ကြရ္အာန္ထဲက သူေတာ္စင္လုက္မားန္ သခင္ၾကီး မိမိသားေတာ္အားဆုံးမခဲ႔သည္႔ ေရႊစကားမ်ား

ကြရ္အာန္ထဲက သူေတာ္စင္လုက္မားန္ သခင္ၾကီး

မိမိသားေတာ္အားဆုံးမခဲ႔သည္႔ ေရႊစကားမ်ား

၁။—–အုိခ်စ္သား သင္သည္ စိတ္ၾကီးဝင္ၿခင္းႏွင္႔မာန္မာန ေထာင္လႊားၿခင္းေရွာင္ၾကည္ပါ။

၂။—–အုိခ်စ္သား သင္သည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာ ေၿပာဆုိ ဆက္ဆံမႈကုိ က်င္႔သုံးပါ။

၃။—–အုိခ်စ္သား သင္သည္ ေလာကစည္းစိမ္ကုိ လုိအပ္သည္႔အတုိင္းအတာႏွင္႔သာ ေရာင္႔ရဲတင္းတိမ္ပါ။

၄။—–အုိခ်စ္သား သင္သည္ မာနထက္ ရုိက်ဳိးမႈကုိ မြန္ၿမတ္သည္ဟုမွတ္ယူပါ။

၅။—–အုိခ်စ္သား သင္သည္ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ ႏွိမ္႔ခ်သူ အၿဖစ္သာၿပဳမူေနထုိင္ပါ။

၆။—–အုိခ်စ္သား သင္သည္ စကားေၿပာဆုိဆက္ဆံရာတြင္ ဆင္ၿခင္ေၿမာ္ၿမင္ေတြးေခၚၿပီးေၿပာဆုိဆက္ဆံပါ။

၇။—–အုိခ်စ္သား သင္သည္ မိမိလုိအပ္ခ်က္အေပၚ တစ္ပါးသူတုိ႔အား အတင္းအမၼေစခုိင္းမႈကုိ ရြံရွာမုန္းတီးပါ။

၈။—–အုိခ်စ္သား မိမိတစ္တေယာက္ကသာ ပုိေနမႈအေပၚမနာလုိဝန္တုိမႈႈမရွိဘဲေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္စြာပင္ ၾကည္ၿဖဴမႈကုိသာခံယူပါ။

၉။—–အုိခ်စ္သား သင္႔ထံ၌လုိအပ္သည္ထက္ပုိလွ်ံေနေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိအလႅာအရွင္ၿမတ္လမ္းေပၚ၌သုံးစြဲခဲ႔ပါ။
၁၀။—–အုိခ်စ္သား တပါးသူ၏ မေၿပာၿပေလာက္ေသာ ေက်းဇူးၿပဳၿခင္းကုိ ၾကီးမားလွသည္ဟု ယူဆကာ  မိမိ၏ ၾကီးမားလွေသာ ေက်းဇူးၿပဳၿခင္းကုိ နည္းပါးလွသည္ဟုု ေတြးၿမင္ယူဆပါ။

၁၁။—–အုိခ်စ္သား သင္သည္ အလႅာအရွင္ၿမတ္အား တုဖက္နဳိင္း ၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၁၂။—–အုိခ်စ္သား သင္သည္ ေကာင္းရာ ညႊန္ၾကား၍ မေကာင္းမႈကုိ တားၿမစ္ပါ။

၁၃။—–အုိခ်စ္သား သင္႔ထံဆုိက္ေရာက္လာသမွ်ေသာ ဒုကၡမ်ားအေပၚ သည္းခံမ်ဳိသိပ္ၿခင္းတရားကုိေမြးၿမဴပါ။

၁၄။—–အုိခ်စ္သား သင္သည္ ေၿမပထဝီေပၚတြင္ ေမာက္မာ ေထာင္လႊားကာ ေလွ်ာက္လွမ္းၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ပါ။
 

အထက္ပါဆုံးမစကားကုိ ေအာက္ပါ စူရာ လုက္မားန္ ထဲက
အာယာတ္ေတာ္ (၁၃ မွ ၁၉) ထိ တြဲဖက္တင္ၿပၿခင္း

31@13

၎ျပင္ တစ္ရံေရာအခါ၀ယ္ လြတ္က္မာန္သည္ မိမိသားကို ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးရာ၌(ဤ)သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ အို-ခ်စ္သား၊

အသင္သည္ (မည္သည့္တစ္စုံတစ္ရာကိုမွ်ပင္) အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တဲြဖက္ႏိႈင္းယွဥ္ ကိုးကြယ္မႈကို မျပဳေလႏွင့္။ (အေၾကာင္းမူကား)မခြၽတ္ဧကန္တဲြဖက္ႏိႈင္းယွဥ္ (ကိုးကြယ္) မႈသည္ အမွန္ပင္ ႀကီးေလးလွစြေသာမတရား မႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

