နမာဇ္အတြင္းဖရဇ္၊ဝါဂ်စ္ဗ္၊စြႏၷတ္၊မကၠရူးဟ္ႏွင္႔ စဂ်္ဒဟ္စဟူးဆုိင္ရာသိေကာင္းစရာမ်ား

နမာဇ္အတြင္းဖရဇ္၊ဝါဂ်စ္ဗ္၊စြႏၷတ္၊မကၠရူးဟ္ႏွင္႔

စဂ်္ဒဟ္စဟူးဆုိင္ရာသိေကာင္းစရာမ်ား

အေရးႀကီးေသာ မတ္စ္အလဟ္ႏွစ္ရပ္

မတ္စစ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁)

ဖရပ္ဇ္နမာဇ္၏ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ ရကအသ္မ်ားတြင္ စူရဟ္ဖြားေသ့ဟာ ရြတ္ဖတ္ၿပီး စူရဟ္တြဲဖတ္ရေပမည္။ တတိယႏွင့္ စတုတၳ ရကအသ္မ်ားတြင္ စူရဟ္မတြဲဘဲ စူရဟ္ဖြားေသံဟာကိုသာ ဖတ္ရေပမည္။ ဖရဇ္နမာဇ္မ်ားမွအပ စြႏၷသ္နဖီလ္မ်ား၏ ရက အသ္တိုင္းတြင္ စူရဟ္ဖြားေသ့ဟာႏွင့္တကြ တျခား စူရဟ္ကိုလည္းတြဲဖတ္သြားရေပမည္။

မတ္စစ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)

အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ နာမာဇ္မ်ားကို ထိုင္၍ ဖတ္ေလ့႐ိွၾက၏။ ေကာင္းစြာ မွတ္သားထားရန္မွာ တရား၀င္အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ထိုင္၍ဖတ္ခြင့္ မ႐ိွေပ။

အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ အလြန္အမင္း မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန၏။ သို႔မဟုတ္ ဤမွ် ခ်ိနဲ႔ပိန္ခ်ဳံးက်ဳံလီွေနသည္မွာမတ္တတ္ ရပ္၍ ဖတ္ခဲ့ေသာ္ မူးေ၀၍ လဲက်သြားမည္ကို စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနပါက ထိုင္၍ နမာဇ္ဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုင္၍ဖတ္ ျခင္းျဖင့္ စ၀ါဗ္ထက္၀က္သာ ရရွိေပမည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းလာလွ်င္ စ၀ါဗ္အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္ နဖီလ္ မ်ားကိုပင္ မတ္တပ္ရပ္၍ ဖတ္ရေပမည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ နမာဇ္၀တ္ျပဳပံုတစ္ရပ္

            အမ်ိဳးသမီးနမာဇ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားနမာဇ္တြင္ အနည္းငယ္မွ် ျခားနားမႈရွိေနသည္ကို မွတ္သားထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တ ရားေတာ္ျမတ္သည္ ဤမည္ေသာ ႀကီးက်ယ္ထြတ္ျမတ္သည့္ ေအဗာသ္တြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးတို႔အား မိမိကာအိေျႏၵ ေစာင့္စည္း ထားရန္ႏွင့္ အရွက္ကင္းမဲ့မႈတို႔၏ အစအနကိုပင္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ပညတ္ထားေပသည္။ ဥပမာ –

(၁) ၿခံဳထည္ သို႔မဟုတ္ ေစာင္ပိုင္းအတြင္းမွ အျပင္သုိ႔လက္မထုတ္ဘဲ အတြင္းကပင္ လက္ကိုဖခံုးထိတိုင္ လက္ႏွစ္ဘက္ ကို      ပင့္ေျမွာက္၍ နီယသ္ခ်ီရေပမည္။

(၂) လက္ႏွစ္ဘက္ကို ခ်က္မတြင္ မပိုက္ဘဲ ရင္ညြန္႔ေပၚ၌ ပိုက္ထားရမည္ ။

(၃) လက္ယာလက္ဖ၀ါးကို လက္၀ဲ လက္ဖမိုးေပၚ၌ ထားရမည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ လက္ေကာက္ဆစ္ကိုလက္မႏွင့္ ကြင္းဆက္၍ ကိုင္မထားရေပ။

(၄) ဦးညြတ္ရာတြင္ လက္ကိုဒူးဆစ္ျဖင့္ မွီရံုသာ၊ ညြတ္၍လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားကို ပူးတြဲထားရမည္။

(၅) ဦးခ်ရာတြင္ ၀မ္းဗိုက္ကို ေပါင္ႏွင့္လည္းေကာင္း လက္ႏွစ္ဘက္ကို နံေဘးႏွစ္ဘက္ျဖင့္လည္းေကာင္း ပူးကပ္ထား၍ တံေတာင္ဆစ္မ်ားကို ၾကမ္းေပၚခင္းထားရမည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ တစ္ျခားစီ ခဲြမထားရ။

(၆) ဦးခ်ရာတြင္ ေျခႏွစ္ဘက္ကို ၾကမ္းေပၚခင္းထား၍ ထိုင္ေသာအခါ ေျခႏွစ္ဘက္ကို လက္ယာဘက္သို႔ ထုတ္ထားကာ ၀ဲဘက္တင္ပါးေပၚတြင္ ထိုင္ရမည္။

(၇) မည္သည့္နမာဇ္၌ အသံက်ယ္ေလာင္စြာျဖင့္ ကိရအသ္ မဖတ္ရြတ္ရ။ တီးတိုးသံျဖင့္ ဖတ္ရေပမည္။(ဖသ္၀ါအဇီဇီ)

နမာဇ္၏ ဖရပ္ဇ္အခ်က္အလက္မ်ား

            နမာဇ္ဖတ္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ ဖရဇ္ပ္ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕မွာ ၀ါဂ်စ္ဗ္၊ အခ်ိဳ႕မွာ စြႏၷသ္ ၊ အခ်ိဳ႕မွာ မြတ္စ္သဟဗ္ အသီးသီးျဖစ္ၾကေပ၏ ။ ၄င္း အေသးစိတ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေျခာက္ပါးေသာအရာသည္ နမာဇ္တြင္ ဖရပ္ဇ္ျဖစ္၏ ။

၁။ နိယသ္ျပဳေသာအခါ အလႅဟုအပ္က္ဗရ္ ရြတ္ဆိုျခင္း ။

၂။ ကိုယာမ္ – ဖရ္ဇ္ႏွင့္ ၀ါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္မ်ားကို မတ္တပ္ရပ္၍ ဖတ္ျခင္း ။

၃။ ကိရအသ္ (၀ါ) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ အာယသ္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စူရဟ္ေသာ္လည္းေကာင္းဖတ္ျခင္း ။

၄။ ရုကုအ္ဦးညြတ္ျခင္း ။

၅။ စဂ်ဒဟ္ႏွစ္ႀကိမ္ဦးခ်ျခင္း ။

၆။ ေနာက္ဆံုး ကိုင္ဒါအထိုင္တြင္ အသ္အဟီးယာသ္ဖတ္ရံုခန္႔မွ် ထိုင္ျခင္း။

အကယ္၍ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုပင္ သိပါလ်က္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမ့မွား၍ေသာ္လည္း ေကာင္း လြတ္က်န္ခဲ့ေသာ္ နမာဇ္ ၿပီးေျမာက္မည္ မဟုတ္ေခ် ။

နမာဇ္၏ ၀ါဂ်စ္ဗ္အခ်က္မ်ား

            နမာဇ္အတြင္း၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ ၀ါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္၏ ။

၁။ ရကအသ္တိုင္းတြင္ စူရဟ္ဖြာသီဟာဖတ္ျခင္း ။

၂။ ဖရပ္ဇ္နမာဇ္၏ ပထမႏွစ္ ရကအသ္တြင္ စူရဟ္ဖြာေတာ္ႀကီး တစ္ပုဒ္ကို သို႔မဟုတ္အာယသ္ပုဒ္ကို ရြတ္ဖတ္ျခင္း ။

