တရားစီရင္စစ္ခ်က္ေပးရေသာေန႔ The Day of Account

တရားစီရင္စစ္ခ်က္ေပးရေသာေန႔

The Day of Account

            အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ေနာက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ တံပိုးခရာသံထြက္လာလိမ့္မည္။ ထုိတံပိုးခရာ သံ သည္သက္ရွိ အရာတိုင္း ေသလြန္ခဲ့ၿပီးသူတိုင္း ျပန္လည္ရွင္ထလာၾကသျဖင့္ ကမာၻေျမျပင္၌ လူေတြ ျပည့္က်ပ္ေနၾကလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ ေသာ သူတို႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းသိန္းသန္းမ်ားစြာကတည္းက ေသဆံုးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိျပန္လည္ရွင္ ထၾကမည့္ေန႔ ရက္တြင္ ဇေ၀ဇ၀ါ စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္းအျဖစ္ကို ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဆိုထား၏။

ထုိ႔ျပင္ တံပိုးခရာမႈတ္ေသာအခါ ႐ုတ္တရက္ ၄င္းတို႔သည္ သခ်ဳႋင္းမ်ားမွထြက္၍ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ ထံ ေတာ္သုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ လာၾကေပမည္။ ၄င္းတို႔က “ေၾသာ္-ငါတို႔ အက်ဳိးနည္းၾကေလျခင္း၊ မည္သူသည္ ငါတို႔အား ငါတို႔၏ အိပ္ရာမွထေစ သနည္း” ဟုေျပာဆိုညည္းညဴၾကေပမည္။ ဤသည္ “ရဟ္မာန္” အနႏ ၱ က႐ုဏာေတာ္ရွင္ ခ်ိန္းခ်က္ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ္ ခ်ိန္းခ်က္ပင္ျဖစ္ ္သည္။ စင္စစ္ ရစူလ္တမန္ေတာ္မ်ားသည္ မွန္ကန္စြာ ေျပာၾကားခဲ့ၾကေပသည္။

ယင္းတံပိုးခရာမႈတ္ျခင္းမွာ ျပင္းထန္စြာ ဟစ္ေအာ္သံတစ္ခုမွ်သာလွ်င္ ျဖစ္ေပမည္။ ထုိအခါ ႐ုတ္တရက္ ၄င္းတို႔အားလံုးသည္ ေခၚေဆာင္ လာျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အနည္းငယ္စိုးစိမွ်ပင္ မတရားျပဳ မူ ျခင္းကို ခံရမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုမွတပါး အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔က်င့္မူခဲ့ၾကေသာ အမႈ ကိစၥတို႔၏ အစားေပးျခင္းကိုသာလွ်င္ ခံၾကရကုန္အံ့သတည္း။                                  (စူရာယာစင္ ၃၆း၅၁-၅၄)

ထုိေန႔တြင္ လူေတြမေတြးလို၊ သေဘာမေပါက္လိုၾကသျဖင့္ ေရွာင္ခြာေနခဲ့ၾကသည့္ အရာမ်ားကို အထင္းသား ခ်ျပ၊ ခင္းျပထား လိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ မည္သုိ႔မွ် ထပ္မံျငင္းဆိုႏိုင္ျခင္း ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ျခင္းရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ထုိသူတို႔၏ မ်က္ႏွာသည္ အရွက္တကြဲအက်ဳိးနည္းျခင္းျဖင့္ ျပည့္လ်က္ ဦးေခါင္းသည္လည္း ငိုက္စိုက္ျဖင့္ သခ်ဳႋင္းမ်ားမွ ထလာၾကကာ လာေရာက္ စုေ၀းၾက လိမ့္ မည္။ ကမာၻေျမျပင္သည္လည္း လင္းထင္းေန၍ တစ္ဦးစီကို သူတို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ မွတ္သားထားသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ စီေပး ထား လိမ့္မည္။

ကမာၻေပၚတြင္ မျမင္စဖူး မ်ားျပားလွေသာ လူအုပ္ႀကီးလာေရာက္စုေ၀းၾကရာတြင္ ယံုၾကည္သူႏွင့္ မယံုၾကည္ သူတို႔၏ အေျခအေန တို႔သည္လည္း ကြဲျပားျခားနားၾကလိမ့္မည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပ ထားေပသည္။သုိ႔ရာတြင္ မိမိလက္၀ဲလက္ ၌ မိမိမွတ္တမ္းစာအုပ္ေပးျခင္းခံရေသာသူမွာမူကား ဤသုိ႔ ေျပာဆိုေပမည္။ ေၾသာ္-ငါသည္ မိမိလက္သုိ႔ မွတ္တမ္းစာအုပ္ေပးျခင္း မခံခဲ့ရ လွ်င္ ေကာင္းေလစြ။ မိမိစာရင္းအင္းတို႔ကိုလည္း မသိခဲ့ လွ်င္ ေကာင္းေလစြ။ “မရဏ” ေသျခင္းတရားသည္ လံုး၀အၿပီးအျပတ္ စီရင္ခဲ့ လွ်င္ ေကာင္းေလစြ။ ငါ၏ပစၥည္းဥစၥာ သည္ ငါ၏အဖို႔ အသံုး၀င္ခဲ့သည္မဟုတ္ၿပီ။ ငါ၏အစြမ္းသတိၱ ဂုဏ္က်က္သေရသည္လည္း ငါ့ထံမွ ေပ်ာက္ပ်က္၍ သြားေခ်ၿပီ။

(စူရာအလ္ဟက္ ၆၉း၂၅-၂၉)

