အိဒဒ္ကာလၿပီးသည့္ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္တာ၀န္

 

ကမားရ္စုိင္ယဒ္ (အုိးအိမ္ဦးစီး႒ာန အတြင္းေရးမွဴး) ။  ။ အသင္၏ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာေကာင္းေသာ စကား တြင္း၌ အသင္သည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးအား “အီဒဒ္”(ေစာင့္ဆုိင္း) ကာလ အတြင္း၌ ၎၏ခင္ပြန္းမွ ၎အား ေကြၽးေမြးေထာက္ပံ့ရမည္ဟု ေျပာၾကားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယင္းမိန္းကေလးကုိ ၎၏ မိဘမ်ားက ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးရမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာကိစၥတြင္ မိဘမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ မတတ္စြမ္း ႏုိင္ခဲ့ေသာ္ မည္သူမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္း။

ေဒါက္တာဇာကိရ္ ။     ။ ႏွမေတာ္မွ ေမးျမန္းသြားေသာ ေမးခြန္းမွာ အလြန္ပင္ ေကာင္းလွပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ကြာရွင္း ျပတ္စဲျခင္းခံရသည္လုိ႔ ဆုိၾကပါစုိ႔။ ယင္းအမ်ဳိးသမီး၏ အီဒဒ္ (ေစာင့္ဆုိင္းကာလ) သံုးလ (သုိ႔) ကေလး မီးဖြားၿပီးသည့္တုိင္ေအာင္ ၎င္း၏ ခင္ပြန္းမွ ေကြၽးေမြး   ေထာက္ ပံ့၊   ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ ၎င္းေနာက္ သူမ၏ ခင္ပြန္း၏တာ၀န္ျဖစ္ တယ္ လုိ႔ ကြၽႏု္ပ္ ၏ ေဟာေျပာတင္ျပမႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းကုိ ေတာင္းပန္ပါရေစ။ ၎င္းေနာက္ ယင္းအမ်ဳိးသမီးအား ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္တာ၀န္မွာ သူမ၏ ဖခင္(သုိ႔) အစ္ကုိ၊ ေမာင္မ်ား၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူမ၏ ဖခင္ႏွင့္ အစ္ကုိ၊ ေမာင္မ်ားမွ သူမအား ေစာင့္ေရွာက္ ႏုိင္စြမ္း မရွိပါက သူမ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားသည္ သူမအား ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ သူမ၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား မွ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါလွ်င္ သူမကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ မြတ္စလင္မ္ အြမၼသ္၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သြားေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ (ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္) ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းထားရန္ လုိအပ္ေပသည္။ဇကားသ္ရန္ပံုေငြမ်ားရရွိလာပါကယင္းကဲ့သုိ႔ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ  ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေပ မည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္ မ်ားကုိ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံေတာ္၏တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။

Posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္ | Leave a comment

က်ား၊ မအတူတကြေရာေႏွာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ/ မျပဳ

 

ဘီေဂ်း ။    ။ အစၥလာမ္၌ အလုပ္လုပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လိင္မတူသူမ်ား ေရာေႏွာ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳျခင္းသည္ ေခတ္မီပါေသးေလာ (သုိ႔) ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီေလာ။

ေဒါက္တာဇာကိရိႏုိက္(ခ္) ။  ။၎မွ ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမွာ အစၥလာမ္တြင္ လိင္မတူသူမ်ား အား ေရာေႏွာ ၍ အတူတကြ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ ဤအခ်က္ သည္ ေခတ္မီပါေသး သေလာ။ သို႔မဟုတ္ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီေလာ။ အသင့္အေနႏွင့္ ေခတ္မီျခင္းဆုိ သည္မွာ သင္၏ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ေရာေႏွာဆက္ဆံ အတူေနထုိင္ျခင္း ကုိ ေခၚဆုိ နားလည္ထားသည္။ (သုိ႔) အသင့္အေနႏွင့္ ၎အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ကုိ ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳေစျခင္းကုိ ေခတ္မီျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိပါက အစၥလာမ္သည္ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီဟု ကြၽႏု္ပ္္ခံစားမိပါသည္။

အေနာက္တုိင္းမီဒီယာ၊ အေနာက္တုိင္း ယဥ္ေက်းမႈမ်ားက ေျပာၾကားေန သည္မွာ ၎တုိ႔သည္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေျမာက္မ်ားစြာေပးခဲ့သည္။ ၎အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္ သိကၡာအဆင့္အတန္း က်ဆင္းမႈကုိ ဖယ္ရွား၍ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းကုိ ျမင့္တင္ေပးေနသည္။ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိတကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ယူရန္သြားသူ၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ၾကသူ၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ား ၏ (၅၀%)မွာ မုဒိန္းက်င့္ခံေနရသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ၅၀% ေတာင္ မုဒိမ္းက်င့္ခံေန ရျခင္း သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဟု အသင္ သိပါသလား။ အေမရိကန္၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ က်ားမေရာေႏွာၿပီး ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ရျခင္းေၾကာင့္ပင္။

အကယ္၍ အသင့္အေနႏွင့္ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္  မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကုိ ခံသင့္သည္ဟု ေတြးေခၚ ယူဆလွ်င္ အစၥလာမ္သည္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေခ်ၿပီ။ အကယ္၍  မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ ဆန္႔က်င္ ဘက္လိင္ ေယာက္်ား၏ မုဒိမ္းက်င့္ ျခင္းကုိ မခံသင့္ဘူးဆုိလွ်င္ေတာ့ အစၥလာမ္ သည္ ေခတ္အမီ ဆံုးျဖစ္ေနမည္။

Posted in Masa-il | Leave a comment

ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း တ မန္ ေတာ္ ၿမတ္ ထုိင္ ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ယ ေန႔ တုိင္ ရွင္ သန္ ေန တဲ့ သစ္ ပင္

 
 
အဲဒီသစ္ပင္ကုိ တခ်ိဳ႕က ဆြဟာဗဟ္သစ္ပင္လုိ႔ေတာင္ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီသစ္ပင္ဟာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံမွာရွိေနပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိ အရိပ္ေပးဖုိ႔ ယိမ္းညႊတ္ခဲ့တဲ့ အတြက္   ႏွစ္ေပါင္း1400ေက်ာ္ခဲ့သည့္တုိင္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

အံ့ၾသစရာမွာ အဲဒီသစ္ပင္ရဲ႕အနီးအနားမွာ ဘယ္သစ္ပင္မွမရွိေတာ့ဘဲ ရာသီဥတုျပင္းထန္မႈဒဏ္ကုိ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံကာ တစ္ပင္တည္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနျခင္းပါ။

