအမွန္တရားရွာေဖြသိရွိလုိ၍လည္းေကာင္းေရးသားၿခင္းၿဖစ္

ပါသည္္။ဤက်မ္းမူရင္းစာအအုပ္ (နစိမ္မစၥဘာ) က်မ္းစာအုပ္ငယ္မွေကာက္နဳတ္တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။၎က်မ္းစာအုပ္ကုိ ေမာ္လဝီ မုိဟာမၼဒ္အလီယူစြတ္ဖ္ ေမာင္ဝင္းၿမင္႔(မႏၱေလး)ကၿပဳစုၿပီး၊ေမာ္လနာစုိင္ယဒ္ဇဖြရ္အာလီရွားဆပ္ က revise လုပ္သည္။ဤကုိးကားက်မ္း

အခ်ဳိ႕ ကုိစာပုိဒ္၏ ေဘးတြင္ေဖၚၿပထားေသာ္လည္းကုိးကားက်မ္းမ်ားလြန္းသည္႔အတြက္ အခ်ဳိ႕ကုိေအာက္တြင္သီးၿခားေဖၚၿပေပးပါသည္။)

ဤစာကုိေရးသားရာတြင္စုစည္းေဖၚၿပထားေသာ၎ စာအုပ္မွကြ်န္ေတာ္တင္ၿပ လုိေသာအခ်က္အခ်ဳိ႔ကုိသာေကာက္နဳတ္တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္

ပါသည္။အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ၊အေၾကာင္းအရာထပ္ေနေသာအခ်က္မ်ား၊အၿငင္းပြားေသာအခ်က္မ်ားကုိ ကုိခ်န္ထားခဲ႔ပါ သည္။

=========================

ယာ ရဘၻိစြလ္ေလ ၊ဝစြလ္လိမ္ ၊ဒါေအမာန္အာဗဒါ၊

အာလာဟာဗီေဘက ၊ခုိင္ရ္ေရ ခြလ္ေက ၊ကြလ္ေလဟိမ္။

တမန္ေတာ္ၿမတ္စြလႅာလႅာဟုအလုိက္ဟိ စၥလာမ္ ၀ဖါတ္ၿဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္လည္းမိမိ၏ဂူဗိမာန္(ေရာင္ဇြာပါက္)ေတာ္ ၌ရွင္ေနသည္

ဆုိေသာအခ်က္မွာတစ္ကမာၻလုံးရွိ အဟ္ေလစြႏၷတ္ ၀လ္ဂ်မာအတ္အာကီဒါ၀င္မ်ား တစ္ညီတစ္ညြတ္ေသာယုံၾကည္ခ်က္ပင္ၿဖစ္သည္။
အဟ္ေလစြႏၷတ္အာကီဒါအရ တမန္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးသာမက အၿခားေသာ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားအားလုံးပင္ မိမိတုိ႔၏ ေရာင္ဇြာ

ဂူဗိမာန္ေတာ္အတြင္း အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေနေတာ္မူေၾကာင္း ကုိ လက္ခံယုံၾကည္ၾကေပသည္။

(ရွိခ္အဗၺဒြလ္ေဟာက္ မုိဟဒၵစ္ ေဒ႔ဟ္လ၀ီ သခင္၏ မဒါေရဂြ်န္နဗူ၀တ္က်မ္းေတာ္)
အထက္ပါနဗီတမန္ေတာ္သည္ မိမိတုိ႔ဂူဗိမာန္ေတာ္၌ ရွင္ေနရုံသာမက အစၥလာမ္သာသန အဇာနည္ ရွဟီဒီမ်ားကလည္းမိမိတုိ႔

ဂူဗိမာန္ေတာ္ ၌ရွင္ေနသည္႔အၿပင္ ရုိဇီရိကၡာမ်ားလည္း ရရွိေၾကာင္းက်မ္းၿမတ္ကြရ္အာန္ ၌အေထာက္အထားမ်ားအရခုိင္ လုံေနပါ သည္။

