ရမ္ဇန္လၿမတ္ႏွင္႔လုိင္လတြလ္ညၿမတ္အေၾကာင္း

ရမသြာန္လၿမတ္ ႏွင္႔လိုင္လသြလ္ကဒရ္ညၿမတ္အေၾကာင္း

ရမသြာန္လၿမတ္  
          ရမသြာန္လျမတ္သည္ မဂၤလာ ဗရကတ္ အျဖာျဖာႏွင့္ အထူးျပည့္စံုေသာ ထူးကဲ မြန္ျမတ္သည့္ လ ျဖစ္ သည္။ ထိုလ ျမတ္တြင္ က်မ္းေတာ ္ျမတ္ ကုရ္အာန္က် ေရာက္ခဲ့ သည္။ ထိုလျမတ္တြင္ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ အရြယ္ေရာက္ ၿပီးသူ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ ဖြရသ္ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ထိုလျမတ္ သည္ အျခားလမ်ားထက္ေကာင္း မႈကုသိုလ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ေျမာက္ျမားစြာ ေသာ အေၾကာင္း မ်ားကို အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားရွိေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ထိုလျမတ္ရမသြာန္ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ (မြတ္စလင္မ္) လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအား ထိုလ ျမတ္ ၏ ထူးကဲျမင့္ျမတ္မႈမ်ားႏွင့္ မဂၤလာ အျဖာျဖာကို ရယူခံစားရန္အတြက္ လျမတ္ ရမသြာန္ မေရာက္မီ ယွအ္ဗါန္လ၏ ေနာက္ဆံုး ေန႔ရက္တြင္ တင္ဝကိ၍ တရားေတာ္ မ်ားကို ေဟာၾကားညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ေဟာၾကားညႊန္ျပမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ လျမတ္ရမသြာန္၏ ထူးျမတ္မႈမိန္႔ခြန္း ေတာ္ကို စြဟာဗါသာ၀ကႀကီး စလ္မာန္က တင္ျပခဲ့သည္မွာ —-
အို– လူသားအေပါင္းတို႔ ႀကီးက်ယ္မြန္ျမတ္လွေသာ လတစ္လသည္ မၾကာမီ အသင္တို႔ ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့ မည္။(ထိုလျမတ္ သည္) မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ လ ျဖစ္သည္။ ထိုလျမတ္အတြင္း၌ လေပါင္း တစ္ေထာင္ထက္ ထူးကဲ ေကာင္းျမတ္သည့္ (လိုက္ လတုလ္ကဒ္ဒရ္) ညတစ္ညပါရွိသည္။ အလ’ာဟ္အရွင္သည္ ထိုလျမတ္၌ ေစြယာမ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းကို (ဖြရ္သ္) တာ၀န္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းထား ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ညအခ်ိန္တြင္ ႏိုးၾကားလ်က္ တရားအားထုတ္ၪပက်င့္ေဆာက္တည္ျခင္းကို (သေစာင္၀ုအ္) အက်ိဳးကုသုိလ္ (ဆြ၀ါဗ္) ရရွိေစရန္အတြက္ ၪပေပးထားေတာ္မူခဲ့သည္။ မည္သူမဆို ထိုလျမတ္၌ ေကာင္းမႈတစ္ခု ၪပက်င့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အျခားလ မ်ား၌ (ဖြရသ္) တာ၀န္ရွိေသာ က်င့္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ၪပက်င့္ သည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳး(ဆြ၀ါဗ္) ရရွိေပမည္။ မည္သူမဆို ထိုလျမတ္၌ တာ၀န္ရွိ ေသာ (ဖြရသ္) က်င့္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ေက်ပြန္စြာ ၪပက်င့္ေဆာက္တည္ခဲ့မည္ဆို လွ်င္ ထိုသို႔ၪပက်င့္ေဆာက္တည္သူသည္ အျခားလမ်ားတြင္ (ဖြရသ္) က်င့္ေဆာက္တည္မႈ ေပါင္း (၇၀) ခုႏွစ္ဆယ္ ၪပက်င့္ ေဆာက္တည္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ (အက်ိဳးတူ) ရရွိမည္ျဖစ္ ေပသည္။ ထိုလျမတ္သည္ (စြဗရ္)သည္း ခံျခင္းတရား ထားရွိရမည့္ လျဖစ္သည္။ (စြဗရ္) သည္းခံျခင္းတရား၏ (ဆြ၀ါဗ္) အက်ိဳး သည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုလျမတ္သည္ သနား က႐ုဏာ ထားရွိရေသာ လျမတ္ျဖစ္၏။ ထိုလျမတ္တြင္ မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားျပားစြာ  လလည္းျဖစ္သည္။
