ဂ်ဟႏၷမ္တံခါးပိတ္ေစမည္႔စစ္မွန္ေသာ ေတာင္ဗါအသ္တဂ္ဖါရ္ၿပဳလုပ္ၿခင္း

ဂ်ဟႏၷမ္တံခါးပိတ္ေစမည္႔စစ္မွန္ေသာ

ေတာင္ဗါအသ္တဂ္ဖါရ္ၿပဳလုပ္ၿခင္း

 

ဂ်ဟႏၷမ္တံခါးပိတ္ေစမည္႔စစ္မွန္ေသာ
ေတာင္ဝ္ဗါအသ္တဂ္ဖါရ္ၿပဳလုပ္ၿခင္း

ုုုုု
           အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္လူသားကုိဖန္ဆင္းခဲ႔စဥ္ကပင္ ကာမဂုဏ္(Sensuality) ၊ကိေလသ (Impurity) စေသာရသ အာရုံမ်ားကုိထည္႔သြင္းဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။ထုိ႔ေၾကာင္းလူသားတုိ႔သည္သိလွ်က္ႏွင္႔ရည္ရြယ္ၿပီးတစ္မ်ဳိး၊မရည္ရြယ္ၿပီတစ္ဖုံ အၿပစ္ဂုိနား

မ်ားကုိအမ်ဳိးမ်ဳိးက်ဴးလြန္ၾကမွာမထူးဆန္းေပ။ရွဳိင္းတာန္ကုိယ္တုိင္လည္း အင္ဆာန္လူသားမ်ားကုိေႏွာက္ဖ်က္စီးရန္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္

္ထံမွအခြင္႔ေတာင္းဆုိသည္ ကုိခြင္႔ၿပဳခဲ႔ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင္းအာဒမ္သခင္က ရွဳိင္တာန္မိစာၦေကာင္ကအသြင္သ႑န္အမ်ဳိးမ်ဳိးၿဖင္႔လူသားမ်ား

အားဂုိနားက်ဴးလြန္ခုိင္းၿပီး ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲသုိ႔ ေရာက္သြားမည္ၿဖစ္၍ကယ္တင္ေတာ္မူပါဟုအလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ထံ မွအသနားခံေလွ်ာက္

ထားေလသည္။
  အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ကအုိအာဒမ္အသင္စိတ္မပူေလႏွင္႔ရွဳိင္တာန္၏အေႏွာက္အယွက္မေအာင္ၿမင္ရန္အသင္တုိ႔အားလက္နက္

တစ္ခုခ်ီးၿမင္႔မည္။ယင္းလက္နက္က အသ္တဂ္ဖါရ္(မဂ္ဖိရတ္=လႊတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင္႔ၿပဳရန္အသနားခံၿခင္း ) ၏လက္နက္

ပင္ၿဖစ္ပါသည္။သုိ႔ၿဖစ္ရာအသင္တုိ႔၏ဂုိနားအကုသုိလ္္ က်ဴးလြန္မိတုိင္းအသ္တဂ္ဖါရ္ရြတ္ဖတ္လွ်က္အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ထံမွ အသနား

ခံလႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ ေတာင္းခံၾကရန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။

     ၀မာကနာလႅာဟု၊မုအဇ္ေဇဘဟြမ္၊၀ဟြမ္ယြစါတဂ္၊ေဖရုန္(ကြရ္အာန္-၈း၃၃)
ထုိနည္းတူစြာ၎တုိ႔သည္ ၿပစ္မႈဒုစရုိက္တုိ႔မွလႊတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင္႔ရရန္ဆုပန္လွ်က္ရွိေန
ခုိက္လည္း အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္၏အာဇာဘ္သည္၎တုိ႔အားအၿပစ္ေပးမည္မဟုတ္ ေပ။
     သုိ႔ၿဖစ္ရာကြ်န္ဳပ္တုိ႔သည္ အၿပစ္ဂုိနားဟ္က်ဴးလြန္မိတုိင္း အသ္တဂ္ဖါရ္ (အသ္တဂ္ဖူရုလႅာ)ရြတ္ဖတ္ၿပီး အလႅာအရွင္ၿမတ္ထံမွ
လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ေတာင္းခံၾကရန္လုိအပ္ပါသည္။

          အသ္တဂ္ဖါရ္သည္အီဗါဒတ္ၿဖစ္၏။အလႅာအရွင္ၿမတ္နီးေစသည္႔အေၾကာင္းခံတစ္ရပ္လည္းၿဖစ္၏။လူသားတုိ႔သည္မိမိအၿပစ္