       ထို႔ျပင္တ၀ (အို-မုအ္မင္န္ အေပါင္းတို႔) အသင္ တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ လမ္းေတာ္၌ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရ သူတို႔ကို သူေသ
မ်ားဟူ၍ မေျပာဆိုၾကကုန္လင့္။ (ယင္းသူတို႔ သည္ သူေသမ်ား) အလ်င္းမဟုတ္။ စင္စစ္မွာမူ ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္၌ အသက္ရွင္လ်က္ပင္ ရွိၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ (ထိုအေၾကာင္းကို) ေတြးဆဆင္ျခင္ မသိမျမင္ႏိုင္ၾကေခ်။
(၂ း ၁၅၄)
         ၎ျပင္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တရားလမ္းေတာ္၌ (စစ္တိုက္စဥ္)အသတ္ခံရေသာ သူတို႔ကို သူေသမ်ားဟူ၍ အလ်င္း မထင္မွတ္ပါေလႏွင့္။ (ထိုသူတို႔ကား သူေသမ်ား) အလ်င္းမဟုတ္၊ စင္စစ္မွာမူကား ထိုသူမ်ားသည္ ၎
တို႔၏ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၀ယ္အသက္ရွင္ေနေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည့္ျပင္ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏) ေကြၽးေမြးေတာ္မူျခင္းကို
လည္း ခံၾကရကုန္၏။ (၃ း ၁၆၉)
          အထက္ပါအာယာတ္ေတာ္မ်ားအရ သာသနအာဇနည္ရွဟီဒီမ်ားသည္အလႅာဟ္ထံေတာ္ပါး၌ရွင္ေနေတာ္မူၾကသၿဖင္႔၎တုိ႔
ုအားေသဆုံးသည္ဟုမေၿပာဆုိၾကရန္၊မထင္မွတ္ၾကရန္ က်မ္းၿမတ္ကြရ္အန္က တားၿမစ္ထားသည္။
ထုိေၾကာင္႔နဗီတမန္ေတာ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ဂူဗိမာန္ေတာ္အတြင္းဘရ္ဇခ္သက္တမ္းၿဖင္႔ ရွင္ေနၿခင္းသည္ အထက္ပါရွဟီဒီမ်ား ရွင္ေနၿခင္းထက္ပုိ၍အားေကာင္းေနပါသည္။အထူးသၿဖင္႔တမန္ေတာ္ၿမတ္မုိဟမၼဒ္စြလႅာလႅာဟုအလုိက္ဟိစၥလာမ္ ဂူဗိမာန္၌ရွင္ေနၿခင္း
သည္အားလုံးထက္ပင္ ပုိ၍အားေကာင္းေနပါသည္။
တုိက္ပြဲ၌က်ဆုံးသြားေသာ ရွဟီဒီမ်ား“ဇနီးမ်ား”သည္အစ္ဒဒ္(ဆုိင္းငံ႔)ကာလလြန္ၿပီေနာက္ပုိင္းေနာက္ထပ္အသစ္ေနကာဟ
(ထိမ္းၿမား)ၿခင္းၿပဳလုပ္နဳိင္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ရစူလ္ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္မူကား၀ဖါတ္(ကြယ္လြန္ၿခင္း)ၿဖစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္းမူက်န္ရစ္ခဲ႔ေသာရစူလ္ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္၏
ဇနီးၾကင္ယာေတာ္မ်ားကုိေနကာဟ္ထပ္မံၿပဳၿခင္းမွတားၿမစ္ထားေတာ္မူသည္။အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသ္ရစူလ္ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္၏
ၾကင္ယာေတာ္မ်ားသည္(အြမ္မြလ္မုအ္ေမနိန္)ကြ်န္္ဳပ္တု္႔၏မိခင္မြန္မ်ားၿဖစ္သည္။
            …….စင္စစ္ေသာ္ကား အသင္တို႔၌အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ျမတ္အား စိတ္ဒုကၡေပး ပိုင္ခြင့္မရွိေခ်၊ ထိုအၿပင္နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ မရွိသည့္ေနာက္တြင္ ထိုနဗီ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ၾကင္ယာေတာ္မ်ားႏွင္႔မည္သည္႔အခါမွ်(အၿမဲတမ္း)
ဘိမ္းၿမားလက္ထပ္ပုိင္ခြင္႔မရွိလည္းမရွိေပ။ဧကန္မလႊဲ ဤသည္အလြန္ၾကီးေလးေသာအၿပစ္ၿဖစ္ေတာ္မူသည္။(၃၃ း၅၃) 

ဤေၾကာင္းႏွင္႔ပါတ္သက္၍ အဟ္ေလ႔စြႏၷတ္ဝလ္ဂ်မာအတ္ အာကီဒါ က်မ္းၾကီး၊က်မ္းငယ္အေစာင္ေစာင္တုိ႔တြင္ေလ႔လာ ေတြ႔ရွိနဳိင္ပါသည္။
ဟဇရတ္ေရွခြလ္အစၥလာမ္ ေမာ္လနာဟူစုိင္န္ အဟာမဒ္ မဒနီသခင္ကမိမိ၏ (မကၱဴဘာေတေရွခြလ္အစၥလာမ္ အတြဲ- ၁ ၊

စာမ်က္ႏွာ – ၁၃၁) တြင္ေဖၚၿပထားသည္မွာ ” မဒီနာၿမဳိ႔ေတာ္ေရာင္၀္ဇြာဂူဗိမာန္ေတာ္ေတာ္ သုိ႔အေရာက္ ခစား၍ေဇယာရတ္ၿပဳ ရန္ၿဖစ္သည္။ ထုိအၿပင္ရစူလ္ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္၏ ၀စီလာၿဖင္႔အလႅာအရွင္ၿမတ္ထံဆုဒူအာေတာင္းဆုိရန္လုိအပ္လွေပသည္။ ”
ထုိေၾကာင္႔ရစူလ္ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ရွင္ေနသည္အတြက္ေၾကာင္႔၊ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္၏ ၀စီလာၿဖင္႔ဆုဒူအာေတာင္းဆုိရန္လုိအပ္