မည္သူမဆို ထိုလျမတ္၌ (ေစြယာမ္)ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား (အိဖ္တာရ္) ေစြယာမ္ဥပုသ္ထြက္ ခ်ိန္တြင္ ေကြၽးေမြး ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔ေကြၽးေမြးသူ၏ ျပစ္မႈမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီး ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမီးမွလြတ္ေျမာက္ မႈ ရရွိမည္ျဖစ္ ေပ သည္။ ေစြယာမ္ဥပုသ္ထြက္ခ်ိန္ (ေစြယာမ္)ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူအား ေကြၽးေမြးသူသည္ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူ၏ အက်ိဳး(ဆြ၀ါဗ္) ပမာတူ ရရွိေပမည္။ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူတြင္လည္း အက်ိဳး(ဆြ၀ါဗ္)အနည္းငယ္မွ်ပင္ ေလ်ာ့နည္း သြားမည္ မဟုတ္ပါ ဟု တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။
စြဟာဗါ သာ၀ကႀကီးမ်ားက အထက္ပါ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ မိန္႔ခြန္းေတာ္ကို ၾကားနာခဲ့ၾကသည့္အခါေလွ်ာက္ထား တင္ျပၾက သည္မွာ-အိုအလ’ာဟ္၏ တမန္ေတာ္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းသူအား (အိဖ္တြာရ္) ေစြယာမ္ဥပုသ္ ထြက္ ခ်ိန္ တြင္ လွဴဒါန္းေကြၽးေမြးႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မရွိၾကပါဟု ေလွ်ာက္ထား တင္ျပခဲ့ၾက၏။ (ထိုအခါ) တမန္ေတာ္ျမတ္က ဆက္ လက္မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္မွာ မည္သူမဆို (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူအား (အိဖ္တာရ္) (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ထြက္ခ်ိန္တြင္ ႏို႔တစ္ က်ိဳက္သို႔မဟုတ္ စြန္ပုလြံသီးတစ္လံုးသို႔မဟုတ္ ေရတစ္က်ိဳက္ ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေကြၽးေမြးခဲ့ မည္ဆိုလ်င္လည္း ထိုသို႔ေကြၽးေမြး သူအား အလ’ာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ထိုအက်ိဳးကုသိုလ္ (ဆြ၀ါဗ္)ကို ေပးေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ မည္သူမဆို (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္း သူအား ဗိုက္ျပည့္၀ေအာင္ ေကြၽးေမြးခဲ့မည္ဆို လွ်င္ အလ’ာဟ္အရွင္သည္ ထို သူအား ငါတမန္ေတာ္ျမတ္၏ (ေကာင္စရ္) ေရကန္ ေတာ္မွ ေရကို တိုက္ေကြၽးေတာ္မူေပမည္။ ထိုေရကန္ေတာ္မွ ေရကို ေသာက္ ၿပီးလွ်င္ ထိုသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္သည္ထိ ေရဆာ ေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္း ရွိေတာ့    မည္ မဟုတ္ေပဟု မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့၏။ ထိုလျမတ္၏ ပထမ ဆယ္ရက္ ပိုင္းသည္ (ရဟ္မတ္) က႐ုဏာ ေတာ္ ရရွိခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ဒုတိယ ဆယ္ရက္ ပိုင္းသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ၪပျခင္းခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တတိယပိုင္း ဆယ္ရက္သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမီးမွ လြတ္ေျမာက္ အာင္ျမင္မႈ ၪပျခင္း ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။မည္သူမဆို မိမိပိုင္ (မမ္လူက္) လုပ္သားအား ထိုလျမတ္တြင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အား ေလ်ာ့ေပါ့၍ ခိုင္းေစခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူအား အလ’ာဟ္အရွင္သည္ (မဂ္ေဖြရတ္) ျပစ္မႈ ဒုစ႐ုိက္ မ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ ေပးေတာ္မူမည္။ ထိုေနာက္ထိုသူအား ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲမီးမွ ကင္းေ၀း လြတ္ေျမာက္ေစ ေတာ္မူ ေပ မည္ဟု မိန္႔ခြန္း>မက္ၾကားေတာ္ ကင္းေ၀းလြတ္ ေျမာက္ ေစ ေတာ္မူေပမည္ဟု မိန္႔ခြန္း>မက္ၾကားေတာ္ ကင္းေ၀းလြတ္ ေျမာက္ ေစ ေတာ္ မူေပ မည္ဟု မိန္႔ခြန္း>မက္ ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္ အေရး ေပၚ ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာပါက အေျခ အေနႏွင့္ စပ္မိ ဟပ္မိေသာ ၾသ၀ါဒ ေတာ္မ်ားကို မိမိ ေနာက္လိုက္တပည့္ (စြဟာဗါ) သာ၀ကႀကီးမ်ားအား တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကား
ညႊန္ျပေတာ္မူေလ့ရွိခဲ့သည္။တမန္ေတာ္ျမတ္လက္ထက္ေတာ္တြင္ေနၾကတ္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့၏။ အတိတ္ေခတ္ အာရဗ္လူမ်ိဳးတို႔သည္
ေနၾကတ္ျခင္း သည္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ထူး တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ ေမြးဖြားျခင္းသို႔မဟုတ္ ေသဆံုး ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္ဟု အစဥ္အလာအားျဖင့္ လြဲမွားစြာ ထင္မွတ္ယံုၾကည္ခဲ့ၾက၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏သားေတာ္ အီဘရာဟီမ္ ကြယ္လြန္ေသ ဆံုးေသာေန႔တြင္ ေနၾကတ္ေသာေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့၏။ထိုကဲ့သို႔ ေနၾကတ္ျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏သားေတာ္ အီဘရာဟီမ္ ကြယ္လြန္ ေသဆံုး ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကေျပာဆိုခဲ့ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ လြဲမွားစြာ ထင္မွတ္ယံုၾကည္ ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားကို တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကားသိေတာ္မူ ေသာအခါ ဤကဲ့သို႔ မွားယြင္းေသာ အစြဲလြဲမွားေသာ ထင္မွတ္ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ မမွန္ကန္မွားယြင္း ေၾကာင္း ကို မိမိ၏ ေနာက္လိုက္တပည့္ (စြဟာဗါ) သာ၀ကႀကီးမ်ားအား တရားေတာ္ မ်ားေဟာၾကား၍ အမွားကို အမွန္ျဖင့္ ၪပျပင္ေပး ေတာ္မူခဲ့၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္အား ဂုဏ္ေတာ္မႊမ္းၿပီးေနာက္ အိုလူသားတို႔ မုခ်ဧကန္ ထိုေနႏွင့္လ တို႔ သည္ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားအနက္မွ သက္ေသ လကၡဏာေတာ္ ႏွစ္ပါးသာျဖစ္သည္။ လူသား တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ (ေမြးဖြား)ေသဆံုး သည့္အတြက္ ေနႏွင့္လၾကတ္ရသည္ မဟုတ္ေပ။ ယခင္တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် ငါမျမင္ခဲ့ဘူး ေသာ အရာကို ငါ၏ရပ္တည္ေသာ ဤေနရာမွပင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ငါသည္ ဂ်ႏၷတ္ႏွင့္ ဂ်ဟႏၷမ္တို႔ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ငါ့ထံ သို႔ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ က်ေရာက္ခဲ့သည္မွာအသင္ တို႔သည္သခ်ႋဳင္းတြင္း၌ဒဂ်္ဂ်ာလ္၏အစမ္းအသပ္ခံၾကရသည္ ကဲ့သို႔ အစမ္းသပ္ခံၾက ရ မည္။ အသင္တို႔ အနက္ လူတိုင္းထံသို႔ (စစ္ေဆးေမးျမန္းသူ) ေရာက္ရွိလာမည္။ ထိုစစ္ ေဆးေမးျမန္း သူက ဤပုဂိၢဳလ္ (တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္၏ အသိတြင္ ဘာမ်ားသိျမင္ယံုၾကည္ထားပါသလဲဟု ေမး ျမန္းေတာ္မူလိမ့္မည္။ အီမာန္ ယံုၾကည္သူ (မုအ္ျမင္န္) ျဖစ္ခဲ့ပါက ဤပုဂိၢဳလ္သည္ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (ရစူလ္) တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ သက္ေသလကၡဏာ အေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္အတူ တရားေတာ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာခဲ့ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္^ကြၽန္မတို႔သည္ လက္ခံနာယူက်င့္မူ ခဲ့ၾကပါသည္ဟု ေျဖၾကားေပမည္။ ဒြိဟသံသရွိသူ မယံုၾကည္သူကမူ ကြၽန္ေတာ္^ကြၽန္မသည္ လူမ်ားေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ၾကား ခဲ့ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္^ ကြၽန္မလည္း သံေယာင္ဖမ္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းသာ ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္^ကြၽန္မဘာမွ်မသိပါဟု ေျဖၾကား ေျပာ ဆိုမည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ဆက္လက္မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ ငါ့ေရွ႕ သို႔ေရာက္ရွိလာသည္။ယင္းျပႆနာမ်ား တြင္ အသင္ တို႔ လည္းပါ၀င္ ပတ္သက္ေနၾက သည္။ ငါ့ေရွ႕ေမွာက္ဂ်ႏၷတ္လည္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ငါအလိုဆႏၵရွိခဲ့လွ်င္ ဂ်ႏၷတ္ မွ (အသီးအႏွံ) အခိုင္မ်ား ကိုပင္ ငါဆြတ္ခူးယူႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ငါသည္ ငါ၏လက္ကို ဆုတ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ ငါ၏ေရွ႕ ေမွာက္တြင္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲလည္း ေရာက္ လာသည္။ ထိုဂ်ဟႏၷမ္ငရဲတြင္ ငါသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ထိုအမ်ိဳး သမီးသည္ ေၾကာင္ကေလး တစ္ေကာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခံေနရသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ အဆိုပါေၾကာင္ကေလးကုိ တုပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ အစာလည္းမေကြၽး၊ ေရ လည္း မတိုက္ သဘာ ၀အေလ်ာက္ ေျမေပၚတြင္ရွိေနေသာ ပိုးမႊားမ်ားကို စားေသာက္ႏိုင္ရန္ လႊတ္လည္းမေပးခဲ့ေပ။ ငါသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲတြင္းမွ အဘူဆိုမာမဟ္ႏွင့္ အမရ္အိဗ္ႏုမာ လိက္ တို႔ကို လည္းျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သူသည္ သူ၏အူ မ်ားကို ဆြဲထုတ္၍ ငရဲမီးထဲသို႔ ပစ္ခ်ေနသည္။ သူတို႔သည္ ေနႀကတ္လႀကတ္ျခင္းမွာ ျမင့္ျမတ္ထူးကဲသည္။ ပုဂိၢဳလ္ထူးတစ္ဦး  တစ္ေယာက္ (ေမြးဖြားျခင္း)ေသဆံုးျခင္း အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို(ယံုၾကည္)ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ေနႏွင့္လမွာ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသ လကၡဏာေတာ္မ်ားအနက္မွ သက္ေသလကၡဏာေတာ္ႏွစ္ပါး သာျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ထိုလကၡဏာေတာ္ႏွစ္ပါးကို အသင္တို႔ အား ျပထားေတာ္မူထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အသင္တို႔ သည္ ေနႀကတ္လႀကတ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကလွ်င္ ေနႀကတ္လႀကတ္ရာမွ ၾကည္ လင္ သြားသည္ (လြတ္ေျမာက္သြားသည္) အထိ စြလာသ္ေဆာက္တည္မႈ ျပဳ႕ၾကကုန္။ (စြဟီဟ္ မြတ္စလင္မ္က်မ္း ပထမတြဲ)