ကိုသိရွိၿပီး၊ငါသည္အၿပစ္ရွိသူ၊အၿပစ္က်ဴးလြန္သူဟု အသိစိတ္ဝင္လွ်က္စိတ္္ၾကီးဝင္သည္႔ မာန္မာန ေရာဂါကုိ ေပ်ာက္ေစသည္႔ကုထုံ

လည္းၿဖစ္၏။ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းက်င္႔အပ္ေသာက်င္႔စဥ္တစ္ရပ္လည္းၿဖစ္သည္။
အင္စာန္လူသား၏အားနည္းခ်က္ကား အေမ႔အမွားမ်ားႏွင္႔မကင္းၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္အင္စာန္လူ

သားတုိ႔၏အားနည္းခ်က္ကုိ သိရွိၿပီၿဖစ္သၿဖင္႔ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္၏ရဟမတ္ကရုဏာေတာ္ၿဖင္႔ လူသားတုိ႔၏ေတာင္ဝ္ဗါကုိလက္ခံ

ေတာ္မူေသာ အလႅာအရွင္ၿမတ္၏ ရဟာမတ္ကရုဏာတံခါးကုိ အၿမဲဖြင္႔ထားေလသည္။
လူငယ္စြာဟာဘီတစ္ပါး ေနာက္ဆုံးကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္တမန္္ေတာ္ၿမတ္(စြ)သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေတာ္မူ၍ ၎၏ အေၿခအေနကုိ

ေမးၿမန္းေတာ္မူရာ ၎က အုိရစူလ္တမန္ေတာ္ (စြ)အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္၏ရဟာမတ္ ကရုဏာေတာ္ကုိလည္း ေမွ်ာ္ကုိးပါသည္။မိမိၿပစ္မႈ

မ်ားေၾကာင္းလည္းစုိးရိမ္ရပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။တမန္ေတာ္ၿမတ္(စြ)က ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ႏွင္႔စုိးရိမ္မႈ ႏွစ္ခုစလုံးရွိေနလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္သည္ ေမွ်ာ္လင္႔သည္ကုိခ်ီးၿမွင္႔ေတာ္မူ၍ စုိးရိမ္မႈကုိကင္းေဝးေတာ္မူသည္ဟုတမန္ေတာ္ၿမတ္(စြ)က မိန္႔ေတာ္မူသည္။

(ေမာ္လနာဇကရီးယားေရး-ဖဇာေအေလ ဇိကိရ္ ၊ဘာသာၿပန္-ေမာ္လနာမက္စုဒ္ခန္ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီးအပုိင္း- ၂ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၆ )

ဟဇရတ္အြေမၼအစၥမဟ္(ရဇီ..)သခင္မ တမန္ေတာ္ၿမတ္(စြ)၏မိန္႔ၾကားတစ္ရပ္ကုိဤသုိ႔ေၿပာခဲ႔သည္။အၾကင္မြစလ္မာန္တစ္ဦးသည္ အၿပစ္ဂူနားဟ္တစ္ခု က်ဴးလြန္မသည္ိရွိေသာ္ထုိဂုိနားဟ္ကုိေရးမွတ္ေသာ မလာအီကာဖိရိရွ္တာသည္ခ်က္ခ်င္းမေရးဘဲ သုံးခ်ိန္ခန္႔

ေစာင္႔ဆုိင္းလွ်က္ရွိသည္။ထုိေစာင္႔ေနခ်ိန္အတြင္း အသ္တဂ္ဖါရ္ရြတ္ဖတ္ခဲ႔ေသာ္အၿပစ္က်ဴးလြန္သူ၏ အာမလ္နာမဟ္(ေကာင္းမႈ၊

မေကာင္းမႈ)မွတ္တမ္း၌ထုိဂုိနားေရးမွတ္ၿခင္းမၿပဳေတာေပ။ထုိမွ်သာမက ထုိၿပစ္မႈႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ေကယာမတ္ေန႔တြင္ အလႅာဟ္

အရွင္ၿမတ္သည္ထုိက်ဴးလြန္ခဲ႔မိ သူအားၿပစ္ခဏ္ခတ္ၿခင္းလည္းၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေပ။(မြသဒ္ရက္ဟာကင္က်မ္း၊

အတြဲ-၂၊စာမ်က္ႏွာ ၄၆၉)
ဟဇရတ္အာဘူစအိဒ္(ရဇီ…)သခင္ကတမန္ေတာ္ၿမတ္(စြ)၏မိန႔္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိဤိသုိ႔ေၿပာၿပသည္မွာ-ရွဳိင္တာန္အိဗလစ္