လွသည္ ဟုေဖၚၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။

……….စင္စစ္ေသာ္ကား (အို-နဗီတမန္ေတာ္) ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင့္အား ကမာၻခပ္သိမ္းတို႔အဖို႔က႐ုဏာေတာ္ အျဖစ္ႏွင့္ သာလွ်င္ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ (၂၁ း ၁၀၇ )

ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္သည္ ရုပ္ခႏၶာႏွင္႔တကြ ၀ိဥာဥ္ပါ ေရာင္၀္ဇြာဂူဗိမာန္ေတာ္အတြင္းတည္ရွိေနေသာ္ၿငားလည္း ကုိယ္ေတာ္၏
၀ိဥာဥ္သည္ အလႅာအရွင္ၿမတ္၏ အရ္ရွမုိအလႅာႏွင္႔ဆက္သြယ္လွ်က္ရွိၿပီးကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးႏွင႔္လည္း ကုိယ္ေတာ္၏ဖုိင္ဇ္ရဟာမတ္
္မဂၤလာမ်ားေရာက္ရွိေနပါသည္။
အဘယ္္ေၾကာင္းဆုိေသာ္ အလႅာအရွင္ၿမတ္က တမန္ေတာ္ၿမတ္အား စၾကၤ၀ဠာအေပါင္း၏ရဟမတ္ ကရုဏာအၿဖစ္ႏွင္႔ပင္
ေစလႊတ္ခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဥပမာဆုိရေသာ္ အလႅာအရွင္ၿမတ္က ဖန္ဆင္းထားေသာ ေန သည္မိမိတည္ေနရာမွမုိင္ေပါင္းမ်ားစြာကြာေ၀းသည္။ထုိေန၏
အလင္းေရာင္ႏွင္႔အပူရွိန္ကုိ တစ္ကမာၻလုံးက ရရွိသကဲ႔သ႔ုိပင္ၿဖစ္သည္။တမန္ေတာ္ၿမတ္၏(နဳရီ)ေရာင္ၿခည္ေတာ္ႏွင္႔၀ိဥာဥ္ေတာ္အားၿဖင္႔
ကမာၻအႏွံ႔ (ဘရ္ကတ္၊ရဟာမတ္)ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေအးခ်မ္းသာယာမႈမ်ားကုိရရွိေနေပမည္မွာ ဧကန္မလႊဲပင္ၿဖစ္သည္။
(အလႅာဟ္မဟ္ ဖြစ္ဇ္ အ စၻေန႔ ကုိင္ယုမ္၏ ဇာဒြလ္မအဒ္၊အတြဲ (၁)၊စာ -၃၀၄)ေမာ္လနာ အအ္ဇဇ္အာလီသခင္သည္ ေဒယုိဘန္ေက်ာင္းမွ စြယ္စုံတတ္အာလင္မ္ပညာရွင္တစ္ပါးၿဖစ္ၿပီးက်မ္းေပါင္းေၿမာက္ မ်ား
စြာၿပဳစုခဲ႔ သူလည္းၿဖစ္သည္။၎၏အဆုိမွာ-ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္၀ဖါတ္ၿဖစ္ၿပီးေနာက္ေရာင္၀္ဇာ ဂူဗိမာန္ေတာ္အတြင္းရွင္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

ဥပမာဆုိရလွ်င္အခန္းအတြင္းမီးထြန္ထား၍အခန္းတံခါးပိတ္ထားသည္႔အတြက္ၿပင္ပ မွလူမ်ားသည္အခန္းထဲကမီးအလင္းေရာင္ကုိမၿမင္

္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္အခန္းထဲ၌လင္းၿမဲ လင္းလွ်က္ရွိေနသည္။ ရစူလ္ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ ဂူဗိေတာ္အတြင္းရွင္ေနၿခင္းသည္ထိုိိိိ

ထက္ပင္ပုိေနသည္။ု (ေမာ္္လနာ အအ္ဇဇ္အာလီၿပဳစုေသာ နဴရုလ္အီဇာ-ဟာေရွဘိလ္အဇ္ဘာဟ္  စာ-၁၈၉ ၊ဟာေရွအမွတ္-၆)

ဟဒီးစ္ပညာရွင္ ဟဇရတ္အဗၺဒြလ္အာဇိဇ္(တာေဗအင္န္)သခင္၏အဆုိမွာ–အာယာေမ႔ဟာရတ္(ယဇိဒ္စစ္တပ္ မဒီနာၿမဳိကုိ