 

 
 

 

 လိုင္လသြလ္ကဒရ္ညၿမတ္အေၾကာင္း   
ရမဇာန္လျမတ္၏ ညဥ့္မ်ားအနက္ တစ္ညဥ့္သည္ လိုင္လသြလ္ကဒရ္ မည္၏။ ထိုညဥ့္သည္ ဗရကသ္ မဂၤလာ ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပည့္စံု ေသာ ညဥ့္ျဖစ္၏။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၌ ထိုညဥ့္ကို လေပါင္း တစ္ေထာင္ထက္ပင္ထူး ျမတ္ ေသာညဥ့္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကား ထားေတာ္မူ၏။ လေပါင္းတစ္ေထာင္သည္ ၈၃ ႏွစ္၊ ၄ လ ျဖစ္၏။ ထိုညဥ့္ တစ္ညဥ့္ ကို ေအဗာဒသ္ျပဳရင္း ကုန္လြန္ေစေသာ သူသည္ ၈၃ ႏွစ္၊ ၄ လ ထက္ပိုေသာ ကာလကို ေအဗာဒသ္ျပဳရင္း ကုန္လြန္ေစဘိသကဲ့သို ့ ျဖစ္ေပရာ၊ ယင္းည၌ ေအဗာဒသ္ျပဳခြင့္ ရသူမွာ နဖူးစာေကာင္းသူပင္ျဖစ္၏။ ပိုသည္ဟု ဆုိ ၿခင္း မွာလည္း လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္ မည္မွ်ပိုသည္ကို မသိႏိုင္ေပ။ တန္ဖိုးထားတတ္သူတို ့အဖို အတိုင္း မရွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးျမွင့္ ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေပရာ ဤဆုလာဘ္သည္ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ႀကီးလွ စြာေသာ ဆုလာဘ္ပင္ ျဖစ္ ေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္ (စ) က မည္သူမဆို အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္မွုနွင့္ အက်ိဳးစဝါဗ္ကို ရည္စူးလ်က္ ကဒရ္ ညဥ့္၌ ေအဗာဒသ္ ဝတ္ ျပဳခဲ့ေသာ္၊ ထိုသူ၏ အတိတ္မွ ျပစ္မွုဒုစရိုက္မ်ားသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရ သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္ ့ၾကား ေတာ္မူခဲ့၏။ အက်ိဳးစဝါဗ္ကို ရည္စူးျခင္းဟူသည္ ဟန္ေဆာင္မွုမွအစ မလို လားအပ္ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးေတြ မပါ ပဲ  ျဖဴစင္စြာ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္ၿမိဳ ့မွု၊ အက်ိဳး စဝါဗ္ရလိုမွုကို ရည္စူးရ မည္ျဖစ္သည္။  

ကဒရ္ညၿမတ္အား မည္ကဲ့သို ရွာေဖြၾကမည္နည္း

အာအိရွဟ္သခင္မသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (စ) ၏ မိန္ ့ၾကားခ်က္ကို တဆင့္အမိန္ ့ရွိခဲ့၏။ “အသင္တို ့သည္ ကဒရ္ညဥ့္ ကိုရမဇာန္လ၏ ေနာက္ဆံုး (၁၀) ရက္တြင္ မ, က်ေသာ ညမ်ား၌ ရွာေဖြၾကေလာ့”

သာသနာ့ ပညာရွင္ အမ်ားစု၏ ယူဆခ်က္အရ ရမဇာန္လသည္ (၂၉) ရက္နွင့္ ကုန္ဆံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ရက္ ေပါင္း (၃၀) ႏွင့္ ကုန္ဆံုး သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆံုး (၁၀) ရက္ကား (၂၁) ရက္ညမွ အစျပဳသည္။ ဤ တြက္ကိန္းႏွင့္အညီ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ၾသဝါဒေတာ္ အရ ကဒရ္ညဥ့္ကို (၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉) ရက္ညဥ့္မ်ား တြင္ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။

ကဒရ္ညဥ့္ ရွာေဖြျခင္းအတြက္ အဆိုေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသျဖင့္ လိုရင္းကိုသာ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နားလည္ ေပးပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံပါသည္။ (တူးတူးေလး)

ထိုကဲ့သို ့ ကဒရ္ညဥ့္အား ရွာေဖြရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူမ်ားသည္ တညဥ့္တည္းႏွင့္ ေရာင့္ရဲမေနၾကရန္ ရည္ရြယ္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္ ့ရွိေလသည္။ ထို ့ေနာက္ ကဒရ္ညဥ့္မွာ (၂၇) ရက္ညျဖစ္ေၾကာင္း အူဗိုက္ ယစ္ဗ္ႏုကအ္ဗ္ သခင္သည္ က်ိန္၍ေျပာၾကား ေလ  သည္။ အလားတူပင္ မ်ားစြာေသာ သာဝကႀကီးတို ့ သည္ ကဒရ္ညဥ့္သည္ (၂၇) ရက္ညျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆၾက၏။

