ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ည(ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ရသည့္ ည)

ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ည(ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ရသည့္ ည)

 အစၥလာမ္ ျပကၡဒိန္အရ ဆိုလွ်င္ ရွာဘာန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ႏွင္႔   ၁၅ ရက္ေန႔ည သည္ ရွဗိဘာရာသ္ည ၿဖစ္သည္။

Islamic Calendar

1. Muharram

2. Safar

3. Rabi’ al-awwal

4. Rabi’ al-thani

5. Jumada al-awwal

6. Jumada al-thani

7. Rajab

8. Sha’aban

9. Ramadan

10. Shawwal

11. Dhu al-Qi’dah

12. Dhu al-Hijjah

မိမိတို႔ သိေသာ ရွ္ဗ္ဗိဘာရာသ္ ညႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ သိရ္မိဇီဟဒီးဆ္က်မ္းတြင္ အုိင္ရွာ (ရ) ၏ တင္ျပခ်က္ကို ေဖၚျပ ထားသည္မွာ၊ တစ္ည မိမိအိပ္ရာမွ ႏုိးခ်ိန္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို မေတြ႕ရသျဖင့္ လုိက္ရွာရာ အိမ္မွထြက္ခြါေနေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခါ ကၽြန္မ ေနာက္မွ လုိက္ၾကည့္ရာ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဂ်ႏၷသ္ ဗကိအ္ဖက္သို႔ သြားေနသျဖင့္ ကၽြန္မလည္း ေနာက္ မွလိုက္သြားမိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ကဗရ္ေရွ႕တြင္ ရပ္လွ်က္ ေသဆံုးသူတို႔အတြက္ ခြင့္လႊတ္မႈကုိေတာင္းခံေနေပသည္။ ကၽြန္မ ကို ေတြ႕လွ်င္ အုိအုိင္ရွာ အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ္တမန္ေတာ္သည္ အသင့္ကို သစၥာ ေဖါက္သည္ဟု အသင္ထင္ျမင္ေနသလား။ ကၽြန္မက မဟုတ္ေၾကာင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ အေနျဖင့္ ကိစၥရွိမည္ျဖစ္၍ အျခား ဇနီးေတာ္ တစ္ဦးဦးထံ သြားေနသလားဟုသာ ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာ မိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က အိုအုိင္ရွာ ဤညသည္ မည္သည့္ည ျဖစ္သည္ကို အသင္မသည္ သိပါသလားဟုေမးရာ ကၽြန္မက အလႅာဟ္ ႏွင့္ အလႅာဟ္ရစူလ္သာ အသိဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာရာ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ က ဒီညသည္ ရွာဘာန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ညျဖစ္ေၾကာင္း ဘာရာသ္ ေခၚ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည့္ ညျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဗနီကလ္ဗ္ တို႔၏ သိုးမ်ားေပၚရွိ အေမႊးမ်ား အေရအတြက္ ႏွင့္ တူညီ ေသာ လူတို႔၏ အေရအတြက္ကို အျပစ္ငရဲမ်ားမွ ခြင့္လႊတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ (၁) ကဘရ္စတန္သခၤ်ဳိင္းမ်ား သို႔သြားေရာက္ျခင္း (၂) တစ္ေန႔လံုးအတြက္ ဆြလာသ္ ၅ ႀကိမ္ ရေအာင္ ဖတ္ျခင္း ( ၃) မဂ္ရိဗ္ ဆြလာသ္ အၿပီး နဖိလ္ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ ၃ ႀကိမ္ ဖတ္ျခင္း (၄) စူရာ ရာစီးန္ ၃ ႀကိမ္ဖတ္ျခင္း (၅) ညအခါ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ နမာဇ္ ဖတ္ျခင္း (၆) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္း (၇) ဇိကိရ္ ရသေလာက္လုပ္ ျခင္း (၈) ဆြလာသ္ သစ္ဘိဟ္ ဖတ္ျခင္း (၉) စဟ္ရီစားေသာက္ျခင္း ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း (၁၀) တတ္အားသ၍ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခင္း စသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အမလ္အိဗါဒသ္မ်ားျဖင့္ ေက်နပ္စရာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ယေန႔ေခတ္လူတို႔သည္ အထက္ပါေဖၚျပခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိကို အထူးတလည္ လုိက္လံေမးျမန္း ရွာေဖြ ြၾကေလ့ရွိသည္ကိုလည္း သိသျဖင့္ ယေန႔ အိႏၵိယတုိက္ခြဲတြင္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွ ကမာၻေက်ာ္ အစၥလာမ္ သာသနာ့ပညာရွင္ ေမာင္လာနာ မုဖ္သကီး ဆြာဟိဗ္ တင္ျပသည့္ ရွဗ္ဗီဘာရာသ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိေရးသား လုိက္ပါသည္။

၁။ ရွာဘန္လျမတ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လျမတ္မ်ားတြင္ ပါၿပီး ၄င္းလျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားအရ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ လျမတ္ ရွာဘန္တြင္ ရက္မ်ားစြာ၌ဥပုသ္ တည္ေဆာက္ သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အေပၚတြင္ ဖရဇ္တာ၀န္ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္တာ၀န္ အျဖစ္ မတည္ရွိေသာ္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ လာေတာ့မည့္ လျမတ္ရမ္ဇာန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကို လုပ္သည့္အေနျဖင့္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ သည္ကို ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

၂။ အနက္စ္(ရ)တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ရမ္ဇာန္လျမတ္ၿပီးေနာက္ မည္သည့္ လ၏ရိုဇာသည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါသနည္းဟု ေမးရာေျဖၾကားသည္မွာ ရွာဘန္လ၏ ရိုဇာျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႔ပါသည္။

၃။ အိုစာမာဗင္ဇိုဒ္(ရ)က တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ေျပာဆိုသည္မွာ “အိုတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သခင္သည္ ရွာဘာန္လတြင္ အမ်ားႏွင့္ မတူ ထူးထူးကဲကဲ ဥပုသ္ ေစာ့င္ထိန္းေလ့ရွိပါသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပါနည္း” ဟုေမးရာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က “အို အိုစာမာ ရွာဘာန္လသည္ ရဂ်ဗ္လႏွုင့္ ရမ္ဇာန္လျမတ္တို႔ အၾကားတြင္ က်ေရာက္ၿပီး မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ ဤလကို ေမ့ထားၾက ေလ့ ရွိသည္။ ၄င္းေနာက္ ဤလတြင္ လူတို႔၏ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ စာရင္းအစုစုကို အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ထံ ဆက္သေလ့ရွိပါသည္။ မိမိသည္ မိမိ၏ စာရင္းဇယားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ တင္ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းလွ်က္ ရွိေနခ်င္ပါသည္”” ဟု ေျဖၾကားပါသည္။