ထုိေန႔တြင္ မတရားမႈဟူသည္ အဏုျမဴမႈန္ခန္႔မွ်ပင္ ျပဳျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ ဤကမာၻေျမႀကီးတြင္ ျပန္လည္ ေနာင္တရၾက ေစ ျခင္း ငွာ တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ်အတြက္ အျပည့္အ၀ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္၏။ မယံုၾကည္သူ တို႔အတြက္မူဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႀကီး စြာ ေသာ ေန႔  ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤေန႔သည္ပင္ ထုိသူတို႔၏အစဥ္အၿမဲဘ၀သည္ ငရဲဘံု၌ သာ ရွိေတာ့မည့္ေန႔ျဖစ္ေပ၏။

ေအာက္ပါအာယတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ျငင္းပယ္၍ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ မ်ားသုိ႔ ေခၚေဆာင္သူမ်ားအတြက္ စာရင္းရွင္းၾကရမည့္ေန႔လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထား ေပသည္။

ထုိမွတပါး တံပိုးခရာမႈတ္ေသာအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုေတာ္ရွိေတာ္မူေသာသူမွတပါး မိုးေကာင္းကင္ မ်ား၌ ရွိၾကကုန္ေသာ သူတို႔ သည္လည္းေကာင္း၊ ပထ၀ီေျမ၌ ရွိၾကကုန္ေသာ သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သတိေမ့၍ သြားၾကေပမည္။ ထုိ႔ေနာက္တဖန္ ယင္းတံပိုး ကိုမႈတ္ခဲ့ျပန္ေသာ္ ၄င္းတို႔မွာ ႐ုတ္တရက္ မတ္တပ္ရပ္လ်က္ ၾကည့္ေနၾက ေပမည္။

၄င္းျပင္ ပထ၀ီေျမျပင္မွာ ၄င္းကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေၾကာင့္ လင္းထိန္၍ သြားေပမည္။ ထုိ႔ျပင္ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားသည္လည္း အဆင္သင့္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ေပမည္။ ထုိမွတပါး နဗီတမန္ေတာ္တို႔ သည္လည္းေကာင္း၊ “ရွဟီးဒ္” ျဖစ္သူ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ေရာက္လာၾကေပမည္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းတို႔ အၾကား၀ယ္ တိက်မွန္ကန္စြာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ေခ် မည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔မွာ အနည္းငယ္စိုးစဥ္းမွ်ပင္ မတရားျပဳ လုပ္ျခင္းကုိ ခံၾကရမည္မဟုတ္ေပ။

ထုိမွတပါး လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ မိမိတို႔က်င့္မူျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္တို႔၏အစားကို အျပည့္အစံုေပးဆပ္ျခင္းကုိ ခံၾကရေပမည္။ အမွန္ စင္စစ္ေသာ္ကား ထုိအရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔ျပဳလုပ္သမွ်တို႔ကို အသိေတာ္မူဆံုးပင္ ျဖစ္ေတာ္မူ ေပသတည္း။စင္စစ္ေသာ္ ကား “ကာဖိရ္”  ေသြဖည္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကကုန္ေသာသူတို႔သည္ “ဂ်ဟႏၷမ္” ရဲဘံုသုိ႔ အုပ္စုလိုက္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းခံၾကရေပမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၄င္းတို႔သည္ ယင္း “ဂ်ဟႏၷမ္” ငရဲဘံုသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာအခါ “ဂ်ဟႏၷမ္” ၏ တံခါးမ်ားသည္ ဖြင့္ေပးျခင္းကိုခံၾကရေပမည္။ ထုိမွတပါး ယင္းငရဲဘံု ကို ေစာင့္ၾကပ္သူတို႔က ၄င္းတို႔အား “အသင္တို႔ထံ အသင္တို႔အနက္မွပင္ အၾကင္ “ရစူလ္” တမန္ေတာ္မ်ားသည္ အသင္တို႔အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူ ေသာ အရွင္ျမတ္၏ အာယတ္ေတာ္မ်ားကို ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကေလ၏။ ထုိမွတစ္ပါး အသင္တို႔အား ဤေန႔ႏွင့္ အသင္တို႔ ဆံုစည္း ၾကရမည္ကုိလည္း သတိေပးႏိႈးေဆာ္ၾကကုန္၏” ဟု ေျပာဆိုၾကေပမည္။

ထုိအခါ ၄င္းတို႔က ဟုတ္ေပသည္ (ဟု ျပန္ေျဖၾကေပမည္။) သို႔ရာတြင္ “ကာဖိရ္” ေသြဖည္ျငင္းပယ္ၾကကုန္ ေသာသူတို႔အေပၚ၌ ျပစ္ဒဏ္အမိန္႔ေတာ္သည္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ေခ်ၿပီ” ဟု ေျပာဆိုျပန္ၾကားခဲ့ၾကေပမည္။အသင္တို႔သည္ “ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံု၏ တံခါးမ်ားအတြင္းသုိ႔ အၿမဲထာ၀စဥ္ေနထုိင္ၾကမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ၾကေလကုန္” ဟူ၍ ေျပာဆိုျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။ စင္စစ္မွာကား မာန္မာနေထာင္ လႊားၾကကုန္ေသာသူတို႔၏ ေနထိုင္ ရာဌာနသည္ လြန္စြာဆိုးရြားလွေပသတည္း။

(စူရာ အဇ္ဇူမရ္ ၃၉း၆၈-၇၂)

 

ေအာက္ပါ ေတာ္ဝင္ၿမန္မာဝပ္ဆုိဒ္ ( link ) ကုိႏွိပ္၍လည္း ဘာသာေရးစာမ်ားကုိေလ႔လာဖတ္ရႈနဳိင္ပါသည္။

 

http://tawwinmyanmar.multiply.com/

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s