၃။ ေကာင္မာဟ္ (၀ါ) ရူကုအ္မွ ျပန္ရပ္ျခင္း ။

၄။ ဂ်လ္ဆာ (၀ါ) စဂ်္ဒဟ္ ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ညင္သာစြာထိုင္ျခင္း ။

၅။ သအ္ဒီေလအရ္ကာန္ (၀ါ) ရုကုအ္စဂ်္ဒဟ္ စသည္မ်ားကို ျဖည္းညင္းစြာျပဳျခင္း ။

၆။ သံုးရကအသ္ ေလးရကအသ္ အစရွိေသာ နမာဇ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ရကအသ္အၿပီး အရွဟ္ဟြဒ္ (၀ါ) အသ္သဟီယာသ္ ဖတ္ရံုမွ် ထိုင္ျခင္းႏွင့္ သ္သဟီယာသ္ဖတ္ျခင္း ။

၇။ သရွဟ္ဟြဒ္ ဖတ္ၿပီးလွ်င္ တတိယရကအသ္အတြက္ မတ္တပ္ရပ္ျခင္း ။

၈။ ၀ိသိရ္နမာဇ္၏ ေနာက္ဆံုးရကအသ္တြင္ ဒိုအာကုႏူသ္ဖတ္ျခင္း ။

၉။ နမာ္ဇ္ အဆံုးသတ္ျခင္းငွာ အပ္စလာမုအလိုင္းကြမ္ ၀ရတ္အသြလႅာအကၡရာကို ဆိုျခင္း ။

အကယ္၍ ေဖာ္ျပပါ ၀ါဂ်စ္ဗ္ အခ်က္မ်ားအနက္ တစ္စံုတစ္ရာ က်န္ရစ္သြားမူ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၾကန္႔ၾကာသြားမႈအတြက္

စဂ်္ဒဟ္စဟူၿပဳရန္ ၀ါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္၏ ။ မျပဳလုပ္လွ်င္ နမာဇ္မပိုင္ေပ ။ ထပ္မံ ဖတ္ရမည္ ။

 

 

နမာဇ္ပ်က္ျပားေသာ အရာမ်ား

            နမာဇ္ ပ်က္ျပားေစေသာ အရာမ်ားကို မြဖ္စဒါေသ့ နမာဇ္ဟုေခၚေလသည္ ။  ဤေနရာတြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီး သည့္မတ္ဆ္အလာမ်ားကို ဆက္လက္တင္ဆက္ပါသည္ ။

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္  (၁)

နမာဇ္ ဖတ္ေနစဥ္၌ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာဆိုျခင္းသည္ သိပါလ်က္ျဖစ္ေစ၊ ေမ့မွား၍ျဖစ္ေစ နမာဇ္ပ်က္သြားေပ၏ ။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္ (၂)

နမာဇ္ ဖတ္ေနစဥ္၌ တစ္ဦးေသာသူ၏ ႏွာေခ်သံကို ၾကားလိုက္ရ၏ ၊ ယင္းႏွာေခ်အသံကို တုန႔္ျပန္ေသာအားျဖင့္ ယရ္ဟမုကလႅာဟ္ ဟု ရြတ္ဆိုလုိက္၏ ။ ထိုအခါ ၄င္း၏ နမာဇ္သည္ ပ်က္သြားေပအံ့ ။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္ (၃)

နမာဇ္၀တ္ျပဳစဥ္ ကုရ္အာန္က်မ္းစာကို ၾကည့္၍ ဖတ္ေနခဲ့မူ ၄င္း၏ နမာ္ဇ္သည္ ပ်က္သြားေပ၏ ။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္ (၄)

တစ္ဦးေသာ္သူက စလာမ္ေပး၏ ။ နမာဇ္ဖတ္ေနစဥ္၌ ၄င္းကို၀အလိုင္း ကုမၸတ္စ္စလာမ္ဟု ျပန္ၾကားလိုက္၏ ။ ထိုအခါ နမာဇ္ပ်က္ သြားေပအံ့ ။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္ (၅)

နမာဇ္ ဖတ္ေနစဥ္ ကစ္ဗလာဘက္ ေရွ႕ရွဳရာမွ ရင္ဘက္လႊဲေျပာင္းသြားမူ နမာဇ္ ပ်က္သြားေပမည္ ။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္ (၆)

နမာဇ္ ဖတ္ေနစဥ္ ပါးစပ္အတြင္း၌ ကြမ္းႏွင့္ ကြမ္းတံေတြးမ်ား ရွိေနမူ နမာဇ္ ပ်က္သြားေပအံ့ ။ (ရွာမီ)

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္ (၇)

နမာဇ္အတြင္း တစ္စံုတစ္ရာေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ သတင္းကိုၾကား၍ အလ္ဟမ္ဒုလစ္လႅာဟ္ဟု ဆိုလိုက္ေသာ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ ေသဆံုးေသာ သတင္းကိုၾကားသျဖင့္ အင္နာ့လိလႅဟိ၀ အင္နာအိလိုင္းဟိရာဂ်ိအူန္ဟု ဆိုလိုက္ေသာ္ နမာဇ္ ပ်က္သြားေပ၏ ။(ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္ (၈)

နမာဇ္ ဖတ္ေနစဥ္ ကေလးႏို႕စို႕လိုက္မူ နမာဇ္ ပ်က္သြားေပ၏ ။ (မြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္(၉)

ကေလးသူငယ္တစ္ဦး လိမ့္က်သြား၍ ထိုလိမ့္က်သံကို နမာဇ္အတြင္း၌ ၾကားမိၿပီး ဗိစၥမိလႅာဟ္ ဖတ္လိုက္လွ်င္ နမာဇ္ ပ်က္သြား၏ ။

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၀)

နမာဇ္ ဖတ္ေနစဥ္ ညည္းညဴသံမ်ား အိုအင္ဟု ဆိုလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ညည္းတြား၍ ငိုယိုလွ်င္လည္းေကာင္းနမာဇ္ပ်က္

ေပ၏ ။အ ကယ္၍ ငရဲဘံုႏွင့္ သုခဘံုကို သတိရ၍ စိတ္တက္ၾကြလာသျဖင့္ ငိုယိုသံထြက္ေပၚလာမူ ထိုအခါ နမာဇ္ မပ်က္ေခ် ။ (ေဟဒါယာ)

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၁)

နမာဇ္အတြင္း၌ ေသာက္သံုးရာ တစ္ခုကို ေသာက္လိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုလားပဲေစံခန္႔ စားစရာမ်ားကို စားသံုး

လိုက္ျခင္းျဖင့္ နမာဇ္ ပ်က္သြားေပ၏ ။ အလားတူ ကုလာပဲေစ့ခန္႔ရွိေသာ အရာတစ္ခုကို စားသံုးလိုက္လွ်င္လည္း နမာဇ္ ပ်က္သြား

ေပ၏ ။ ၄င္းထက္နည္းလွ်င္ မ ပ်က္ေပ ။

မတ္စ္အလာ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၂)

အလႅာဟုအပ္က္ဗရ္၏ အလိဖ္ကိုဆြဲ၍ အားလႅားဟုဖတ္လိုက္၏ ။ သုိ႔မဟုတ္ အပ္က္ဗရ္၏ အလိဖ္ကိုဆြဲ၍ အပ္က္ဗာရ္ဟု ဖတ္လိုက္ သည္ဆိုေသာ္ နမာဇ္ ပ်က္သြားေပ၏ ။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

နမာဇ္၌ မကၠ႐ူဟ္ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ား

            မကၠ႐ူဟ္ဟူေသာ စကားရပ္မ်ားမွာ နမာဇ္မပ်က္ေခ်။သုိ႔ရာတြင္ ဆ၀ါဗ္အက်ိဳးေလ်ာ့နည္း၍ အျပစ္ထိုက္ေလသည္ ။၄င္းႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ မတ္စ္အလဟ္မ်ားကို တင္ျပပါအံ့ ။

၁။ နမာဇ္၀တ္ျပဳေနစဥ္ တစ္ဦး၏ စလာမ္ကို လက္ေျမွာက္၍ ျပန္ၾကားျခင္း ။

၂။ နမာဇ္တြင္း၌ အကၤ်ီစမ်ားကို သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၄င္းျဖင့္ကစားျခင္း ။