၄။ အိုင္အိရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ရွာဘာန္ လတြင္ တစ္လလံုး ရိုဇာေစာင့္ထိန္း ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ျဖင့္ မိမိသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ေမးျမန္းသည္မွာ ““ ရွာဘာန္လသည္ သခင့္ အတြက္ အလြန္အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ လမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါ သလား”” သခင္က ““ရွာဘာန္လတြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြယ္လြန္ေသဆံုးမည့္သူမ်ား စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိ ပါသည္။ မိမိသည္ မိမိ၏ ေသစာရင္းကို ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းလွ်က္ရွိခ်င္ပါသည္”” ဟု ေျဖၾကားပါသည္။

၅။ အိုင္အိရွာ (ရ) မိန္႔သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းၿပီဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ထင္ျမင္မိသည္မွာ သခင္သည္ ရုိဇာေစာင့္ ထိန္းျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီဆို လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္း ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ သည္ ရမ္ဇာန္လမွလြဲလွ်င္ မည္သည့္လတြင္မွ တစ္လ လံုးျပည့္ ေအာင္ ရုိဇာ ေစာင့္ ထိန္းခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရွာဘန္လတြင္မူ အျခားေသာလမ်ားထက္ ရုိဇာအမ်ားဆံုး ေစာင့္ထိန္း ေတာ္မူေလ့ရွိပါသည္။

၆။ အိုင္အိရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရွာဘာန္လ၏ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို အထူး ဂရုျပဳေစာင့္ထိန္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သခင္သည္ ရက္အနည္းမွလြဲ၍ ရွာဘာန္ တစ္လလံုး ရုိဇာေစာင့္ထိန္း ေလ့ရွိသည္။ မသိလွ်င္ သခင္သည္ ရွာဘာန္တစ္ လလံုး ရိုဇာေစာင့္ထိန္းသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။

စလီမာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား မိမိသည္ လႏွစ္လတြင္ တႏွစ္လံုးျပည့္ ေအာင္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းေတာ္မူေလ့ရွိ သည္။ ထိုလႏွစ္လမွာ ရမဇာန္ ႏွင့္ ရွုာဘာန္လတို႔ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ဟဒီးဆ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရွာဘာန္လတြင္ ရက္မ်ားစြာ ရိုဇာဥပုတ္ေစာင့္ထိန္း ေလ့ရွိ သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုသို႔ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚတြင္ ဖရဇ္ တာ၀န္တစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း တမန္ေတာ္ အေနျဖင့္ တဆိုက္မတ္မတ္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိရသည္မွာ ရွာဘာန္လသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာ ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အထူးသတိထားသင့္သည္မွာ ရွာဘာန္လ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ သန္မာေသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေသာ သူတို႔အတြက္ သာျဖစ္ သည္။ ရွာဘာန္လရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ အားျပတ္ကာ ရမ္ဇာန္လ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္မသြား ရန္ သည္အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္၍ မည္သူမဆို ရွာဘာန္လ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ ေနထုိင္မေကာင္း ျဖစ္ျခင္း၊ ရမ္ဇာန္လ တြင္ ရိုဇာမေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အားအင္ရုတ္ေရာ့ သြားေအာင္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရွာဘာန္လတြင္ ရိုဇာမေစာင့္ ထိန္ းရန္သာျဖစ္သည္။ ရမ္ဇာန္လျမတ္၏ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ပိုမိုျမင့္ျမတ္သည္ကို မိမိတို႔ မေမ့ၾကရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔သည္မွာ သာမန္ မြတ္စ္လင္မ္ထုအေနျဖင့္ ရမ္ဇာန္လမေရာက္ခင္ ႏွစ္ရက္ ခန္႔အတြက္ လံုး၀ ရိုဇာမေစာင့္ ထိန္း ရန္ လမ္းညႊန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “မည္သူမဆို ရမ္ဇာန္လျမတ္၏ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ရွာဘာန္လ၏ ေနာက္ဆံုး ရိုဇာ တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ျဖင့္ အစမျပဳၾကပါႏွင့္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အဘူူဟိုရုိင္ရာ (ရ) တင္ျပထားသည္မွာ “ရွာဘာန္လ၏ ပထမ ႏွစ္ပတ္ ကုန္လြန္သြားၿပီးေနာက္ ရုိဇာမေစာင့္ ထိန္းၾကရ” ဟု၍ျဖစ္ပါ သည္။ သေဘာမွာ ရွာဘာန္လ၏ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ပတ္တြင္ မည္သူမွ် ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းမျပဳၾကႏွင့္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအား ျဖင့္ ေနာက္ ဆံုး ႏွစ္ပတ္ စားစားေသာက္ေသာက္ျဖင့္ ရမ္ဇာမ္လအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ သတိေပးထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

ရွာဘာန္လ၏ ထူးျမတ္မႈတစ္ခုသည္ ၄င္းလတြင္ ညတစ္ညရွိပါသည္။ ၄င္းညကို “လုိင္လတြလ္ဘာရာသ္ အပယ္ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္မႈရႏုိင္ေသာည” ဟုေခၚပါသည္။ ၄င္းညသည္ ရွာဘာန္လ ၁၄ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၁၅ ရက္ေန႔ ည ၏ ၾကားညျဖစ္ပါသည္။ ဘာရာသ္ည၏ ထူးျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

အိုင္အိရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တစ္ရက္ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ ဆြလာသ္ ဖတ္ ေနစဥ္ စိဂ်္ဒဟ္ ျပဳလုပ္ေနသည္ မွာ အေတာ္ပင္ၾကာျမင့္သြားၿပီျဖစ္သည္၊ မည္မွ်ၾကာသနည္းဟူမႈ ကၽြန္မအေနျဖင့္ ထင္လုိက္ သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကြယ္လြန္ သြား ၿပီ လားဟု ထင္လုိက္ရပါသည္။ ကၽြန္မလည္း အိပ္ေနရာမွထလာကာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ လက္မကို မၾကည့္ လုိက္ရာ လႈပ္ရွား လာ သည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ စိတ္သက္သာရလာၿပီး မိမိေနရာသို႔ ျပန္လာလုိက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) စိဂ်္ဒဟ္ လုပ္ေနရင္း ႏုတ္မွ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေရရြတ္သည္ကို ၾကားရပါသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္၏ အျပစ္ေပးျခင္းကို အရွင္ျမတ္၏ ခြင့္လြႊတ္မႈ အရိပ္ေအာက္တြင္ ခိုလံႈပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္၏ မႏွစ္သက္မႈကို အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈ အရိပ္ေအာက္တြင္ ခိုလံႈပါ