အဲဒီသစ္ပင္အေၾကာင္း သိရ္မီဇီက်မ္း အဗ္၀ါးဗြလ္မရာကိဗ္အခန္းမွာပါရွိပါတယ္။ ဆြဟာဗဟ္ႀကီး အဗူမူစာအရွ္အရီက ဆင့္ျပန္ပုိ႔ခ်ထားျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ صلى الله عليه وسلم သက္ေတာ္ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘႀကီးေတာ္အဗူသြာလိဗ္က ကုရုိက္ရွ္မ်ိဳးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔အတူ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္လုပ္ဖုိ႔ ဆီးရီးယားသုိ႔သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ကလည္း အတူလုိက္လုိေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိလည္း အတူေခၚေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ သမုိင္းပညာရွင္မ်ားရဲ႕အဆုိအရ ခရစ္သကၠရာဇ္ 582 ခုႏွစ္အခ်ိန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္လုိက္ပါလာတဲ့ ကုန္သည္အုပ္စုဟာ ဗုိင္သြလ္မုကဒ္ဒပ္စ္ (ေဂ်ရုစလင္)ေျမာက္ဘက္ ဒမက္စကတ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ဗြတ္စ္ရာအမည္ရွိေဒသ သုိ႔ေရာက္ တဲ့ အခါ အရြက္ထူထည္းၿပီးအရိပ္ေကာင္းတဲ့အပင္တစ္ပင္အနားမွာ အဗူသြာလစ္ဗ္ဟာ အစီးအနင္းကေနဆင္းလုိက္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ခရီးေဖာ္အားလုံးဟာလည္း အရိပ္မွာအနားယူဖုိ႔ အစီးအနင္းေတြကေနဆင္းၾကပါတယ္။ အဲဒီေခတ္အခါမွာ အဲဒီေနရာဟာ ေရာမအုပ္ခ်ဳပ္ မႈေအာက္မွာ ရွိေနပါတယ္။ အပင္နဲ႔မနီးမေ၀းမွာ ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုလည္းရွိပါတယ္။ အဲဒီဘုရားေက်ာင္းမွာ (သုံးပါတစ္ဆူ၀ါဒကုိလက္မခံ ဘဲ တစ္ပါးတည္းအရွင္ကုိသာ လက္ခံကုိးကြယ္လ်က္ရွိတဲ့) ခရစ္ယန္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးတရားက်င့္လ်က္ သတင္းသုံးေနပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးရဲ႕ဘြဲ႕မွာ (Bahira) ဗဟီရာျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္က သန္႔ရွင္းသူလုိ႔ရပါတယ္။ အမည္အရင္းက SERGIUS စရ္ဂ်ီးစ္ (သုိ႔) ဂ်ရ္ဂ်ီးစ္လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဗဟီရာဟာ အင္ဂ်ီလ္က်မ္း ေလးက်မ္းကုိ ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာ တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာရွင္တစ္ပါးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဂ်ီလ္က်မ္းကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေနသူ လည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလုံးမွာ ရုိေသေလးစားခံရတဲ့ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဆြဟာဗဟ္ႀကီး စလ္မာန္ဖာရစီရဲ႕ ယခင္ဆရာေဟာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟီရာဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ ေရွးက်မ္းမ်ားရဲ႕အဆုိအရ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ဟာဒီေနရာကျဖတ္ေက်ာ္မယ္လုိ႔

ပါရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီေနရာကုိ ေရြး ခ်ယ္ေန ထုိင္ၿပီး ေစာင့္စားခဲ့တာပါ။ အၿမဲတေစ အရဗ္မွကုန္သည္အုပ္စုေတြ လာတုိင္း ျပဴတင္းေပါက္မွၾကည့္ရႈအကဲခတ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေစာင့္စားေန တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကုိ မေတြ႕ခဲ့ရပါ။

ဗဟီရာဘုန္းေတာ္ႀကီးမွာ ေလာကီေရးစြန္႔လႊတ္ၿပီး တရားက်င့္သူျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းအျပင္ကုိလည္းမထြက္သလုိ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ ဆီ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံတတ္သူလည္းမဟုတ္ပါ။

သုိ႔ေသာ္အခုတစ္ေခါက္ေတာ့ လာေနတဲ့ကုန္သည္အုပ္စုကုိ ထုံစံအတုိင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဘုရားေက်ာင္းအျပင္ဘက္ ဂိတ္တံခါး၀မွာမတ္တတ္ရပ္ၿပီး ဂရုတစုိက္ၾကည့္ၿပီး ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ပါလာတဲ့ကုန္သည္အုပ္စုဟာ အပင္ေအာက္မွာ နားလုိက္ၾကေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ ကုိယ္တုိင္အပင္ရွိရာကုိ လုိက္သြားပါတယ္။

အဲဒီအခါ ကေလးအရြယ္သာရွိေသးတဲ့တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕လက္ေတာ္ကုိကုိင္ကာ လူတုိ႔ဘက္ကုိလွည့္ၿပီး အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ဒီလုိေျပာခဲ့ပါတယ္။
هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين
သူဟာ ေလာကအေပါင္းရဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ သူဟာ ေလာကအေပါင္းအားေမြးျမဴဖန္ဆင္းေတာ္မူတဲ့အရွင္ရဲ႕တမန္ေတာ္၊ သူဟာ ေလာကအေပါင္း အတြက္ ကရုဏာရွင္အျဖစ္အလာဟ္ေစလႊတ္မယ့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ (သိရ္မိဇီ ၊အရ္ရဟီးကြလ္မခ္သူးမ္ စာ-၆၅)

ကုန္သည္မ်ားမွာ ဗဟီရာဘုန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕စကားကုိၾကားၿပီး အလြန္မွမွင္သက္အံ့ၾသၾကရေတာ့တယ္။ ဘႀကီးေတာ္အဗူသြာလိဗ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီး အား ဒီအခ်က္ေတြကုိဘယ္လုိသိပါသလဲလုိ႔ေမးေလွ်က္ေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒီလုိေျဖပါတယ္။
သင္တုိ႔ဒီခ်ိဳင့္၀ွမ္းကုိဆင္လာေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါအေ၀းကေနေတြ႕ေနရတယ္။ သစ္ပင္ေတြေက်ာက္တုန္းေတြဟာ ဒီလူငယ္ေလးကုိ ဦးခ်ေနၾက တယ္။ မိုးတိမ္း တစ္ခုဟာသူ႕ရဲ႕ဦးေခါင္းထက္မွာ အရိပ္ေပးေနတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္အင္မ်ိဳးဟာ တမန္ေတာ္ေတြမွာသာျဖစ္ၾကတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဒီကေလးငယ္ရဲ႕ပုခုံးႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ နဗူ၀သ္တ့ဆိပ္ေတာ္ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း တတ္အပ္ေျပာႏုိင္တာပါ။