၃။ သက္ရွိရုပ္ပံုရွိေသာ အ၀တ္ျဖင့္ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း ။

၄။ ဒုတိယရကအသ္ကို ပထမရကအသ္ထက္ပို၍ ရွည္စြာဖတ္ျခင္း ။

၅။ ပါးစပ္အတြင္း ပိုက္ဆံျပား သုိ႔မဟုတ္ အျခား တစ္စံုတစ္ရာကိုထည့္၍ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း ။

၆။ အေပါ့အပါး သြားလိုေဇာမ်ား ျဖစ္ေနလ်က္ နမာဇ္ဖတ္ျခင္း ။

၇။ နမာဇ္ ဖတ္ေနစဥ္တြင္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို ခ်ိဳးျခင္း ။

၈။ နမာဇ္ ဖတ္ေနလ်က္ ဟိုဟိုဒီဒီ ၾကည့္ျခင္း။

ေဖာ္ျပပါ ကိစၥအားလံုးတို႔သည္ နမာဇ္အတြင္းမကၠ႐ူဟ္ျဖစ္ေပ၏ ။သုိ႔ျဖစ္၍ ၄င္းတို႔မွ ေရွာင္ရွားရန္လည္း အေရးႀကီးေပသည္ ။

နမာဇ္၏ အခ်ိဳ႕ေသာအေရးႀကီးသည့္ မတ္စ္အလဟ္မ်ား

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

နိယသ္ျပဳေသာအခါ၀ယ္ လက္မ်ားကို ပခံုးတိုင္ ပင့္ေျမွာက္ျခင္းသည္ စြႏၷသ္ျဖစ္၏ ။အကယ္၍ လက္ပင့္ေျမွာက္ျခင္း မျပဳဘဲေနလွ်င္ နမာဇ္ၿပီးေျမွာက္ျငားေသာ္လည္း စြႏၷသ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရာေရာက္၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

နမာဇ္၏ ရကအသ္တိုင္းတြင္ ဗစၥမိလႅဟ္ဖတ္၍ စူရဟ္ဖြာသိဟာကို ဖတ္ရေပ၏ ။ထို႔ေနာက္ စူရဟ္တြဲေသာအခါတြင္လည္းဗစၥမိ လႅာဟ္ကို ဖတ္ရေပ၏ ။ဤသည္ကို သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားက ျမတ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေပ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ သိပါလ်က္ႏွင့္ ပထမစူရဟ္ကိုဖတ္ၿပီး၊ ေနာက္မွ စူရဟ္ဖြာသိဟာကို ဖတ္ခဲ့ေသာ္ နမာဇ္ကို ျပန္ဖတ္ရေပ မည္ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၄)

စူရဟ္ဖြာသိဟာ ဖတ္ၿပီး အနည္းဆံုး စူရဟ္ငယ္ တစ္ပုိဒ္သို႔မဟုတ္ ၄င္းမွ် အာယာသ္ေတာ္တစ္ပုိဒ္ သို႔မဟုတ္ အာယာသ္ငယ္သံုးပိုဒ္ ကို ဖတ္ရေပမည္ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၅)

ရုကုအ္ဦးညြတ္ရာမွ ျပန္ရပ္ေသာအခါ စမိအလႅာဟု လိမန္ဟမိဒဟ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရဗၺနာလကဟ္ဟမ္ဒ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သုိ႔မ ဟုတ္ ဦးညြတ္ရာတြင္ စြဗၺဟာနရဗ္ဗိယလ္အဇြီမ္ကိုလည္းေကာင္း ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးအထိုင္တြင္ အသ္သဟီးယာသ္ၿပီး၊ ဒရူဒ္စသည္မ်ား ကို ဖတ္ျခင္းမျပဳခဲ့မူ နမာဇ္ ၿပီးေျမာက္သြားေသာ္ျငားလည္း စြႏၷသ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္ေပ၏ ။ ထိုနည္းလည္းေကာင္း

ပင္ ဒရူဒ္ဖတ္ၿပီး ဒိုအာ မရြတ္ဖတ္ခဲ့ေသာ နမာဇ္သည္အထေျမာက္သြားေသာ္လည္း စြႏၷသ္ႏွင့္ဖီလာဆန္႔က်င္ရာေရာက္၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၆)

ရုကုအ္ ဦးညြတ္ရာမွ ေကာင္းစြာရပ္ျခင္း မျပဳဘဲ အနည္းငယ္မွ် ေခါင္းေမာ့ၿပီး ဦးခ်ရာတြင္ အလ်င္အျမန္ သြားလိုက္လွ်င္ နမာဇ္ မၿပီး ေျမာက္ေပ ။ ၄င္းကို ထပ္ေလာင္းဖတ္ရေပမည္ ။ (ရွာမီ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၇)

စဂ်ဒဟ္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ေကာင္းစြာ မထိုင္ဘဲ အနည္းငယ္မွ် ေခါင္းေမာ္၍ ဒုတိယဆဂ်ဒဟ္သို႔ သြားလုိက္၏ ။ ထိုအခါ စဂ်္ဒဟ္ တစ္ခု သာ ထေျမာက္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ နမာဇ္လည္းမပိုင္ေခ် ။ ထို႔အျပင္ အကယ္၍ ထိုသို႔ ထထိုင္ျခင္းသည္ ကိုင္ဒါအထိုင္မ်ိဳးပမာ

ျဖစ္သြားလွ်င္ တာ ဝန္အရ နမာဇ္ၿပီးေျမာက္ေပ၏ ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလြန္ညံ့ေသာ နမာဇ္၊ ရိုက်ိဳးမႈ ကင္းမဲ့ေသာနမာဇ္တို႔ ျဖစ္ေနသည့္

အတြက္ေၾကာင့္ ဤနမာဇ္ ကို ထပ္မံဖတ္ရေပမည္။ (ဗဟဲရွ္သီေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၈)

နမာဇ္အတြင္း စူရဟ္ဖြာသိဟာႏွင့္ အျခားစူရဟ္ စသည္မ်ားကို တီးတိုးစြာ ဖတ္ရ၏ ။တီးတိုးဆိုသည္မွာ မိမိအသံကို မိမိသာ

ၾကားေစ ရ၏။ ထိုသုိ႔ မိမိအသံ မိမိၾကားလွ်င္ နမာဇ္ၿပီးေျမာက္မည္မဟုတ္ေခ် ။ အနည္းဆံုး ႏႈတ္ ၊ လွ်ာ၏ လႈပ္ရွားမႈရွိေနရမည္။ႏႈတ္ပိတ္

၍စိတ္ျဖင့္ ဖတ္ခဲ့လွ်င္ နမာဇ္အလ်င္းပိုင္မည္မဟုတ္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၉)

အကယ္၍ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ရကအသ္တြင္ စူရဟ္ဖြာသိဟာ ဖတ္မည့္အစား စြဗ္ဟာ နလႅာဟ္ သံုးႀကိမ္ဖတ္ခဲ့ပါမူ နမာဇ္ ၿပီးေျမာက္ သြား၏။ သို႔ရာတြင္ စူရဟ္ဖတ္ျခင္းက ျမတ္၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၀)

အစ ပထမ ၊ႏွစ္ ရကအသ္တြင္ စူရဟ္ဖြာသိဟာ ဖတ္ၿပီးေနာက္ စူရဟ္တြဲျခင္းသည္ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္၏။ အကယ္၍တစ္ဦးတစ္ေယာက္

သည္ ပထမရကအသ္တြင္ စူရဟ္ဖြာသိဟာ ဖတ္၍ စူရဟ္မတြဲခဲ့မူ သို႔မဟုတ္ စူရဟ္ဖြာသိဟာကို မဖတ္ခဲ့မူ ၊စြဗ္ဟာနလႅာဟ္ကိုသာ ရြတ္