သ ည္၊ ကၽြန္္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္၏ ဂရုဏာေတာ္၏ အရိပ္ေအာက္ တြင္ ခိုလံႈပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္ ထုိက္ တန္ သင့္ျမတ္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ခ်ီးမြန္းႏုိင္ျခင္း အလိုငွာ မတတ္သာေလၿပီျဖစ္သည္၊ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ သတ္မွတ္ တည္ရွိမႈ အေန အထားျဖင္ပင္ တည္ရွိ ေနပါသည္”။ ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ မိမိ၏ ဆိဂ်္ဒဟ္ မွထလာကာ ဆြလာသ္ကို အဆံုး သတ္ လုိက္ကာ မိမိကို ေျပာပါသည္၊ “ အို အုိင္ရွာ အသင္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္တမန္ေတာ္ သည္ အသင့္ထံပါးမွ စြန္႔ခြါထြက္သြားၿပီဟု ထင္ပါသလား၊ အိုင္ရွာ (ရ) အို တမန္ေတာ္ ကၽြန္မ အေနျဖင့္ အလြန္စိုးရိမ္ သြားသည္မွာ သခင္ စိဂ်္ဒဟ္ လုပ္ေနသည္မွာ ၾကာလြန္းသျဖင့္ သခင္၏ ၀ိဥါည္ ထြက္သြားၿပီ ျဖစ္ၿပီးလားဟု ထင္ျမင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔သည္မွာ အိုအိုင္ရွာ အသင္သည္ ဒီည မည္သည့္ညျဖစ္သည္ကို သိပါသလား၊ အိုင္ရွာက အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ္ တမန္ေတာ္သာ အသိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းပါဟု ေျပာပါသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္က ဒီညသည္ ရွာဘာန္လ၏ ၁၅ ရက္ေျမာက္ည ျဖစ္သည္။ ဤညတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ မိမိ၏ ေက်း ကၽြန္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာသူတို႔အား အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊြတ္ေတာ္မူၿပီး မိမိ၏ ဂရုဏာ တရား ကို ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူေလသည္။ သို႔ေသာ္ မမွန္ကန္သူ အျပစ္လုပ္သူတို႔အတြက္ ျပစ္ဒါဏ္မ်ား သတ္မွတ္ေတာ္မူၿပီး သူတို႔အေနျဖင့္ ခြင့္လႊတ္မႈ မေတာင္းခံသမွ် ကာလပတ္လံုး ၄င္းအျပစ္ဒါဏ္မ်ားကို တည္ရွိေစေလသည္။

အိုင္ရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ ထိုညျမတ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သို႔ ဆင္းသက္ လာၿပီးေနာက္ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ လူမ်ား ၄င္းတို႔၏ အေရအတြက္သည္ ဗနီခလ္ဗ္ အမ်ဳိးႏြယ္၀င္တို႔၏ သိုးမ်ား၏ အေမြးအေရအတြက္ထက္ ပင္မ်ားျပားေသာ လူတို႔ အား အျပစ္မ်ားမွ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေလသည္။ မဒီနာ ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဗနီကလ္ဗ္ ဟူေသာ အမ်ဳိးႏြယ္ ၀င္တို႔တြင္ မ်ားစြာေသာ သိုးမ်ားရွိၿပီး ၄င္းသိုးတို႔၏ အေမႊးမ်ားအေရအတြက္သည္ မည္္မွ်မ်ားလိ္မ့္မည္ကို မိမိတို႔ခန္႕မွန္းႏုိင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ လူတို႔၏ အေရအတြက္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ျပစ္ဒါဏ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္မည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ပုဒ္တြင္ အုိင္ရွာ (ရ) ကပင္တင္ျပခဲ့သည္မွာ ““၄င္းညတြင္ ဗနီကလ္ဗ္ တို၏ သိုးမ်ား၏ အေမႊးမ်ား အရည္ အတြက္ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ လူအေရအတြက္အား ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲမီးေလာင္ ၿမိဳက္ေနရာမွ ခြင့္လြႊတ္မႈ ေပးသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ခြင့္လႊတ္ လုိက္သူမ်ားတြင္ မည္သူမည္၀ါကို ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ တနည္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔အတြင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ရွိရ္က္ လုပ္သူမ်ား၊ ႏွလံုးသားမ်ားအတြင္း မေကာင္းမႈ မ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ ေနသူမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးညာသကာႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ထားသူမ်ား၊ ေျခမ်က္စိေအာက္ ဂုဏ္ေမာက္ သလို လံုခ်ည္ ေဘာင္းဘီ ၀တ္ၾကသူမ်ား၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားသူမ်ား စသျဖင့္ မခြဲျခားဘဲ အပယ္ ငရဲမွ ထုတ္ယူကာ အျပစ္ခြင့္လႊြတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မုအာဇ္ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ ဘာရာသ္ည အခါတြင္ မိမိဖန္ဆင္း ေတာ္မူခဲ့သည့္ လူအေပါင္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူလွ်င္ ၄င္းတို႔ အားလံုးကုိ အျပစ္အေပါင္းမွ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေလသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔ အနက္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ရွိရ္က္ လုပ္သူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ စိတ္နွလံုးမ်ားအတြင္း မေကာင္းစိတ္ထားသူမ်ား မပါ၀င္ပါေလ။