ကအလႅာဟ္အားအုိေမြးၿမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊အရွင္႔ဂုဏ္သိကၡာေတာ္၏ကဆမ္ အရွင္႔ဗႏၶာဟ္မ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ဝိညာဥ္ရွိသမွ်

( ေလာကတြင္အသက္ႏွင္႔ရွိေနစဥ္အတြင္း)ကာလပတ္လုံး နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ၿဖင္႔ၿမဴဆြယ္၍ဖ်က္စီးေနပါမည္ဟုေၿပာဆုိေလွ်ာက္

ထားရာ ” အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔ၾကီးက်ယ္ထြဋ္ၿမတ္၏ကစမ္၊ေက်းကြ်န္ဗႏၶာမ်ားသည္ငါအရွင္ထံေတာ္ပါး`၌မွအသ္

တဂ္ဖါရ္ လႊတ္ၿငိမ္ခ်မ္းသာခြင္႔ေတာင္း ဆုိေနသမွ်ငါသည္လည္းခြင္႔ေတာ္မူမည္၊လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ေပးမည္သာၿဖစ္သည္။ ” ဟုမိန႔္ၾကားေတာ္မူေတာ္မူေလသည္။ (သရဂီဗ္က်မ္းအတြဲ-၃ ၊စာ-၄၆၇။မစ္ရွ္ကာတ္က်မ္၊စာ၂၀၄။)

          လူသားတုိ႔၏ (ေတာ္ဝ္ဗာ)ဂုိနားဟ္အၿပစ္မွဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿခင္္း ကုိအခ်ိန္မေရြးလက္ခံေတာ္မူသည္။သုိ႔ေသာ္ ေသလုေမ်ာ
ေနေသာ(သတိလစ္ခ်ိန္၊စခရာတ္အခ်ိန္)၊အာဇာဘ္ၿပစ္းဏ္ေပးမည္႔မလာအီကာေကာင္းကင္တမန္မ်ားၿမင္ေတြ႔ခ်ိန္တြင္ ကာဖိရ္တုိ႔
၏အီမာန္သက္ဝင္ယုံၾကည္ၿခင္း  လက္ခံေတာ္မည္မဟုတ္ေပ။ထုိကဲ႔သုိ႔ေသာ အခ်ိန္တြင္မုအ္မင္တို႔၏ေတာ္ဝ္ဗါ(အၿပစ္မွအမွားဝန္ခ်
ေတာင္းပန္ၿခင္း)ၿခင္းလည္းလက္ခံမည္မဟုတ္ေပ။သုိ႔ၿဖစ္ရာသတိရွိေနခ်ိန္တြင္အၿမဲအသ္တဂ္ဖါရ္ဖတ္ရြတ္လုိသည္။
           သုိ႔ေသာ္ဟုကူကြလ္အီဘာတ္သည္ဒီးန္သာသနာ၏အလြန္အေရးၾကီးေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုၿဖစ္သည္ၿဖစ္သည္။ဟုကူ
ကြလႅာဟ္သည္ကားစစ္မွန္ေသာ ေတာင္ဝ္ဗါၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင္႔ခြင္႔လႊတ္ခ်မ္း သာခြင္႔ရရွိနဳိင္ေသာ္လည္းဟုကူကြလ္အီဗါတ္(သူတစ္ပါး
 အေပၚအေၾကြးတင္ရွိေသာ ေငြၿဖစ္ေစ၊အာဏာသုံး၍ဒုကၡေပးသည္ၿဖစ္ေစ၊ပညာသုံး၍ဒုကၡေပးသည္ၿဖစ္ေစ၊အၿခားတစ္နည္းနည္း
ၿဖင္႔စိတ္ဆင္းရဲကုိယ္ဆင္းရဲၿဖစ္ေအာင္ၿပဳလုပ္သည္ကုိ မေသခင္ ထုိသူကာယကံရွင္ထံမွေက်နပ္ေအာင္ေတာင္းပန္ရမည္။ကာယကံရွင္
ခြင္႔မလႊတ္သေရြ႕ အလႅာဟ္ၿမတ္ကလည္းထုိ႔အားခြင္႔လႊတ္လိမၼည္မဟုတ္ေပ။

           တမန္ေတာ္ၿမတ္(စြလႅာဟုအလုိက္ဟိစလာမ္)၏စိတ္ႏွလုံးသားထဲတြင္တစ္ခါ္တစ္ရံတိမ္တုိက္မ်ားသဖြယ္လြမ္းမုိးလာတတ္သည္။