၀ုိင္းရံထားေသာကာလ) မစဂ်ီေဒနဗူဝီ တြင္ ၃-ရက္အာဇာန္၊စလာတ္၀ပ္မ ၿပဳနဳိင္ခဲ႔ေပ။ ထုိအေၿခအေနရက္မ်ား၌ ဟဇရတ္စာအဒ္ ဘင္ စုိင္ယဒ္သခင္သည္ပလီအတြင္း၌ပုန္ေအာင္းေနခဲ႔ရာ နမာဇ္အခ်ိန္ေရာက္တုိင္း ဂူဗိမာန္အတြင္းမွ အာဇန္ေအကာမတ္ အသံမ်ား ၾကားခဲ႔

သည္ဟု ဆုိသည္။ (မစ္ရွ္ကာတ္က်မ္း၊ဒါရွိမီက်မ္း၊မဇြာေဟရ္ေဟာက္ တြဲ-၇ ၊စာ-၁၈၅)

အလႅာမဟ္ရွာမီ၏အဆုိမွာ—
နဗီတမန္ေတာ္မ်ားသည္မိမိတုိ႔၏ကဘရ္အတြင္း၌ ရွင္လွ်က္ရွိေတာ္မူေၾကာင္း ဟာဒီးစ္ေတာ္မ်ား၌အခုိင္အမာတည္ရွိၿပီးၿဖစ္ပါသည္။
(ရစာေအေလအစ္ဘ္နဳိ႔အေဘးဒိန္ အတြဲ – ၂ ၊စာ – ၂၀၃ )
ဟဇရတ္မုိလာအာလီ သခင္က တမန္ၿမတ္ဝဖါတ္ၿဖစ္ၿပီးေနာက္ တမနေတာ္္ၿမတ္အား ဂုိစြလ္ ေရခ်ဳိးသပၸါယ္မႈမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ႔ရာ

လူ႔သဘဝအရ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ေၿပာင္းလဲတတ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာမ်ားကုိ တမန္ၿမတ္၏ ရုပ္ခႏၶာကုိယ္`၌တစ္စုံတစ္ရာ

အေၿပာင္းအလဲလု႔ံဝမေတြ႔ရွိခဲ႔ေပ။——-ထုိေၾကာင္းမုိလာအာလီသခင္က ဆက္လက္၍အမိန္႔ရွိသည္ မွာ-

အုိ-ကုိယ္ေတာ္။ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္အေပၚ၌ ကြနဳ္ပ္၏မိဘ ႏွစ္ပါးစြန္႔ပါ၏တစ္နည္းအားၿဖင္႔ ကြ်န္ဳပ္၏မိဘတုိ႔ထက္ သာ၍ခ်စ္ရပါေသာ

ကုိယ္ေတာ္ဧကန္မုခ် ကုိယ္ေတာ္သည္ သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ေရာ၊ ဝဖါတ္ၿဖစ္ၿပီးေနာက္ပါ အလြန္သန္႔ၿပန္႔စင္ၾကယ္သပၸါယ္လွ်က္

ရွိေနပါတကား။( အစ္ဘ္နဳိမာဂ်ာက်မ္း၊ဂ်နာဇာအခန္း)

ဟာဒီးစ္ေတာ္ႏွင္႔အီမာမ္မြဂ်္တဟဒ္ သခင္မ်ားအဆုိ–

အန္ဘီယာ(နဗီတမန္ေတာ္မ်ား)သည္ မိမိတုိ႔၏ ကဘရ္ရုိဇာ(ဂူဗိမာန္)ေတာ္`၌ ရွင္လက္ရွိၿပီး စြလာတ္ဝပ္ၿပဳေနၾကသည္။(မြစ္နေဒ႔ အဘူယုအ္လာက်မ္း)။မဒါေရဂြ်န္ နဳိဘူဝပ္-အတြဲ(၂)၊စာ-၄၄၇။ဂ်ဇ္ဘုလ္ကူလြဘ္ ၊စာ-၁၈၀ ၊မြလႅာအာလီကာရီ မရ္ကတ္ ဒုတိယတြဲ၊စ-၂၁၂)

ထုိ႔ေၾကာင္းရစူလ္ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္သည္ေမအ္ရာဂ်္ည ၌တမန္ေတာ္မူစာအား မိမိ ကဘရ္အတြင္း`၌နမားဇ္ဖတ္ေနသည္ကုိေတြ႔ၿမင္ ခဲေၾကာင္းဟာဒီးစ္ေတာ္မ်ာတြင္္ လာရွိေပသည္။(ဆြဟီမြတ္ဆလင္က်မ္း၊အတဲြ-၂ ၊ စာ -၂၆၈)၊(မြတြနဒ္အဟ္မဒ္၊အတြဲ-၃ ၊စာ -၁၄၈)

