ဟရွရ္ေန႔၏ ေနအ္မတ္စည္းစိမ္ႏွင္႔လြယ္ကူမႈမ်ား

ဟရွရ္ေန႔၏ ေနအ္မတ္စည္းစိမ္ႏွင္႔လြယ္ကူမႈမ်ား
             ဟရွရ္ေန႔သည္ အလြန္ရွည္လ်ားေသာေန႔ၾကီးတစ္ေန႔ၿဖစ္မည္။ထုိေန႔သည္ မိမိၿပဳလုပ္ခဲ႔ေသာေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈမွတ္တမ္း
( အမလ္နာမဟ္)ကုိအစစ္အေဆးခံရမည္ေန႔ၿဖစ္သည္။ေကာင္းမႈကုသုိလ္ၿပဳလုပ္သူမ်ားက ဝမ္းသာရမည္ေန႔ၿဖစ္ေသာ္လည္း၊မေကာငး္မႈ
ဒုစရုိက္္ၿပဳလုပ္ခဲ႔သူမ်ားအတြက္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္ေသားေန႔လည္းၿဖစ္မည္။လူတုိင္းသည္ ယာနဖ္စီ၊ယာနဖ္စီ ဆုိၿပီး မိမိ အေရးအတြက္ပူပန္ေသာကၿဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ ရမေတလိလ္အလမိန္ ဟဇရတ္မုိဟာမဒ္(စြလႅာလႅာဟူအလုိက္ဟိစၥလာမ္)
သည္ ရဘ္ဘိဂ္ဖိရ္လီ အြမၼတီ၊ရဘ္ဘိဂ္ဖိရ္လီ အြမၼတီ ဆုိၿပီး မိမိအြမၼတ္ သားမ်ားအတြက္ ရွဖါအတ္ၾကားဝင္အသနားခံၾကလိမၼည္။
ထုိေန႔ႏွင္႔ပါတ္သက္၍ ဟာဒီးစ္က်မ္းေတာ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းလာရွိပါသည္။
         ၁။ ဟဇရတ္အဗူ ဟူရုိင္ရာ (ရဇ)က တမန္ေတာ္ၿမတ္(စြ)ထံမွဆင္႔ၿပန္ခဲ႔သည္။ကိယာမတ္ေန႔တြင္ဟရွရ္ကြင္းၿပင္၌မည္သည္႔
အရိပ္အာဝါသမ်ားရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ေနပူက်ဲက်ဲ(ရဲရဲေတာက္ပူေနေသာကြင္းၿပင္၌)အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္၏အရ္ရွ ပလႅင္အရိပ္အာဝါတစ္မ်ဳိး
သာရွိမည္ၿဖစ္သည္။အၿခားမည္သည္႔အရိပ္္အဝါသမွ်ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ထုိေန႔တြင္ေအာက္ပါ(၇)မ်ဳိးေသာသူမ်ားအားအလႅာအရွင္ၿမတ္၏
အရ္ရွပလႅင္အရိပ္အာဝါသ ေအာက္တြင္အရိပ္ခုိလႈံခြင္႔ၿပဳမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း တမန္ေတာ္ၿမတ္ကမိန႔္ၾကာေတာ္မူပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ–
     (၁)တရားမွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္ေသာမင္း။(၂)နဳပ်ဳိေသာလူငယ္ရြယ္ကာလ၌အလႅာအရွင္ၿမတ္၏အီဗာဒတ္ၿပဳလုပ္ေသာလူငယ္။(၃)ပလီ
ေက်ာင္းေတာ္၌အီဗါဒတ္အတြက္အၿမဲစြဲလန္းေနသူ။(၄)အလႅအရွင္ၿမတ္ကုိအေၾကာင္းၿပဳ၍အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ၿခင္း၊အခ်င္းခ်င္းစည္းရုံးၿခင္း၊
ဘာသာတရားေၾကာင္းအရ မတုိက္ဆုိင္၍အခ်င္းခ်င္းလမ္းခြဲ ၿခင္းၿပဳလုပ္ခဲ႔ေသာသ(၅)အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ မိမိဖက္သုိ႔ေနကာဟ္ မပုိင္ဘဲအအေပ်ာ္အပါး က်ဴးလြန္ရန္ ဆြဲေဆာင္ေသာ္လည္း အလႅာအရွင္ၿမတ္ကုိေၾကာက္၍ ၿငင္းပယ္ခဲ႔ေသာသူ(၆)လက္တစ္ၿဖင္႔လွ်ဴဒန္း
သည္ကုိ   အၿခားလက္တစ္ဖက္ကမသိေအာင္(တစ္နည္းအားၿဖင္႔လွ်ဳိ႔ဝွက္စြာ)လွ်ဴဒန္းသူ(၇)တကုိယ္တည္းၿဖစ္ေသာအရွင္ၿမတ္အား
သတိရ လ်က္ မ်က္ရည္က်သူ(မ်က္ရည္ယုိစီးၿခင္းဟူသည္(၁)-သိလ်က္ႏွင္႔မိမိၿပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ အၿပစ္ဂုိနားဒုစရုိက္အတြက္ေတြးေတာ စဥ္းစားၿပီး သတိ ရကာ  ငုိယုိေသာမ်က္ရည္ၿဖစ္၏။္(၂)-အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္အားအလြန္မက္ေမာစြာ သတိရၿပီးစိတ္မထိန္းနဳိင္ေသာမ်က္
ရည္လည္းၿဖစ္၏။)