31@14

       ထိုမွတစ္ပါး ငါ(အလႅာဟ္္)အရွင္ျမတ္သည္မႏုႆ လူသားအား ၎၏မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ (ဤသို႔)ေလးနက္စြာ အမိန္႔ေပးေတာ္မူခဲ့၏။ ၎၏မိခင္မွာ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔မႈအေပၚ၌ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔မႈကို ခံစားလ်က္ ၎အား (မိမိ၀မ္းတြင္း၌) လြယ္ပိုက္ခဲ့ေလ၏။ ထိုမွတစ္ပါးႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ေသာအခါ၌သာလွ်င္ ၎အား ႏို႔ျဖတ္ေလ၏။(သို႔ျဖစ္ေပရာ) အသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္အားလည္းေကာင္း၊အသင္၏မိဘႏွစ္ပါးတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ေက်းဇူးတင္ေလာ့၊(အသင္လူသား၏) ျပန္လည္ရာဌာနသည္ ငါ အရွင္ျမတ္အထံေတာ္၌ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
31@15
        သို႔ရာတြင္ အကယ္၍သာ ထိုမိဘႏွစ္ပါးတို႔သည္ အသင္၌ သက္ေသအေထာက္အထား အသိပညာတစ္စုံတစ္ရာမရွိေသာ
အရာတစ္ခုခုကို ငါအရွင္ျမတ္ႏွင့္တဲြဖက္ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ အသင့္အား အႏိုင္အထက္ျပဳခဲ့ၾကသည္ရွိေသာ္ အသင္သည္ ထိုမိဘႏွစ္ပါး၏
အမိန္႔ကုိပင္ မလိုက္နာေလႏွင့္။ သို႔ရာတြင္ အသင္သည္ ဤေလာကီဘ၀၌မူ ထိုမိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံေလာ့။ ထိုမွတစ္ပါးအသင္သည္ ငါအရွင္ျမတ္ဘက္သို႔ စိတ္ေစတနာ ျဖဴစင္စြာျပန္လွည့္ေသာသူ၏ လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာေလာ့။ အသင္တို႔ (အားလုံး)မွာ ငါအရွင္ျမတ္အထံေတာ္သို႔သာလွ်င္ ျပန္လွည့္၍ လာၾကရေပမည္။ ထိုအခါ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ က်င့္မူျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္တို႔ကို အသင္တို႔အား သိေစေတာ္မူအ့ံသတည္း။

 31@16
အို-ခ်စ္သား၊ မုခ်ဧကန္ အျပဳအမူတစ္စုံတစ္ရာသည္ မုန္ညင္းေစ့ခန္႔မွ်ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခုခု၌ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ပထ၀ီေျမအတြင္း၌ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ ယင္းအျပဳအမူကို (ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၀ယ္) အသင့္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ဧကန္ အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာအရာတို႔ကို အလြန္တရာ သိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အလြန္တရာ ၾကားသိေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။
31@17
အို-ခ်စ္သား၊ အသင္သည္ ‘ဆြလာတ္’ ၀တ္ျပဳမႈကို ေဆာက္တည္ပါေလ။ ၎ျပင္ အသင္သည္ (သူတပါးတို႔အားလည္း) ေကာင္းမႈ(ျပဳလုပ္ၾကရန္)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမိန္႔ေပးပါေလ။ ထို႔ျပင္ အသင္သည္ မေကာင္းမႈမွ(ၾကဥ္ေရွာင္ၾကရန္)တားျမစ္ပါေလ။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္သည္ မိမိ၌ သက္ေရာက္အ့ံေသာ ေဘးဒုကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကံ့ခိုင္စြာရွိပါေလ။ ဧကန္မလဲြ ဤ(ႀကံ႕ခိုင္စြာရွိျခင္း)သည္ ဇဲြသတိၱႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအမႈကိစၥတို႔အနက္မွပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။
31@18
၎ျပင္ (အို-ခ်စ္သား) အသင္သည္ လူတို႔ေရွ႕၀ယ္ မိမိမ်က္ႏွာကို စူ၍မထားေလႏွင့္။ (လူတို႔ဘက္မွ မိမိမ်က္ႏွာကို မလႊဲပါေလႏွင့္၊) ထို႔ျပင္ အသင္သည္ ပထ၀ီေျမ၀ယ္ေမာ္ၾကြားလ်က္လမ္းမေလွ်ာက္ေလႏွင့္။ ဧကန္အမွန္အလႅာဟ္္အရွင္ျမတ္သည္ မည္သည့္စိတ္ ေနျမင့္သူ၊ အထင္ႀကီးသူ၊ ၀ါၾကြားသူ၊ ဂုဏ္ေမာက္သူ တို႔ကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေပ။
31@19
ထို႔ျပင္ အသင္သည္ မိမိလမ္းေလွ်ာက္မႈ၌အလယ္အလတ္ျပဳလုပ္ပါေလ။ ဣေႁႏၵေစာင့္စည္းပါေလ။ထိုမွတစ္ပါး အသင္သည္ မိမိအသံကို ႏွိမ့္ခ်ပါေလ။ မလြဲဧကန္စက္ဆုပ္ဖြယ္အျဖစ္ဆုံး အသံကား ျမည္း သတၱ၀ါတို႔၏ အသံပင္ ၿဖစ္ေခေသတည္း။

Advertisements

About puresunni

I like this site.
This entry was posted in Untags and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s