ေဖၚျပပါ အဟာဒီးဆ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားစုေသာ ပညာရွင္မ်ားက အခ်ဳိ႕ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားသည္ ခုိင္မာမႈရွိၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ အား နည္းခ်က္မ်ားရွိသည္ကို လက္ခံၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္တို႔က ဟဒီးဆ္ အခ်ဳိ႕၏ ခိုင္မာမႈဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား အေပၚ လက္ခံမႈမျပဳၾကဘဲ ဘာရာသ္ည၏ ထြတ္ျမတ္မႈကို ျငင္းပယ္လုိက္ၾကသည္ လည္းရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ညင္းပယ္မႈကို မည္သို႔မွ တံု႕ျပန္ေျပာဆိုလိုေသာ္လည္း ့၊ အထက္ပါ ဟဒီးဆ္မ်ားကို စုေပါင္းၾကည့္လုိက္သည့္အခါ၊ မ်ားစြာေသာ ပညာရွင္တို႔သည္ ၄င္းည၏ ထြတ္ျမတ္ မႈကို လက္ခံကာ အမလ္ အိဗါဒသ္ လုပ္ကာ အက်ဳိးပြားမ်ားလာသည္မွာ ႏွစ္အဆက္ဆက္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဘာရာသ္ည၏ ထူးျမတ္မႈကို နားလည္လက္ခံေသာသူတို႔အတြက္ ၄င္းညကို ပုိင္ႏုိင္စြာအသံုးခ်ႏုိင္ လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၄င္းတစ္ညတာအတြက္ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား ရွိေနသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ညတာ၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပုိင္းတြင္ ႏုိးၾကားေနလွ်င္လည္း ေကာင္းလွ ပါသည္။ ၄င္းည၏ အစိတ္အပုိင္းသည္ ညဦးပုိင္းျဖစ္ေစ မိုးလင္းပုိင္းျဖစ္ေစ ျပႆနာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ၄င္းေနာက္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အိဗါဒသ္မ်ားကို တတ္အားသ၍ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

(၁) ဆြလာသ္ တည္ေဆာင္မႈသည္ အမလ္ အိဗါဒသ္အေပါင္းတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ မည္မွ်ေသာ ရကအသ္ ဖတ္သင့္ေၾကာင္း အတိအက် မဆိုထားေသာ္လည္း ၈ ရကအသ္ ဖတ္ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ သည္။ ပညာရွင္အမ်ားစုသည္ ၈ ရကအသ္ အနည္း ဆံုး ဖတ္ၾကသည္။ ဆြလာသ္ ဖတ္လွ်င္လည္း သတိျပဳသင့္ သည္က ဆြလာသ္၏ စိဂ်္ဒဟ္ႏွင့္ ရကုအ္ ကို ခပ္ၾကာၾကာ ခါတုိင္းထက္ အခ်ိန္ပိုကာ လုပ္သင့္သည္။ စူရာအတြဲမ်ားကုိလည္း ရွည္လွ်ားသည့္ စူရာကို ဖတ္ႏုိင္ကေကာင္းသည္။ စူရာအရွည္ အလြတ္မဖတ္ႏုိင္က အတိုစူရာမ်ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္တြဲကာ ဖတ္လွ်င္လည္းေကာင္းပါသည္။

(၂) ဆြလာသ္ဖတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ အအ္မာလ္ အိဗါဒသ္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္မွ မည္သည့္ စူရာျဖစ္ေစ၊ ဖတ္ႏုိင္သေလာက္ ဖတ္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။

(၃) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္းကုိ ရပ္နားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အျခားအမလ္ကို လုပ္ျခင္လာ သည့္အခါ ဇိကိ၇္ လုပ္ျခင္းသည္ အကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဇိကိရ္ လုပ္သည့္အခါ အေကာင္းဆံုးမွာေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေပၚ ဆြလ၀ါသ္ ဖတ္ပို႔ျဖင္းျဖစ္သည္။ မိမိ ရသည့္ ဆြလ၀ါသ္ ကို ဖတ္ႏုိင္သေလာက္ ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဇိကိရ္ကုိ ထုိင္လွ်က္ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာင္းလွ်က္ျဖစ္ေစ၊ လမ္းေလွ်ာက္လွ်က္ျဖစ္ေစ ဖတ္ရြတ္ႏုိင္ပါသည္။

(၄) အထူးဒိုအာေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဤညတြင္ မိမိ၏ ဆြလာသ္မ်ား၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္း၊ ဇိကိရ္စိတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွ မိမိတို႔၏ အမလ္ အိဗါဒသ္မ်ားကို လက္ခံေအာင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ ရေအာင္ အပယ္ငရဲမီးမွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရေအာင္ အထူးဒိုအာ ေတာင္းခံရမည္။ ဒိုအာေတာင္းခံျခင္း ဟူသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အၾကား အဆက္အသြယ္ ခုိင္မာသည္ထက္ ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္ရမည္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ ဒိုအာ ေတာင္းခံျခင္းကို အထူးဂရုစုိက္ ေတာင္းခံရမည္။ ဒိုအာေတာင္းခံေလ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး ေလျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္မွာ ဒိုအာေတာင္းခံရင္း စိတ္ကုန္သြားေလ့ရွိၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္မူ နားေထာင္ျခင္းကုိ မၿငီးညဴႏုိင္ေအာင္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ မိမိတို႔၏ ဒိုအာေတာင္းခံခ်က္မ်ား ခ်က္ျခင္း မျပည့္၀ေသးသည္ကုိ စိ္တ္ပ်က္စရာလည္း မလိုပါ၊ ယခုမေတြ႕ေသးေပမဲ့ အခ်ိန္တန္သည့္ အခါ ေတာင္းသည့္ အရာထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအရာကို ရရွိသည့္အတြက္ စိတ္အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ေနလိမ့္မည္။

အမွန္ေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ေတာင္းခံခဲ့သည္ ေတာင္းဆုဒိုအာမ်ားသည္ စံနမူနာယူထုိက္ သည့္ ဒိုအာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပုိင္ပုိင္ ႏုိင္ႏုိင္ရွိမႈ၊ ျပည့္စံုကံုလံုမႈ၊ တင္ျပခ်က္မ်ား ေလးနက္မႈ၊ စသည့္ ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ မည္သူမွ် ယေန႔တုိင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကဲ့သုိ႔ ဒိုအာေတာင္းခဲ့ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္လူသားမွ် အဆုိပါ ဒိုအာမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ေရးသားေတာင္းဆိုႏုိင္မည္မဟုတ္ ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းဒိုအာမ်ားကို တတ္ႏုိင္သ၍ ေလ့လာကာ ေန႔စဥ္မိမိေတာင္းဆို သည့္ဒိုအာျဖစ္ အစဥ္ေတာင္းဆုိေနသင့္သည္။ အကယ္၍ မိမိအေနျဖင့္ ဒိုအာမူရင္းအတုိင္း အာရဗီ ဘာသာျဖင့္ မေတာင္းႏုိင္ပါကလည္း စိတ္ပ်က္စရာမလိုပါ။ မိမိတို႔ ကိုယ္ပုိင္ ဘာသာ စကား ျမန္မာလိုတတ္က ျမန္မာလို အဂၤလိပ္လိုတတ္က အဂၤလိပ္လို ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕မိတ္ေဆြမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ညအခါ ထျခင္း ဖတ္ရြတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ စိတ္ပ်က္မေနသင့္ပါ။ အခ်ဳိ႕သည္ ေနမေကာင္းသည့္အတြက္၊ အခ်ဳိ႕က ခရီးထြက္ေနျခင္း၊ စာေပေလ့လာ ေနျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရာသီလာျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေန သည့္ ကာလျဖစ္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ ေနႏုိင္တတ္ပါသည္။