ထုိအခါတမန္ေတာ္ၿမတ္(စြ)က ေန႔စဥ္အၾကိမ္(၁၀၀)အသ္တဂ္ဖါရ္ရြတ္ဖတ္၍အလႅာအရွင္ၿမတ္ထံမွလႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ေတာင္းဆုိ

ေလ႔ရွိသည္ဟု ဟဇရတ္တဂ္ရြလ္မုဇနီ(ရဇီယလႅာဟုအန္ဟု)ေၿပာၿပေလသည္။ေတာင္ဝ္ဗါၿပဳလုပ္ရာတြင္ၾကဳိက္ႏွစ္သက္ရာဘာသာစကား

ၿဖင္႔ေတာင္းဆုိမႈၿပဳနဳိင္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ကြရ္အန္၊ဟာဒီစ္ စာသားမ်ားၿဖင္႔ဖတ္ရြတ္ေတာင္းဆုိပါက ပုိ၍ေကာင္းပါသည္။

အသ္တဂ္ဖါရ္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၏အက်ဳိးေ က်းဇူး

၁။—အုိတမန္ေတာ္ အသင္ရွိေနသည္႔အခုိက္ အသင္၏အြမၼတ္သူ၊အြမၼတ္သား မ်ားကုိၿပစ္ဒဏ္ေပးမည္မဟုတ္။အသင္မရွိသည္႔

အခုိက္ေတာင္ဝ္ဗ ါ ၿပဳလုပ္ဝန္ခံသမွ်ကာလပတ္လုံးအာဇာဘ္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။(ကြရ္အန္)
၂။—တမန္ေတာ္ၿမတ္စြလႅာလႅာဟုအလုိက္ဟိစၥလာမ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အၾကင္မည္သူမဆုိေတာင္ဝ္ဗါအသ္တဂ္ဖါရ္ၿပဳလုပ္၍ အမွားဝန္ခံေတာင္းပန္လွ်က္ရွိေသာ္-
(က)—ၾကပ္တည္းဟူသမွ်ကုိဖယ္ရွားေတာ္မူမည္။
(ခ)—-၎၏ပူေဆြးေသာကမႈမ်ားကုိဖြင္႔ေစေတာ္မူမည္။

     (ဂ)—-မေမွ်ာ္လင္႔ေသာေနရာမွ ရုိဇီရိကၡာရရွိေတာ္မူမည္။
၃။—ႏွဳတ္ကုိထိန္းသိမ္းပါ။
၄။—မိမိအမွားမ်ားကုိေနာင္တရ၍ ငုိယုိပါ။
၅။—ႏွစ္မ်ဳိးေသာ မ်က္လုံးအေပၚ`၌ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမီး ဟရာမ္ၿဖစ္၏။
(က)—အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ကုိေၾကာက္၍ငုိေသာမ်က္လုံး
(ခ)—-အလႅာအရွင္ၿမတ္လမ္းေပၚ ထြက္၍ အိပ္ေရးပ်က္ခံေသာမ်က္လုံး
က်မ္းၿမတ္ကြရ္အာန္တြင္ေအာက္ပါစူရာ၊အာယာတ္တုိ႔တြင္ေတာင္ဝ္ဗါ အသ္တဂ္ဖါရ္ပါတ္သက္၍ မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