အလႅာမဟ္စုိင္ယဒ္မူဟမၼဒ္ အႏၷဝါရ္ရွားဟ္ ကရွ္မီရီ သခင္၏အဆုိမွာ–

ေအမာမ္ဒါရုိမီ ကဘရ္ ၌အာဇာန္၊ေအကာမတ္ရွိေနေၾကာင္း၊ေအမာမ္တိရ္ေမဇီ ကဘရ္ ၌ ကြရ္အာန္ေတလာဝတ္ရွိေနေၾကာင္းၿဖင႔္႔

အသီးသီးဆင္႔ၿပန္မိန္႔ဆုိထားေလသည္။(ဖြိဳင္ဇလ္ဘာရီ-အတြဲ(၁)၊စာ(၁၈၃)

ဟဇရတ္ရွား၀လီ၀ူလႅာဟ္ မုိဟဒစ္ေဒ႔လ၀ီ သခင္၏အမိန္႔ရွိသည္မွာကြ်န္ဳပ္သည္ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ကုိဤကဲ႔သုိ႔ေတြ႔ၿမင္ရ၏။ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ သည္ထယ္၀ါခန္႔ညားစြာၿဖင္႔လူဒာမ်ားဘက္သုိ႔ အၿမဲတေစၾကည္႔ရႈလွ်က္ရွိေနေတာ္မူ၏သုိ႔ရာတြင္စိတ္ႏွလုံးက်ဳိးငဲ႔သူမ်ား

မွကုိယ္ေတာ္ဘက္သုိ႔ ဇြဲရမက္အလုိရွိစြာႏွင္႔တစ္စုံတစ္ရာဆႏၵၿပဳၾကည္႔ရႈလာပါက ကုိယ္ေတာ္သည္ထုိသူ႔ဘက္သုိ႔ အလ်င္အၿမန္လွည္႔ေတာ္

မူ၏။(တစ္နည္းအားၿဖင႔္ထုိသူ၏ဆႏၵကုိၿဖည္႔ေစေတာ္မူ၏) ။ထုိေၾကာင္႔အၾကင္သူပု႔ိသေသာစလာ၀တ္၊စလာမ္ သည္ကုိယ္ေတာ္ထံေရာက္

ရွိသြားေသာအခါ ကုိယ္ေတာ္၏ ရင္ေတာ္သည္ က်ယ္၀န္းသြားေတာ္မူ၏။ဆုိလုိသည္မွာ ကုိယ္ေတာ္၀မ္းေၿမာက္ၿခင္းၾကီးစြာၿဖင္႔  ေပ်ာ္ရႊင္

ေတာ္မူသည္။ဤကားရွား၀လီ၀ူလႅာသခင္က မိမိ၏ ကရွ္ဖ(မူရာေကဘာ၊တရားထုိင္ၿခင္း၍မေနာစိတ္ၿဖင္႔ေတြ႔ၿမင္ၿခင္း)၌ ေတြ႔ၿမင္ရသည္ ကုိေရးသားေဖၚၿပထားၿခင္းၿဖစ္သည္။  (ရွား၀လီ၀ူလႅာဟ္ သခင္၏ဖြဳိင္ဇြလ္ဟရမုိင္န္က်မ္း”)

ဟဇရတ္ကကတာဒဟ္သခင္ သည္အလြန္ေက်ာ္ၾကားလွေသာ တာေဘအင္တစ္ပါးၿဖစ္သည္အဆုိပါပုဂၢဳိလ္မွနဗီတမန္ေတာ္

မ်ား၏ခႏၶာကုိယ္အားထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ခံထားမႈႏွင္႔ပါတ္သက္၍အေၾကာင္းခံအေထာက္အထားတင္ၿပသည္မွာ-

ဧကန္မုခ်ေၿမၾကီးသည္ အၿပစ္တစ္စုံတစ္ရာက်ဴးလြန္ၿခင္းမရွိသည္႔ အၿပစ္ကင္းစင္ေသာ ခႏၶာကုိယ္အေပၚ လႊမ္းမုိနဳိင္ၿခင္းမရွိဟူေသာ

အရာသည္သိရွိထားၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း ဟဇရတ္ကတာဒဟ္မွဆင္႔ၿပန္ခဲ႔ေလသည္။တဖ္စီရ္မဇြာဟရီ ၌ ဟဇရတ္ဂ်ာဗိရ္ေရဝါယတ္ၿဖင္႔

တစ္ဘ္ရာနီမွတဆင္႔ေဖၚၿပထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

နဗီတမန္ေတာ္ၿမတ္မ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္မ်ားအေကာင္းပကတိအတုိင္းထိန္းသိမ္းခံထားရလွ်က္ရွိၿခင္း၏။နဗီ တမန္ေတာ္မ်ားသည္

(ဂုိနား) အားလုံး ကင္းစင္သူမ်ားၿဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ခႏၶာကုိယ္မ်ဳိးသည္ ဤကမာၻေလာကမွ ခြဲခြါသြားၿပီးေနာက္လည္း(တစ္နည္း) ခႏၶာကုိယ္အတြင္းမွ ဝိညာဥ္ထြက္သြားေသာ္လည္း  အာေလာမ္ဘရ္ဇခ္တြင္ ရွင္လ်က္ရွိေနသည္။