ဖတ္ ေနခဲ့မူ သို႔ရွိရာ၊ ဤသို႔ အျဖစ္မ်ဳိးတြင္ ေနာက္ဆံုးရကအသ္မ်ားတြင္ စူရဟ္ဖြာသိဟာဖတ္၍ စူရဟ္တြဲဖတ္ရေပမည္။ အကယ္၍ အထက္ပါ ကိစၥ သည္ သိပါလ်က္ ျဖစ္ခဲ့မူ နမာဇ္ကိုထပ္မံ ဖတ္ရေပမည္။ ေမ့မွား ၍ ျဖစ္ခဲ့မူဆဂ်္ဒဟ္စဟူ ျပဳရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၁)

မည္သည့္နမာဇ္အတြက္ မည္သည့္စူရဟ္ကိုမွ် မိမိဘက္မွသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရ။ ဤသို႔ ျပဳျခင္းသည္ မကၠရုဟ္ျဖစ္၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၂)

ဒုတိယ ရကအသ္တြင္ ပထမရကအသ္ထက္ ရွည္ေသာရဟ္ကို မဖတ္ရ၊ ဤသို႔ျပဳျခင္းသည္ မကၠရုဟ္ျဖစ္၏။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၃)

အကယ္၍ မ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ တစ္ေနရာတည္း စုရံုးလ်က္ရွိခဲ့မူ ထိုအခါ၌လည္း တစ္ဦးခ်င္းသာ ကိုယ္စီနမာဇ္ ဖတ္ရ ေပမည္။ ဂ်မာအသ္ႏွင့္တကြ မေဆာက္တည္ရ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၄)

အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးသည္ မိမိခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေနကာမပိုင္ေသာ သားခ်င့္ႏွင့္အတူ ဂ်မအသ္ျပဳ၍ နမာဇ္

ဖတ္ခဲ့ ေသာ္ ထိုအခါတစ္ေျပးတည္း မရပ္ဘဲ အေနာက္တြင္ ခြာ၍ ရပ္ရေပမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္မူ အမ်ိဳးသား၏ နမာဇ္ပိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၅)

အၾကင္သူသည္ နမာဇ္ မဖတ္တတ္ေသးေသာ္ ထိုသူသည္ အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစား၍ သင္ၾကားလိုက္ရေပမည္၊ လတ္တေလာမဖတ္တတ္ ေသးသည့္ စပ္ၾကားတြင္ က႑တိုင္း၌ စြဗ္ဟာနလႅာဟ္ သို႔မဟုတ္ အလ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟ္ သို႔မဟုတ္ အလႅာဟူးသပ္စ္ဗီးမ်ားကို ဖတ္ေနရေပ မည္ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၆)

နမာဇ္ ဖတ္ေနစဥ္ မတ္တတ္ရပ္ေသာအခါ မိမိမ်က္စိမ်ားကို ဆဂ်္ဒဟ္ျပဳ ဦးခ်ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရုကုအ္ဦးညြတ္ေသာအခါ

တြင္ ေျခဖမိုးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စဂ်္ဒဟ္ ျပဳရာတြင္ ႏွာေခါင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ စလာမ္လွည့္ေသာအခါတြင္ လက္ပခံုးမ်ားအေပၚ

တြင္ လည္း ေကာင္း၊ မ်က္စိအာရံုထားျခင္းသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ ျဖစ္ေပ၏။ ထို႔အျပင္ အကယ္၍ နမာဇ္အတြင္း၌ သန္းေ၀ျခင္း ျဖစ္ေပၚ

ခဲ့ေသာ္ ပါးစပ္ကို ေကာင္းစြာ ပိတ္ရ၏။ အကယ္၍ ထိန္းမရေသာ္ လက္ဖမိုးကို ပါးစပ္အေပၚ၌ တင္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ရေပမည္ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၇)

အကယ္၍ နမာဇ္အဆံုးသတ္ရာတြင္ စလာမ္အကၡရာမ်ားမဆိုဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာလိုက္၏ ၊ သုိ႔မဟုတ္ ထ, သြား လုိက္၏။ သို႔မဟုတ္ နမာဇ္ပ်က္ေစေသာ္ အျပဳအမူတစ္ခုခုျပဳလုပ္လုိက္၏ ။ ထိုအခါ ဖရပ္ဇ္ တာ၀န္ က်သြားေသာ္လည္း နမာဇ္ျပန္

ဖတ္ရန္ ၀ါ ဂ်စ္ဗ္ျဖစ္၏ ။ မဖတ္လွ်င္ အျပစ္ငရဲ ထိုက္ေပ၏ ။

ဝစ္သ္သိရ္နမာဇ္အေၾကာင္း

            အိယွာအခ်ိန္ ဖရပ္ဇ္ႏွင့္စြႏၷသ္ နမာဇ္မ်ားအၿပီး ဝစ္သ္သိရ္သံုးရကအသ္ကို စလာမ္တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ ဖတ္ရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ၏ ။ ဝါ ဂ်စ္ဗ္အဆင့္သည္ ဖရပ္ဇ္နီးနီးရွိ၏ ။သို႔အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အီယွာကသြာ ျဖစ္သြားလွ်င္ ၄င္းဖရပ္ဇ္နမာဇ္ႏွင္႔

အတူတူ ဝစ္သ္သိရ္ကိုလည္း ကသြာျပဳရန္ ပညတ္ထားေပသည္။ဟဒီးစ္ေတာ္ျမတ္တြင္ လာရွိသည္မွာ အၾကင္သူသည္ ညဥ့္သန္းေခါင္၌

သဟဂ်္ဂၽြံဒ္ အခ်ိန္၌ ထႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ရလွ်င္ ဝစ္သ္သိရ္ နမာဇ္ကိုလည္း ညဥ့္ဦး အိယွာအၿပီး၌သာ ဖတ္လိုက္ရာ၏ ။ထို႔ေနာက္အၾကင္

သူအား ညဥ့္သန္းေခါင္ယံတြင္ ထ, ႏိုင္မည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိမူ ထိုသူအဖို႔ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံ၌ပင္ ဝစ္သ္သိရ္ကို ဖတ္ရေပမည္ ။ (မြတ္စ္လင္မ္)

တတိယ ရာကအသ္တြင္ စူရဟ္ဖြာေသ့ဟာႏွင့္ စူရဟ္ဖတ္ၿပီး ရုကုအ္မျပဳမီ အလ်င္ အလႅာဟု အပ္ကဗရ္ ရြတ္ဆိုကာ လက္ႏွစ္

ဘက္ ကို နားတိုင္ ပင့္ေျမွာက္ရေပမည္။ ထို႔ေနာက္တစ္ဖန္ လက္ပိုက္လုိက္ရေပမည္။ ထို႔ေနာက္ ဒိုအာေအ့ကုႏူသ္ကို တီးတိုးစြာ ဖတ္ရ

ေပမည္။ ဖတ္ ၿပီးလွ်င္ ဦးညြတ္ျခင္း၊ ဦးခ်ျခင္းႏွင့္ ကိုင္ဒါစသည္မ်ားကို ျပဳ၍ စလာမ္ႏွစ္ဘက္ လွည့္ရေပမည္ ။

ဝစ္သ္သိရ္၏အခ်ိဳ႕ မတ္စ္အလာမ်ား

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

အကယ္၍ လူတစ္ဦးအား ဒိုအာေအကုႏႈသ္ ႏူယ္ငံု မရရွိခဲ့ေသာ္ အျမန္ဆံုးႀကိဳးစား၍ က်က္မွတ္ရေပမည္။ မရေသာအခါစပ္ၾကားတြင္

 

အလႅာဟြမ္ဂ္ဖိရ္လီ သံုးႀကိမ္

သို႔မဟုတ္ –

ယာရဗ္ေဗ့သံုးႀကိမ္

 

 

သို႔မဟုတ္ –

ရဗ္ဗနာအားသိနာ ဖစ္ဒြန္ယာဟစနေသာင္း ဝဖစ္လ္အားေခသိ ဟစနေသာင္း ဝကိနာအဇားဗန္နားရ္

တစ္ႀကိမ္ဖတ္ရေပမည္ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

အကယ္၍ ဒိုအာေအကုႏူသ္ ဖတ္ရန္ ေမ့သြားမူ ၄င္းကိုဦးညြတ္ၿပီးမွ သတိရခဲ့မူ ထိုအခါ ျပန္၍ဖတ္ရန္မလိုေတာ့ေပ၊ စဂ်္ဒဟ္ ျပဳလုိက္ လွ်င္ နမာဇ္ ၿပီးေျမာက္သြားေပမည္ ။ နမာဇ္ ျပန္ဖတ္ရန္လည္း မလုိအပ္ေတာ့ေပ။ (ေရာကိယြလ္ဖလာဟ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