 ၃ း ၁၄၊ ၃ း ၁၉၃ ၊ ၇ း ၁၅၅ ၊ ၈ း ၃၃ ၊ ၁၄ း ၄၁ ၊ ၂၁ း ၈၃ ၊၂၃ း ၂၉ ၊ ၂၃ း ၁၁၈ ၊ ၂၈ း ၁၆ ၊ ၄၆ း ၁၅ ၊  ၅၉ း ၁၀ ၊ ၆၀ ၊ ၅ ၊ ၆၆ း ၈ ၊ ၇၁ း၂၈  ၊၁၁၀ း ၃       
   ၂ း ၁၂၈ အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရွင္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အား မိမိ၏အမိန္႔
 ကုိခံယူသူမြတ္စ္လင္မ္ႏွစ္ဦးၿဖစ္ေစေတာ္မူပါ၊ ထုိနည္းတူစြာကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏သားစဥ္ေၿမးဆက္ ကုိလည္းအရွင္၏အမိန္႔ေတာ္
ကုိနာခံၾကသူ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ၊ ထုိမွတပါးအရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး အား သာ သနာေရး၌
လုိက္နာၾကရမည္ျဖစ္ေသာ နည္းနာနိသ်ည္း အစီအစဥ္တုိ႔ကုိလည္းစံနစ္တက် က်င့္သံုးႏုိင္ၾကေစျခင္းငွာ သင္ၾကားျပသေပးသနား
ေတာ္မူပါ၊ ထုိ႔ျပင္လည္း အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔ဖက္သုိ႔ က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ လွည့္ေတာ္မူပါ၊ ဧကန္ဆတ္ဆတ္အရွင္ျမတ္သည္
သာလွ်င္ က႐ုဏာ ေတာ္ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ လွည့္ေတာ္မူေသာ အရွင္၊ အစဥ္အျမဲ သနားၾကင္နာၫွာတာေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။
၃ း ၁၄၇…….၎ျပင္ ထိုသူတို႔သည္ (ယင္းကဲ့သို႔ ေဘးအတန္တန္၊ ရန္အဖံုဖံု၊ ဆင္းရဲဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာက္ေနၾကေသာအခါတစ္စံုတစ္ရာ ၿငီးၿငဴျခင္း မျပဳဘဲ) ဤသို႔သာလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္သည္။အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔၏ အျပစ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔၏ အေရးကိစၥတြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔၏ အလြန္အကြၽန္ ျပဳမူခဲ႔ျခင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထုိမွတပါး အသွ်င္ျမတ္သည္ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး တို႔၏ေျခမ်ားကို (ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာတရားလမ္းစဥ္အေပၚ၌) တည္တ့ံခိုင္ျမဲေစေတာ္မူပါ။ ၎ျပင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ကာဖိရ္ ယံုၾကည္ျခင္းသဒၶါတရားကင္းမဲ႔ေသာ သူတို႔အေပၚ၌ ေအာင္ျမင္ ျခင္းကို ေပးသနားေတာ္မူပါ
 ၃ း၁၉၃…….. အုိ- ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏အရွင္၊ မုခ်ဧကန္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္သူတစ္ဦး (၏ ေၾကြးေၾကာ္သံကုိ)ၾကားၾကပါသည္။ ထုိသူသည္ (လူခပ္သိမ္းတုိ႔အား) အီမာန္ယံုၾကည္ျခင္းတရား ထားရန္အလုိ႔ငွာ(အုိ-လူအေပါင္းတုိ႔)အသင္တုိ႔ သည္ မိမိတုိ႔၏အရွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္ၾကကုန္ဟုေၾကြးေၾကာ္လ်က္ရွိပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔သည္ (အရွင္ျမတ္အား) ယံုၾကည္ၾကပါၿပီ။ အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏အရွင္၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏(ႀကီးေလးေသာ) အျပစ္မ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ၎ျပင္အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔၏(ေသးငယ္ေသာ) မေကာင္းမႈမ်ားကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔ထံမွ ပေပ်ာက္ေစ ေတာ္မူပါ။၎ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ (မိမိ၏ က႐ုဏာေတာ္အဟုန္ျဖင့္)ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတုိ႔အား သူမြန္သူျမတ္တုိ႔ႏွင့္ အတူတကြ ေသဆံုးေစေတာ္မူပါ။
