ေရသုံး၍မရေသာအခါတယမ္မြမ္ ၿပဳလုပ္ရန္သိေကာင္းစရာမ်ား

ေရသုံး၍မရေသာအခါတယမ္မြမ္ ၿပဳလုပ္ရန္သိေကာင္းစရာမ်ား

အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ တာဟာေရာတ္ ပါက္ဆာဖ္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာေနထုိင္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။သုိ႔ၿဖင္႔ေရမ်ားသုံးစြဲဲရသည္။

ေရသုံးမရေသာအခါ တယမ္မြမ္ၿပဳလုပ္ရန္ က်မ္းၿမတ္ကြရ္အန္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းညႊန္ၾကားေလသည္။
အုိ-မုအ္မင္န္ သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္း တ႔ုိ၊ အသင္တုိ႔သည္ “ဆြလာတ္” ၀တ္ျပဳရန္ ထၾကေသာအခါ မိမိတုိ႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကုိ

လည္းေကာင္း၊ လက္မ်ားကုိ တံေတာင္ဆစ္ပါလည္းေကာင္း၊ ေဆးေၾကာၾကေလကုန္။ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တို႔၏ ဦးေခါင္းမ်ားကို

ပြတ္သပ္ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္ အသင္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ေျခမ်ားကုိလည္း ေျခမ်က္စိမ်ားပါ (ေဆးေၾကာၾကေလကုန္)။ သုိ႕႔ရာတြင္

အကယ္၍အသင္တ႔ုိသည္ ‘”ဂ်ႏုဗ္”ခႏၶာကုိယ္မသန္႕႔ေသာ သူမ်ားျဖစ္၍ (ေရသံုးသပ္ရန္ ထုိက္ေနၾကပါလွ်င္ တစ္ကုိယ္လံုးကုိ) သန္႔စင္

ေအာင္ ျပဳၾကေလကုန္။၎ျပင္ အကယ္၍ အသင္တုိ႔သည္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ားျဖစ္ေနၾက

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သ႔ုိတည္းမဟုတ္ အသင္တုိ႔အနက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္စြန္႔ရာမွ ျပန္ခဲ့သည္ရွိ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အသင္တုိ႔သည္ (မိမိတုိ႔၏)ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ ေမထုန္သံ၀ါသ ျပဳခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပီးေနာက္ အသင္တုိ႕သည္ ေရကုိမရရွိခဲ႕ၾကပါလွ်င္စင္ၾကယ္သန္႔ျပန္႔ေသာ ေျမႀကီးျဖင့္ “သယမ္မြန္မ္ “ျပဳၾကေလကုန္။ ထုိ(ကဲ့သုိ႔ “သယမ္မြန္မ္ “ျပဳေသာ)အခါ အသင္တုိ႔သည္(လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ေျမႀကီးကို႐ုိက္ပုတ္၍) မိမိတုိ႔၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္မ်ားကုိ ထုိေျမႀကီး

ျဖင့္ပြတ္သပ္ၾကေလကုန္။ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔ အေပၚ၌ က်ဥ္းၾကပ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္ေတာ္ မူသည္မဟုတ္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိအရွင္ျမတ္သည္အသင္တုိ႔အား သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ မိမိေက်းဇူးေတာ္ကုိ အသင္တုိ႔အဖုိ႔ အျပည့္ အစံုေပးသနားေတာ္မူရန္သာ ရည္စူးေတာ္မူေလသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္အသင္တုိ႔သည္ ေက်းဇူေတာ္ ကုိသိတတ္သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာ

ေလသတည္း။(ကြရ္အန္- ၅ း ၆ )

တယမ္မြမ္အေၾကာင္း

တယမ္မြမ္၏  အနက္အဓိပၸာယ္မွာ ရည္ရြယ္ျခင္းႏွင့္  အဓိ႒ာန္ျပဳျခင္းျဖစ္၏ ။  တယမ္မြမ္သည္ အေရးေပၚေသာအခါ ဝဇူႏွင့္ေရခ်ိဳးျခင္း၏ အစားျဖစ္သြားေလသည္။ ထို႔ျပင္ ဤထူးျခားခ်က္မွာ အြမ္မေသ့မုဟမၼဒီယာမ်ားအဖို႔သာ ျဖစ္ေလသည္။

ဟဇရသ္ဟု ဇိုင္ဖြာသခင္က ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (စလႅမ္) ၏ၾသဝါဒေတာ္တစ္ရပ္ကို ဆင့္ျပန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္က