အကယ္၍ ေမ့မွား၍ ပထမရကအသ္တြင္ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဒုတိယရကအသ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုအာေအကုႏူသ္ဖတ္ လိုက္မူ ၄င္းဖတ္ျခင္းသည္ အက်ံဳးမဝင္ေပ။ တတိယရကအသ္တြင္ ထပ္မံ၍ ဖတ္ရေပမည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စဂ်္ဒဟ္စဟူ ျပဳရေပ မည္။ (ရွာမီ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၄)

            အကယ္၍ အီယွာအၿပီးတြင္ ဝစ္သ္သိရ္ ဖတ္လိုက္ပါမူ ၄င္းကို သန္းေခါင္ သဟဂ်္ဂၽြဒ္အၿပီး ထပ္မံဖတ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၅)

သဟဂ်္ဂၽြဒ္ အခ်ိန္တြင္ ဦးစြာ နဖိဟ္ကို ဖတ္ရ၏ ။ ထို႔ေနာက္တြင္ အဆံုး၌ ဝစ္သ္သိရ္ကို ဖတ္ရမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၆)

ဝစ္သ္သိရ္၏ သံုးရကအသ္တြင္ စူရဟ္ဖြာေသဟာ ဖတ္ၿပီးလွ်င္ စူရဟ္တြဲရေပ၏ ။ (ရဒ္ဒြလ္မြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၇)

ဝစ္သ္သိရ္၌ ဒိုအာေအကုႏူသ္ ဖတ္မည့္အစား ေမ့ေလ်ာ့၍ စနာဖတ္မိသြားလွ်င္ နမာဇ္ ၿပီးေျမာက္သြားေပမည္။

(ဗဟဲရွ္သီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၈)

ဝစ္သ္သိရ္နမာဇ္ ဖတ္ေနစဥ္၌ ဒုတိယရက္အသ္ႏွင့္ တတိယရက္အသ္ကို မေဝခြဲႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေန၏ ။ ထိုအခါထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚ

လာေသာ ရကအသ္တြင္ ဒိုအာေအကုႏူသ္ဖတ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုင္၍ အသ္သဟီးယာသ္ကို ဖတ္ၿပီး ထပ္မံ မတ္တတ္ရပ္ကာ တစ္ရကအသ္ အပိုကို ဖတ္ရေပမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စဂ်္ဒဟ္စဟူးကို ျပဳလုပ္၍ နမာဇ္ အဆံုးသတ္ရေပမည္။ (ဗဟဲရွ္သီးေဇဝရ္)

နမာဇ္မ်ား၏ အေၾကာင္းေထြရာမ်ား

            (က) မက်န္းမာသူတို႔၏ နမာဇ္ႏွင့္မတ္စ္အလဟ္မ်ားအစၥလာမ္ တရားေတာ္ျမတ္သည္ နမာဇ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္အမင္း

ပညတ္ေတာ္မ်ား ခ်ထား၏ ။ထို႔အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ နမာဇ္ကို စြန္႔လႊတ္သူအား –

 

အၾကင္သူသည္ တာဝန္သိပါလ်က္ နမာဇ္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေသာ္ ၄င္းသည္ ကာဖိရ္အနီးသို႔ ေရာက္သြားေပ၏ဟု ျပင္းထန္ေသာ စကား လံုးမ်ားျဖင့္ မိန္႔ဆိုထားေသာ္လည္း ေနရာမ်ားစြာတြင္ ေရာဂါသည္ႏွင့္ မက်န္းမာသူတို႔အတြက္ ညင္းသာမႈႏွင့္ လြယ္ကူမႈတို႔ကို ျပထားေပ၏။

သေဘာမွာ အကယ္၍ မက်န္းမာသူသည္ မတ္တတ္ရပ္၍ နမာဇ္ဖတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိမူ သို႔မဟုတ္မတ္တတ္ရပ္လွ်င္ ေရာဂါတိုး

မည္ကိုစိုးရိမ္ရမူ သို႔မဟုတ္ မူးေဝၿပီး လဲက်မည္ကို စိုးရိမ္ရမူ သို႔မဟုတ္ မတ္တတ္ေတာ့ ရပ္ႏိုင္၏ ။သို႔ေသာ္ ရုကုအ္စဂ်္ဒဟ္ စသည္

မ်ားကို ၿပဳႏိုင္စြမ္း မရွိမူ ၄င္းအား ထိုင္၍ နမာဇ္ ဖတ္ခြင့္ျပဳထားေပသည္။

ဤသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးေသာ မတ္စ္အလာအခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္တင္ျပပါအံ့။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

အကယ္၍ လူတစ္ဦးတြင္ ေရာဂါ ဤမွ် ႀကီးထြားေနသည္မွာ ရကအသ္အျပည့္ပင္ ရပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေပ။ ထိုအခါ ရပ္ႏိုင္သမွ်သာ ရပ္၍ က်န္ ရကအသ္မ်ားကို ထိုင္၍ ျဖည့္စြက္လိုက္ရမည္။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

ေရာဂါသည္တစ္ဦးသည္ ရူကုအ္ႏွင့္ စဂ်္ဒဟ္ကို အရိပ္အျမြက္ျဖင့္သာ ျပဳခဲ့ရ၏ ။ ထို႔ေနာက္ နမာဇ္၌ပင္ ရုကုအ္စဂ်စ္ဒဟ္ျပဳ

နဳိင္စြမ္းရွိ လာသည္ဆိုေသာ္ ဤနမာဇ္ကို ထပ္မံ ဖတ္ရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

အကယ္၍ လူနာတစ္ဦး၌ ထိုင္၍ နမာဇ္ ဖတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိလဲေလ်ာင္း၍ ဖတ္ရေပမည္။ ဖတ္ပံုဖတ္နည္းမွာ ပက္လက္လွန္၍ ကစ္ဗလာဘက္သို႔ လွည့္လိုက္ပါ။ ၄င္းဘက္သို႔ ေျခဆင္းျခင္း မျပဳရ။ ဒူးေခါင္းႏွစ္ဘက္ကို ေထင္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဦးေခါင္းေအာက္တြင္ မီွ အံုး သို႔မဟုတ္ အရာတစ္ခုခုကို အနည္းငယ္ ျမင့္ေစရန္ ထည့္ထားရေပမည္။ ထို႔ေနာက္ ရုကုအ္စဂ်္ဒဟ္အတြက္ ဦးေခါင္းကိုညြတ္၍ အရိပ္အ ျမြက္ အေယာင္ျဖင့္ နမာဇ္ျဖတ္ရမည္။ (မြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၄)

လူတစ္ဦးသည္ မ်က္စိခြဲစိတ္ထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္သည္ လႈပ္ရွားျခင္းမွ ထားျမစ္ထား၏ ။ ထိုသို႔အခါ လဲေလ်ာင္း၍ အရိပ္အ ေယာင္ျဖင့္သာ နမာဇ္ ဖတ္ရေပမည္။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၅)

ေရာဂါသည္တစ္ဦးမွာ ဤသို႔ရွိ၏။ ၄င္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားသည္ အခင္းလဲ မေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တရႊဲရႊဲ က်ေန၏။ ထိုအခါ ၄င္း အခင္းကို ထပ္မံ မလဲေတာ့ဘဲ ထိုအခင္းေပၚ၌သာနမာဇ္ ဖတ္လိုက္ရေပမည္။ အရွင္ျမတ္သည္ လက္ခံေတာ္မူေသာေပးေတာ္မူ ေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေပ၏ ။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၆)

အကယ္၍ လူမမာသည္ ဦးေခါင္း၏ အရိပ္အျခည္ျဖင့္လည္း နမာဇ္ဖတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိမူနမာဇ္ မဖတ္ရပါ။ အကယ္၍ ၄င္းအေျခ