ဗဟီရာဘုန္းေတာ္ႀကီးမွာ ဘုရားေက်ာင္းကုိျပန္သြားၿပီး ခရီးသည္မ်ားကုိေကြၽးေမြးျပဳစုဖုိ႔အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ပါတယ္။ စားစရာေတြသယ္ယူၿပီး ကုန္ သည္ေတြ ဆီေရာက္ေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိမေတြ႕လုိ႔ေမးပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ ကုလားအုပ္ေက်ာင္းဖုိ႔ ခပ္လွမ္းလွမ္း ကုိေရာက္ေနပါတယ္။
သြားေခၚဖုိ႔ေစခုိင္းေတာ့တစ္ေယာက္ကသြားေခၚလာပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္အပင္အနီးကုိေရာက္ေတာ့ အရိပ္ရွိသမွ်လူအားလုံးထုိင္ၿပီး သားျဖစ္ေန ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ဟာ မိမိရဲ႕ေမြးရာပါစာရိတၱမြန္ေၾကာင့္ လူႀကီးေတြကုိ ဂုဏ္ေပးေသာအားျဖင့္ အားလုံးရဲ႕ေနာက္ဆုံးအရိပ္ မရွိတဲ့ေနရာ မွာပဲထုိင္ခ်လုိက္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ သစ္ပင္ႀကီးဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ရွိရာဘက္ကုိ ယိမ္းညႊတ္သြားၿပီးအရိပ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းသမုိင္းစာအုပ္ျဖစ္တဲ့ အလ္ဗိဒါယသု၀န္နိဟာယဟ္၊ စီရသ္အဗ္ႏုဟိရွားမ္က်မ္းမ်ားအရ သစ္ပင္ရဲ႕အကိုင္းမ်ားဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဘက္ ကုိ ယိမ္းညႊတ္သြားၿပီးအရိပ္ေပးေနတာကုိ ဗဟီရာဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ႕ျမင္ၿပီး အခ်စ္ေဇာျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ေျပာလုိက္တာကေတာ့၊

ဒီမွာၾကည့္ၾကစမ္း အပင္အရိပ္ဟာ တမန္ေတာ္ေလာင္းဘက္ကုိ ယိမ္းညႊတ္သြားေနတယ္။

ဗဟီရာဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိ ေရွ႕ဆက္မေခၚသြားဖုိ႔ ဘႀကီးေတာ္ အဗူသြာလိဗ္ကုိ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ရဲ႕ရုပ္ဆင္းအဂၤါကုိၾကည့္ရုံနဲ႔ က်မ္းတတ္ေတြဟာ တမန္ေတာ္ရဲ႕နိမိတ္လကၡဏာကုိ ေတြ႕ၾကမွာပါ။ ေရာမသားတုိ႔နဲ႔ ယဟူဒီေတြဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မွာကုိ ငါစုိးရိမ္တယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။
အဲဒီေနာက္မွာ အဗူသြာလိဗ္ဟာ ေၾကးကြၽန္မ်ားကုိတာ၀န္ေပးၿပီး မကၠဟ္ၿမိဳ႕သုိ႔ျပန္ပုိ႔လုိက္ပါေတာ့တယ္။

ယေန႔ပထ၀ီအေနအထားအရ အဲဒီသစ္ပင္ဟာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံအေရွ႕ဘက္ ဆြဖ္၀ါေဒသ ဆရ္ဟာန္ခ်ိဳင့္၀ွမ္း အနားမွာရွိေနပါတယ္။ ေဂ်ာ္ဒန္အစုိးရဟာ အဲဒီအပင္အနားမွာ ဆီရီးယားကုိသြားတဲ့ လမ္းေဟာင္းတစ္ခုကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့အပင္ဟာ ယေန႔တုိင္အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနတယ္ဆုိရင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကုိခ်စ္တဲ့ မုအ္မင္န္ရဲ႕ႏွလုံးသားဟာလည္း ဘယ္ေတာ့အခါမွ ေသမွာမဟုတ္ဘဲ အၿမဲတမ္းရွင္သန္လ်က္ရွိေနမွာပါ။

 http://mchlamoe.blogspot.com

Posted in တမန္ေတာ္က႑, ပုဂၢဳိလ္ထူးက႑, အထူးက႑, ေဆာင္းပါး, History | Leave a comment

“စလာမ္ ဆိုျခင္း “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္ေစေသာ အခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္သူမ်ား”

“စလာမ္ ဆိုျခင္း “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္ေစေသာ အခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္သူမ်ား”

“ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို စလာမ္ ဆိုျခင္း မွာလည္း “မကၠ႐ုဟ္” ျဖစ္၏”

အကယ္၍ ၎က စလာမ္ ဆိုခဲ့သည္ ရွိေသာ္ မိမိ ဘက္မွ တံု႔ျပန္ အေျဖ ေပးရန္ “၀ါဂ်ဗ္” တာ၀န္ မရွိေခ်။

(၁) သူစိမ္း တရံစာ အမ်ိဳးသမီး

(၂) ၀တ္လစ္စလစ္ ျဖစ္ေနသူ

(၃) ထင္ထင္ ေပၚေပၚ အျပစ္ ဒုစ႐ိုက္ က်ဴးလြန္ ေနသူ

(၄) ေတာင္းရမ္း စားသူ

(၅) အတင္းေျပာ ကုန္းေခ် တတ္ေသာ အက်င့္ ရွိသူ

(၆) သီခ်င္း ဆိုသူ (အဆိုေတာ္)

(၇) ၾကက္တိုက္သူ (ေလာင္းကစား သမား)

(၈) ႐ူးသြပ္ ေနသူ

(၉) ငိုက္မ်ဥ္း ေနသူ

(၁၀) ဆံေရး တိုင္းထြာ သည္ အက်င့္ ရွိသူ

(၁၁) စကားတိုင္း လိမ္ညာ ေျပာဆို တတ္သူ

(၁၂) အရက္ ေသစာ ေသာက္စားသူ

(၁၃) အိပ္စက္ ေနသူ

(၁၄) စစ္တုရင္ ႏွင့္ ဖဲ ကစားသူ

(၁၅) ဘာသာ မရွိသူ (ဒိဌိ ၀ါဒီမ်ား)

(၁၆) ကာဖိရ္ (ေသြဖီ ျငင္းပယ္သူ) တို႔ျဖစ္သည္။
……………………

ေအာက္ပါ ကိစၥ ရပ္မ်ား ႏွင့္ အေျခ အေနတြင္ လံုးပမ္း ေမြ႕ေလ်ာ္ ေနသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္အား စလာမ္ ဆိုျခင္း “မကၠ႐ုဟ္”

ျဖစ္၏။ အကယ္၍ ဤ ကဲ့သို႔ အေျခ အေန မ်ိဳးတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ က စလာမ္ ဆိုပါက ၎အား တံု႔ျပန္ အေျဖ ေပးရန္