 ၇ း ၁၅၅…….. ထို႔ေနာက္ (နဗီတမန္ေတာ္)မူစာသည္ မိမိအမ်ဳိးသားတို႔အနက္မွ ေယာက်္ားခုနစ္ဆယ္ကို ငါအရွင္ျမတ္ခ်ိန္းခ်က္သတ္မွတ္ေတာ္မူေသာအခ်ိန္(တြင္ မိမိႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္ခဲ့ရန္) အလို႔ငွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေလသည္။
ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ေျမငလ်င္ေဘးသင့္၍ပ်က္စီးသြားေသာအခါ (ထိုနဗီတမန္ေတာ္) မူစာက (ဤသို႔) ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။ အိုကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရွင္ျမတ္သည္ (ဤအတိုင္းသာ)အလိုရွိေတာ္မူခဲ့ပါမူ ထိုသူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအားလည္းေကာင္း၊ ယခင္မူလကပင္ ပ်က္စီးေစေတာ္မူၿပီးျဖစ္အံ့။ အရွင္ျမတ္သည္ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အနက္မွ အသိတရားကင္းမဲ့ေသာအခ်ိဳ႕လူ႔ဗာလတို႔၏ ျပဳမူခ်က္ေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးေစေတာ္မူပါမည္ေလာ။ ဤသည္ကား အရွင္ျမတ္၏စမ္းသပ္မႈတစ္ရပ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစမ္းသပ္မႈျဖင့္ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိသူအား လမ္းမွားေစေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းတူစြာအရွင္ျမတ္သည္ (ထိုစမ္းသပ္မႈျဖင့္) မိမိအလိုရွိသူအား လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ေစေတာ္မူ၏။ အရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔၏ကိစၥ(အ၀၀တို႔)ကို (ၿပီးစီးေအာင္) ေဆာင္႐ြက္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ျမတ္သည္ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား (အျပစ္မွ)လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနား ေတာ္မူပါ။ ၎ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အားသနားညႇာတာေတာ္မူပါ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကားအရွင္ျမတ္သည္ အေကာင္းဆံုး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္တည္း။
 ၈ း ၃၃……..အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔တြင္ အသင္(နဗီတမန္ေတာ္)ရွိေနစဥ္ ၎တို႔အားျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ၎တို႔သည္ ျပစ္မႈဒုစ႐ိုက္တို႔မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရန္ ဆုပန္လ်က္ ရွိေနခိုက္လည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အားျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေခ်။
 ၁၄ း၄၁…….အုိ-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္စစ္ေဆးမႈျဖစ္ေပၚလာမည္႔ေန႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအားလည္းေကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိး၏မိဘႏွစ္ပါးအား္လည္းေကာင္း၊မုအ္မင္န္သက္၀င္ယံုၾကည္သူတုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ (အျပစ္မွ)လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူပါ။
၂၁ း ၈၃………၎ျပင္ (အို-နဗီတမန္ေတာ္၊ အသင္သည္ နဗီတမန္ေတာ္)အိုက္ယူးဗ္(၏အတၳဳပၸတၱိအေၾကာင္း) ကို(လည္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါေလ)။ တစ္ရံေသာ အခါဝယ္ ထိုအိုက္ယူးဗ္သည္ မိမိအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္အား (အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ဧကန္မလြဲကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၌ ေဘးဥပဒ္သက္ေရာက္ပါၿပီ။စင္စစ္ ေသာ္ကား အရွင္ျမတ္သည္ သနားက႐ုဏာ ျပဳတတ္သူတို႔တြင္ သနားက႐ုဏာ ျပဳေတာ္မူဆံုးေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္ဟု ဟစ္ေခၚတသ ပန္ၾကားခဲ့ေလ၏။