အေန သည္ တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ည ကုန္လြန္ခဲ့မူ ထိုသို႔ျဖစ္ေနစဥ္ စပ္ၾကားရွိ နမာဇ္မ်ားသည္ ခြင့္လႊတ္ခ်က္ရွိ၏ ။ (သေဘာမွာကဇြာဖတ္

ရန္မလို) ။ထို သို႔ မဟုတ္ဘဲ တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ည ကုန္ဆံုးမည့္ အလ်င္ ဦးေခါင္း၏ အရိပ္အေယာင္ျဖင့္ ဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိလာမူ ၄င္းနမာဇ္မ်ားကို ကသြာ ထပ္မံ ဖတ္ရန္မွာ အေရးႀကီးေပ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၇)

အကယ္၍ လူတစ္ဦး၏ နာဖူးေပၚ၌ အနာအဖုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွိေနမူ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကမ္း ေပၚသို႔ နဖူးခ်ႏိုင္စြမ္း မရွိမူ။ ထို႔သို႔ေသာ မသက္သာသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ၾကမ္းေပၚတြင္ ႏွာေခါင္းခ်၍ စဂ်္ဒဟ္ ျပဳရေပမည္ အကယ္၍

ႏွာေခါင္း ပင္ခ်၍ စဂ်္ဒဟ္ မျပဳကဲ့ေသာ္ နမာဇ္ၿပီးေျမာက္မည္မဟုတ္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၈)

အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ ေရာဂါႀကီးရင့္ျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ ေကရအသ္၊ သပ္စ္ဗီ၊ သရွဟ္ဟြဒ္ စသည္မ်ားကိုပင္လွ်င္ ဖတ္ႏိုင္

စြမ္း မရွိ ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏႈတ္လွ်ာကို လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္းပင္ မရွိေပ။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ စိတ္အတြင္း၌ ဖတ္ရေပမည္။ အကယ္၍ ထိုသို႔လည္း ဖတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိမူ နမာဇ္မွ ခြင့္လႊတ္ခ်က္ ရွိေပ၏ ။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၉)

အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ ေရာဂါႀကီးေသာေၾကာင့္ ေမ့မွားသတိလြတ္ေနပင္၏။ ရကအသ္ႏွင့္ စဂ်္ဒဟ္၏ အေရအတြက္ကိုပင္ မျပဳ ႏိုင္ေပ။ ထိုအခါ လူတစ္ဦးအား မိမိအနား၌ ထိုင္ေစ၍ သတိေပးေစရေပမည္။ ထိုသို႔ သတိေပးျခင္းအားျဖင့္ နမာဇ္ပ်က္မည္ မဟုတ္

ေခ်။ သို႔ျဖစ္ ရာ အကယ္၍ သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ျဖစ္မူ နမာဇ္ ပ်က္သြားေပအံ့။ (ရွာမီ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၀)

သူတစ္ဦးသည္ သြက္ခ်ာပါဒ ေရာဂါျဖစ္၍ လဲသြား၏ ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါျဖစ္၍ ေရျဖင့္ အစ္စ္သင္ဂ်ာ သုတ္သင္သန္႔ရွင္းမႈ မျပဳႏိုင္ ေသာ္ အဝတ္စျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေျမစိုင္ခဲ့ျဖင့္ ျဖစ္စ သုတ္သင္ေပး၍ ဤအတိုင္းပင္ ေရမေဆးဘဲ နမာဇ္ ဖတ္ရမည္။ အကယ္၍ အဝတ္စ သို႔မဟုတ္ ေျမစိုင္ခဲျဖင့္ သုတ္သင္ျခင္းပင္ မျပဳႏိုင္ေသာ္မသုတ္သင္ဘဲ ဤအတိုင္းပင္ ဖတ္ရမည္။

မတ္စ္အလာတစ္ရပ္ သတိခ်ပ္ရမည္မွာ တစ္ဦးဦး၏ အရွက္ကို လင္ႏွင့္မယားခ်င္းမွတစ္ပါး အျခားမည္သူမွ ၾကည့္ပိုင္ခြင့္

မရွိေပ။သား သမီးပင္ ျဖစ္ေစ၊ မိဘပင္ျဖစ္ေစ ဟရာမ္ျဖစ္ေခ်၏ ။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၁)

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးသည္ စဂ်္ဒဟ္ျပဳရာ၌ အခက္အခဲ ရွိေနေသာ္ ၾကမ္းေပၚတြင္ ျမင့္ေသာအရာတစ္ခုခုကို ထား၍

၄င္းအေပၚ ျပဳခြင့္ရိွေပသည္ ။ (ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၂)

အကယ္၍ ေရာဂါသည္တစ္ဦးသည္ ဝါေရွာင္ၿပီး နမာဇ ဖတ္လွ်င္ မတ္တတ္ရပ္၍ မဖတ္ႏိုင္ဘဲ ရွိခဲ့မူ ထိုအခါ ရိုဇာလည္းရရွိ

ေစရန္ ထိုင္၍သာ ဖတ္ရေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၃)

ေရာဂါသည္တစ္ဦးသည္ ေမ့ေမ်ာေနလ်က္ပင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားမူ ၄င္းအေပး ေမ့ေမ်ာေနစဥ္က နမာဇ္မ်ား၏ကသြာ

လည္း မရွိ ဖိဒိယာလည္း မရွိေခ်။ (အာလမ္ဂီရ္)

စဂ်္ဒဟ္စဟူးႏွင့္ ၄င္း၏မတ္စ္အလဟ္ 

            တစ္ခါတစ္ရံ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ နမာဇ္တြင္း၌ မွားယြင္းေသာ အမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ေပသည္။တရားေတာ္ျမတ္

သည္ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္လည္း လြယ္ကူမႈကို ျပသထားေပေသးသည္။ အကယ္၍ နမာဇ္ အတြင္း၌ ဝါဂ်စ္ဗ္ တာဝန္တစ္ခုခု ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္ သို႔မ ဟုတ္ ဝဂ်စ္ဗ္ဖရဇ္ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၾကန္႔ၾကာသြားေသာ္ သို႔မဟုတ္ ဖရပ္ဇ္တာဝန္ တစ္ရပ္ရပ္ကိုႏွစ္ႀကိမ္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္စဂ်္ဒဟ္စဟူးျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ထိုက္ေပသည္။

စဂ်္ဒဟ္ ျပဳလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ နမာဇ္တြင္ ျပဳျပင္မႈ ရရွိၿပီး နမာဇ္ အထေျမာက္သြားေပသည္။ထိုသို႔ စဂ်ဒဟ္ မျပဳဘဲရွိမႈ နမာဇ္မၿပီး ေျမာက္၍ ထပ္မံဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဒဂ်္ဒဟ္စဟူး၏ မ်ားစြာေသာ မတ္စ္အလာမ်ားအနက္ အေရးပါေသာ မတ္စ္အလဟ္မ်ားကိုသာ တင္ျပ ပါအံ့။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁)

စဂ်္ဒဟ္စဟူး ျပဳနည္းမွာ နမာဇ္၏ ေနာက္ဆံုးကအ္ဒဟ္ အထိုင္တြင္အသ္သဟီးယာသ္ကို ဖတ္ၿပီးလွ်င္ လက္ယာဘက္သို႔ စလာမ္ လွည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ စဂ်္ဒဟ္ ႏွစ္ႀကိမ္ၿပဳပါ။ ထို႔ေနာက္ထပ္မံ အသ္သဟီးယာသ္ ဖတ္ၿပီးဆက္၍ ဒရူဒ္ႏွင့္ ဒိုအာမ်ားဖတ္ကာ စလာမ္လွည့္ပါ ။ ဤသည္ကို စဂ်္ဒဟ္ဟဟူဟု ေခၚ၏ ။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၂)

အကယ္၍ နမာဇ္အတြင္း၌ ဖရပ္ဇ္တစ္ပါးပါး လစ္ဟင္းသြားမူ ပမာဆိုေသာ္ ရူကုအ္ျပဳရန္ က်န္ရစ္သြား၏။ ထိုအခါ