ထိုသူတို႔အဖို႔ အထူးသျဖင့္ ဆြလာသ္ ၅ ႀကိမ္ကို မျပတ္တန္းဖတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ သည္။ တတ္ႏုိင္ပါက ဇိကိရ္ကို အဆက္ မျပတ္ ဖတ္ေနသင့္သည္။ သြားသြားလာလာ စားစား ေသာက္ေသာက္ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဇိကိရ္တြင္ အထက္တြင္ ေဖၚျပသည့္ အတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေပၚ ဒရူးဒ္ ဆြလ၀ါသ္ တတ္အားသ၍ ဖတ္ေနသင့္သည္။

ဘာရာသ္ညတြင္ ကၽြႏု္ပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ဘဂၤလာေဒးရွ္၊ ပါကစၥတန္၊ အီရန္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သခၤ်ဳိင္း သို႔သြားေရာက္ၾကၿပီး ေသဆံုးေလသူ မိဘဖိုးဖြားမ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္မႈေတာင္းခံေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ္ ပညာရွင္မ်ားက ထိုညတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ အိပ္ေနရာမွ တိတ္တစိတ္ ဂ်ႏၷသြလ္ဘကီဟ္ သခၤ်ဳိင္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး ေသဆံုးေလသူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ကင္းလြတ္မႈကို ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား သည္ အလြန္ပင္ အေထာက္အထား ခုိင္မာမႈ အားနည္းပါးလြန္းသည့္အတြက္ ယေန႔၄င္းလုပ္ရပ္ ကို မလုပ္ၾကေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ မ်ားစြာေသာသူတို႔က ၄င္းလုပ္ရပ္ကို မြတ္စ္သဟဗ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မွတ္ထားသင့္သည္က ၄င္းလုပ္ရပ္သည္ အေရးတႀကီး မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ အိဗါဒသ္ မဟုတ္သလို ပံုမွန္လုပ္စရာလည္း မလိုအပ္သည့္ အိဗါဒသ္ တခု ျဖစ္ေၾကာင္းသိရမည္။ တကယ္ေတာ့ မိမိအိမ္တြင္ ဖတ္ရြတ္ၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ဖတ္ရြတ္ကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈကို ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းညတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္မွာ မေကာင္းမႈႏွင့္ တတ္အားသ၍ ေ၀းသည္ထက္ ေ၀းေအာင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာရာသ္ညတြင္ ဘာေတြလုပ္သင့္သနည္းဆိုသည္ကို နားလည္သည့္အခါ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းသည္ မေကာင္းမႈမွ ကင္းေ၀းေအာင္ေနႏုိင္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္ အေရးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ၄င္းညသည္ မိမိတို႔သည္ ကိုယ္ကုိယ္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ၀ကြက္အပ္ႏွံ ထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မႏွစ္သက္သည့္ အလုပ္မွန္သမွ်ကို မိမိတို႔သည္ အဆင္ေျပစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေျခအေနမ်ား ရရွိလာႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔စိတ္တြင္ အတင္းေျပာျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈကို ေတြးျခင္း မျဖစ္ေအာင္ အထူးသတိျပဳရမည္။ မေကာင္းမႈ၏ အေတြးသည္ မေကာင္းမႈကုိ ေျပာျဖစ္ေစသလုိ လုပ္လည္း လုပ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္မွာ မေကာင္းစိတ္ကို ႏွလံုးသားတြင္ မရွိေစျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းသတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ၄င္းညတြင္ အထူးစားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ ခ်က္ျပဳတ္ၾကျခင္း အႀကီးအက်ယ္ ေကၽြးပြဲဲ ေမြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ သခၤ်ဳိင္းမ်ားကို ဆင္ယဥ္ျခင္း၊ မီးထြန္းၾကျခင္း၊ အေမႊးနံ႔သာမ်ား လိမ္းလည္သပၸယ္ၾကျခင္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားလုပ္ၾကျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္လုပ္ၾကျခင္း၊ စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို မလုပ္သင့္ပါ။ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား ထုိသုိ႔လုပ္ျခင္းသည္ အျခားဘာသာ၀င္တို႔၏ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၏ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားကုိ ကူးခ်လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ကို သတိထားရမည္။ သိလွ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္လွ်င္ အျပစ္ထုိက္သည္ကုိ သိသင့္သည္။ မိမိကုိယ္၌ကလည္း ထိုသို႔လုပ္ေနလွ်င္ မိမိလုပ္ရမည့္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကို မလုပ္ ႏုိင္သျဖင့္ မိမိ၏ ကုသိုလ္ရွာေဖြမႈ အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးႏုိင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရမည္။

အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ ထိုညတြင္ ဘာရာသ္ ည၏ ထူးျမတ္မႈမ်ားကို ရွည္လွ်ားေထြျပားစြာ တရားတေဘာင္ ေဟာၾကားေနသည္ကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ား၏ တန္ဖုိးရွိေသာ အခ်ိန္ကို ျဖဳန္းေစသည့္အျပင္ မိမိ၏ အခ်ိန္လည္း ကုန္ဆံုးသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ဘာရာသ္ည အေၾကာင္းကို အျခားသူမ်ားသိလိုေစပါက ႀကိဳတင္ေဟာ ေျပာအေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤညသည္ မိမိတို႔ကုိယ္စီ မိမိတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္ သာလိုအပ္သည္ကို သတိျပဳရမည္။

