ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘုံ Hell

ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲဘုံ

Hell

 

ေမြးျမဴဖန္ဆင္း၍ အသက္ရွင္ေစေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ အႀကီးက်ုယ္ဆံုးေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေပ သည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာ လူသား သည္ ေသြဖည္သည့္ အမ ွားအတြက္ ထုိက္ သင့္သည့္ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ငရဲဘံုသည္ ထိုျပစ္ဒဏ္ခတ္ မည့္ေနရာဌာနျဖစ္ေပသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူ တို႔ သည္ ယင္းကိစၥကို မေတြးေတာဘဲ ဘ၀တစ္ခုလံုးတြင္ စည္းစိမ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့လ်က္ရွိေနၾကေပသည္။ ထုိသုိ႔ မူးယစ္ေမ့ ေလ်ာ့ လ်က္ရွိေနၾကျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္စြာေတြးေတာ ဆင္ျခင္ျခင္းမရွိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ လူအေျမာက္အျမား တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သနားၾကင္နာျခင္း က႐ုဏာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကုိလည္း ေကာင္း၊ အထြတ္အျမတ္တန္ဖိုးထားၾကေသာ္လည္း ထုိအရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕က်ဳိးႏြံရန္ သတိမရၾကေပ။ ထုိသူမ်ား လည္း ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ သတိေပးေတာ္မူ၏။

အို-လူသားအေပါင္းတို႔ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾက ေလကုန္။ ထုိမွတပါး အသင္တို႔သည္ မည္သည့္ဖခင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်ပင္ မိမိသားအဖို႔ အသံုးမ၀င္သည့္အျပင္ မည္သည့္သားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ်သည္ လည္း မိမိဖခင္အဖို႔လံုး၀အသံုး၀င္မည္မဟုတ္ေသာေန႔ကိုစိုးရိမ္ၾကေလကုန္။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ကတိသည္မွန္ကန္ေသာ ကတိ ပင္ျဖစ္၏။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ေလာကီဘ၀၌ အသက္ရွင္ ျခင္းသည္ အသင္တို႔အား လွည့္ဖ်ားျခင္းမျပဳေစရ။ ထုိနည္းတူစြာ ထုိလွည့္စား သူ သည္လည္း အသင္တို႔အား အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွည့္ဖ်ားျခင္းမျပဳေစရ။

(စူရာ လုက္မန္ ၃၁း၃၃)

အလွပဆံုးအမည္နာမေတာ္မ်ားကိုပုိင္စိုး၍ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းအျပည့္၀ဆံုးျဖစ္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ အႀကီးမားဆံုး မဟာက႐ုဏာေတာ္ရွင္ျဖစ္၍ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေသာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အစဥ္အၿမဲတရားမွ်တမႈ ရွိေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ႏွိမ္ႏွင္းခ်ဳပ္ကိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာအရွင္၊ အၾကပ္ကိုင္ႏိုင္ ေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထုိအရွင္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ရွိေတာ္မူ၍ အရွင္ျမတ္ကိုတန္းတူထား၍ ခ၀ပ္ကိုးကြယ္သူႏွင့္ သူေတာ္ ေကာင္းအေယာင္ေဆာင္ေသာ ေၾကာင္သူေတာ္ မ်ားႏွင့္ေ၀းကြာေတာ္မူ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ႏိုင္ေသာ အရွင္ျဖစ္၍ ငရဲဘံုသည္ ထုိအရွင္ျပစ္ဒဏ္ခတ္ႏိုင္ ျခင္းကို ျပည့္စံုစြာျပသမည့္ေနရာျဖစ္၏။

လူတို႔သည္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူသည္းျခင္းတစ္ခုရွိၾကေလသည္။ သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္က်ဴးလြန္ခဲ့ ေသာ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္မ်ား အတြက္ ထုိငရဲဘံုတြင္ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ခံၾကရၿပီးေနာက္ “ဂ်ႏၷတ္” သုခဘံုတြင္ အစဥ္အၿမဲဆက္လက္စံစား ေနၾကရလိမ့္ မည္ဟု ထင္ၾကေပသည္။ “ဂ်ႏၷတ္” သုခဘံုႏွင့္ ငရဲဘံုတြင္ေနရမည့္ သက္တမ္း သည္အစဥ္အၿမဲျဖစ္၍အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အလိုေတာ္ အရမွ လြဲ၍မည္သူကမွ်လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ သတိေပးျပဆိုထားေတာ္မူ၏။

ထုိ႔ျပင္ ယင္းတို႔က ငရဲမီးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေရတြက္ထားေသာေန႔ရက္အနည္းငယ္မွအပ ကာလၾကာျမင့္စြာ အလ်င္းထိေရာက္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာဆိုၾကျပန္သည္။ (အို-တမန္ေတာ္) အသင္သည္ (ဤသုိ႔တုံ႔ျပန္) ေမးျမန္းပါေလ။ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အထံေတာ္မွ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ပဋိညာဥ္ကို ရယူထားၾကပါသေလာ။ ထုိသုိ႔ ရယူထားေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္ကို မည္သည့္အခါမွ် ဖ်က္ ေတာ္မူမည္မဟုတ္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ၌ မိမိတို႔နားလည္ေသာအေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာကို လီဆယ္ေျပာဆိုၾကပါသေလာ။