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေရွးယခင္ အြမ္မသ္သားတို႔ထက္ ထူးျမတ္ခ်က္သံုးရပ္ ေပးသနားေတာ္မူေပသည္။ ယင္းထူးျမတ္ခ်က္မွ တစ္ရပ္ကား ေရ မရရွိေသာအခါဝယ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ေျမေကာင္းေျမသန္႔ကို ေရအစား ျပဳေပးေတာ္မူ၏ ။ (မြတ္စလင္မ္)

အဓိပၸာယ္။      ။ ေျမေကာင္းေျမသန္႔သည္ မြတ္စလင္မ္အား သန္႔ျပန္႔ေစသည္။ အကယ္၍ ဆယ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေရမရရွိခဲ့မူ ေရရရွိလာေသာအခါ ေရျဖင့္ခႏၶာကို ေဆးေၾကာပစ္ရေပမည္။ (အဗူဒါဝုဒ္) (သိရ္ေမဇီ) (အဟ္မဒ္)

သေဘာမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ အႀကံႏိုင္ေသာ အရာကိုပင္ ပမာထား၍ အကယ္၍ လူတစ္ဦးအား ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလထက္ေက်ာ္လြန္၍ ယုတ္စြအဆံုး ေသဆံုးကြယ္လြန္သည္ အထိတိုင္ ေရသံုးစြဲႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ေသာ္ တယမ္မြမ္ျပဳ၍ နမာဇ္ဖတ္ေန

ရေပမည္ ။

ဆယ္ႏွစ္၏ အတိုင္းအတာကို သံုးစြဲထားျခင္းျဖင့္ တယမ္မြမ္၏ ေလးနက္ပံုႏွင့္ ထူးျမတ္ပံုကို သေဘာေပါက္ နားလည္းေစရန္ ရည္စူးထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္ ။

တယမ္မြမ္၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

တယမ္မြမ္ အထေျမာက္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါရွိရန္ အေရးႀကီးေပ၏ ။

(၁) မြတ္စလင္မ္ျဖစ္ျခင္း ။

(၂) အပ်ိဳေဘာ္ဝင္ျခင္း ။

(၃) ဦးေႏွာက္ အသိရွိျခင္း ။

(၄) ဝဇူမဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရခ်ိဳးရန္ တာဝန္ရွိျခင္း ။

(၅) တယမ္မြမ္ ျပဳႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း ။

(၆) တယမ္မြမ္ ျပဳခဲ့ေသာ နမာဇ္၏အခ်ိန္ က်ေရာက္ျခင္း။

(၇) ရည္စူးေသာ နမာဇ္၏ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္က်ေရာက္ျခင္း ။(၄င္းကို မဖတ္ခဲ့လွ်င္ ကဇြာ ျဖစ္ရန္ရွိျခင္း စသည္မ်ား ျဖစ္ေလသည္ ။)

တယမ္မြမ္၏ ဖရပ္ဇ္အခ်က္မ်ား

(၁) နိယတ္္ ေခၚ အဓိ႒ာန္ျပဳျခင္း ။

(၂) လက္ဖဝါးႏွစ္ဘက္ကို သန္႔ျပန္႔ေသာ ေျမေပၚရိုက္ၿပီး မ်က္ႏွာအႏွ႔ံအျပား ပြတ္သပ္ျခင္း ။

(၃) ဒုတိယအႀကိမ္ လက္ကို ေျမႏွင့္ရိုက္ၿပီး လက္ကိုတံေတာင္ဆစ္ အပါအဝင္ ပြတ္သပ္ျခင္း ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)

လက္ ေျမရိုက္ၿပီး လက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာမ်ား ေပမသြားေစရန္ လက္ႏွစ္တက္ကို အနည္းငယ္ ရိုက္၍ ခါပစ္ရေပမည္ ။ (ေဟဒါယဟ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)

နိယတ္ျပဳျခင္း၏ သေဘာမွာ တယမ္မြမ္ျပဳရန္ အခ်ိန္၌ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သန္႔ျပန္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နမာဇ္ ဖတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရည္စူးပါ၏ဟု စိတ္တြင္း၌ ရည္စူးျခင္းျဖင့္ နိယတ္ ္ၿပီး၏ ။ ဝဇူ၏ တယမ္မြမ္၊ ဂိုစြလ္(ေရခ်ဳိးၿခင္း)၏ တယမ္မြမ္ စသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ရန္ အေရးမႀကီးေပ ။

(ေဟဒါယဟ္)