“၀ါဂ်ဗ္” တာ၀န္ မထိုက္ေပ။

(၁) နမာဇ္ ၀တ္ျပဳ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၂) ဇိကိရ္ တသ မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၃) ခြသ္ဗဟ္ ဖတ္ရြတ္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၄) (ဘာသာေရး) သင္ေပး သင္ယူ လုပ္ငန္း ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၅) က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ ဖတ္ရြတ္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၆) အာဇာန္ ဆို ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၇) ေအကာမတ္ ရြတ္ဆို ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၈) ဒိုအာျပဳ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၉) သတ္စ္ဗီးဟ္ ဖတ္ရြတ္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၀) မတ္စ္အလာဟ္ ပညတ္ခ်က္ မ်ားကို ေဆြးေႏြး ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၁) (တရား သူႀကီး) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကို ေဆြးေႏြး ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၂) စားေသာက္ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၃) ဟဂ်္ျပဳ ရာတြင္ (လဗ္ဗိုက္၊ အလႅာဟြမၼ၊ လဗ္ဗိုက္) ဟူ၍ ရြတ္ဆို ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၄) ေရွ႕ေဆာင္ အျဖစ္ နမာဇ္ ၀တ္ျပဳ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၅) က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္ စြန္႔ ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၆) ေရခ်ိဳးခန္း ၌ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၇) တရား ဓမၼ ေဟာၾကား ေနသည့္ အခ်ိန္။

(၁၈) အစၥလာမ့္ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ အတြင္း ၌ နမာဇ္ ၀တ္ျပဳရန္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနသည့္ အခ်ိန္။

Posted in မစာအိလ္ ရွင္းလင္းခ်က္ | Leave a comment

“တမန္ေတာ္ အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အေၾကာင္း”

နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ၾကင္ယာေတာ္ စာရဟ္ သခင္မသည္ အသက္ ႀကီးရင့္ ေသာ အရြယ္ ေရာက္ေသာ္လည္း သား သမီး မရရွိ ေသာေၾကာင့္ နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အား မိမိ အား လုပ္ေကၽြး သမူ ျပဳေသာ ဟာေဂ်ရဟ္ သခင္မ ႏွင့္ ထိမ္းျမန္း ေစခဲ့သည္။ ဟာေဂ်ရဟ္ သခင္မ သည္ အိစ္မာအီးလ္ အမည္ရွိ သားေတာ္ တစ္ပါး ထြန္းကား ခဲ့၏။ ယင္းသားေတာ္ (၁၃) ႏွစ္ အရြယ္ သို႔ ေရာက္ေသာ္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္သည္ စာရဟ္ သခင္မ အား က႐ုဏာ ထားေတာ္ မူၿပီး အစ္ဟားက္ မည္ေသာ သားေတာ္ တစ္ပါး ေပးသနား ေတာ္ မူခဲ့သည္။

တေန႔ ေသာ အခါ နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ ေတာလည္ ေနစဥ္ သူစိမ္း ဧည္သည္ သံုးဦး ကို ေတြ႕ရာ၊ နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ အိမ္သို႔ လိုက္ပါ ၍ ထမင္း သံုးေဆာင္ရန္ ဘိတ္ မႏၲက ျပဳေလသည္။ ဧည္သည္ မ်ားအား မိမိ ႏွင့္ အတူ စားရန္ ေျပာရာ ဧည့္သည္ မ်ားက အာဟာရ မစားသံုး ၾကဘဲ ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ ရသျဖင့္ နဗီတမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ ထို သူမ်ားကို အကဲခတ္ ေတာ္မူရာ၊ ဤသူမ်ားကား ေခါင္းႏွင့္ ေျခ၌ ဖံုလည္း မတင္ေန သျဖင့္ အာဂႏၲဳ မျဖစ္ႏို္င္၊ ဓေလ့ ထံုးတမ္း စဥ္လာ အရ ဧည့္ခံ မႈကို လက္မခံ ျခင္းကား ရန္သူ ျဖစ္ႏို္င္သည္ ဟု ေတြးေတာ ေနစဥ္ အာဂႏၲဳမ်ားက အို- နဗီ တမန္ေတာ္ မစိုးရိမ္ ေလႏွင့္၊ ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ ထံေတာ္မွ သခင့္ထံ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရေသာ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ထို ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ သံုးပါးမွာ ဂ်စ္ဗ္ရာအီလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္)၊ မီကာအီလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ႏွင့္ အစ္ရာဖြီးလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) တို႔ျဖစ္ ၾကၿပီး အလြန္ လွပ ေက်ာ့ရွင္းေသာ လူပ်ိဳ ကေလးမ်ား အသြင္ျဖင့္ လာေရာက္ ျခင္းျဖစ္ သည္။

လာေရာက္ ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ “အို- အိဗ္ရာဟီးမ္၊ သင္၏ ခ်စ္ဇနီး တြင္ အစ္ဟားက္ မည္ေသာ နဗီ တစ္ပါး ေမြးဖြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား ရာ၊ ထုိသူ၏ ေနာက္၌ တံခါး၀ အနားတြင္ စာရဟ္ သခင္မ ရွိေန၍ ထို စကားကို ၾကားေတာ္ မူၿပီး “ငါလည္း အသက္ ႀကီးရင့္ လွၿပီ။ မိန္းမ တို႔၌ ဥတု ေရာက္ၿမဲ ရွိသည့္ အတိုင္း မေရာက္ၿပီ။ ငါ့ သခင္လည္း အိုၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ငါသည္ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း ရွိလိမ့္မည္ ေလာ” ဟု ဆိုလ်က္ ၿပံဳးရယ္ေတာ္ မူသည္။

အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အား ဖြားျမင့္ အခ်ိန္တြင္ စာရဟ္ သခင္မ သည္ သက္ေတာ္ (၉၀) ရွိၿပီး၊ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ (၁၀၀) ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

အစ္ဟားက္ ဟူသည္ အရဗီ အမည္ ျဖစ္ၿပီး အဗ္ရာနီ ဘာသာ စကား “ယဇ္ဟားက္”မွ ဆင္းသက္ လာသည္။ “ယဇ္ဟားက္” ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ရယ္ၿပံဳးျခင္း ျဖစ္သည္။ စာရဟ္ သခင္မ ၏ ၿပံဳးရယ္မႈ ေၾကာင့္ အစ္ဟားက္ ဟု မွည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စာရဟ္ သခင္မ သည္ သက္ေတာ္ (၁၂၇) ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ ခဲ့သည္။ ႂကြင္းက်န္ေသာ ႐ုပ္ကလာပ္ ေတာ္ကို အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) က ဇိုဟာရ္ ၏သား ေဖ႐ုန္ ထံမွ မံဒေရ ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ရွိ လယ္ျပင္ ကို ေငြ ေလးပိႆာ ျဖင့္ ၀ယ္ယူေတာ္ မူၿပီး ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ အစဥ္ အဆက္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ သခ်ဳႌင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ ၿပီး၊ ယင္းေနရာ ၌ ျမႇဳပ္ႏွံေတာ္ မူ၏။

အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ အိုမင္း ေသာအခါ သားေတာ္ အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အား လက္ထပ္ေပးရန္ မိမိ၏ ဘ႑စိုး ကၽြန္ယံု ဒမစ္ရွ္က္ ၿမိဳ႕သား အလ္ယအ္ဇရ္ အား ေခၚယူေတာ္ မူၿပီး မိန္႔ေတာ္ မူသည္မွာ “ငါသည္ သားေတာ္ ကို ကင္န္အာန္ ျပည္ရွိ အမ်ိဳးသမီး ႏွင္ လက္ထပ္မႈ ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕။ ငါ၏ ဘိုးေဘး တို႔၏ အႏြယ္၀င္ သမီး တစ္ဦး ႏွင့္ စံုဖက္ေပး ေတာ္မူ လိုသည္။ သင္သည္ ငါ၏ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ေနထို္င္ရာ ေအရာက္ ႏိုင္ငံ ဖဒ္ဒါန္ အာရာမ္ၿမိဳ႕ကို သြား၍ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ ထဲမွ တို႔သမီး တစ္ဦး ေဆာင္ယူ ခဲ့ပါ။

ဤ ကင္န္အာန္ ျပည္ကို အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္က ငါႏွင့္ ငါ၏ အဆက္ အႏြယ္၀င္ မ်ားကို ေပး သနားေတာ္ မူမည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရွိထား ေသာေၾကာင့္ ငါ၏ သားေတာ္ ကို ထို တိုင္းျပည္ သို႔ ငါ ထည့္ေတာ္ မမူ၊ သတို႔ သမီးကိုသာ ငါ့ထံ အပါ ေဆာင္ယူ လာ ရမည္ ဟု” ဆိုလ်က္ ကုလားအုတ္ ဆယ္စီးတြင္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား တင္ေစလ်က္ ေအရာက္ ႏိုင္ငံ သို႔ ေစလႊတ္ လိုက္ေလသည္။

ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ တို႔ရွိရာ ၿမိဳ႕သို႔ ညေနခ်မ္း တြင္ ေရာက္ရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပင္ ရွိ ေရတြင္း တစ္ခု အနီးတြင္ စခန္းခ် ေတာ္မူ၏။ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေနာင္ေတာ္ နာဟူးရ္ ၏ သား “ဘတူအီလ္” တြင္ အလြန္ ေခ်ာေမာ လွပေသာ သမီးေတာ္ “ရဖ္ကဟ္” ႏွင့္ သားေတာ္ ”လာဗါန္” ဟူ၍ သားသမီး ႏွစ္ဦး ရွိေလသည္။ ရဖ္ကဟ္ သခင္မသည္ ညေနခ်မ္း ၿမိဳ႕ျပင္ ထြက္လ်က္ ေရခပ္ေတာ္ မူစဥ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ဘ႑ာစိုး ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု မိၾက၏။ ဘ႑ာစိုး မွ ေရေတာင္း ေသာက္ေလ ရာ သခင္မက မိမိ ေရပံုး ျဖင့္ ကုလားအုတ္ မ်ားကို ေရခပ္ တိုက္သည့္ အျပင္ ဘ႑ာစိုး ကိုလည္း ေသာက္ရန္ ေပးေတာ္ မူသည္။ ဘ႑ာစိုးက အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ၏ ေနာင္ေတာ္ နာဟူးရ္ သခင္ အား စံုစမ္း ရာ၊ သခင္မက မိမိ အိမ္ေတာ္ သို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။

ဘ႑ာစိုးက ဘတူအီလ္ အား လက္ေဆာင္ ေတာ္မ်ား ဆက္သၿပီး အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) က သားေတာ္ အတြက္ ၾကင္ယာေတာ္ ေတာင္းေစလႊတ္ လိုက္ပံုကို အလံုးစံု ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရာ၊ ရဖ္ကဟ္ သခင္မ ကို အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) ႏွင့္ စံုဖက္ရန္ သေဘာတူ ေလသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ တြင္ မဆိုင္း မတြဘဲ သခင္မ ႏွင့္ အထိန္းေတာ္ ေက်းကၽြန္ တို႔ကို သယ္ေဆာင္လ်က္ ကင္န္အာန္ ျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္ ခဲ့ေလသည္။

အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ ေလးဆယ္ တြင္ ဘတူအီလ္ ၏ သမီး ရဖ္ကဟ္ သခင္မ ႏွင့္ စံုဖက္ ေတာ္ မူသည္။ ၾကင္ယာေတာ္ ရဖ္ကဟ္ သခင္မ သည္ သားသမီး မရ ၿမံဳလ်က္ ရွိေန ေတာ္မူရာ အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သားဆု ေပးသနား ေတာ္ မူပါရန္ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္ထံ အသနား ခံလ်က္ သားဆုပန္ ရာ အလႅာဟ္ အသွ်င္ျမတ္သည္ လက္ခံေတာ္ မူ သျဖင့္ ရဖ္ကဟ္ သခင္မ တြင္ ပဋိသေႏၶ တည္ေလသည္။

ရဖ္ကဟ္ သခင္မ ၏ ၀မ္း၌ အမႊာ တည္ သျဖင့္ သားဦး အား အီစူး ဟုမွည့္ေတာ္ မူသည္။ အီစူး သည္ နီျမန္းေသာ အဆင္း ရွိၿပီး၊ ကိုယ္၌ အ၀တ္ ကဲ့သို႔ အေမႊး အမွင္ ထူထပ္၏။ ဒုတိယ သားေတာ္ အား “ယအ္ကူးဗ္” ဟူ၍ မွည့္ေလသည္။ ထို အခ်ိန္ အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သက္ေတာ္ (၆၀) ရွိေလၿပီ။

ခမည္းေတာ္ အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သည္ သားေတာ္ႀကီး အီစူး သခင္ကို အခ်စ္ပို ေတာ္မူသည္။ အီစူး သခင္သည္ ေတာ ကစား ၀ါသနာ ပါေတာ္ မူၿပီး ရရွိေသာ သားေကာင္ကို ဟင္းလ်ာ ခ်က္ေတာ္ မူ၍ ခမည္းေတာ္ အား ဆက္သေတာ္ မူေလ့ ရွိ၏။ သားေတာ္ အငယ္ သည္ အိမ္တြင္း၌ အေန မ်ား သျဖင့္ မိခင္ ရဖ္ကဟ္ သခင္မ က ယအ္ကူးဗ္ သခင္ ကို အခ်စ္ပို ေလသည္။