ကဒရ္ညၿမတ္အား ရက္ကန္ ့သတ္ သတ္မွတ္ေပးမွု ထာဝရရုပ္သိမ္းခံရျခင္း အေၾကာင္းရင္း

အုဗါဒဟ္သခင္ အမိန္ ့ရွိ၏။ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ (စ) သခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့အား ကဒရ္ညဥ့္၏သတင္းကို မိန္ ့ၾကား ေတာ္မူရန္ အျပင္သို ့ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ရာ မြတ္ဆလင္ႏွစ္ဦးတို ့မွာ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ေနၾကေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ သခင္ (စ) က “ငါ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္သည္ အသင္တို ့အား ကဒရ္ညဥ့္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္း ေပးေတာ္မူရန္ ထြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း မည္သူမည္ဝါတို ့ ႏွစ္ဦးမွာ စကားမ်ားေနၾကေသာေၾကာင့္ ကဒရ္ညဥ့္၏ ကန္ ့သတ္ေပးမွုအား ရုပ္သိမ္း ျခင္းခံရေလၿပီ။ ဤသည္လည္း အသင္တို ့အဖို ့ အရွင္ ္ၿမတ္ ထံေတာ္မွ အေကာင္းျဖစ္တန္ရာ၏။ သို ့ျဖစ္ရာ ယခုမူ ထိုညဥ့္ကို (၉) ရက္ေျမာက္၊ (၇) ရက္ေျမာက္၊ (၅) ရက္ ေျမာက္ည မ်ားတြင္ ရွာေဖြၾကေလာ့” ဟု မိန္ ့ၾကားေတာ္မူ၏။

အထက္ပါ ၾသဝါဒေတာ္တြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ စဥ္းစားသင့္သည္။

(က) ပထမဆံုးႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအခ်က္မွာ စကားမ်ားျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ယင္းသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ဆိုးရြားသည္မူ ယင္း ေၾကာင့္ ကဒရ္ညဥ့္ ကန္ ့သတ္ေပးမွုကို ထာဝရရုပ္သိမ္းျခင္းခံ လိုက္ရ၏။ အမွန္စင္ စစ္ ေသာ္ ကား စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ျခင္းမွာ ဗရ ကသ္ မဂၤလာမ်ား လက္လြတ္ေအာင္ ျပဳစၿမဲပင္ျဖစ္၏။ နဗီတမန္ ေတာ္ျမတ္သခင္ (စ) က အခ်င္းခ်င္းသင့္ျမတ္စြာ ဆက္ဆံျခင္းသည္ နမာဇ္၊ ရိုဇာႏွင့္ ဆဒကဟ္တို ့ထက္ အထူးျမတ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားရန္ျဖစ္ျခင္းသည္ သာသနာေတာ္ကို တံုးပစ္ သည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္ ့ၾကားေတာ္မူ၏။ ေလာကီ ေရး အား အဓိကထားသူတို ့ကို ဖယ္ထားဘိဦး အလြန္ရွည္လ်ား ေသာ သတ္စ္ဗီ စိပ္သူမ်ားႏွင့္ သာသနာေရးကို အဓိကထားပါသည္ဟု ဆိုသူတို ့သည္ပင္လ်င္ အခ်င္းခ်င္း အၿမဲမျပတ္ရန္ျဖစ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ၄င္းတို  ့အေနႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ မိန္ ့ၾကားခ်က္ကို ဦးစြာပထမ ေလး ေလးနက္နက္သံုးသပ္သင့္သည္။ ထို ့ေနာက္ မိမိတို ဂုဏ္ ေမာက္ လ်က္ရွိေသာ မိမိတို ့၏ သာသနာ အတြက္ ေတြးေတာၾကရမည္။ မိမိတို ့မွာ သာသနာ့ဂုဏ္ေမာက္ ေန၍သာ သင့္ျမတ္မွုရယူရန္ ကမ္း လွမ္္းျခင္းမ်ားကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳေနၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကၽြန္ုပ္  တို ့သည္ ရန္ျဖစ္လိုေဇာ ေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ဂရုမစိုက္ၾကေပ။ အလႅာအရွင္ ၿမတ္ႏွင့္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (စ) ၏ မိန္ ့ၾကား ခ်က္တို ့ကိုလည္း သတိမမူၾကေတာ့ေပ။