ရစူလြလႅာဟ္(စြ)ကုိယ္ေတာၿမတ္ကက်မ္းၿမတ္အာဂုံေဆာင္(ဟာဖိဇ္)ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင္႔ပါတ္သက္၍ဤကဲ႔သုိ႔မိန္႔ၾကားခဲ႔ပါသည္. ။

က်မ္းၿမတ္ကြရ္အန္ကုိ မိမိႏွလုံးသား`၌ ထိန္းသိမ္းထားသူ(ဟဖိဇ္မ်ားကြယ္လြန္သြားေသာအခါအလႅာအရွင္ၿမတ္က ပထဝီေၿမၾကီး

အားအမိန္ေပးသည္မွာ–အုိပထဝီေၿမၾကီးဤ ပုဂၢဳိလ္၏ရုပ္ခႏၶာကုိယ္အား အသင္စားသုံးၿခင္းမၿပဳေလႏွင္႔ ဟုအမိန္႔ရွိေတာ္မူလွ်င္အဆုိပါ

ေၿမၾကီးမွၿပန္လည္ေလွ်ာက္တင္သည္မွာ အုိေမြးၿမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရွင္–ထုိသူ၏ႏွလုံးသားသည္ ကုိယ္ေတာ္အရွင္၏ က်မ္းစာ ကလာမ္ေတာ္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားေသာေၾကာင္း ကြနဳ္ပ္ဘယ္မွာ ထုိသူအား စားသုံး၍ရနဳိင္ပါအံ႔နည္း ဟုေလွ်ာက္တင္ေတာ္မူေလသည္။

(.တဖစီရ္-မဇြေဟရီ )

ထင္ရွားေသာသမုိင္း အေထာက္အထားတစ္ခုတင္ၿပရေသာ္-

ထုိနည္းတူစြာ

အုိဟုဒ္စစ္ပဲြ၌ က်ဆုံးခဲ႔ေသာ သာသနအာဇနည္မ်ားႏွင္႔ပါတ္သက္၍လည္းခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းရွိလာသည္မွာ——– အုိဟုဒ္စစ္ပဲြၿပီးႏွစ္ (၄၀)ေက်ာ္ၾကာၿပီးကာလ   — ဟဇရတ္ အာမီေရမာအ၀ီယာသခင္လက္ထက္တြင္ ရွဟီးဒ္သခင္ၾကီးၿမွဳပ္ႏွံရာအရပ္၌ ေရလႊမ္းမုိးရာ ဟဇရတ္ အမၼရူ ဘင္ ဂ်မီဟ္ ႏွင္႔ ဟဇရတ္အဗၺဒြလ္လာ ဘင္အမၼရူ အန္ဆြာရီ သခင္တုိ႔၏ခႏၵာကုိယ္ကုိလတ္လတ္ဆတ္

ဆတ္ အေကာင္းပကတိအတုိင္း ေတြ႔ရွိရၿပီးဟရတ္အာမိရ္ဟမၼဇာသခင္၏ ေၿခေတာ္ကုိ ေပါက္ၿပားတူးရြင္း ထိသြားရာမွေသြးမ်ားယုိစီး

ထြက္လာသည္ကုိေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ခုိင္လုံေသာအေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။(တဖ္စီရ္မဇြာဟိရက်မ္း၊မုိအတ္တြာေအ႔ အိမာမ္မာလိက္

(ရွိခ္အဗ္ေဒြလ္ေဟာက္ မုိဟဒၵစ္ေဒ႔လ၀ီသခင္၏ မဒါေရဂြ်န္နဗူ၀ပ္ ၊ဒုတ္ယတြဲစာ ၅၇၈) ေမာ္လနာ အာေရွက္အိလာဟိ ၏အဟ္၀ါေလ ဘရဇခ္ – စာ-၄၈)