တယမ္မြမ္ျပဳရန္နည္း

တယမ္မြမ္ မျပဳလုပ္မီ အလ်င္ဦးစြာ စိတ္အတြင္း၌ သန္႔ျပန္႔မႈရွိရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊နမာဇ္ေဆာက္တည္ရန္ေသာ္လည္း

ေကာင္း ၊သယမ္မြမ္ ျပဳအပ္ပါသည္ဟု ရည္စူးရေပမည္။ ထို႔ေနာက္လက္ဖဝါးႏွစ္ဘက္ကို ေျမေကာင္း ေျမသန္႔ေပၚ၌ ရိုက္၍ လက္ဖဝါးႏွစ္

ဘက္ကို ခါ၍ မ်က္ႏွာေပၚသို႔ ပြတ္သပ္ပါ ။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထိုနည္းအတိုင္း လက္ကို ေျမတြင္ရိုက္၍ ဥိးစြာ လက္ယာလက္ျဖင့္ လက္ဝဲလက္ကို တံေတာင္ဆစ္ အပါအဝင္ ပြတ္သပ္ေပးရမည္။ ပြတ္သပ္ရာတြင္ ေနရာလပ္ မက်န္ေစဘဲ အႏွံ႕အျပားေရာက္ေစရမည္။ အကယ္၍ ဆံခ်ည္ပင္မွ် တစ္ေနရာရာ၌ က်န္လပ္ခဲ့မူ တယမ္မြမ္ ထေျမာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

တယမ္မြမ္ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အရာမ်ား

ေအာက္ပါအရားအားလုံးျဖင့္ တယ္မ္မြမ္ ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိေလသည္။

(၁)ေျမေကာင္းေျမသန္႔

(၂)သဲေျမ ။

(၃)ဆီေပမထားေသာ ေျမအိုးေျမခြက္ ။

(၄)အုတ္စိမ္းအုတ္က်က္ ။

(၅)ေက်ာက္နံရံအကာႏွင့္ ထံုးနံရံအကာ ။

(၆)ေျမနီေျမဝါ ။

(၇)ဖုန္မႈန္႔ ။

(၈)စြရ္မာမႈန္႔ ။

(၉)ေျမေစးစသည္မ်ား (မုနိယာ)

တယမ္မြမ္ျပဳခြင့္မရွိေသာ အရာမ်ား

          ေအာက္ေဖာ္ျပပါအရာမ်ားအေပၚ၌ သယမ္မြမ္ျပဳခြင့္မရွိေပ 

၁ ။ သစ္ ၊ ၂ ။ သံ ၊ ၃ ။ ေရႊ ၊ ၄ ။ေငြ ၊ ၅ ။ေၾကးနီ ၊၆ ။ေၾကးဝါ၊ ၇ ။စတီး၊ ခဲ ။မွန္၊ ၉။ ခဲမျဖဴ ၊ ၁၀။ သံဂၽြတ္၊၁၁ ။ဂ်ံဳေစ့ ၊ ၁၂။ ဂ်ံဳမႈန္႔ႏွင့္ သီးႏွံမ်ိဳးစံု၊ ၁၃။ အဝတ္အစား ၊ ၁၄။ျပာမႈန္႔ စသည္အရာမ်ား ။

တယမ္မြမ္၏ ဥပေဒတစ္ရပ္

တယမ္မြမ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ မွတ္သားထားရမည္မွာ မီး၌ေပ်ာ္ေသာ အရာ မ်ားႏွင့္ ေလာင္ကၽြမ္းေသာ အရာမွန္သမွ် အေပၚတြင္ သယမ္မြမ္ ျပဳခြင့္ မရွိေခ် ။

သို႔ျဖစ္ေလရာ ၄င္းအရာ မ်ားေပၚတြင္ လက္ရာထင္ႏိုင္ေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ရွိေနပါမူ ထိုအခါ ၄င္းအရာမ်ားအေပၚ၌ တယမ္မြမ္ျပဳခြင့္ ရွိေလသည္ ။ (မုနိယာ)

တယမ္မြမ္ ပ်က္ေစေသာအရာမ်ား

အၾကင္အခါ ေရသံုးစြဲမႈ ရွိခဲ့ပါႏိုင္ျခင္း ထိုအခါ တယမ္မြမ္ပ်က္သြားေပလိမ့္မည္ ။ ၄င္းအျပင္ ဝဇူပ်က္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားသည္ တယမ္မြမ္ကိုလည္း ပ်က္ျပားေစ၏ ။

တယမ္မြမ္၏ အခ်ိဳ႕အေရးႀကီးေသာ ရွင္းလင္းခ်က္(မတ္စ္အလဟ္)မ်ား

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)