           ၂။ ဟဇရသ္ အဗူဟိုရိုင္ရာဟ္( ရဇ  )သခင္က တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ )ထံမွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္( စြ )ကမိန္႔ေတာ္မူ

သည္မွာ ေကယာမသ္ေန႔႔၌ လူသားအားလံုးတို႔သည္ သံုးမ်ိဳးသံုးစား ျဖစ္၍ “ဟရွရ္”ကြင္း ျပင္သို႔ လာေရာက္ၾကေပမည္။ ပထမ အမ်ိဳးအစားမွာ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒုတိယ အမ်ိဳးအ စားမွာ အစီးအနင္းႏွင့္ျဖစ္ၿပီး တတိယ အမ်ိဳးအစားမွာ မ်က္ႏွာေအာက္စိုက္(upside down) လွ်က္ (ေဇာက္ထိုး) အေျခအေနႏွင့္ ျဖစ္ေနေပမည္။ (သိရ္မီဇီ)

ဟဒီးစ္ေတာ္ အက်ယ္ဖြင့္ဆိုေသာ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္မွာ ပထမ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္သူ မ်ားသည္ အီမာန္ရွိသူမ်ား

ျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတို႔၏ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားသည္ ဂုိနာဟ္အကုသိုလ္တို႔ႏွင့္ ေရာေထြး လ်က္ရွိၾကသည္။ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစား၏ ပုဂၢိဳလ္

မ်ားမွာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အီ မာန္အရာ၌ ျပည့္ဝသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တတိယ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္သူ

မ်ားမွာ ကာဖိစ္ရ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

        ၃။ ဟဇရသ္အိစ္ဗ္ေန႔အဗၺားစ္( ရဇ  )သခင္က တမန္ေတာ္ျမတ္( စြ )ထံမွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္(  စြ )က မိန္႔ၾကား

သည္မွာ ေကယာမသ္ေန႔၌ ဟဇရသ္အစ္ဗ္ရာဟီးမ္( အလုိက္ဟစ္)သည္ အားလံုးထက္အလ်င္ အ ဝတ္အစား ဝတ္ေပးျခင္း ခံရေပမည္။ (ဘူခါရီ၊မြတ္စၥလင္မ္)

ဤအေၾကာင္းႏွင္႔ပါတ္သက္၍ မစ္ရွ္ကာတ္က်မ္း ဤ သုိ႔ေဖၚၿပပါရွိသည္။အလႅာအရွင္ၿမတ္၏ လက္ခံၿခင္းခံရေသာ သူေတာ္စင္မ်ား