ထုိ႔ေၾကာင္းႏွစ္ဘဝ ေခါင္းေဆာင္တမန္ေတာ္ၿမတ္(စြ) ၏သန္႔ၿပန္စင္ၾကယ္မဂၤလာရွိေသာ ရုပ္ခႏၶာကုိယ္သည္ ကဘရ္သင္းခ်ဳိင္း ဂူဗိမာန္ေတာ္ ရွင္လွ်က္ရွိေတာ္ရွိမူေၾကာင္း သမုိင္းအေၿခခံၿဖစ္ရပ္မ်ားႏွင္႔လည္းအတည္ၿဖစ္ေပသည္။
ထုိၿဖစ္ရပ္သည္ ဟစ္ဂ်ရီ (၅၇၀) ခန္႔နဴရြဒ္ဒိန္ဇန္ဂီ ဘုရင္လက္ထက္တြင္ၿဖစ္သည္။ထုိၿဖစ္ရပ္ႏွင္႔ပါတ္သက္၍ မဒီနာၿမဳိေတာ္မွ သမုိင္းဆရာအားလုံးအလႅာဟ္မာမုိဂ်တ္ဒဒီန္ ဖီရုိဇ္အဘာဒီ ႏွင္႔အၿခားသမုိင္းပညာရွင္မိမိတုိ႔၏သမိုင္းမွတ္အသီးသီးတြင္ ေပထက္ အကၡရာတင္ခဲ႔ေလသည္။၎ႏွင္႔ပါတ္သက္၍အေၾကာင္းအရာအက်ယ္ရွင္းလင္းခ်က္ကုိရွိခြလ္ဟာဒီးစ္ ေမာ္လနာဇကရီးယာ(ရေဟ႔)၏

ဖြဇာေအေလဟဂ်္တြင္ေလ႔လာနဳိင္ပါသည္။

          အခ်ဳပိဆုိရလွ်င္ တမန္ေတာ္ၿမတ္(စြ)သည္ သတၱေလာက ဒြႏၷိယသက္တမ္းကုန္ဆုံး၍ ဝဖါတ္ကြယ္လြန္သြားၿပီး

ေနာက္ေရာင္ဝ္ဇြာဂူဗိမာန္ေတာ္တြင္ ဘရ္သက္တမ္းၿဖင္႔ ရွင္လွ်က္ရွိေတာ္မူသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ရွင္ၿခင္းမ်ဳိးကုိ ကြ်န္ပ္တုိ႔လူ

သားဦးေဏွာက္ၿဖင္႔ေတြးဆ၍မရနဳိင္ေၾကာင္း အလႅာအရွင္ၿမတ္က နဳတ္ပိတ္ထားသည္႔အတြက္ ေဝဖန္ၿခင္႔မၿပဳအပ္ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင္းအလႅာအအရွင္ၿမတ္က ဤသုိ႔မိန္႔ေတာ္မူထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ (ထိုအေၾကာင္းကို) ေတြးဆဆင္ျခင္ မသိမျမင္ႏိုင္ၾကေခ်။(၂ း ၁၅၄)

အထက္ပါအခ်က္အလက္ႏွင္႔ပါတ္သက္၍ လက္လွမ္းမီရာ ဖတဝါ ေလ႔လာၾကည္႔ရႈနဳိင္ရန္

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ႏွင္႔ link ကုိပူးတြဲတင္ၿပပါသည္။

Evidences on the prophets remaining alive in their graves:

  The Prophet Muhammad s.a.w. is ALIVE


There are many evidences in the Qur’an, Hadith and sayings of the predecessors regarding the prophets remaining alive after death. Some are reproduced here:

1) Allah Most High says:

“And question thou (O Muhammad) our Messengers whom we sent before you. Did we appoint any deities other that Allah, Mot gracious, to be worshiped?” (Surah al-Zukhruf, 45).

Many commentators (mufassirun) of the Qur’an have stated in their respective exegeses that the living of the Prophets can be proved from this verse (See: Durr al-Manthur of Suyuti, Ruh al-Ma’ani by al-Alusi and others).

2) Allah Most High says:

“And say not of those who are martyred in the way of Allah, “they are dead”, nay, they are living, though you perceive it not” (Surah al-Baqarah, 154).

Regarding this verse, the great Hadith expert (hafidh), Imam Ibn Hajar al-Asqalani (Allah have mercy on him) states in his monumental commentary of Sahih al-Bukhari, ‘Fath al-Bari’:
“When the living of the martyrs is proven from the text of the Qur’an, then this is also proven from an analogical point of view. And the Prophets are superior then the martyrs” (Fath al-Bari, 6/379).

3) Sayyiduna Anas ibn Malik (Allah be pleased with him) narrates: “On the night of Isra, the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) passed by the grave of Sayyiduna Musa (Allah bless him), and found him performing Salat in his grave” (Recorded by Imam Muslim in his Sahih, and others).

4) Anas ibn Malik narrates that the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: “The Prophets are alive in their graves performing Salat” (Recorded by al-Bayhaqi in his ‘Hayat al-Anbiya’ and Abu Ya’la in his Musnad).

The above Hadith has been authenticated by many Hadith scholars, such as: Ibn Hajar, al-Haythami, Ali al-Qari, al-Munawi, al-Shawkani and others.

5) Aws ibn Aws narrates the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) as saying: “Send salutations in abundance on me on Friday, as your sending salutations are presented to me. The Companions inquired: “How is it possible that you receive our salutations when your body will have been decayed? The Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: “Verily Allah has made forbidden on the earth that it eats the bodies of the Prophets” (Recorded by Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Majah, Darami and others, and authenticated by many, such as Ibn al-Qayyim).