အစ္ဟားက္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ သက္ေတာ္ အိုမင္း ေသာအခါ မ်က္စိ မႈန္ေတာ္ မူသည္။ တေန႔ မိခင္ ရဖ္ကဟ္ သခင္မသည္ ဆိတ္ငယ္ ႏွစ္ေကာင္ ကို ခ်က္ျပဳတ္ ေတာ္မူၿပီး၊ ဖခင္ အား ဆက္သ ေစသည္။ ဖခမည္းေတာ္ အိစ္ဟားက္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ သားေတာ္ ယအ္ကူးဗ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ႏွင့္ အဆက္ အႏြယ္ မ်ားကို ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ သက္ေရာက္ ရန္ ဒိုအာ ျပဳေတာ္ မူ၏။ သားေတာ္ႀကီး အီစူး သခင္ ေရာက္လာၿပီး ေတာမွ ရေသာ အမဲ ဟင္းလ်ာ ဆက္သ ရာ သားေတာ္ႀကီး အတြက္လည္း ဒိုအာ ျပဳေတာ္မူ သည္။

အိစ္ဟားက္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ မိမိ၏ သားေတာ္ ႏွစ္ပါးကို ကင္န္အာန္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ စံုဖက္မႈ ကို မႏွစ္သက္ ေသာေၾကာင့္ သားေတာ္ႀကီး အီစူး သခင္ အား မိမိ ေနာင္ေတာ္ အိစ္မာအီလ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ရွိရာ ေဟဂ်ာဇ္ ျပည္ မကၠာဟ္ ၿမိဳ႕သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္ မူၿပီး အိစ္မာအီလ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ၏ သမီးေတာ္ “မဟ္လာတ္” သခင္မ ႏွင့္ လက္ဆက္ ေစေတာ္ မူသည္။ မဟ္လာတ္ သခင္မ ကို “ဘ႐ုမဟ္” ဟုလည္း ေခၚသည္၊ “ဘာစမအ္” သခင္မ ဟုလည္း ေခၚသည္။ အီစူး သခင္သည္ အျခားေသာ အမ်ိဳး သမီး ႏွင့္ လည္း လက္ဆက္ ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ အီစူး သခင္သည္ မိမိ၏ မိသားစု ကို ေခၚယူၿပီး စအီးရ္ (သို႔) စာအီရ္ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ ခဲ့ေလသည္။ ထို ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ သခင့္ကို “အဒ္၀မ္” ဟူေသာ အမည္ ျဖင့္ ေခၚခဲ့ ၾကသည္။ “အီစူး အဒ္၀မ္” ဟုလည္း ေခၚခဲ့ ၾကသည္။

အိစ္ဟားက္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ သားေတာ္ အငယ္ ယအ္ကူးဗ္ (အလိုက္ဟိစၥလာမ္) သခင္ အား မိခင္ ၏ ေမာင္ေတာ္ လာဗါန္ သခင္ ၏ သမီးေတာ္ မ်ားႏွင့္ စံုဖက္ ေစလို သျဖင့္ ဘာဗါန္ သခင္ ႏွင့္ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္မ်ား ေနထိုင္ရာ ဖဒ္ဒါန္ အာရာမ္ အရပ္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္ မူေလသည္။ လာဗါန္ သခင္ ၏ သမီးႀကီး လအ္စာ သခင္မ ႏွင့္ ေနကာဟ္ ျပဳၿပီး ေနာက္၊ သမီးလတ္ ရာဟီးလ္ သခင္မ ႏွင့္လည္း လက္ထပ္ေတာ္ မူခဲ့ ေလသည္။ ထိုေခတ္ က ညီအစ္မရင္း ကို တၿပိဳင္တည္း ယူႏိုင္၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေခတ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) သခင္၏ တရားေတာ္ တြင္ ညီအစ္မ အရင္းကို တၿပိဳင္တည္း မယူပိုင္ပါ။

တစ္ဖန္ အၾကင္ အခါ၀ယ္ ယင္း အစ္ဗ္ရာဟီမ္ သည္ ထုိသူတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္ အရွင္ ျမတ္အား စြန္႔၍ ထုိသူတုိ႔ ကုိးကြယ္လ်က္ ရွိၾကေသာ အရာ၀တၳဳ မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ (စြန္႔၍)ေ ဘးဖယ္ခဲ့ ေသာအခါ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ထုိ အစ္ဗ္ရာဟီမ္ အား (သားေတာ္) အစၥဟာက္ ကုိလည္းေကာင္း၊ (ေျမးေတာ္) ယအ္ကူဗ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနားေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ ထုိမွ တစ္ပါး ငါအရွင္ျမတ္ သည္ (ယင္း အစၥဟာက္ႏွင့္ ယအ္ကူဗ္တုိ႔ အနက္)အသီးသီး ကုိ နဗီ တမန္ေတာ္ အျဖစ္သုိ႔ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္ မူခဲ့ေလ သတည္း။

ထုိ႔ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ၎တုိ႔အား မိမိ က႐ုဏာ ေတာ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနား ေတာ္မူ ခဲ့သည့္ျပင္ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ ၎တုိ႔၏ မွန္ကန္ေသာ ဂုဏ္သတင္း ကုိလည္း ျမင့္ျမတ္ (ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွား) ေစေတာ္မူ ခဲ့ေပသတည္း။

ကုရ္အာန္ (၁၉း၄၉-၅၀)

ထုိ႔ျပင္ (အုိ- နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ စြမ္းရည္ သတၱိရွိ သူမ်ား၊ ဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္ ရွိသူ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ၊(နဗီတမန္ေတာ္) အီဗ္ရာဟီမ္ (နဗီတမန္ေတာ္) အီစ္ဟာက္ ႏွင့္ (နဗီတမန္ေတာ္) ယအ္ကူဗ္ တုိ႔(၏ အေၾကာင္း အတၳဳပၸတၱိ မ်ား)ကုိ ျပန္လည္စ ဥ္းစား သတိရပါေလ။

ဧကန္မလဲြ ငါအရွင္ျမတ္ သည္ တမလြန္ ဘ၀ကုိ သတိရျခင္း တည္းဟူေသာ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္ျဖင့္၊ ၎တုိ႔အား ထူးျခား ေစေတာ္ မူခဲ့၏။

ထုိမွ တစ္ပါး မလဲြ ဧကန္ ၎တုိ႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္ အထံေတာ္တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရေသာ သူတုိ႔ အနက္မွပင္ ျဖစ္ၾက ကုန္၏။

ကုရ္အာန္ (၃၈း၄၅မွ၄၇)

အဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ မိမိ ဥစၥာ ရွိသမွ်ကို အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ အား ေပးေလ၏။ မယားငယ္ တို႔ႏွင့္ ရေသာ အားတို႔ အားလည္း မိမိ အသက္ ရွင္စဥ္ တြင္ ဆုလာဘ္ မ်ားကို ေပး၏။ ကုရ္ဘာနီ အျပဳခံ ရေသာ အားသည္ ေသာင္ရသ္က်မ္း အရ အခ်စ္ဆံုး သားဦး ျဖစ္ရမည္။ သားဦး သည္ အကယ္၍ “နသရ္” အကိုးခံ သားဦး ျဖစ္ခဲ့ ပါက အေမြ မဆက္ခံ ရေပ။ ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုး ခဲ့ေသာ ဓေလ့ အရ သားဦး ျဖစ္ေသာ အိစ္မာအီလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သာ ကုရ္ဘာနီ ျပဳရန္ ရည္စူး ခဲ့ေပသည္။ ခမည္းေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ မေသမွီ ဆုလာဘ္ အျဖစ္သာ ရရွိ ခဲ့ေပသည္။ အဖ ၏ အေမြကို ဆက္ခံသူ သည္ အကိုးခံ ရေသာသူ မျဖစ္ထိုက္ ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ ၿပီ ျဖစ္ရာ အစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ နတ္စြရာနီ မ်ား ယူဆ သကဲ့သို႔ ကုရ္ဘာနီ အျပဳခံ ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ေပ။

အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ သက္ေတာ္ (၁၇၅) ႏွစ္တြင္ မမာ မက်န္း ျဖစ္ေတာ္ မူ၍ သားေတာ္ မ်ားကို ေခၚယူေတာ္ မူခဲ့သည္။ အိစ္မာအီးလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ သည္ ႏွစ္စဥ္ ခမည္းေတာ္ ထံ အဖူး အေျမာ္ ေရာက္ၿမဲ ျဖစ္သည္။ သားေတာ္ အိစ္မာအီးလ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ႏွင့္ အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ တို႔ အတူ တကြ ရွိစဥ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ “၀ဖြားသ္” ျဖစ္ေတာ္ မူရာ စာရဟ္ သခင္မ အနီး ဟီဗရြန္ ၿမိဳ႕နယ္ မံဒေရ ၿမိဳ႕ရွိ သခ်ဳႌင္းေတာ္ ၌ ျမႇဳတ္ႏွံေတာ္ မူလိုက္သည္။

အိစ္ဟားက္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္သည္ သက္ေတာ္ (၁၈၀) ႏွစ္တြင္ အသက္ႀကီး ေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ ၍ ဖခင္ အိဗ္ရာဟီးမ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ႏွင့္ မိခင္ စာရဟ္ သခင္မ ေဘး တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံေတာ္ မူခဲ့သည္။

ပံုမွာ – ဗိုင္သုလ္ မုကာဒဆ္ ေက်ာင္းေတာ္ အတြင္းရွိ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) မဟ္ရားဂ်္ ခရီး အစျပဳရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။

Posted in တမန္ေတာ္က႑ | Leave a comment

နဗီတမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ တမန္ေတာ္စိုလုိင္မန္ (အ) ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မွ ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္၏ ဖခင္အမည္မွာ ဗရ္ခိယာျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ အသက္တမ္းအစကပင္ “ဗုိင္တြလ္မိုကာဒတ္ဆ္” ေက်ာင္းေတာ္ အား ေန႔ေရာည ပါေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ အင္မ္ရာန္၄င္း၏ ဖခင္မာဆာ၏သမီး ဘီဘီမရ္ယမ္သခင္မသည္ ဖာကူးဇ္၏သမီးဟႏၷာဟ္မွဖြားျမင္ခဲ့သည္။ မိခင္ၾကီးဟႏၷာဟ္မွာ သားသမီး ဖြားျမင္ လာပါက ၄င္းအား “ဗိုင္တြလ္မိုကာဒတ္ဆ္” ေက်ာင္းေတာ္ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သတ္မွက္လိမ့္မည္ဟူ၍ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ထံ (နဇရ္) ကိုးခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမသည္ ကိုးထားခဲ့သည့္အတိုင္း သမီးအား “ဗိုင္တြလ္မို ကာဒတ္ဆ္”   ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ၏ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ထံသြားေရာက္အပ္ႏွံခဲ့ေလသည္။

ဘီဘီမရ္ယမ္သခင္မ၏ ဖခင္အင္မ္ရာန္သည္ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေခါင္းေဆာင္၏ သမီးေတာ္အား အုပ္ထိန္း သူအျဖစ္ တာဝန္ယူရန္ ဗိုင္တြလ္မိုကာဒတ္ဆ္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ တာဝန္ခံအသီးသီးတို႔က ဆႏၵထားခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကာ၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သမီးေတာ္အား အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္ တာဝန္ရရွိျခင္းသည္ ဂုဏ္ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဘီဘီမရ္ယမ္သခင္မအား အုပ္ထိန္းလုိေသာ ဗိုင္တြလ္မိုကာဒတ္ဆ္ ေက်ာင္းေတာ္တာဝန္ရွိ အသီးသီးတို႔သည္ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဤသို႔သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္။ “ေတာင္ရားသ္” က်မ္းေတာ္အား ေရးသားသည့္မင္တံမ်ားအား ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္အတြင္းသို႔ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ပစ္ခ်ၾကရမည္။ အၾကင္သူ၏ မင္တံသည္ ျမစ္အတြင္းေမ်ာပါသြားျခင္းမရွိဘဲ ေရေအာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္သြားပါက ၄င္းအားဘီဘီမရ္ယမ္သခင္မကို အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထုိသို႔သေဘာတူညီခဲ့ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) ၏ မင္တံသည္ ေမ်ာမသြားဘဲ နစ္ျမဳပ္သြားေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘီဘီမရ္ယမ္သခင္မအား အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္ တာဝန္ေပးၾကေလသည္။ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) ၏ ဇနီးအီရွားအ္သည္ ဘီဘီမရ္ယမ္သခင္မ၏ အေဒၚျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ထူးျမတ္လွေသာ ဘီဘီမရ္ယမ္သခင္အား အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္ အရွင္ျမတ္က တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ဇကာရီယာ (အ) သည္ တူမေတာ္အား အုပ္ထိန္းျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္လာခဲ့ရာ သိတတ္နားလည္ေသာ အရြယ္သို႔ေရာက္လာေသာ အခါ တူမေတာ္အား သီးသန္႔အခန္းတစ္ခန္း၌ ေနေစေတာ္မူခဲ့သည္။ တူမသည္လည္း အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေအဗာဒတ္သ္ ခဝက္ကိုးကြယ္မႈျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေစခဲ့သည္။ သူမ၏ ထူးျမတ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္အခါမဲ့သစ္သီး ဝလံမ်ား သူမထံ ေရာက္လာလ်က္ ရွိေနသည္ကို တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) က ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေလရာ အရွင္ျမတ္သည္ အခ်ိန္အခါမဲ့ သစ္သီးဝလံမ်ားကို ပို႔ေပးႏုိင္စြမ္းေသာ အရွင္ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္ေတာ္မ်ိဳးအား ဗိုင္တြလ္မိုကာဒတ္ဆ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ ရန္ သားေတာ္တစ္ဦး ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ အရွင္ျမတ္ထံဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ဆုေတာင္းျပီး သက္ေတာ္ (၉၂) ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၉၃) ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ေနာက္အဆိုတစ္ရပ္ (၁၂၀) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ သားေတာ္တစ္ဦးထြန္းကားခဲ့ေလသည္။ သားေတာ္၏ အမည္မွာ တမန္ေတာ္ယဟ္ယာ (အ) ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ သားေတာ္ထြန္းကားျပီး ႏွစ္အတန္ၾကာ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ တူမေတာ္မွ အရွင္ျမတ္၏ တန္ခိုးေတာ္ အရ ဖခင္္မဲ့ တမန္ေတာ္အီစာ (အ) ကို ဖြားျမင္ခဲ့ေလသည္။ ထိုကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အခ်ိဳ႕ေသာ သူယုတ္မာတို႔သည္ တမန္ေတာ္ ဇကရီယာ (အ) အားတူမေတာ္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု မတရားစြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲေျပာဆို မႈေၾကာင့္  ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ တမန္ေတာ္ ဇကရီယာ (အ) အား ရြံရွာမုန္းတီးၾကကာ သတ္ျဖတ္ရန္စီစဥ္ၾကေလသည္။ ထိုစဥ္အခ်ိန္က ေတာင္ရားသ္က်မ္း၏ ပညတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ တူမအရင္းႏွင့္ ထိမ္းျမားႏုိင္သည္ဟူေသာ ပညတ္ခ်က္သည္္ ျပန္ လည္ရုတ္သိမ္းခံလိုက္ရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ မိမိအသက္ေဘးကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ျမိဳ႕ကို စြန္႔ခြာ၍ ေတာတြင္းသို႔ဦး တည္သြားေလသည္။ တမန္ေတာ္ ဇကရီယာ (အ) ၏ရန္သူမ်ားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရန္သူပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ အျမဲတေစ တမန္ေတာ္အား သတ္ျဖတ္ရန္ စီစဥ္ေတြးေတာလ်က္ရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရွိရာ ရန္သူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) ထြက္ခြာရာေနာက္သို႔ လုိက္ၾကေလသည္။

တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ ေတာတြင္းသို႔ေရာက္သည့္အခါပူေဆြးေသာကေရာက္လ်က္ ရန္သူမ်ားမျမင္ႏုိင္ေစရန္ ခိုလႈံမည့္ေနရာကို ရွာေဖြေနေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အနီးရွိသစ္ပင္ၾကီးတစ္ပင္က “ၾကြေတာ္မူပါ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အားကာကြယ္ေပးပါမည္” ဟု ေျပာ သံၾကားျပီး လွည့္ၾကည့္ရာသစ္ပင္ၾကီးသည္ အက္ကြဲ၍သြားေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ လူသားျဖစ္သည့္ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ)သည္ စိုးရိမ္မႈလြန္ကဲကာ မဆင္မျခင္ သစ္ပင္အတြင္း ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ေလသည္။ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) ၏ အဝတ္စတစ္စသည္လည္း အျပင္သို႔ ထြက္၍ ေနေလသည္။

တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ အားသတ္ျဖတ္လိုၾကေသာ ရန္သူတို႔သည္ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) ၏ ျခံဳထည္စေၾကာင့္ သစ္ပင္တြင္ ဝင္ေရာက္ပုန္းေအာင္းေနသည္ကို သိရွိသြားၾကရာ တမန္ေတာ္အား သတ္ျဖတ္ရန္ စီစဥ္ၾကေလသည္။ သတ္ျဖတ္ရာ၌ သစ္ပင္ကို ခါးလည္မွ မျဖတ္ဘဲ ထိပ္မွ စတင္၍ ႏွစ္ျခမ္းခဲြစနစ္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္ၾကေလသည္။ ထိုသို႔ျဖတ္ၾကရင္း လႊ၏အစြယ္သြားသည္ တမန္ေတာ္ ဇကရီယာ (အ) ၏ ဦးေခါင္းေတာ္ကိုထိရာ တမန္ေတာ္သည္ ႏႈတ္မွ နာက်ည္းေသာ အသံထြက္သြားေလသည္။ ထိုနာက်ည္း သံေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘံုအထက္ရွိ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ တုန္လႈပ္သြားၾကေလသည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဂ်ီဗရာအီးလ္   ေကာင္းကင္ တမန္က အရွင္ျမတ္၏ ဝဟီ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ယူေဆာင္လာသည္။ အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္မွာ “အို…ဇကရီယာ အကယ္၍ အသင္ သည္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္နာက်ည္းသံကို ထုတ္ေဖာ္ပါက နဗီတမန္ေတာ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းမွတ္တမ္းမွ အသင္၏အမည္ ကိုဖ်က္သိမ္းမည္” ထိုဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်ေရာက္ျပီးေနာက္ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) သည္ မိမိႏႈတ္ခမ္းမ်ားအား သြားမ်ားျဖင့္ ဖိကိုက္ထား၍ ခႏာၱကိုယ္ အား လႊျဖင့္ ႏွစ္ျခမ္းအခြဲခံကာ “ရွဟီးဒ္” ျဖစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ခံယူသြားေလသည္။ တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အ) ကို ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႕ရွိ ဗိုင္တြလ္မိုကာဒတ္ဆ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ ဂြဗၺတြဆၦခ္ရာဟ္ အမည္ရွိ (ဆခ္ရဟ္အမိုးလံု)    ေအာင္တြင္   ျမဳပ္ႏွံခဲ့ၾကေလ သည္။ ထိုစဥ္က သက္ေတာ္ (၁၀၀၀) ႏွစ္ဟုဆိုၾကသည္။

ပံုမွာ – တခ်ိဳ႕ေသာ ခရစ္ရွန္ မ်ားႏွင့္ ယဟူဒီ မ်ားက တမန္ေတာ္ဇကရီယာ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) သခင္ ၏ ကဗရ္ ဟု သတ္မွတ္ထား ေသာ ကဗရ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

mymmif.com မွ ကူးယူ ေဖၚျပသည္။ ….

Posted in တမန္ေတာ္က႑ | Leave a comment

တမန္ ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အား ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကၽြးခဲ့ေသာ ဟလီမဟ္ စအ္ဒီယဟ္ သခင္မ ၏ ေနအိမ္

တမန္ ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟု အလိုင္ဟိ ၀စလႅာမ္) အား ႏို႔ခ်ိဳ တိုက္ေကၽြးခဲ့ေသာ ဟလီမဟ္ စအ္ဒီယဟ္ သခင္မ ၏ ေနအိမ္

Posted in အထူးက႑, Photos | Leave a comment