တရားအားထုတ္ရာတြင္လည္း တစ္သီးပုဂၢလ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ စုေပါင္း ဆြလာသ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ စုေပါင္း ဇိကိရ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ သင့္ပါ။ ဤညသည္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မုိးေျမအဆံုး စၾကာ၀ဠာတစ္ခြင္လံုး၏ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေရအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အၾကား အျခားမည္သူကိုမွ် မလာေရာက္ႏုိင္ေရး၊ အ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးကို မိမိတို႔ေကာင္းေကာင္းႀကီး သတိထားသင့္ ပါသည္။ ဥပမာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကိုၾကည့္လွ်င္ ဤညမွာ တစ္ကုိယ္တည္း အိဗါဒသ္ လုပ္ေနတာကို ျမင္ရသိရလိမ့္မည္။ ဇနီးေတာ္ အိုင္ရွာ (ရ) သည္ မိမိဘာသာ ရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရမည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ သူမကို မိမိအိဗါဒသ္ မွာ မပါ၀င္ေစခဲ့ဘူး။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အိဗါဒသ္ လုပ္ျခင္းကိုသာ ေပၚလြင္ေစပါသည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္သည္ မစ္ဂ်ိဒ္ နဗ၀ီကုိ ဆင္ယင္ျခင္း၊ မီးေရာင္စံုထြန္းျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကိုေခၚၿပီး အိဗါဒသ္လုပ္ေနျခင္းကုိလည္း မေတြ႕ရသျဖင့္ ဘာရာသ္ည၏ အိဗါဒသ္သည္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ သီးသန္႔လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ လုပ္ပါကလည္း စုေပါင္း လုပ္ျခင္းကိုသာ ေရွာင္ရွားၿပီး မိမိဘာသာ တစ္ကုိယ္လည္ ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ လုပ္သင့္ပါသည္။

ပညာရွင္အမ်ားစုအေနျဖင့္ ၄င္းညတြင္ စဲဟ္ရီစားသံုးၿပီး ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရုိဇာဥပုတ္ ေစာင့္ထိန္းၾက ေလ့ရွိပါသည္။ ၄င္းရိုဇာသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ အဆင့္ တနည္းအားျဖင့္ လုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည့္အဆင့္ သာရွိပါသည္။ လုပ္ပါက ေကာင္းၿပီး မလုပ္ပါကလည္း အျပစ္မရွိေၾကာင္း၊ ဖရဇ္ တာ၀န္မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေနျဖင့္ ၄င္းရက္တြင္ နဖိလ္ ရိုဇာ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေၾကာင္း အထူးသတိေပးခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဤ ဟဒီးဆ္ေတာ္ကို မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ရွာဘာန္လ၏ ရိုဇာကုိ မျပတ္တမ္းႏွင့္ အမ်ားဆံုးရုိဇာေစာင့္ထိန္းခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းခဲ့ျခင္းကို ျငင္းဆုိႏုိင္ဖြယ္မရိွပါ။ ထို႔အျပင္ ေျမာက္မ်ားစြေသာ ပညာရွင္မ်ား မိမိတို႔၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ရွာဘာန္လ၏ ျမင့္ျမတ္ျခင္းအေၾကာင္း ရွာဘာန္လတြင္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းအေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ရာစု ေထာင္စု ခ်ီကာ တင္ျပ လုပ္ျပ ခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာရာသ္ ည သည္ အမွန္ျဖစ္ျခင္း ၄င္း၏ အိဗါဒသ္မ်ား ေန႔အခါ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းမ်ား အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ မွန္ကန္သည္ဟု တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲၾကားေနရသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဆရာသခင္ ေမာ္လာနာ ဗရွိရြလ ႅာဟ္ ဆြာဟိဗ္ (ရ) ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၁၃၆ လမ္း မဒါးဗလီတြင္ အီရွာဆြလာသ္ အၿပီး တရားေဟာ္ေျပာမႈကိုမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မျဖစ္မေန သြားနားေထာင္မိသည္။ ဆရာႀကီးက အထက္ တြင္ ေဖၚျပသည့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား၊ ကို တင္ျပေလ့ရွိၿပီး အထူးသတိေပးတတ္သည္မွာ ၄င္းညတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမလ္ အိဗါဒသ္ မ်ားတြင္ “ဆြလာသြလ္ သစ္ဘီဟ္” ကို ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကရန္ ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဆြလာသ္တြင္ ဖတ္ရမည့္ ဇိကိရ္မွာ “စူဗဟာနလႅာဟိ ၀လ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟိ ၀လာအိလာဟ အိလလႅာဟု ၀လႅာဟု ၀အက္ဘရ္” ပင္ျဖစ္ပါသည္။

စလာေတာလ္ေတာစ္ဗိဟ္နမာဇ္ဖတ္နည္း

ေအာက္တြင္အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင္႔လည္းဖတ္ရႈနဳိင္ပါသည္။

ဆရာႀကီးတင္ျပသည့္ “ဆြလာသြလ္ သစ္ဘီဟ္” ဖတ္နည္းမွာ ပထမ ၄ ရကအသ္ နိယသ္ခ်ီၿပီးေနာက္ အလႅာဟုအက္ဘရ္ သက္ဗီရ္ ဖတ္ၿပီး (၁) စူရာဖာသိဟအရင္ အထက္ပါဇိကိရ္ ကို ၁၅ ေခါက္ဖတ္ပါ (၂) စူရာဖါသိဟဖတ္ၿပီးေနာက္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ (၃) ရူကုအ္ စူဘဟာနလႅာရဗ္ဗိယလ္အဇီးမ္ ၃ ခါ ဖတ္ၿပီး ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ (၄) ရုကုအ္အၿပီး ျပန္မတ္တတ္ရပ္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ (၅) ပထမ စိဂ်္ဒဟ္တြင္ စူဘဟာနလႅာရဗ္ဗိယလ္အာ့လာ ၃ ႀကိမ္ဖတ္ၿပီး ေနာက္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ (၆) ပထမ စိဂ်္ဒဟ္ အၿပီး ျပန္ထိုင္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ (၇) ဒုတိယ စိဂ်္ဒဟ္တြင္ စူဘဟာနလႅာရဗ္ဗိယလ္အာ့လာ ၃ ႀကိမ္ဖတ္ၿပီးေနာက္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ။ ဤသို႔ျဖင့္ (၁) ရကအသ္တြင္ ၄င္းဇိကိရ္ အႀကိမ္ ၇၅ ေခါက္ဖတ္မိသြားလိမ့္မည္။ ၄ ရကအသ္ ဖတ္မိလွ်င္ အႀကိမ္ေပါင္း ၃၀၀ ဖတ္မိလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ ဆြလာသြလ္ သစ္ဘီဟ္ ပင္ျဖစ္သည္။