6) Sayyiduna Abu Huraira (Allah be pleased with him) narrates that the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: “None of you greets me except that Allah returns my soul on me until I return his greeting” (Musnad Ahmad, 2/527 and Sunan Abu Dawud, 1/279).

7) Anas ibn Malik narrates that the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: “The Prophets are not kept in their graves for more than forty nights, but they remain worshiping Allah until the trumpet will be blown” (Sunan al-Bayhaqi).

Due to the fact that there are many narrations regarding the living of the Prophets (of which only a few have been reproduced as an example), Imam al-Suyuti (Allah have mercy on him) is of the view that these narrations have reached the level of certainty (tawatur).

8) The great Hadith master, Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani (Allah have mercy on him) states: “Death will never come to the blessed Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) in his grave, rather he will remain alive, due to the fact that the Prophets remain alive in their graves” (Fath al-Bari, 17/22).

9) Imam al-Subki (Allah have mercy on him) states: “It is from our beliefs that the Prophets are alive in their graves”. (Tabqat al-Shafi’iyya al-Kubra, 6/266).

10) The great Hanafi jurist, Allama Ibn Abidin (Allah have mercy on him) says: “The Prophets are alive in their graves, as proven from the Hadith” (Rasa’il of Ibn Abidin, 2/203).

11) Imam al-Shawkani (whom the Salafis normally refer to) states: “The Prophet (Allah bless him & give him peace)) is alive in his grave, as has been established in the Hadith “The Prophets are alive in their graves”. (See: Nayl al-Awtar, 5/101).

12) Also, one of the major incidents that prove this, is the incident of Me’raj (Ascension of the Prophet to the heavens), where he met and conversed with many Prophets. He also led them in prayer in Masjid al-Aqsa.

The above evidences from the Qur’an, Hadith and the sayings of the predecessors (salaf) are sufficient to prove the fact that the Prophets remain alive in their graves after they pass away from this world. There are many other evidences which we have not mentioned here, due to the fear of prolonging our discussion.

This is the reason why this Aqidah has been held by the mainstream Sunni scholars throughout the eras. It is only recently that some people have objected to this view.

For more details on this subject in Arabic, one may refer to Imam Suyuti’s ‘al-Inba’ and Imam al-Bayhaqi’s ‘Hayat al-Anbiya’.
—————————————————————————————————————————————————————————

အၿခားကုိးကားက်မ္း

Reference:1..ဖတြလ္ဘာရီ(ဘုိခါရီအက်ယ္ၿပန္)အတြဲ-၇ ၊စာ-၂၂ -အီဂ်စ္ရုိက္

Reference:2..ရွ၇ဟ္ေရွဖြါအတြဲ-၂ ၊စာ-၁၄၂

Reference:3..ဘုိခါရီအက်ယ္ၿပန္ အြမၼဒတြလ္ ကာရီ အတြဲ-၇ ၊စာ- ၆၀၀

Reference:4..ဖြဳိင္ဇလ္ဘာရီ-အတြ- ၁ ၊စာ-၁၈၃

Reference:5..စဟီမြတ္ဆလင္မ္ က်မ္း၊အတြဲ- ၂ ၊ စာ- ၂၆၈

Reference:6..မြတနဒ္အဟ္မဒ္ အတြဲ – ၃ ၊စာ – ၁၄၈

Reference:7..အလႅာမာစခါဝီ၏ အလ္ေကာင္လြလ္ ဘအီဒ္ ၊စာ-၁၂၅

Reference:8..ဝဖြါအြလ္ဝဖါ အတြဲ – ၂ ၊စာ-၄၁၆ ။နဳိင္လြလ္ေအာင္ဝ္တြာရ္ အတြဲ -၃ ၊စာ-၂၆၄ ။အအလာအြတ္စုိနန္တြဲ ၁၀ ၊စာ-၃၃၀

Reference:9..မစ္ကတ္က်မ္း၊ဒါရွိမီ က်မ္းမွ မဇြာေဟရ္ေဟာက္ အတြဲ- ၇ ၊စာ-၁၈၅ ။

Reference:10..အလႅာမာဟ္ရွဘိရ္အဟ္မဒ္အြတ္စ္မာနီ၏ဖြတဟြလ္မြဆလင္မ္၊ရွရဟ္မြတ္ဆလင္ အတြဲ ၃ ၊ စာ-၄၁၉…

စေသာ က်မ္းၾကီးက်မ္းငယ္(၃၃)အုပ္ေက်ာ္ရွိပါသည္။…..

MMSY ႏွင္႔  MFG တုိ႔တြင္တၿပဳိင္တည္းေဖၚၿပပါသည္။အမွားအယြင္းတစ္စုံရာေတြ႔ရွိပါက….
kotinmaung2010@gmail.com (သုိ႔မဟုတ္) Comment  ၿဖင္႔အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ေလးစားစြာေမတၱာရပ္ပါသည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s