သည္မိမိ ကဗရ္မွဗလာကုိယ္လုံးၿဖင္႔ၿပန္လည္ရွင္ၿပန္ထရမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း ထုိသူတုိ႕အားအဝတ္အစားဝတ္ေပးၿခင္းခံရမည္ၿဖစ္ၿပီးဟရွရ္

ကြင္းၿပင္၌စုေဝးၿခင္းခံရမည္ၿဖစ္သည္။ဟာဒီးစ္က်မ္းေတာ္အရ ထုိအဝတ္အစားသည္ အလႅာအရွင္ၿမတ္၏ ဂုဏ္ၿပဳတံဆိပ္ႏွင္႔ ဂ်ႏၷတီအဝတ္

အစားၿဖစ္ေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ် နဳိင္သည္။

          ၄။ ဟဇရသ္အိစ္ဗ္ေနအိုမရ္က တမန္ေတာ္ျမတ္( စြ)ထံမွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

(စာရင္းအင္းစစ္ေဆးေသာအခ်ိန္၌) အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္သည္ ဗႏၵာဟ္အား မိမိအနီးအ နားသို႔ေခၚယူ၍ ရဟ္မသ္ျဖင့္ထိုဗႏၵာဟ္အား လႊမ္းၿခံဳလုိက္ၿပီး ဤသို႔ အမိန္႔ရွိသည္။ “အသင္သည္ ဤသို႔ ဤသို႔ ေသာ ဂိုနာဟ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို သတိရပါသလား”ဟု

ေမးျမန္းရာ ထိုသူက ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဝန္ခံေပ သည္။ ထိုဗႏၵာဟ္က “ယေန႔ ငါသည္အမွန္ပင္ ပ်က္စီးေျခၿပီ”ဟု မိမိစိတ္၌ ထင္မွတ္လိုက္

သည့္အခ်ိန္အထိ အ လႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္က မိန္႔ေတာ္မႈမည္မွာ ငါအသွ်င္ျမတ္သည္ ဒြႏၷယာ၌ ဂိုနာဟ္မ်ားအား ဖံုးအုပ္ထားေတာ္မူခဲ့ သည္။ ယေန႔လည္း ငါအသွ်င္ျမတ္၊ ထိုဂိုနာဟ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္လိုက္သည္။ ၿပီးေနာက္ ထိုသူအား ေကာင္းမႈကု သုိလ္စာရင္းစာအုပ္ကို ေပးအပ္

လိုက္ေလသည္။ (ဘိုခါရီ၊ မြတ္စၥလင္မ္)

         ၅။ ဟဇရသ္အဗူစအီးဒ္ခြဒ္ရီ(ရဇ)သခင္က ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္မွာ ၄င္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)ထံပါးသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး

ေလွ်ာက္ထားသည္။ အို, တမန္ေတာ္ျမတ္၊ ေကယာမသ္ေန႔တြင္ (အလြန္ရွည္လ်ား ၾကာ ေညာင္းသျဖင့္) ရပ္ေနရန္ မည္သူစြမ္းမည္နည္း။

တမန္ေတာ္ျမတ္( စြ)က မိန္႔ၾကားသည္မွာတိုေန႔သည္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအတြက္ “ဖရ္ဇ္နမာဇ္” ဝတ္ျပဳရန္ ရပ္တန္႔သည္မွ်ခန္႔ ေလ်ာ့ပါး

သြားေပမည္။ (ဗိုင္ဟကီးမ္)

အျခားဆင့္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ )အား ႏွစ္ေပါင္းငါးေသာင္းခန္႔ရွည္လ်ားၾကာျမင့္မည္ကို

(ေကယာမသ္)ေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားရာ  တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)က ဤအတိုင္းပင္ ျပန္လည္မိန္႔ၾကားေျဖဆိုခဲ့သည္။ (ဗိုင္ဟကီးမ္)

          ၆။ ဟဇရသ္အဗူဟိုရိုင္ရာဟ္(ရဇ)သခင္က တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)ထံမွဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္(စြ )ကမိန္႔ၾကား