 ၂၃ း ၂၉……ထိုမွတစ္ပါး အသင္သည္ (သေဘၤာေပၚမွဆင္း ေသာအခါ)” အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူ ေသာအရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား က်က္သ ေရမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုစြာ၊ ျပည့္စံုေသာေနရာသို႔ ဆင္းသက္ေစ ေတာ္မူပါ။ စင္စစ္ အရွင္ျမတ္သည္ အေကာင္းဆံုးေသာဆင္း သက္ေစေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ထား ပန္ၾကားပါေလ။
 ၂၃ း၁၁၈…………၎ျပင္(အို-နဗီတမန္ေတာ္)အသင္သည္ (ဤသို႔) ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားပါေလ။ အုိ -ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႕၏အရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္(ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအား)ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ထုိ႔ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ (ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအေပၚ၌) သနားၾကင္ နားေတာ္မူပါ။ စင္စစ္ေသာ္ကား အရွင္ျမတ္သည္ သနားၾကင္ နာသူအေပါင္းတို႕ထက္သာလြန္ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါသတည္း။
 ၇ း ၁၅၅……..ထို႔ေနာက္ (နဗီတမန္ေတာ္)မူစာသည္ မိမိအမ်ဳိးသားတို႔အနက္မွ ေယာက်္ားခုနစ္ဆယ္ကို ငါအရွင္ျမတ္ခ်ိန္းခ်က္သတ္မွတ္ေတာ္မူေသာအခ်ိန္(တြင္ မိမိႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္ခဲ့ရန္) အလို႔ငွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ေျမငလ်င္ေဘးသင့္၍ပ်က္စီးသြားေသာအခါ (ထိုနဗီတမန္ေတာ္) မူစာက (ဤသို႔) ေလွ်ာက္
ထားခဲ့ေလသည္။ အိုကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၊ အရွင္ျမတ္သည္ (ဤအတိုင္းသာ)အလိုရွိေတာ္မူခဲ့ပါမူ ထိုသူတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအားလည္းေကာင္း၊ ယခင္မူလကပင္ ပ်က္စီးေစေတာ္မူၿပီးျဖစ္အံ့။ အရွင္ျမတ္သည္ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အနက္မွ အသိတရားကင္းမဲ့ေသာအခ်ိဳ႕လူ႔ဗာလတို႔၏ ျပဳမူခ်က္ေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးေစေတာ္မူပါမည္ေလာ။ ဤသည္ကား အရွင္ျမတ္၏စမ္းသပ္မႈတစ္ရပ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစမ္းသပ္မႈျဖင့္ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိအလိုရွိသူအား လမ္းမွားေစေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းတူစြာအရွင္ျမတ္သည္ (ထိုစမ္းသပ္မႈျဖင့္) မိမိအလိုရွိသူအား လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ေစေတာ္မူ၏။ အရွင္ျမတ္သည္ပင္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔၏ကိစၥ(အ၀၀တို႔)ကို (ၿပီးစီးေအာင္) ေဆာင္႐ြက္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရွင္ျမတ္သည္ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား (အျပစ္မွ)လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနား ေတာ္မူပါ။ ၎ျပင္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အားသနားညႇာတာေတာ္မူပါ။ အမွန္စင္စစ္ေသာ္ကားအရွင္ျမတ္သည္ အေကာင္းဆံုး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာအရွင္ျမတ္ပင္တည္း။
ထိုမွတစ္ပါး အသင္သည္ (သေဘၤာေပၚမွဆင္း ေသာအခါ)” အို-ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးတို႔အား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴ ေတာ္မူ ေသာအရွင္ျမတ္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအား က်က္သ ေရမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုစြာ၊ ျပည့္စံုေသာေနရာသို႔ ဆင္းသက္ေစ ေတာ္မူပါ။ စင္စစ္ အရွင္ျမတ္သည္ အေကာင္းဆံုးေသာဆင္း သက္ေစေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္ ဟု ေလွ်ာက္ထား ပန္ၾကားပါေလ။
၁၁၀ း ၃……(ထုိအခါ) အသင္သည္ မိမိအား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳျခင္းအားျဖင့္ (ထုိအရွင္ျမတ္) စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္း ေတာ္မူေၾကာင္းၿမြက္ဆုိပါေလ။ ထုိမွတပါး အသင္ သည္ ထုိအရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ကို ပန္ၾကားအသနားခံပါေလ။ ဧကန္မလဲြ ထုိ အရွင္ျမတ္သည္ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္မႈကုိ အလြန္တရာ လက္ခံေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။
အသ္တဂ္ဖါရ္ မ်ားစြာရြတ္ဖတ္ၿခင္းၿဖင္႔အတုိင္းမရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိၾကမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္းအလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္ ႏွင္႔
တမန္ေတာ္ၿမတ္မုိဟာမၼဒ္(စြလႅာလႅာဟုအလုိက္ဟိစၥလာမ္) တုိ႔က ကတိေပးထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။
ကြ်နဳ္ပ္တုိ႔မြတ္ဆလင္ညီေနာင္မိတ္ေဆြမ်ား၏ အခက္ခဲဟူသမွ် ေၿပလည္ေစရန္ႏွင္႔ ေလာက ဒြႏၷယာ၊အာေခရတ္ေနာင္တမလြန္
ႏွစ္ ဌာနစလုံးတြင္ေအာင္ၿမင္မႈရရွိေစရန္ အလႅာအရွင္ၿမတ္ဘက္ေတာ္သုိ႔အာရုံၿပဳၾကပါစုိ႔။
မိမိက်ဴးလြန္ခဲ႔ေသာအၿပစ္ဂုိနားမ်ားမွ ေတာင္ဝ္ဗါအသ္တဂ္ဖါရ္ၿပဳလုပ္ကာက်န္ရွိေသာ ကြ်နဳ္ပ္တုိ႔၏ဘဝသက္တမ္းကုိေအးခ်မ္းစြာ ကုန္ဆုံး၊ခါေတမလ္ ၍ဘိလ္ခုိင္ရ္ ၿဖင္႔ဂ်ႏၷတြလ္ဖရ္ဒြစ္ကုိဆြတ္ခူးနဳိင္ၾကပါစုိ႔။အာမိန္