စင္စစ္မွာကားမည္သူမဆုိ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္မ်ားကိုဆည္းပူးအံ့။ တစ္ဖန္ထုိသူ၏ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္မ်ားသည္ ထုိသူအား ၀န္းၿခံဳ လ်က္ ရွိအ့ံ။ သုိ႔ျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာသူတို႔သည္ ငရဲသားမ်ားသာျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထုိသူတို႔သည္ ထုိငရဲဘံု၌ပင္ ထာ၀စဥ္ေနႏိုင္ၾက ရလတၱံ႔။သုိ႔ေသာ္ အၾကင္သူမ်ားသည္  ယံုၾကည္ျခင္းသဒၵါတရားထားရွိ၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလမ်ားကုိ က်င့္မူေဆာက္ တည္ခဲ့၏။ ထုိသူတို႔သည္ ဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘံုသားမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထုိသူမ်ားသည္ ယင္းဂ်ႏၷတ္ အမတသုခဘံု၌ အၿမဲစံစားၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။

(စူရာအလ္ဘကၠရား ၂း၈၀-၈၂)

ထုိငရဲဘံု၌ ပူျပင္းေသာမီး၊ မီးခိုးမ်ားျဖင့္ ေမွာက္မိုက္ေနျခင္း၊ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း၊ မျမင္မကန္းျဖစ္၍ ျပည့္က်ပ္ ေနျခင္း၊ ငတ္မြတ္ျခင္း၊ ပူေလာင္ဆူပြက္ေနေသာေရ၊ အဆိပ္ျဖင့္ျပည့္ေသာ ဇူက္ကူမ္ပင္စသည့္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားအျပင္ အသဲႏွလံုးတြင္းသုိ႔တိုင္ေအာင္ ထိခိုက္ နာက်င္ေစသည့္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ားလည္း ရွိဦးမည္ျဖစ္၏။ (စူရာ အလ္ဟုမာ ဇာ ၁၀၄း၅-၉)။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရွိျခင္းကုိ မယံု ၾကည္ျငင္းပယ္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ၾကရမည့္ ႀကီးက်ယ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္းကုိလည္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ငရဲဘံုတြင္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရ မည့္ ဒုကၡဆင္းရဲသည္ ျပင္းထန္လြန္းသျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည့္ မည္သည့္ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် ႏိႈင္းယွဥ္၍ မရႏိုင္ေခ်။ မယံုၾကည္သူတို႔ကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိေသာ ထုိဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ဆို ထားေတာ္မူ၏။

စင္စစ္မွာကား ထုိသူသည္ ခ်ဳိးဖ်က္ေခ်ခြဲ အပုိင္းပိုင္းအစစျဖစ္ေစေသာ (ငရဲ) ၌ ပစ္ခ်ျခင္းကို အမွန္ပင္ခံရ လတၱံ႔။ စင္စစ္ထုိခ်ဳိးဖ်က္ ေခ်ခြဲအပိုင္းပိုင္းအစစျဖစ္ေစေသာ ငရဲသည္ အဘယ္နည္းဟု အသင္သိပါသေလာ။ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အမိန္႔ေတာ္အရ ေမႊးထား ေတာ္မူ ေသာမီးပင္။ အၾကင္မီးသည္ စိတ္ႏွလံုးမ်ားအထိ တိုးတက္ဖံုးလႊမ္းေလ၏။ ဧကန္မလြဲထုိမီးသည္ ၄င္းတို႔အေပၚ၌ ပိတ္ဆို႔ၿပီးျဖစ္ ေပမည္။ ရွည္လ်ားစြာေသာ မီးက်ီးတိုင္မ်ား၌ တုပ္ေႏွာင္လ်က္ရွိေန ၾကေပလိမ့္မည္။

(စူရာအလ္ဟုမဇာ ၁၀၄း၄-၉)

ထုိေန႔တြင္ မ်ားစြာေသာသူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားမွာ ညိွဳးငယ္လ်က္ရွိၾကေပမည္။ ပင္ပန္းႀကီးစြာလုပ္ကုိင္ရျခင္း ေၾကာင့္ ေမာပန္းလ်က္ရွိၾက ေပမည္။ အလွ်ံေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္လ်က္ရွိေသာ မီးထဲသုိ႔၀င္ေရာက္ၾကေပမည္။ က်ဳိက္က်ဳိက္ဆူလ်က္ရွိေသာ စမ္းေခ်ာင္း တစ္ခုမွ ေရကို တိုက္ေကၽြးျခင္းခံၾကရေပမည္။  ႆြာရီအ္မည္ေသာ ဆူးပင္မွ တစ္ပါး အျခားအဟာရဟူ၍ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိဆူးပင္မွာ ၀ၿဖိဳးေစမည္လည္းမဟုတ္ေပ။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ ျခင္းမွ အဆာေျပေရာင့္ရဲေစမည္လည္း မဟုတ္ပါတကား။