သည္မွာငါကိုယ္ေတာ္၏ (ေကာင္စရ္) ေရကန္သည္ “အီလာဟ္” မွ “အဒန္” ေနရာအထိ ရွိသည့္အကြာအေဝးထက္ပင္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေပ

သည္။ ယင္း၏ ေရသည္ ေရခဲထက္ပို၍ ျဖဴေဖြးၿပီး ပ်ားရည္ ထက္ ပို၍ခ်ိဳျမေလသည္။ ထိုေရကန္၏ ေရခြက္မ်ားအေရအတြက္သည္ ၾကယ္တာရာ မ်ားထက္ပင္ ပို၍မ်ားျပားမည္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ငါကိုယ္ေတာ္က မသက္ဆိုင္သည့္ သူမ်ားအား မိမိေရကန္ေတာ္မွ လူမ်ား

က မိမိေရကန္ကုိအျခားသူ တို႔ ကုလားအုပ္မ်ား ေရေသာက္ျခင္းမွ ဟန္႔တားသကဲ့သို႔ တားဆီးဟန္႔တားေပမည္။

ဆြဟာဗာသာဝကမ်ားက “အို, ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၊ ထိုေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မွတ္မိသိရွိပါမည္ ေလာ”ဟုေမးျမန္းေလွ်ာက္

ထားၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္က ငါသည္ အသင္တို႔အား မွန္မိသိရွိေပမည္။ အသင္တို႔ အတြက္အမွတ္လကၡဏာတစ္ခု ရွိေန ေပမည္။ ထို

အမွတ္လကၡဏာမွာ အသင္တို႔၏ နမာဇ္ဖတ္ခ်ိန္၌ ဝူဇူျပဳေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား(မ်က္ႏွာ၊ ေျခ၊ လက္) လင္းဝင္းေနမည္ ျဖစ္သည္။အျခား အြမၼသ္ သားမ်ားတြင္ ဤသို႔အမွတ္လကၡဏာပါရွိမည္မဟုတ္ေပ။ (မြတ္စၥလင္မ္၊ မစ္ရွ္ကားသ္)

 

         ၇။ ဟဇရသ္ အဗူဇရ္(ရဇ)သခင္က တမန္ေတာ္ျမတ္( စြ)ထံမွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္( စြ)က မိန္႔သည္မွာ “ငါကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ဂ်ဟႏၷမ္မွာေနာက္ဆံုးထြက္ၿပီး အားလံုး၏ေနာက္မွ ဂ်ႏၷသ္သို႔ဝင္ရမည့္သူကို သိရွိေတာ္မူသည္။ ထိုသူသည္ ေကယာမသ္ေန႔၌ ေခၚ ေဆာင္လာျခင္းခံရေပမည္။ ဤသူ၏ ဂိုနာဟ္အကုသိုလ္ အေသးအဖြဲမ်ားကို ယင္း၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ တင္ျပေလာ့။ ႀကီးမားေသာ ဂိုနာဟ္အကု သိုလ္ အေသးအဖြဲမ်ားကို ယင္း၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ တင္ျပေလာ့။ ႀကီးမားေသာ ဂိုနာဟ္အကုသိုလ္မ်ားကို ထားထားဦးေလာ့”။

ထို႔ေနာက္ ေျပာၾကားျခင္းခံရမည္မွာ အသင္သည္ အၾကင္ေန႔က ဤလုပ္ငန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အၾကင္ေန႔က ဤအမႈကို ျပဳခဲ့သည္။ ထိုသူကမွန္ကန္ေၾကာင္း ဝန္ခံေလသည္။ ျငင္းပယ္ရန္မွာ မစြမ္းႏိုင္ေပ။ဤသို႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုသူသည္ ႀကီးမားေသာ ဂိုနာဟ္အကုသိုလ္ မ်ား တင္ျပျခင္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။ တစ္ဖန္ထိုသူအား သင္၏မေကာင္းမႈတစ္ခုအစား ထိုေကာင္းမႈတစ္ခုအျဖစ္ ျပဳေပးလုိက္ၿပီဟု ေျပာ ၾကားေပမည္။ ဤတြင္ထိုသူက ေျပာၾကားသည္မွာ အို,ကၽြႏ္ုပ္အားေမြးျမဴဖန္ဆင္းေသာ အသွ်င္ျမတ္၊ ကၽြန္ေတာ္