လြယ္ကူစြာဖတ္ရႈနဳိင္ရန္ကြရ္အာန္ႏွင္႔ဟာဒီးစ္မွ ေတာင္းဆုဒူအာမြန္အခ်ဳိ႔ကုိေအာက္တြင္ေဖၚၿပေပးပါသည္။

က်မ္းၿမတ္ ကြရ္အာန္ထဲကဆုေတာင္းဒူအာမ်ား

၁။-ရဗၺနာဂ္ ဖိရ္လနာ ၊ဇူနဴဘနာ ၊ ဝအိစ္သ္ရာဖနာ ၊ဖိအမၼေရနာ ၊ ဝဆဗၺိတ္ ၊
အာက္(က)ဒါမနာ ၊ဝါန္စူရ္နာ ၊ အေလာလ္ ေကာ္ ( ဝ္ )မိလ္ ၊     ကာဖိရီးန္။  ( ၃ း ၁၄၇ )
၂။-ရဗၺနာ အင္ႏၷနာ ၊အာအာမႏၷား ၊ ေဖာဂ္ဖိရ္လနာ ၊ ဇူနဴဘနာ ၊ ဝေကနာ ၊အာဇဗႏၷာရ္။ (၃ း ၁၆ )
၃။-ရဗၺနာ ဇြလာမ္နာ ၊အာန္(န) ဖူစနာ ၊ဝအိလႅာမ္ တဂ္ဖိရ္လနာ ၊ဝတရာဟာမ္နာ ၊
လနကူနႏၷား ၊ မိနလ္ခါေစရီးန္။ ( ၇ း ၂၃ )
၄။-အာန္တာ ၊ ဝလိယုနာ ၊ေဖာဂိဖိရ္လနာ ၊ေဝါရ္ ဟာမ္နာ ၊ ဝအာန္တာ ၊ခုိင္း(ယ္)
ရြလ္ဂါဖိရီးန္။ ( ၇ း ၁၅၅ )
၅။-ရဗၺိ အင္ႏၷိ ဇြလမ္တု နဖ္စီ ၊ ေဖါဂ္ဖိရ္လီ ။ ( ၂၈ း ၁၆ )
၆။- ရဗၺိဂ္ ဖိရ္ ၊ ေဝါရ္ဟမ္ ၊ ဝအန္တ ၊ခုိင္းရြရ္ ၊ ရာေဟမိန္း။ (၂၃ း ၁၁၈ )
၇။-ရဗၺနာဂ္ဖိရ္လီ ၊ ဝေလဝါ ေလဒုိင္း(ယ္) ယ ၊ဝလိလ္မုအ္ ေမနီးန ၊ေယာင္း(ဝ္)မာ ၊
ယကူမြလ္ ေဟစာဗ္၊ ( ၁၄ း ၄၁ )
၈။-ရဗၺနာ အာမႏၷာ ၊ ေဖာဂ္ဖိရ္လနာ ၊ ေဝါရ္ဟမ္နာ ၊ ဝအန္တ ခုိင္းရြရ္ ရာေဟမီးန္။ ( ၂၃ း ၁၉၉ )

   ဟာဒီးစ္က်မ္းၿမတ္ေတာ္ထဲက ဆုေတာင္းဒူအာမ်ား

၁။-ရဗၺိဂ္ဖိရ္လီ ၊ ဝတုဗ္အလုိင္(ယ္)ယ ၊ အင္ႏၷက အန္(န) ေတာတ္ ၊ ေတာ္ဝါ ဗုလ္
ဂူဖူးရ္။ (တစ္ရ္မီဇီ ၊အာဗဒါဝုဒ္ )

၂။- အာသ္ တဂ္ဖိရုလ္ လဟာလႅဇီ ၊လာအီလာဟ ၊ အိလႅာဟုေဝါလ္ ၊ဟုိင္း(ယ္)ယြလ္ ၊ကုိင္း(ယ္) ယူမူ
ဝအာတူဗု အီလုိင္း(ယ္)ေဟ။  (တိရ္မီဇီ ၊အာဗူးါဝုဒ္ )
၃။-ရဗၺိ တကဗၺလ္ ေတာဝ္တြ ၊ ဝအဂ္စိလ္ ၊ ေဟာင္း(ဝ္) ဗတီ ၊ ဝအာဂ်ိဘ္ ၊ ဒအၤဝတီ ။
၄။-အလႅာဟ္ ဟြမၼဂ္ဖိရ္လီ ေဝါရ္ ဟမ္နီ ၊ဝအဒ္ခိလ္ ေန ယြလ္ဂ်ႏၷဟ္။
၅။-အလႅာဟ္ ဟြမၼဂ္ဖိရ္လီ ၊ ေဝါရ္ဟမ္နီ ၊ ဝအာဖိနီ ၊ ဝရ္ဇူက္နီ ၊ ဝဟ္ေဒနီ ။

 

 

မွတ္ခ်က္။        ။ အမွားေတြ႔ရွိပါက အမွားၿပင္ေပးနဳိင္ပါရန္ kotinmaung2010@gmail.com

(သုိ႔မဟူတ္) comment ၿဖင္႔  အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s