ယေန သူတစ္ပါးတို ့၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ႀကံစည္ေနသူမ်ားသည္ မိမိတကိုယ္တည္း ရွိေန ခ်ိန္ တြင္ မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္ မိမိတို ့၏ သိကၡာကို မည္မွ်ထိခိုက္ေစၾကသည္၊ ၄င္းအျပင္ မိမိတို ့၏ ယုတ္ညံ့သိမ္ ဖ်င္း ေသာ အျပဳအမူမ်ား ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္၏အျမင္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ ဂုဏ္ သေရ က်ဆံုးေနၾက သည္ ကို ေလးနက္စြာစဥ္းစားသင့္ၾကသည္။

(ခ) ဒုတိယအခ်က္မွာ အရွင္ျမတ္၏ နက္နဲသိမ္ေမြ ့ေသာ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံုတရားကို ေက်နပ္စြာ သေဘာတူ လက္ခံျခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ စင္စစ္မွာ ကဒရ္ညဥ့္သတ္မွတ္ျခင္းကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းသည္ အျမင္ အားျဖင့္ ႀကီးစြာ ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို ရုပ္သိမ္းခံ ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ရာတြင္ ဤကိစၥမွာ အရွင္ျမတ္ စီရင္ အပ္ေသာ ကိစၥျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (စ) က ဤသည္ပင္  အသင္ တို ့အဖို ့ အေကာင္းျဖစ္ တန္ရာ၏ဟု မိန္ ့ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

(ဂ) တတိယတစ္ခ်က္မွာ လိုင္လသြလ္ကဒရ္ကို ရွာေဖြရန္ (၉) ရက္ေျမာက္၊ (၇) ရက္ေျမာက္၊ (၅) ရက္ ေျမာက္ညမ်ား ဟူ၍ ညႊန္ ္ၾကား ေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ အျခား ၾသဝါဒေတာ္မ်ားကိုပါ စုေပါင္းေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ဤေဖာ္ျပပါသံုးညလံုး မွာ ေနာက္ဆံုး (၁၀) ရက္၏ ညဥ့္မ်ား၌သာ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာလွ၏။

ထို ့ေၾကာင့္ ပညာရွင္တို ့က ကဒရ္ညဥ့္ကို လွ်ိဳ ့ဝွက္ထားျခင္း၌ အခ်ိဳ ့ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾက၏။

(၁) အကယ္၍ သတ္မွတ္ရက္ ရွိေနလ်င္ မ်ားစြာေသာ ေပါ့ဆသူမ်ားသည္ အျခားညဥ့္မ်ားကို လံုးဝလစ္လ်ဴရွု ့ၾက မည္။ ယခုေသာ္ ရွာေဖြလိုသူမ်ားအေနနွင့္ ယေန ့ညပင္ ကဒရ္ညဥ့္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေသာအား ျဖင့္ တစ္ညဥ့္ထက္ပို၍ ေအဗာဒသ္ျပဳရန္ အေၾကာင္းညီညြတ္ႏိုင္၏။

(၂) မ်ားစြာေသာသူတို ့မွာ ျပစ္မွုမက်ဴးလြန္ပဲ မေနႏိုင္ၾကေခ်။ ကဒရ္ညဥ့္သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္မူ သိလ်က္ ႏွင့္ပင္ ယင္းည၌ ျပစ္မွု က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္၏။ (တရံေရာအခါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (စ) ဗလီေက်ာင္း ေတာ္သို ့ ႂကြေရာက္ ေတာ္ မူခဲ့ ရာ ဆဟာဗီတစ္ပါး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ကို ေတြ ့ ၏။ ကိုယ္ ေတာ္က အလီသခင္အား ဝူဒူ ၿပဳရန္ ႏိွုးခိုင္းေတာ္မူ၏။ အလီသခင္ သည္ အမိန္ ့ေတာ္အရ ႏွုိးၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္အား “ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္း မွု ကို လက္မေႏွးပဲ ျပဳလုပ္ေတာ္မူေလ့ရွိပါလ်က္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္မႏွုိးပါသနည္း” ဟုေလွ်ာက္ တင္ရာ “မေတာ္တဆ ထိုသူ ျငင္းခဲ့လ်င္ ငါ ကိုယ္ေတာ ္ျမတ္ ႏွုိးသည္ကို ျငင္းပယ္ေသာေၾကာင့္ ကာဖရ္ျဖစ္သြား မည္ ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ သင့္အားႏွုိးခိုင္း ေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ သင္ႏွုိးသည္ကို ျငင္း ပယ္ျခင္းအားျဖင့္ ကာဖရ္ မျဖစ္ေပ” ဟုျပန္ ၾကား ေတာ္မူ၏။ ထိုနည္း တူစြာ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ဂရုဏာေတာ္သည္လည္း ဘုန္း က်က္သေရနွင့္ ျပည့္စံုလွစြာ ေသာ ထိုညဥ့္၌ သိပါလ်က္ တစံုတေယာက္သည္ အတင့္ရဲစြာ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သည္ကို မလိုလားေပ။