ဒိုအာေတာင္းသည့္အခါတြင္လည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စိတ္၀င္စားစြာျဖင့္ မိမိအလိုဆႏၵမ်ားကို ေတာင္းခံ သင့္ပါသည္။ မိမိအလိုဆႏၵမ်ားကို ေတာင္းခံသည့္အျပင္ မိမိတို႔ သိလွ်က္ျဖစ္ေစ မသိ၍ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ အျပစ္မ်ားကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ပါလို ေၾကာင္း ေတာင္းခံသင့္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ က်ဴးလြန္တတ္သည့္ အျပစ္ဂိုနာမ်ားတြင္ (၁) ကုဖုရ္ႏွင့္ ရွိရိက္ လုပ္ခဲ့မိခဲ့လွ်င္ ၄င္း၊ (၂) မိမိညီအကိုမ်ားႏွင့္ ရန္လိုမုန္းထားမိခဲ့ လွ်င္၄င္း၊ (၃) ေဆြမ်ဳိးသားျခင္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို မေပးခဲ့မိလွ်င္၄င္း၊ (၄) မိဘ မ်ားကို ကလန္ကဆန္ လုပ္ခဲ့မိသည္မ်ားကို၄င္း၊ (၅) အရက္ေသစာ ေသာက္စားမိခဲ့သူလွ်င္၄င္း၊ (၆) သူတစ္ပါးကို မတရားလုပ္ခဲ့မိ ခဲ့လွ်င္၄င္း၊ (၇)ခိုးယူ လိမ္လည္ ခဲ့မိလွ်င္၄င္း၊ (၈) သူမ်ားအေၾကာင္း မတရားအတင္းေျပာျခင္း၊ ဂံုးတုိက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို ေဂ်ာက္ က်ေအာင္ လုပ္ခဲ့ျခင္း၊ စသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ျပစ္မႈအေပါင္းကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ စိတ္ေရာကိုယ္ေရာ ႏွလံုးအပါ လိုလိုလားလားျဖင့္ အျပစ္အေပါင္းမွ ကင္းလႊတ္ခြင့္ရေအာင္လည္း ေတာင္းခံရန္ မေမ့သင့္ပါေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။

ဒူအာအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ  ေအာက္ပါစကားဝုိင္းမွ လင္႔ကုိ ႏွိပ္စာမ်က္ႏွာတုိင္းတြင္ ဖတ္ရႈနဳိင္ပါသည္။

http://www.mmsy.org/forum/topics/2609488:Topic:394216?commentId=260…

အဆံုးအေနျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ မြတ္စ္လင္ ညီေနာင္အေပါင္းတို႔ မိမိတို႔သည္ ကမာၻ၏ အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ အရပ္တုိင္းတြင္ ရွိေနသည္။ အေမရိကမွာ ျမန္မာ မြတ္စ္လင္ေတြ ရွိသလို အျခား ႏုိင္ငံမ်ား အေရွ႕အလယ္ပုိင္း အာစီယံႏုိင္ငံမ်ား ေတာင္အေမရိကႏွင့္ ႀသစေတးလွ် ႏုိင္ငံတုိ႔မွာလည္း ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံ ေပါက္ မြတ္စ္လင္ေတြျဖစ္သလုိ ဟနဖီမဇ္ဟဗ္ ၀င္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ရွာဖအီ မဇ္ဟဗ္၀င္ ေတြျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က အထက္ပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္ေတြႏွင့္ ဘာရာသ္ ညကို လက္ခံက်ဥ္းပသလုိ အခ်ဳိ႕က လက္မခံဘူးဆုိတာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ တစ္ဦးကို တစ္ဦး နားလည္သေဘာေပါက္ေပးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔႐ဲ့ ယူနီတီ တစ္ခု ရလာႏုိင္ပါတယ္။ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္း ႏုိင္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါတယ္။ အာမီးန္။

http://myanmarwind.blogspot.com/

ယေန႕ညတြင္ စလာေတာလ္ ေတာစ္ ဗိဟ္( ေအာက္တြင္ေဖၚၿပသည္အတုိင္း) အလြန္အက်ဳိးအက်ဳိးစဝါဘ္ရရွိမည္ၿဖစ္သည္။

္္

Salatul Tasbih
For forgiveness of All SinsBenefits of Salat-Ul-Tasbih
Our Beloved Prophet Mohammed (Sallallaho Alihiwassallam) said to his uncle (father’s brother) Sayyiduna Abbass (may Allah be pleased with him) Oh uncle shall I not give you Shall I not grant you Shall I not award you Shall I not do mercy on you When you do 10 things Allah will forgive your sins: of the future and of the past; new and old; those you have forgotten and those you did knowingly; big and small; hidden and revealed. Then he (Sallallaho Alihiwassallam) explained the taught the way to pray Salatul Tasbih and then said if you can pray this salah once a day, if you can not pray once a day then every Friday, and even if this is not possible then once a month and even if this is not possible then once a year and even if this is not possible then at least once in a lifetime (Abu’Dawood & Tirimzi)

How to perform Salatul Tasbih?
This salaat (namaz) is offered in four rakat at a time and can be read in any part of the day and night besides Zawal and Sunrise and Sunset makrooh times, keeping in mind the forbidden times for performing Salat (namaaz). But is is preferred before Zuhr (Fatawa Alamgeeri)

The Tasbih to be read in Salaat-Ul-Tasbeeh:
” Subhaan Allahi Wal Hamdulillahi Wa Laa ilaha illal Laahu Wallahu Akbar “

Method:
Goal is to recite above Tasbih 300 times in Four Rakah with the following method.
In the first rakaat, after reading Sana “Subhaana Kallahumma…”, read the above tasbih 15 times.
Now recite Aaoz “Aoozubillah…”, Bismillah “Bismillah…”, Then read sura Fatiha and a Surah or minimum of three small Ayayhs then read the tasbih 10 times again.
Go to ruku saying Takbeer (Allah Hoo Akbar), after reciting “Subhaana Rabbiyal Azeem” minimum of three times read the tasbih 10 times in Ruku.
Saying “Samee Allahu Liman Hamidah Rabbana Lakal Hamdh” get up from ruku to qiyam position.
Now read the tasbih 10 times.
Go to Sajdah saying Takbeer (Allah Hoo Akbar) and after reciting “Subhaana Rabbiyal A’la” minimum of three times read the tasbih 10 times in Sajdah.
Now go after first Sajdah go to Jalsa (sitting position) saying Takbeer (Allah Hoo Akbar). Sitting in Jalsa read tasbih 10 times.
Go to sajda again saying Takbeer (Allah Hoo Akbar) and after reciting “Subhaana Rabbiyal A’la” minimum of three times read the tasbih 10 times in Sajdah again.
Get up to begin 2nd rakat saying Takbeer (Allah Hoo Akbar).
Do rakah #2 in same fashion, but before reading Bismillah “Bismillah…”, and Surah Fatiha, read the tasbih 15 times. Follow the rest as you did in first Rakat.
After second Sajdah of Second Rakat sit in Qaidah Oola (first sitting) read Attahiyat, Durood and Dua then get up for 3rd rakaat without saying Salam.
Begin third Rakat, just like the first Rakat, with Sana “Subhaana Kallahumma…”, read the above tasbih 15 times. Follow the rest as you did in first Rakat untill you sit for Qaidah Akihra (last sitting) after second sajdah of fourth Rakah.
In Qaidah Akihra Attahiyat, Durood, Dua finish Salah with Salam.