စဂ်္ဒဟ္စဟူျပဳျခင္း ျဖင့္ မၿပီးေျမာက္ရံုသာမက နမာဇ္ကို ထပ္မံ ဖတ္ရ၏ ။ အကယ္၍ ရူကုအ္ႏွစ္ႀကိမ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စဂ်္ဒဟ္သံုးႀကိမ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳမိခဲ့လွ်င္ စဂ်္ဒဟ္စဟူ ျပဳျခင့္ျဖင့္ နမာဇ္ ၿပီးေျမာက္ေပ၏ ။ (ဗဟဲရွ္သီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၃)

ဝစ္သ္သိရ္စြႏၷသ္နဖိလ္နမာဇ္မ်ား၏ ရကအသ္တိုင္းတြင္ စူရဟ္တြဲ၍ ဖတ္ျခင္းသည္ ဝဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ၏။ စူရဟ္တြဲရန္ေမ့ေလ်ာ့သြားလွ်င္ စဂ်္ဒဟ္စဟူျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္ေပ၏။ သို႔ျဖစ္၍ စူရဟ္တြဲရန္ ေမ့ေလ်ာ့သြားလွ်င္ စဂ်္ဒဟ္စဟူျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ျဖစ္၏။ အကယ္၍ စဂ်္ဒဟ္စဟူျပဳ ရန္ လြတ္သြားခဲ့လွ်င္ နမာဇ္ေျမာက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ေဟဒါယတ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၄)

ဖရပ္ဇ္နမာဇ္၏ ပထမႏွစ္ရကအသ္တြင္ စူရဟ္ဖာေသ့ဟာဖတ္ၿပီး စူရဟ္တြဲရန္ ေမ့သြားခဲ့လွ်င္ က်န္ရကအသ္တြင္ တြဲဖတ္၍ စဂ်္ဒဟ္ စဟူ ျပဳရေပမည္။ ထို႔အျပင္ အကယ္၍ ႏွရက္အသ္အနက္တစ္ရကအသ္တြင္ စူရဟ္တြဲရန္ ေမ့သြားလွ်င္ က်န္တစ္ရကအသ္

တြင္ စူရဟ္တြဲ၍ ဟဂ်္စဟ္စဟူျပဳလုိက္ရေပမည္။ (ဗဟဲရွ္သီးဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၅)

ဖရပ္ဇ္နမာဇ္ သို႔မဟုတ္ ဝစ္သ္သိရ္နမာဇ္၏ မည္သည့္ရကအသ္၌ စူရဟ္တြဲရန္ သတိလစ္သြား၏ ။ ထိုသို႔ျဖစ္ေၾကာင္းကို

ေနာက္ဆံုး အထိုင္၌ သတိျပန္ဝင္လာ၏။ ထိုအခု စဂ်စဟ္စဟူျပဳလိုက္ရေခ်မည္။ သို႔ျဖင့္ နမာဇ္ ၿပီးေျမာက္သြားေပမည္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၆)

နမာဇ္အတြင္း၌ စူရဟ္ဖာေသ့ဟာ အဖင့္က႑ကို ဖတ္ရန္ေမ့သြား၏။ စူရဟ္ကိုသာ ဖတ္လိုက္၏ ။ သို႔မဟုတ္ စူရဟ္ဖြာေသ့ဟာ

၏ အလွ်င္စူရဟ္ကို ဖတ္လိုက္၏ ထိုအခါ စဂ်္ဒဟ္စဟူျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္၏။ မျပဳလွ်င္ နမာဇ္ပိုင္မည္မဟုတ္။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၇)

စူရဟ္ဖြာေသ့ဟာ ဖတ္ၿပီး မည္သည့္စူရဟ္ဖတ္ရမည္ကို စဥ္းစားေန၏ ။ သို႔မဟုတ္ ကိရအသ္ရြတ္ဖတ္ေနရင္း ရပ္သြား၏။ သို႔မဟုတ္ အသ္သဟီးယာသ္ကို မဖတ္ဘဲ စဥ္းစားေန၏။ ထိုအခါတိုင္း ေနာက္ဆံုးအတိုင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ရူကုအ္၌ လည္းေကာင္း စဥ္းစားေန၏။ အထက္ပါ အေျခအေနအားလံုးတြင္ စြဗၺဟာနလႅာဟ္ သံုးႀကိမ္ဖတ္ရံုမွ် ၾကာသြားမူ စဂ်္ဒဟ္စဟူျပဳရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္ ဒဟ္စဟူျပဳရန္ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္ေပ၏။

(ဗဟဲရွ္သီးေဇဝရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၈)

သံုးေလးရကသ္ အစရွိေသာ ဖရပ္ဇ္နမာဇ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဝစ္သ္သိရ္ နမာဇ္တြင္ လည္းေကာင္း ႏွစ္ရကအသ္ဖတ္ၿပီး ကိုင္ဒါအ ထိုင္၌ အသ္သဟီးယာသ္ တစ္ႀကိမ္မွႏွစ္ႀကိမ္ ဖတ္လိုက္၏၊ ထိုအခါ စဂ်္ဒ္ဟ္စဟူထိုက္ေပ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၉)

ဖရပ္ဇ္နမာဇ္ သို႔မဟုတ္ ဝစ္သ္သိရ္နမာဇ္၏ ပထမအထိုင္တြင္ အရွဟ္ဟြဒ္ဖတ္၍ ဒရူဒ္ရွရီဖ္ကို အလႅာဟြမၼစြာလ္လိအလာမုဟမၼဒ္ ထက္သာလြန္၍ ဖတ္လိုက္မိေသာ္ စဂ်ဒ္ဟ္စဟူ ဝါဂ်စ္ဗ္ထိုက္ေပ၏ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၀)    

ကိုင္ဒါအထိုင္တြင္ သရွဟ္ဟြဒ္ မဖတ္ဘဲ အျခားတစ္စံုတစ္ရာ ပမာဆိုေသာ္ စူရဟ္ဖာသီဟာကို လည္းေကာင္း ဖတ္လိုက္ေသာ္ စဂ်္ ဒဟ္စဟူ ဝါဂ်စ္ဗ္ျဖစ္၏ ။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၁)

နဖိလ္နမာဇ္မ်ားႏွင့္ စြႏၷေသ့ဂိုင္ရ္မုအပ္အကၠဒဟ္နမာဇ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ရကအသ္အၿပီး ကအ္ဒဟ္အထိုင္တြင္ သရွဟ္ဟုဒ္

ဖတ္ၿပီးရာမွ ဆက္ၿပီး ဒရူဒ္ရွရီဖ္ကို ဖတ္လွ်င္ စဂ်္ဒဟ္စဟူ မထိုက္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ထိုနမာဇ္မ်ား၌ပင္ သရွဟ္ဟြဒ္ႏွစ္ႀကိမ္ ဖတ္လို္က္ေသာ္ စဂ်္ဒဟ္ စဟူ ထိုက္ေပ၏ ။ (အာလမ္ဂီရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၂)

နမာဇ္တစ္ႀကိမ္၌ပင္ စဂ်္ဒဟ္စဟူထိုက္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ခဲ့၏ ။ဥပမာ စူရဟ္ဖာသိဟာ ဖတ္ရန္ေမ့သြား၏။ သို႔ မဟုတ္ ၀ါဂ်စ္ဗ္ တစ္စံုတစ္ရာ လြတ္က်န္ခဲ့၏ ။ ထိုအခါ မွားယြင္းခ်က္မ်ားအတြက္ စဂ်္ဒဟ္စဟူတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ လံုေလာက္

သြား ေပ၏ ။မွားယြင္းခ်က္တိုင္းအတြက္ စဂ်္ဒဟ္စဟူ တစ္ခုက်စီျပဳရန္ မလိုအပ္ေပ။ (ရွာမီ)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၃)

ဖရဇ္ ၊ စ္သ္သိရ္ စသည္မ်ားတြင္ ႏွစ္ရကအသ္ဖတ္ၿပီး ပထမအထိုင္တြင္ မထိုင္မိဘဲ တတိယ ရကအသ္သို႔ မတ္တတ္ရပ္လိုက္