(စူရာဂါရွိယာ ၈၈း၂-၇)

ေသြဖည္ျငင္းပယ္ေသာသူ၏အဖို႔ သံႀကိဳးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လည္ကြင္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း အလွ်ံေျပာင္ ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ လ်က္ရွိေသာ မီးကိုလည္းေကာင္း အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူ၏။

(စူရာ အတ္ဒဟ္ရ္၊ အလ္အင္ဆာန္ ၇၆း၄)

ဤသည္ပင္လွ်င္ အျပစ္ရွိသူမ်ား၊ မဟုတ္မမွန္ဟူ၍ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္ “ဂ်ဟႏၷမ္” ငရဲျဖစ္၏။ ထုိအျပစ္ရွိသူတို႔ကား ယင္း “ဂ်ဟႏၷမ္” ငရဲႏွင့္ ပြက္ပြက္ဆူလ်က္ရွိေသာ ေရေႏြးပူ၏အၾကား၌ လွည့္ပတ္လ်က္ေနၾကရ ေပမည္။

(စူရာ အရ္ရဟ္မန္၊ ၅၅း၄၃-၄၄)

သုိ႔ရာတြင္ “ကာဖိရ္” ေသြဖည္ျငင္းပယ္သူတို႔အဖို႔ “ဂ်ဟႏၷမ္” ငရဲဘံု၏ မီးသည္ရွိေပမည္။ ၄င္းတို႔ေသဆံုးႏိုင္ ၾကအံ့ေသာငွာ အမိန္႔ေတာ္ ျပဌာန္းျခင္းခံရမည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ယင္းငရဲဘံု၏ ျပစ္ဒဏ္သည္ ၄င္းတို႔မွ ေပါ့ေလ်ာ့ေစ ျခင္းခံရမည္လည္းမဟုတ္ေပ။ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ ေသြဖည္သူတိုင္းကို အစားေပးေတာ္မူသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းတို႔သည္ ယင္း “ဂ်ဟႏၷမ္” ငရဲဘံု၌ “အို-ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိး တို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ အရွင္ျမတ္ သည္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ဤငရဲဘံုမွ ထုတ္ေတာ္မူပါ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔သည္ မိမိတို႔ျပဳလုပ္လ်က္ရွိခဲ့ၾကေသာ အျပဳ အမူမ်ားမွတပါး ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလကို က်င့္မူေဆာင္တည္ၾကပါမည္” ဟု ဟစ္ေအာ္ ေလွ်ာက္ထားၾက ေပမည္။

(စူရာ ဖာတိရ္၊ ၃၅း၃၆-၃၇)

ထုိသူတို႔ပင္ “ဂ်ဟႏၷမ္” ငရဲဘံုသုိ႔ မ်က္ႏွာေမွာက္လ်က္ တရြတ္တိုက္ဆဲြကာ ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ခံၾကရေပမည္။ ထုိသူတို႔ကား ေနရာ  ဌာန အားျဖင့္ အဆိုးဆံုးေသာသူမ်ား တရားလမ္းစဥ္အားျဖင့္ လြန္စြာမွားယြင္းသူမ်ားသာျဖစ္ၾက ကုန္သတည္း။

(စူရာ အလ္ဖုရ္ကာန္၊ ၂၅း၃၄)

ယင္းမီးေတာက္မီးလွ်ံသည္ ထုိသူတို႔အား အေ၀းမွျမင္ေလေသာ္ ထုိသူတို႔သည္ ယင္းမီးေတာက္မီးလွ်ံ၏ ဆူညံျခင္းႏွင့္ အမ်က္ ေဒါသထြက္ျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ျမည္ဟိန္းျခင္းကုိလည္းေကာင္း ၾကားၾကရေပမည္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းတို႔သည္ ယင္းငရဲ၌ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေနရာတစ္ခုခုတြင္ တုပ္ေႏွာင္လ်က္ပစ္ခ်ျခင္းခံၾကရေသာအခါ ၄င္းတို႔သည္ ထုိေနရာ၌ ပ်က္စီးျခင္းကိုဟစ္ေခၚၾကေပမည္။ အသင္တို႔ သည္ ယေန႔တစ္ခုတည္းေသာ ပ်က္စီးျခင္းကုိ ဟစ္ေခၚျခင္း မျပဳကုန္လင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားကို ဟစ္ေခၚၾကေလကုန္။

ေအာက္ပါ ေတာ္ဝင္ၿမန္မာဝပ္ဆုိဒ္ ( link ) ကုိႏွိပ္၍လည္း ဘာသာေရးစာမ်ားကုိေလ႔လာဖတ္ရႈနဳိင္ပါသည္။

 

http://tawwinmyanmar.multiply.com/

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s