အကယ္၍ ဝဇူျပဳရန္ႏွင့္ ေရခ်ိဳးရန္အတြက္ ေရမရရွိမႈ သို႔မဟုတ္ ေရသံုးစြဲႏိုင္စြမ္း မရွိမႈ သို႔မဟုတ္ ေရသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ဖ်ားနာ

ေရာဂါ ျဖစ္မည္ဟု စိုးရိမ္ရေသာ္ ဤသို႔ေသာ မသက္သာမည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ တယမ္မြမ္ ျပဳခြင့္ရွိ၏ ။ (ေဟဒါယဟ္) ၄င္း၏သေဘာ

ကို ထပ္ေလာင္း မွတ္သားထားရန္မွာ တယမ္မြမ္ ျပဳပိုင္ရန္အတြက္ အထူး စည္းကမ္းခ်က္မွာ ေရသံုးစြဲႏိုင္မႈ မရွိျခင္း ျဖစ္ေလသည္ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)

အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေရာဂါေဝဒနာေၾကာင့္ ေရစိမ္းျဖင့္ ေရခ်ိဳးရန္ ထိခိုက္ေစမည္။ ေရေႏြးျဖင့္ ထိုခိုက္မႈ မရွိဆိုေသာ္ ထိုအခါ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးရန္အေရးႀကီး၏ ။ အကယ္၍ေရေႏြး မရႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ေနပါမူ အေျခအေန မေပးေသာ ေၾကာင့္ တယမ္မြမ္ျပဳ၍ နမာဇ္ ဖတ္ရေပမည္ ။(ေဟဒါယဟ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)

          အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ အလြန္ ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ ခ်မ္း၍ေရခဲလု ေအးျမေသာေနရာသို႔ ေရာက္ေန၏ ။ေရခ်ိဳးလွ်င္အေအး

ဒဏ္ ေၾကာင့္ ေသႏိုင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါတိုးႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ မိမိထံတြင္ ေရခ်ိဳးၿပီး ေဘးဥပါဒ္ မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ရန္ အေႏြးထည္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေစာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း မရွိမႈ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္လည္း တယမ္မြမ္ျပဳခြင့္ရွိေလသည္။

(မုနိယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၄)

ဝဇူႏွင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းအတြက္ တယမ္မြမ္ တစ္ႀကိမ္တည္းပင္ လံုေလာက္၍ သီးျခားစြာျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေပ ။  (အလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၅)

အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္တစ္ဝိုက္တြင္ ေက်ာက္ေရာဂါႀကီး သို႔တည္းမဟုတ္ အနာဖုႀကီးမ်ား ထြက္ေန ၍ ဝဇူ ျပဳရန္ ေရကိုင္၍ပင္ မဝံ့လွ်င္ ထိုအခါ ေရကို အသံုးမျပဳဘဲ တယမ္မြမ္ျပဳ၍ နမာဇ္ဖတ္ႏိုင္ေပသည္ ။ (မုနိယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၆)

အလားတူ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အဖ်ားႀကီးေန၏ ။ ဝဇူျပဳျခင္းျဖင့္ ေရာဂါတိုးႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ရလွ်င္ တယမ္မြမ္ ျပဳပိုင္၏ ။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက မပိုင္ေခ် ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၇)

          မသက္သာသျဖင့္ ေရအစား သယမ္မြမ္ျပုႏိုင္ဘိသကဲ့သို႔ အလားတူ ေရခ်ိဳးျခင္း အစား၌လည္း သယမ္မြမ္ ျပဳပိုင္၏ ။ အလားတူ ကိုယ္မသန္႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ကို္ယ္သန္႔ၿပီးေနာက္ ေရခ်ိဳးႏိုင္စြမ္း မရွိေသးလွ်င္ ၄င္းသည္လည္း သယမ္မြမ္ ျပဳပိုင္၏ ။(မုနိယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၈)

ဝဇူႏွင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း၏ တယမ္မြမ္မွာ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ျဖစ္၏ ။ (မုနိယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၉)

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ နမာဇ္တစ္ႀကိမ္အတြက္ တယမ္မြမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့၏ ။ ထိုတယမ္မြမ္ မပ်က္သေရြ႕ နမာဇ္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ကို ဖတ္ပိုင္၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၀)

အကယ္၍ တယမ္မြမ္ ျပဳေသာအခါတြင္ လက္စြပ္ဝတ္ထားမူ ၊၄င္းကို ခၽြတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လွည့္ကစားေပးရန္ အေရးႀကီး၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၁)