(၃) ထိုညဥ့္သည္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္လ်င္ အကယ္၍ တစံုတေယာက္သည္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ထိုညဥ့္ ကို လက္ လႊတ္ခဲ့ရ သည္ ရွိေသာ္ ေအဗာဒသ္ျပဳခြင့္ မရလိုက္ဟု အားငယ္ေနေပလိမ့္မည္။ ယခု သတ္မွတ္ မထားခဲ့၍ လူတိုင္း သည္ ရမဇာန္လအတြင္းအနည္း ဆံုး တစ္ည ႏွစ္ညေတာ့ ေအဗာဒသ္ ျပဳခြင့္ရသြား သည္သာ။

(၄) ကဒရ္ညဥ့္ကို ရွာေဖြရန္ ကုန္လြန္ေစခဲ့ေသာ ညဥ့္မ်ား၏အေရအတြက္နွင့္အမွ် အက်ိဳးစဝါဗ္ကို သက္သက္ ရဦး  မည္ျဖစ္သည္။

(၅) ရမဇာန္လ၌ ေအဗာဒသ္ျပဳၾကေသာေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ေရွ ့ဝယ္ ဂုဏ္ယူ ေလ့ရွိ ေတာ္ မူေၾကာင္း သိရွိရ၏။ ယခုကဲ့သို ့ အေျခအေန၌ပို၍ အခြင့္ေကာင္းရွိေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ ကား အတိ အက် မသိပဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္တန္ သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ ညဥ့္လံုးေပါက္ ေအဗာဒသ္ ျပဳရာ၌ လံုးပမ္း ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုမွတပါးလည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေနေပေသးသည္။ ဤကဲ့သို ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ အရွင္ျမတ္ သည္ ယခုကဲ့သို ့အေရး ပါ အရာေရာက္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးကို လ်ိဳ ့ဝွက္ထားေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ အစၥေမ အအ္ဇမ္  ကို လ်ိဳ ့ဝွက္ထားေတာ္မူ၏။ အလားတူပင္ ေသာၾကာေန ့ တြင္ ဆုမြန္ဒိုအာကို ကဗူလ္ျဖစ္ ေသာ သီးသန္ ့အခ်ိန္တခ်ိန္ရွိရာ ယင္းအခ်ိန္ ကို လည္း လ်ိဳ ့ဝွက္ထားေတာ္မူ၏။ အလားတူပင္ အျခားမ်ားစြာေသာ ကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္၏။ အက်ိဳးစဝါဗ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးေသာ သူ အေန ျဖင့္ ထူးျမတ္ေသာ ရမဇာန္လ၏ ထူးျမတ္ ေသာည တစ္ညရွာေဖြရန္ ၁၀ ရက္ ၁၁ ရက္ မအိပ္ပဲ ေအဗာဒသ္ျပဳျခင္းသည္ ခဲယဥ္း လွ မည္မဟုတ္ဟု ထင္ပါသည္။

 
မွတ္ခ်က္။   ။ ေရွခြလ္ဟဒီစ္ ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာ မုဟမၼဒ္ ဇကရီးယား ရဟ္မသြလႅာဟိ အလိုက္ဟ္ ထုတ္ ေဝ ေသာ ဖဇာအိေလ ရမဇာန္ စာအုပ္မွကုိးကား၍ ေကာက္ႏွုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

 

 

———————————————————————————————————————

 

ေအာက္ေဖၚၿပပါလင္႔ ( link ) ကုိႏွိပ္၍လည္း ဘာသာေရးစာမ်ားကုိေလ႔လာၾကည္႕ရႈနဳိင္ပါသည္။

 

http://tawwinmyanmar.multiply.com/

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s