မ်ိဳးသည္ အျခားေသာ ဂိုနာဟ္ အကုသိုလ္ မေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမေကာင္းမႈအား ဤေနရာတြင္ မေတြ႕ျမင္ရပါ။ (ႀကီးမားေသာ ဂိုနာဟ္မ်ားဆိုလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။) အလိုသေဘာမွာ ထိုဂိုနာဟ္မ်ား၏ အစားတြင္လည္း ေကာင္းမႈမ်ားလိုခ်င္ေနေပ

သည္။)ဆင့္ျပန္သူက ကၽြႏု္ပ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( စြ)အား မိမိ၏ အံသြားမ်ားေပၚသည္ထိ ၿပံဳးရယ္သည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကား

ေလသည္။ (မြတ္စၥလင္မ္၊ မစ္ရွ္ကားသ္)

 

          ၈။ ဟဇရသ္ အနပ္စ္( ရဇ) သခင္က တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ)ထံမွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္( စြ)က မိန္႔သည္မွာ-

ငါ၏ ရွာဖာအသ္(အသနားခံခၽြတ္ကယ္ေပးမႈ) သည္ ဂိုနာဟ္ကဗီးရဟ္ (ႀကီးမားေသာ ဂိုနာဟ္) က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ (သိစ္ရ္မီဇီ)

 

          ၉။ ဟဇရသ္အနပ္စ္( ရဇ)သခင္က တမန္ေတာ္ျမတ္ (စြ )ထံမွ ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(စြ )က ဂ်ဟႏၷမ္မီ (ငရဲဘံုသား) တို႔ႏွင့္ စပ္ လ်ည္း၍ မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဂ်ႏၷတီ (နိဗၺာန္ဘံုသား) တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ထိုဂ်ဟႏၷမီ (ငရဲဘံုသား) တို႔၏ အပါးမွ ျဖတ္သြားပါက ထိုအထဲမွ တစ္ဦးေသာသူက “ေဟ့လူ ခင္ဗ်ား က်ဳပ္ကိုမသိေတာ့ဘူးလား။ ကၽြႏ္ုပ္ ခင္ဗ်ားကို ေရတိုက္ခဲ့ဘူးတယ္။” အျခားတစ္ေယာက္က “ကၽြႏ္ုပ္ ခင္ဗ်ားကို ဝူဇူျပဳရန္ ေရေပးခဲ့ဘူးတယ္” ဟု အသီးသီးေျပာၾကေပမည္။ ထိုအခါ ဂ်ၽႏၷတီက ထိုသူတို႔

အတြက္ “ရွဖာအသ္” အသနားခံျပဳေပး၍ “ဂ်ႏၷသ္” သို႔ သြတ္ သြင္းေပးေပလိမ့္မည္။ (အိစ္ဗ္ေနမာဂ်ဟ္၊ မစ္ရွ္ကားသ္)

 

 

မွတ္ခ်က္။       ။ေမာ္လနာအရွ္ရဖ္အာလီထနဝီေရးသားေသာ ရွဳိေကၠ ဝေတာန္က်မ္းကုိ ကုိးကား၍တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

———————————————————————————————————————————–

ေအာက္ပါ Link တြင္လည္းဘာသာေရးစာေပမ်ားကုိစုစည္း၍ေလ႔လာနဳိင္ပါသည္။

 

http://tawwinmyanmar.multiply.com/mail/contacts/contact/tawwinmyanmar
———————————————————————————————————————————-

 

 

အမွားတစ္စုံတစ္ရာေတြ႔ရွိပါက    kotinmaung2010@gmail.com  သုိ႔မဟုတ္     comment

ၿဖင္႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ေပးပါရန္ေလးစားေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s