Special notes for Salat-Ul-Tasbih:
1) Do not count loudly. It will break Salah
2) Do not count on fingers or by holding a Bead Tasbih in hand. It is Makruh.
3) You may count by pressing the fingers as a reminder. For example if you are in Ruku. You me press pinky of your right hand first for the first count, then the finger next to it for second count, then the middle finger for third count, following this method untill you reach the pinky of left hand will give you an exact count of ten. Use the same method in Qayam, Sajdah and Jalsa.
4) If missed a count then make it up in the next posture. For example if forgot to recite Tasbih after Surah in Qayam. Then you may recite Tasbish 20 times instead of 10 in Rukuh after “Subhaana Rabbiyal Azeem”. Missed Tasbih cannot be recited in Qayam after ruku and Jalsa between Sajdah. If you missed the Tasbih in Ruku then recite 20 in the first Sajdah instead of the Qayam after rukuh. Similarly if missed the Tasbih in first Sajdah then do not make it up in Jalsa. Instead recite missed tasbih in the second Sajdah. If Tasbih has been missed in last sajdah of second or fourth Rakah then you can recite the missed ones before Attahiyat in Qaidah.
5) If you miss a wajib in Salah and have to do Sajdah Sahaw. You dont have to recite Tasbih in Sajdah sahoo, since the 300 count has been estalished. But if you had missed Tasbih in any of the postures and remeber it now. Then you may recite the missed Tasbih in Sajdah Sahaw now.
6) It is preferable to recite after Surah Fatiha Sura Takathuur in the first raka’, Surah Wal A’sr in the second raka’, Surah Kaferoon (qul ya aiyuhal Kafiroon) in the third and Surah Akhlas (Qul hu Allah-hu ahd) in the fourth raka’. If one does not remember these surah they can recite the ones they prefer.

May Allah accept this dua’ (supplication) for the sake of the trustworthy PROPHET MOHAMMED (Allah’s Grace & Peace be upon him)

DUA NISF SHABAN
Night of 14th Shaban Layla-tul Baraa’ah(Urdu Shab-E-Baraat ) –
Night Of Salvation PART 4
Arabic with English and Transliteration Version

အဂၤလိပ္အသံထြက္ၿဖင္႔ ေရးထားေသာ အရဗီဒူအာၿဖစ္ပါသည္။ေနာက္ထပ္ဒူအာအေၿမာက္အၿမားရွိပါေသးသည္။

DUA NISF SHABAN

Allahumma Yaa Dhal Manni walaa yumannu ‘Alayh
YaaDhal Jalaali wa’l Ikraam
Yaa Dhat-Tawli wa’l In’aam
Laa Ilaaha illa anta
Zahru’llaajeen wa jaaru’l mustajeereen wa amaanu’l khaaifeen

Allahumma in kunta katabtanee ‘Indaka fee Ummil Kitabi
Shaqiyyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran ‘alayya fi’rrizqi
Fa’mhuAllahumma biFadlika
Shaqaawatee wa hirmaanee wa tardee wa’qtitaara rizqee
Wa-athbitnee ‘Indaka fee Ummil Kitabi
Sa’eedan marzuqan muwaffaqan li’lkhayraati Fa Innaka Qulta wa Qawluka’l Haqq
Fee Kitabika’l munzal ‘alaa lisaani Nabiyyika’l Mursal
Yamhullahu maa Yashaa’u wa yuthbit
Wa ‘Indahu Ummul Kitab

Ilaahi Bittajalli’l A’zam
Fee laylatin-nisfi min shahri Sha’ban al-Mukarram
Allatee yufraqu feehaa kullu amrin hakeemin wa yubram
An takshifa ‘annaa mina’l ballaai wa’l balwaai
Maa na’lamu wa maa laa na’lam
Wa anta bihi a’lam
Innaka anta’l A’azzu’l Akram

Wa Sallallahu Ta’ala ‘alaa Sayyidina Muhammad-in
Wa ‘alaa aalihi wa as’haabihi wa sallam
Wa’l Hamdu Lillahi Rabbi’l ‘Aalameen

SUPPLICATION ON THE NIGHT OF 15th SHA’BAN

O Allah! You shower favours on everyone
And no one can do You any favour.
O The Possessor of Majesty and Honour,
O The Distributor of bounty and rewards,
There is no one worthy of worship except You.
You help the fallen
And provide refuge to the refugees And give peace to those who are in fear.

O Allah! If in the Mother of All Books that is with You
You have written me down as someone who is
Doubtful of achieving salvation, or deprived,
Or rejected or without enough sustenance,
Then, O Allah, with Your Grace
Remove all of these misfortunes from me
and in the Mother of All Books that is with You,
establish me as someone who is
blessed, with abundant provision and charitable good deeds.
Indeed, what You said in The Book You sent
Through the tongue of Your Blessed Prophet is true
That Allah changes and establishes what He wants
And with Him is the Mother of All Books.

O My Lord! For the sake of Your Divine Manifestation
On this fifteenth night of the blessed month of Sha’ban
In which You issue all Wise and Irrevocable Decrees
Remove from us all calamities and hardships,
those that we know about as well as those that we don’t,
while You know everything.
Truly, You are the Most Powerful, Most Generous.

And may Allah the Exalted shower blessings and peace on
Sayyidina Muhammad, and on his family and his companions
And all praise is for Allah, Lord of the worlds.

Great Nights
Shab e Baraat_1. Please wait few seconds for images to be loaded.
Thanks. Shab e Baraat_2. Please wait few seconds for images to be loaded.
Thanks. Shab e Baraat_3. Please wait few seconds for images to be loaded.
Thanks.

———————————————————————————————————————

ေအာက္ေဖၚၿပပါလင္႔ ( link ) ကုိႏွိပ္၍လည္း ဘာသာေရးစာမ်ားကုိေလ႔လာၾကည္႕ရႈနဳိင္ပါသည္။

http://tawwinmyanmar.multiply.com/

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s