၏ ။ ထိုအခါ ျပန္လွည့္၍ ထိုင္ရန္မလိုေတာ့ေပ ။ ေနာက္ဆံုး အထိုင္၌သာ စဂ်္ဒဟ္စဟူျပဳလုိက္ရာ၏ ။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ နမာဇ္ပိုင္သြားေပအံ့။

(ဒြရ္ေရမြခ္သာရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၄)

နမာဇ္ ၿပီးဆံုးသည့္တိုင္ မိမိနမာဇ္သည္ သံုးရကအသ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ေလးရကအသ္ ျဖစ္ေၾကာင္းတြင္ သို႔ေလာ

သို႔ေလာ ျဖစ္ေနေပ၏။ ထိုသို႔ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေပၚမႈတြင္ နမာဇ္၌ မည္သို႔မွ် ျဖစ္ေပၚမႈ မရွိေခ်။ သို႔ျဖစ္ေပရာ အကယ္၍ မိမိနမာဇ္သည္ သံုးရက အသ္ ျဖစ္သည္ဟု ယတိျပတ္ သတိရလာမႈ ထို႔ေနာက္ ၄င္းသည္ နမာဇ္အဆံုးသတ္၍ နမာဇ္ ပ်က္ျပားေစေသာ အမႈမ်ားကို မက်ဴးလြန္ခဲ့မူ သို႔ ရွိရာ ခ်က္ခ်င္းရပ္၍ က်န္တရကအသ္ကို ျဖည့္စြက္ ဖတ္လိုက္ရ၏။ ထို႔ေနာက္ ကအ္ဒဟ္စသည္မ်ားကို

ျပဳလုပ္၍ စဂ်္ဒဟ္စဟူ ျပဳလုပ္ခါ စ လာမ္လွည့္ရေပသည္။ အကယ္၍ နမာဇ္ ပ်က္ျပားေစေသာ အမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ ထိုနမာဇ္ကို ထပ္မံ၍သာ ဖတ္ရေပမည္။(ဗဟဲရွ္သီးေဇ၀ရ္)

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၅)

ဖရပ္ဇ္နမာဇ္ ေလးရကအသ္ဖတ္၍ ေနာက္ဆံုးအထိုင္တြင္ ထိုင္မည့္အစား အနည္းငယ္ မတ္တတ္ရပ္မိသြား၏။ ထိုအခါ အျမန္ဆံုး ထိုင္၍ သရွဟြဒ္ စသည္မ်ားကို ဖတ္၍ စလာမ္လွည့္ရာ၏ ။ စဂ်္ဒဟ္ျပဳရန္ မလိုေပ။

အကယ္၍ ေလးရကအသ္ဖတ္ၿပီး တည့္မတ္စြာ ရပ္လိုက္ၿပီး ေနာက္တြင္မွ သတိရလာပါမူ သတိရျခင္းပင္ ထိုင္လိုက္ရေပမည္။ ထို႔ ေနာက္ ကအ္ဒဟ္ဒိုအာမ်ား ရြတ္ဖတ္ခါ စဂါ္ဒဟ္စဟူကိုျပဳ၍စလာမ္လွည့္ရေပမည္။ ထိုသို႔ သတိမရဘဲ ပဥၥမရကအသ္၏ ရုကုအ္ျပဳၿပီးမွ သတိ ရမူ ထိုအခါ၌လည္း သတိရလွ်င္ ရျခင္းပင္ ထိုင္လုိက္၍ သရွဟ္ဟြဒ္မ်ားကို ဖတ္၍ စလာမ္ လွည့္ရေပ၏ ။ထိုသို႔ျဖင့္ ေလးရကအသ္

မွာ တရား ၀င္ အထေျမာက္သြား၍ က်န္တစ္ရကအသ္မွာ အခ်ီအႏွီးသာ ျဖစ္သြားေပမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါ နမာဇ္ အထေျမာက္ျခင္း

သည္ ေနာက္ ဆံုး ေလးရကအသ္အထိုင္မွ ပဥၥရကအသ္တိုပ ထ, ရပ္၍ စဂ်္ဒဟ္စဟူ ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။အကယ္၍ ေနာက္ဆံုးအထိုင္ကို

မထိုင္ဘဲ ပဥၥမ ေျမာက္ေပသည္။ အကယ္၍ ေနာက္ဆံုးအထိုင္ကို မထိုင္ဘဲ ပဥၥမေျမာက္ရာကအသ္သုိ႔ ေရာက္သြားခဲ့လွ်င္ စဂ်္ဒဟ္စဟူ

ၿဖင့္ ေလးရကအသ္ လံုးမွာ နဖိလ္ျဖစ္သြား၍ ဖရပ္ဇ္ကို ထပ္မံ ၀တ္ျပဳရေပအံ့ ။

မတ္စ္အလဟ္ ရွင္းလင္းခ်က္(၁၆)

အကယ္၍ ဖရပ္ဇ္နမာဇ္တြင္ ေနာက္ဆံုးအထိုင္တြင္ မထိုင္ဘဲ ပဥၥမရကအသ္သို႔ မတ္တတ္ထရပ္လိုက္ၿပီး ရုကုအ္စဂ်္ဒဟ္မ်ား ျပဳ လိုက္မူ ထိုအခါ ရကအသ္ကို ဆက္တြဲ၍ ေျခာက္ရကအသ္ကိုျဖည့္လုိက္ရာ၏ ။ ေျခာက္ရကအသ္စလံုးမွာ နဖိလ္ ျဖစ္သြား၏ ။ ဖရပ္ဇ္ကို ထပ္ မံ ဝတ္ျပဳရေပမည္ ။

၄င္းအျပင္ အကယ္၍ စတုတၳရကအသ္တြင္ ကအ္ဒဟ္ထိုင္၍ အမွတ္မဲ့ ထ, ရပ္လိုက္၏ ။ ထို႔အျပင္ ပဥၥမရကအသ္၏ စဂ်္ဒဟ္

မ်ားျပဳ ၍သတိရလာခဲ့ေသာ္ ဆ႒မရကအသ္ကို ဆက္တြဲလိုက္ရ၏ ။ ထို႔ေနာက္ စဂ်္ဒဟ္စဟူ ျပဳရေပ၏ ။ ထိုအခါ ေလးရကအသ္မွာ နဖိလ္ ျဖစ္သြား ေပ၏ ။ အကယ္၍ ေနာက္ဆံုး ရကအသ္တြင္ မထိုင္ဘဲ မတ္တတ္ရပ္ခဲ့မူ ေျခာက္ရကအသ္စလံုးမွာ နဖိလ္မ်ားျဖစ္သြား

ေပအ့ံ ။(ဗဟဲရွ္သီးေဇ၀ရ္)

 

 

မွတ္ခ်က္။     ။ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာကာရီရွရီဖ္(ပါကစၥတန္)၏သအ္လီမြန္ နိဆာအ္၊ ျမန္မာျပန္ ေမာ္လာနာ အာဘူဘကၠရ္မဟ္မူဒီ(ေမွာ္ဘီ)

စာမ်က္ႏွာ ၁၃၁ မွ ၁၈၄ ကုိ ကုိးကားတင္ၿပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

——————————————————————————————————-

အမွားတစ္စုံတစ္ရာေတြ႔ရွိပါက    kotinmaung2010@gmail.com  သုိ႔မဟုတ္     comment

ၿဖင္႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ေပးပါရန္ေလးစားေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

————————————————————————————————————

အထူးေမတၱာရပ္ခံခ်က္

ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ၾကိဳတင္ ခြင္႔ၿပဳခ်က္ရယူၿပီးမွသာ၊အၿခား၀ပ္ဆုိဒ္တြင္

ကူးယူတင္ၿပပါရန္ ၿဖစ္ပါသည္။

          ——————————————————————————–

ေအာက္ေဖၚၿပပါလင္႔ ( link )တြင္လည္း ဘာသာေရးစာမ်ားကုိေလ႔လာၾကည္႕ရႈနဳိင္ပါသည္။

http://tawwinmyanmar.multiply.com/mail/contacts/contact/tawwinmyanmar

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s