ခရီးသြားေနစဥ္ မိမိထံတြင္ ေသာက္သံုးရန္ ေရအနည္းငယ္သာ ရွိ၏ ။ေရွ႕ခရီးတြင္ ေရရႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဆိုေသာ္ ထိုအခါ ၄င္းေရျဖင့္ ဝဇူ မလုပ္ရေပ ၊တယမ္မြမ္ျပဳ၍သာ နမာဇ္ကို ဖတ္လိုက္ရေပမည္ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၂)

တစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားမသန္႔ျဖစ္ေန၏ ။ ထို႔ျပင္ ဝဇူျပဳရန္လည္း လိုအပ္ေန၏ ။ေရက လည္းအနည္းငယ္သာ ရွိ၏ ။ ထိုအေျခအေနတြင္ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ အဝတ္အစားကိုသာ ေဆးေၾကာလုိက္ရမည္ ၊ထို႔ေနာက္ ဝဇူအစား တယမ္မြမ္ ျပဳလိုက္ရေပမည္ ။(ဗဟဲရွ္သီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၃)

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ကို ဖတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊မ, ယူရန္ေသာ္လည္းေကာင္း တယမ္မြမ္ ျပဳခဲ့၏ ထိုတယမ္မြမ္ႏွင့္ နမာဇ္ဖတ္ခြင့္ မရွိေခ် ထို႔ျပင္ တယမ္မြမ္သည္ ေရရွိေနပါလွ်င္ အထ မေျမာက္ေပ ၊နမာဇ္ ဝတ္ျပဳရန္အတြက္ ျပဳအပ္ေသာ

သယမ္မြမ္ျဖင့္မူ ကုရန္အာန္ကိုလည္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္၏ ။ (မုနိယာ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၄)

မီးရထားအတြင္းရွိ ထိုင္ခံုမ်ားတြင္ တင္လ်က္ရွိေနေသာ ဖုန္မ်ား ၊ရႊံ႕ခဲမ်ားသည္ သန္႔၏ ။ သံသယ ရွိစရာမလို ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၅)

ရထားအတြင္း၌ ခရီးသည္မ်ား ဖိနပ္စီး၍ သြားလာၾကေသာ ေနရာ၏ ေျမမႈန္သည္ မသန္႔ျဖစ္၏ ၊ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းျဖင့္တယမ္ မြမ္ မပိုင္ေခ် ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၆)

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ နံနက္အိပ္ရာမွ ေနထြက္လွနီးခ်ိန္၌နီးခဲ့၏ ။၄င္းသည္ ေရခ်ိဳးရန္လည္း တာဝန္ရွိေန၏ ။ထိုအခါ ဦးစြာ ေရခ်ိဳးရမည္ ။ထို႔ေနာက္တြင္ နမာဇ္ ဖတ္ရေပမည္ ။နမာဇ္ ကဇြာ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္၍ တယမ္မြမ္ျပဳလုပ္ ျပဳခြင့္မရွိ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁၇)

ပရ္ဒါ အျပည့္အဝရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေရရ ယူရန္ နည္းလမ္း မျမင္ေသာေနရာသို႔ ေရာက္ေန၏ ။ထို႔ျပင္ ေနာက္ နမာဇ္ အခ်ိန္လည္း ေစ့လုနီး ျဖစ္သြား၏ ။ထိုအခါ လတ္တေလာ ခ်က္ခ်င္း တယမ္မြမ္ျပဳ၍ ဖတ္လိုက္ရမည္ ။ကဇြာ မျပဳ လုိက္ရ။ ထို႔ေနာက္တြင္ ၄င္းနမာဇ္ကို ထပ္မံ ဖတ္လိုက္ရေပမည္ ။(ဖသဝါဒါရြလ္အုလြမ္ အတြဲ၁၊ စာမ်က္ႏွာ – ၂၂၃)

မွတ္ခ်က္။     ။ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာ ကာရီ ရွရီဖ္ ပါကစၥတန္၏ သအ္လီမြန္ နိဆာအ္၊ ျမန္မာျပန္ ေမာ္လာနာ အာဘူဘကၠရ္(ေမွာ္ဘီ)

စာမ်က္ႏွာ ၁၀၃ မွ ၁၀၆ မွ ကုိးကားတင္ၿပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

——————————————————————————————————-

အမွားတစ္စုံတစ္ရာေတြ႔ရွိပါက    kotinmaung2010@gmail.com  သုိ႔မဟုတ္     comment

ၿဖင္႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ေပးပါရန္ေလးစားေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s